Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nieustannie trwający cud

Włoskie miasto Siena, położone w Toskanii na trzech malowniczych wzgórzach, jest słynne w całym świecie nie tylko ze wspaniałej średniowiecznej architektury, "piazza del Campo" i św. Katarzyny, lecz przede wszystkim z Eucharystycznego cudu, nieustannie trwającego od 1730 r. Wbrew wszelkim prawom fizycznym i chemicznym, 223 Hostie, które zostały konsekrowane 14 sierpnia 1730 r. do dzisiejszego dnia zachowuj?zadziwiając?świeżość, nie ulegając nawet w minimalnym stopniu procesom psucia. Nawrócony na katolicyzm duński pisarz G. Joergensen, napisa?w 1914 r., że jest to jeden z największych w świecie, nieustannie trwających cudów.

Historia tego niesamowitego cudu rozpoczęła si?wieczorem 14 sierpnia 1730 r. w wigili?Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wszyscy mieszkańcy Sieny zgromadzili si?w katedrze, aby celebrowa?uroczyste nieszpory. Inne kościoły w mieście były w tym czasie zamknięte. Złodzieje wykorzystali t?okazj?i włamali si?do bazyliki św. Franciszka. Poszukując drogocennych rzeczy, wyłamali drzwiczki tabernakulum i zabrali ze sob?srebrn?puszk?pełn?konsekrowanych Hostii.

Franciszkanie zorientowali si?dopiero rano, że noc?miała miejsce kradzie? Wiadomość o świętokradztwie szybko rozeszła si?wśród mieszkańców. Miasto pogrążyło si?w żałobie, a władze nakazały, aby wszelkimi sposobami ściga?złodziei. Następnego dnia, późnym rankiem jeden z mieszkańców znalaz?pokryw?skradzionej puszki z Hostiami. Dwa dni później kleryk Paolo Schiawi, uczestnicząc we Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej w Provenzano zauważy? że w stojącej obok niego skarbonce jest pełno białych Hostii. Po Mszy św. natychmiast powiadomi?miejscowego proboszcza - don G. Bozzegoli. Po otwarciu skarbonki znaleziono 351 Hostii pobrudzonych i pokrytych pajęczyn? Dokładnie wszystkie oczyszczono i poinformowano miejscowego arcybiskupa, który niezwłocznie przyby?do Provenzano, aby wspólnie z Franciszkanami stwierdzi? czy były to rzeczywiście Hostie skradzione z bazyliki św. Franciszka. Dokładne oględziny potwierdziły przypuszczenia, że odnaleziono poszukiwane Hostie. Było ich dokładnie 348 całych i 6 połówek. Następnego dnia arcybiskup A. Zondadari, w uroczystej procesji, w której wzięło udzia?blisko 3000 mieszkańców z pochodniami i krzyżami pokutnymi, przeniós?odnalezione Hostie do bazyliki św. Franciszka. Napływ wiernych z okolicznych wiosek i miasteczek by?tak wielki, że Hostie całymi dniami musiały by?wystawione do publicznej adoracji. Ludzie z wielk?wiar?i miłości?adorowali święte Hostie, starali si?w ten sposób wynagrodzi?Bogu za świętokradztwo. Przeszło 100 odnalezionych Hostii rozdzielono wiernym podczas Komunii św. Im więcej upływało jednak czasu od tego wydarzenia, tym bardziej Franciszkanie i ludzie utwierdzali si?w przekonaniu, że odnalezionych Hostii nie należy dawa?ju?do spożywania, ale zachowa?je do publicznej adoracji. W miar?upływu miesięcy i lat wszyscy z wielkim zdumieniem konstatowali, że Hostie nie wykazuj?najmniejszych oznak starzenia si?i zachowuj?zadziwiając?świeżość i przyjemny zapach.

Pierwszego oficjalnego rozpoznania Hostii dokona?14 kwietnia 1780 r. o.Carlo Yipera, Genera?zakonu Franciszkanów. W dekrecie napisa? "Fakt zachowania si?świętych Hostii w absolutnej świeżości przez 50 lat, uznaliśmy za prawdziwy cud."

Następne rozpoznanie cudownie zachowanych Hostii, miało miejsce 9 lutego 1789 r. przez arcybiskupa Tiberio Borghese. W sprawozdaniu napisa? "Zarówno ja sam, jak i towarzyszące mi osoby, z pomoc?lupy skrupulatnie oglądaliśmy Hostie, które zostały rozłożone na dwóch patenach. Stwierdziliśmy ich niezwykłą świeżość i nienaruszony charakter."

Arcybiskup przeprowadzi?eksperyment zostawiając na 10 lat niekonsekrowane hostie w opieczętowanej puszce, tu?obok Hostii konsekrowanych. Kiedy po 10 latach puszka ta komisyjnie została otwarta, wtedy okazało si? że z niekonserwowanych hostii pozosta?tylko ciemnożółty proszek. Komisja pod przewodnictwem biskupa stwierdziła, że fakt ten jeszcze bardziej potwierdza trwający nieustannie cud zachowania w doskonałej świeżości Hostii konsekrowanych w 1730 r.

15 czerwca 1815 r. arcybiskup Sieny zleci?specjalnej komisji, złożonej z teologów i lekarzy przeprowadzenie kolejnego rozpoznania świętych Hostii. Po dokładnych oględzinach komisja potwierdziła cudowny fakt ich nieustannej świeżości. Podobnych rozpozna?i bada?w ciągu historii było wiele. Najpoważniejsze przeprowadzono w 1914 r. na polecenie papieża Piusa X. Badania przeprowadziła grupa wybitnych naukowców i profesorów ze Sieny i Pizy. Badania mikroskopijne wykazały, że Hostie zostały wykonane z przaśnej pszenicznej mąki, która zachowała si?w doskonałym stanie. Testy stwierdziły normaln?zawartość krochmalu. Komisja przypomniała, że przaśny chleb mógłby si?przechowa?przez dłuższy czas tylko wtedy, gdyby zosta?przygotowany w sterylnych warunkach i by?przechowywany w antyseptycznym pojemniku. Natomiast Hostie wypieczone były w tradycyjny sposób i przechowywano je w normalnych warunkach, a więc były wystawione na działanie powietrza i różnych mikroorganizmów. Powinny więc były ulec rozkładowi ju?po kilkunastu latach. Komisja stwierdziła, że doskonale zachowane Hostie, o zadziwiającej świeżości i wspaniałym zapachu, wbrew wszelkim prawom fizycznym i chemicznym, świadcz?o wielkim cudzie, którego nauka nie potrafi wyjaśni? Głównym ekspertem przeprowadzającym badania by?światowej sławy chemik prof. Siro Grimaldi. W swoim oświadczeniu między innymi napisa? "Doskonale zachowane święte cząstki niesfermentowanego chleba s?zjawiskiem wyjątkowym, które obala naturalne prawo zachowania materii organicznej. Ten fakt jest unikatem w annałach nauki."

Kolejne badania przeprowadzono 3 czerwca 1922 r., z okazji przeniesienia świętych Hostii do nowego ostensorium. Wyniki bada?okazały si?identyczne z poprzednimi. Zosta?potwierdzony stan doskonałego zachowania i świeżości Hostii. W 1950 r. wykonano nowe drogocenne ostensorium, w którym zostały umieszczone cudowne Hostie. Niestety, stało si?ono wielk?pokus?dla złodziei, którzy w nocy z 5 na 6 sierpnia 1951 r. skradli je, a święte Hostie rozsypali na dnie tabernakulum. Powiadomiony o kradzieży ks. arcybiskup osobiście policzy?Hostie. Były wszystkie 223 cale i dwie połówki.

Do dnia dzisiejszego Hostie zachowuj?miły zapach przaśnego chleba, pozostaj?nienaruszone i lśniące, jakby były przed kilkoma dniami wypieczone. Trzeba pamięta? że Hostie te, konsekrowane w 1730 r. s?rzeczywiście Ciałem Chrystusa. Przez ten cudowny znak Jezus Chrystus pragnie uświadomi?wszystkim ludziom, że Eucharystia to jest On sam, rzeczywiście obecny w swoim zmartwychwstałym Ciele. Powinniśmy z całego serca dziękowa?Bogu za ten cudowny znak, dany dla umocnienia naszej wiary w rzeczywist?obecność Zmartwychwstałego Chrystusa w Eucharystii.

Cudowne Hostie s?wystawiane do adoracji wiernych siedemnastego dnia każdego miesiąca, w rocznic?odnalezienia ich po kradzieży w 1730 r. Każdego roku w uroczystość Bożego Ciała s?niesione w procesji ulicami Sieny. Uczestnicz?w niej tysiące wiernych.

Światowej sławy włoski fizyk Enrico Medi po badaniach cudownie zachowanych Hostii napisa? "Historia gwarantuje absolutn?kontynuacj?cudu: s?to zawsze te same Hostie z 14 sierpnia 1730 r. Ludzka wiedza zachowuje milczenie wobec tego faktu zwielokrotnionego 223 razy, który nieustannie trwa od przeszło 2,5 wieku. Nie tylko nie potrafi go wyjaśni? lecz z cala pewności?wie, że nie jest możliwe jego wyjaśnienie, a to dlatego, że fakt ten trwa na przekór wszystkim najbardziej znanym i prostym prawom natury. Mamy tutaj do czynienia z interwencj?Przyczyny, która nie jest przedmiotem bada?nauki. Ta bezpośrednia interwencja Boga jest cudem w ścisłym tego słowa znaczeniu, który nieustannie trwa przez wieki, aby świadczy?o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii."

Aby odda?cześć cudowi Eucharystycznemu, do Sieny pielgrzymowali święci i papieże: św. Jan Bosko, św. Pius X, b? Benedykt XV, Pius XI, Pius XII, b? Jan XXIII, Pawe?VI.

Ojciec Święty Jan Pawe?II podczas pobytu w Sienie 14 września 1980 r. długo adorowa?Jezusa obecnego w cudownych Hostiach. Na koniec adoracji wyda?okrzyk pełen zachwytu: Tu jest obecność!

M.P.

Publikacja za zgod?redakcji
Miłujcie si?, nr 3-4/2001Wasze komentarze:
 marzena aneta: 17.10.2023, 18:02
 Nieustannie Trwający Cud dziękuję proszę o ten cud nieustanny cud miłości cud prawdy cud sprawiedliwości cud szacunku cud szczerości cud szczęśliwości cud uczciwości cud ufności cud wiary cud zdrowia na całym świecie dziękuję proszę dla mnie o cud dobrej spowiedzi cud dobrego domu kupna cud dobrej mieszkania małego sprzedaży cud urody cud zdrowia cud odzyskania pieniędzy skradzionych cud żeby nikt nie kradł nie oszukiwał z tego będziemy sądzeni zdamy Bogu sprawe dziękuję zarób jak umiesz tylko nie kradnij dziękuję nie twoje nie ruszaj dziękuję ktoś może życie sobie odebrać mam myśli samobójcze miałam dwie próby samobójcze proszę o cud dobrego kawalera męża w średnim wieku czterdzieści pięć lat niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szacunek cuda czyni szczerość cuda czyni szczęśliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń proszę oto dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 18.01.2023, 15:44
 Nieustannie trwający cud dziękuję proszę w Nowym Roku2023 o ten cud nieustannie trwający dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję prosze dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 22.07.2022, 16:53
 Boże kocham Cię Jezu kocham Cię Maryjo kocham Cię Józefie Święty kocham Cię Duchu Święty kocham Cię proszę was o cud domu kupna cud dobrej sprzedaży mieszkania cud urody zdrowia cud pieniędzy cud dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję proszę o cud końca wojny na Ukrainie cud końca aborcji na świecie cud końca oszustwa złodziejstwa na świecie cud końca wyrzucania jedzenia na świecie cud końca palenia papierosów na świecie cud końca zaśmiecania lasów łąk pól wód na świecie cud końca śmierci dzieci ludzi młodych na świecie cud końca kłamstw cud końca zdrad rozwodów dziękuję proszę o cud szczęścia zdrowia papieża Franciszka cud szczęścia zdrowia papieża Benedykta XVI cud powołań kapłańskich zakonnych cud dobrej posługi kapłańskiej zakonnej dziękuję cud midlitwy za dusze czyścowe dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 Maria: 09.03.2021, 22:25
 Panie Jezu przez wstawiennictwo twojej Niepokalanej Matki prosze o cud nawrocenia moich doroslych dzieci.
 Pola: 29.02.2020, 21:16
 Panie JEZU ulecz mojego syna Łukasza i mnie
 wojtek: 28.02.2020, 00:00
 Jezu w hostiach ukryty proszę Cię o uzdrowienie mojej żony Grażyny.
 Darek: 22.09.2018, 17:51
 Kochany Jezu Proszę ty się zajmij się moim synem
 antoni: 28.03.2016, 16:51
 PANIE JEZU PROSZR BLAGAM OCUD WYJSCIA Z TRUDU KREDYTU I O PRACE WYSLUCHAJ ZMARTWYCHWSTATY PANIE ALLELUJA WTOBIE NADZIEJA ZYCIA-AMEN
 antoni: 21.02.2016, 14:35
 PANIE JEZU BLAGAM ZLITUJ SIE I POMOZ W ZNALEZIENIU PRACY I SPLACIE KREDYTU UFAM TOBIE NIECH SW DLON BLOGOSLAWI KAZDY DZIEN PIELGRZYMKI A PROMIENIE SWIECA NAD MOIMI DECYZJAMI-WTOBIE NADZIEJA I CUD-AMEN


 Robert: 19.04.2015, 16:53
 Panie Jezu, błagam Cie naprawienie relazji z ex Narzeczoną
 Joanna: 10.04.2015, 07:22
 Prosze o umocnienie relacji miedzy mna i Markiem oraz o wyjatkowosc tej relacji Dziekuje
 Joanna: 10.04.2015, 07:20
 Blagam o zdrowie dla Taty i dlugie spokojne zycie dla Rodzicow Dziekuje
 Anna: 15.12.2014, 08:52
 Panie Jezu UFAM TOBIE proszę pokornie otocz szczególną opieką moją córkę, broń Ją i chroń. Proszę o jej nawrócenie.
 Dominika: 26.04.2012, 21:34
 Wybaczcie mi proszę jeżeli kogokolwiek urażę . Jestem wierząca i nie rozumiem dlaczego składacie modlitwy na stronie internetowej . O ile mi się wydaje ta strona jest o cudzie , a nie jest cudem . Modlitwa powinna płynąć z serca , a teraz płynie jedynie z waszych komentarzy . Po prostu nie mogę tego pojąć . Jeszcze raz przepraszam tych których uraziłam .
 7 2 2012: 07.02.2012, 17:36
 PANIE JEYU BADZ OBECNZY W NASYZM Z Z YCIU BLOGOSLAW I SYNOM NAM MEZOWI I MNIE SPRAW CUD BYM OTRZYMALA PRACE I BY SIE WSZYSTKO ULOZYLO BLAGAM O CUD
 WANDA;12.12.2011.: 13.12.2011, 17:54
 Panie Jezu dziekuje za zdrowie.
 nieznany grzesznik: 05.12.2011, 23:24
 Borze daj zycie feliksowi daj mu to co choroba chce odebrac za nic nie pozwól by życie od niego odeszło spraw cud spraw coś by jego dzieci juz nie cierpiały bo życie ma tylko jedno i szkoda przeznaczyc je na taki ból.prosze o cud prosze o łaske i zrozumienie twoje.....prosze...nie dla siebie..
 ewa: 24.11.2011, 13:02
 Panie Jezu przepraszam za chwile zwątpienia. Błagam o zdrowie i życie.
 Biedak: 13.11.2011, 20:49
 O dobry Jezu dziękuję Ci za ocalenie mojego brata z wypadku samochodowego i przywrócenie go do pełni sił Kochamy Cię!!! "Biedka zawołał a PAN go wysłuchał:)"
 m: 21.05.2011, 18:43
 Panie Jezu blagam Cie przywroc zdrowie synowi. Pociesz nas i dopomoz mu rozwiazac wszystkie problemy.
(1) [2] [3] [4] [5] [6]


Autor

Treść

Nowości

Grzegorz VIIGrzegorz VII

Modlitwa do św. Grzegorza VIIModlitwa do św. Grzegorza VII

Związki Jezusa ze świątyniąZwiązki Jezusa ze świątynią

ks. Tadeusz Lisieckiks. Tadeusz Lisiecki

Pieśń nad Morzem Szklanym (Ap 15,1-4)Pieśń nad Morzem Szklanym (Ap 15,1-4)

Przewlekła biegunka u dzieckaPrzewlekła biegunka u dziecka

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej