Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Katecheza: Sąd i miłosierdzie

1. W Psalmie 116 czytamy: "Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny" (w. 5). Na pierwszy rzut oka sąd i miłosierdzie mogą się wydawać nie do pogodzenia, przynajmniej miłosierdzie zdaje się kojarzyć z sądem jedynie wtedy, kiedy sprawiedliwość uśmierza swoją niewyczer- palną siłę. Należy jednak zrozumieć logikę Pisma Świętego, które wiąże je razem a nawet przedstawia w taki sposób, że jedno nie może istnieć bez drugiego. Znaczenie sprawiedliwości Bożej daje się uchwycić w Starym Testamencie stopniowo, wychodząc od sytuacji człowieka, który postępował dobrze a czuje się niesłusznie zagrożony. Znajduje on wówczas w Bogu ucieczkę i obronę. To doświadczenie szereg razy wyrażone jest w Psalmach, które na przykład głoszą: "Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, biednemu - słuszność. Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię, prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem" (Ps 140,13-14). Obronę uciskanych Pismo Święte rozumie przede wszystkim jako sprawiedliwość, czyli wierność Boga Jego zbawczym obietnicom poczynionym Izraelowi. A więc jako sprawiedliwość Bożą, wynikającą z bezinteresownej i miłosiernej inicjatywy, przez którą związał się On wiecznym przymierzem ze swoim ludem. Bóg jest sprawiedliwy, gdyż spełniając swoje obietnice, ratuje, podczas gdy sąd nad grzechem i bezbożnymi jest jedynie drugą stroną Jego miłosierdzia. Szczerze skruszony grzesznik może pokładać swoją ufność w tej miłosiernej sprawiedliwości (por. Ps 51,6.16). Wobec trudności znalezienia sprawiedliwości w ludziach i ich instytucjach, w Biblii toruje sobie drogę perspektywa, iż sprawiedliwość zostanie w pełni zrealizowana jedynie w przyszłości za sprawą tajemniczej postaci, która stopniowo będzie nabierać cech coraz wyraźniej "mesjańskich": król lub syn królewski (por. Ps 72,1), różdżka, która "wyrośnie z pnia Jessego" (Iz 11,1), "odrośl sprawiedliwa" pochodząca od Dawida (Jr 23,5).

2. Postać Mesjasza, wyłaniająca się w wielu tekstach, przede wszystkim w księgach prorockich, w optyce zbawienia uzyskuje funkcje rządzenia i sądzenia dla pomyślności i wzrostu wspólnoty i jej poszczególnych członków. Funkcja sądownicza będzie sprawowana nad dobrymi i złymi, którzy razem staną na sądzie, gdzie triumf sprawiedliwych przerodzi się w przerażenie i osłupienie niegodziwych (por. Mdr 4,20- 5,23; por. też Dn 12,1-3). W apokaliptycznej perspektywie Księgi Daniela sąd powierzony "Synowi Człowieczemu" zaowocuje triumfem ludu świętych Najwyższego nad ruiną królestw ziemi (por. Dn 7, zwłaszcza w. 18 i 27). Z drugiej strony także ten, kto może spodziewać się sądu łaskawego, jest świadom własnych ograniczeń. W ten sposób pojawia się świadomość, że jest rzeczą niemożliwą być sprawiedliwym bez łaski Bożej, jak przypomina Psalmista: "Panie... w wierności swojej wysłuchaj mnie. Nie pozywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą" (Ps 143,1-2).

3. Tę samą podstawową logikę odnajdujemy w Nowym Testamencie, gdzie sąd Boży związany jest ze zbawczym dziełem Chrystusa. Jezus jest Synem Człowieczym, któremu Ojciec przekazał władzę sądzenia. Będzie On sprawował swój sąd nad tymi, którzy powstaną z grobów, oddzielając przeznaczonych do zmartwychwstania do życia od tych, którzy zmartwychwstaną na potępienie (por. J 5,26-30). Jak jednak podkreśla ewangelista Jan, "Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" (3,17). Jedynie ten, kto odrzuci zbawienie ofiarowane przez Boga w Jego nieskończonym miłosierdziu, zostanie potępiony, ponieważ sam się potępił.

4. W tym zbawczym znaczeniu św. Paweł pogłębia pojęcie "sprawiedliwości Boga", która się dokonuje "przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą" (Rz 3,22). Sprawiedliwość Boża jest ściśle związana z darem pojednania: jeżeli przez Chrystusa pozwalamy się pojednać z Ojcem, możemy również przez Niego stać się sprawiedliwością Bożą (por. 2 Kor 5,18-21). Sąd i miłosierdzie są więc rozumiane jako dwa wymiary tej samej tajemnicy miłości: "Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie" (Rz 11,32). Miłość, która leży u podstaw Bożej postawy i winna stać się zasadniczą cnotą wierzącego, pobudza nas do ufności w dniu sądu, wykluczając wszelką bojaźń (por. 1 J 4,18). Na wzór tego sądu Bożego również sąd ludzki winien być sprawowany według prawa wolności, w której winno przeważać właśnie miłosierdzie: "Mówcie i czyńcie tak jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagalny dla tego, który nie czyni miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem"(Jk 2,12-13).

5. Bóg jest Ojcem miłosierdzia i wszelkiej pociechy. Dlatego w piątej prośbie modlitwy "Ojcze nasz": "Nasza prośba zaczyna się od "wyznania", w którym wyznajemy jednocześnie naszą nędzę i Jego miłosierdzie" (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2839). Odsłaniając nam pełnię miłosierdzia Ojca, Jezus nauczył nas także, iż do tego Ojca, tak sprawiedliwego i miłosiernego ma się dostęp jedynie przez doświadczenie miłosierdzia, które winno wyróżniać nasze stosunki z bliźnimi. "Strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie przebaczyliśmy naszym winowajcom... Gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka się, a jego zatwardziałość sprawia, że staje się ono niedostępne dla miłosiernej miłości Ojca" (KKK, nr 2840

Jan Paweł IIWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej