Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Papież rodziny

Troska o rodzinę, wyrażana w dokumentach Jana Pawta II wiązała się przede wszystkim z uznaniem jej za początek i podstawę życia indywidualnego i społecznego każdego człowieka. Ojciec Święty wpisywał rodzinę w dobro wspólne ludzkości.

Struktura rodziny

Jan Paweł II dokonał precyzyjnego zdefiniowania natury i struktury rodziny. Nie można bowiem otaczać ochroną prawną instytucji, która jest niedostatecznie określona sama w sobie i w społeczeństwie. Niezastąpioną rolę w strukturze rodziny pełni małżeństwo. Jest ono jej koniecznym początkiem. Za pierwszy i naturalny związek społeczności ludzkiej należy uważać tylko rodzinę, opartą na związku małżeńskim zawartym dobrowolnie, jedynym i nierozerwalnym. Rodzina powstaje wówczas, gdy urzeczywistnia się przymierze małżeńskie, które otwiera małżonków na dozgonną wspólnotę miłości i życia, dopełniając się w sposób specyficzny przez zrodzenie potomstwa. W ten sposób "komunia" małżonków daje początek wspólnocie, jaką jest rodzina. ("List do Rodzin"). Ojciec Święty wyraźnie podkreślał, że tylko mężczyzna i kobieta, te dwa somatycznie zróżnicowane podmioty, uczestniczyć mogą na równi w przekazywaniu życia. Zdolność ta odzwierciedla osobową konstytucję człowieka i małżeństwa.

Uznanie małżeństwa jako podstawy rodziny wymaga objęcia go i jego istotnych cech szczególną ochroną prawną. Dla Jana Pawła II dobrem wspólnym małżonków jest miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz trwałość ich związku - aż do śmierci. To dobro obojga, które jest równocześnie dobrem każdego z nich, ma z kolei stać się dobrem ich dzieci. Dobro małżonków będzie zatem dobrem rodziny oraz dobrem wspólnym, a wszystko, co stanowi dobro wspólne wymaga popierania i ochrony przez państwo i jego ustawodawstwo.

Funkcje rodziny

W świetle rozważań Jana Pawła II o rodzinie można wymienić cztery podstawowe jej zadania:
  • tworzenie wspólnoty osób
  • służba życiu
  • udział w rozwoju społeczeństwa
  • uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła.
Zasadniczym zadaniem rodziny jest służba życiu. Rodzina jest wspólnotą życia, a jej podstawową funkcją jest przekazywanie życia.

Istotną funkcją rodziny jest też wychowanie dzieci. Jan Paweł II wyraźnie wskazuje wagę tej funkcji i niezastąpioną rolę rodziców w wychowaniu dzieci. Widzi ją jako prawo rodziny. Według Ojca Św. zadanie wychowania wypływa bowiem z najbardziej pierwotnego powołania małżonków. Prawo-obowiązek rodziców do wychowywania dzieci jest pierwotny i uprzywilejowany w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony (Familiaris Consortio 36).

Rodziny - zachęcał Ojciec Święty - powinny podejmować rozmaite dzieła służby społecznej, zwłaszcza dla ubogich. Do zadań społecznych rodziny należy również, w rozumieniu Jana Pawła II, wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej. Rodziny winny więc zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawo i instytucje państwowe nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je popierały i działały na ich rzecz.

Konieczność ochrony

Jan Paweł II wielokrotnie zachęcał rządy krajów do tego, by wyznacznikiem ich działania było kierowanie się dobrem rodziny i respektowanie jej praw. Wyrazem tego winna stać się odważna polityka społeczno - rodzinna, którą Ojciec Św. uznał za przyszłość i nadzieję rozwoju państw. W ujęciu tym władze państwowe posługując się odpowiednio ukształtowanym systemem prawnym, przy udziale samorządów, placówek oświatowych, środków masowego przekazu, organizacji pozarządowych, winny stworzyć warunki stabilnego rozwoju rodzin. Władze państwowe uwzględniać muszą też specyficzne potrzeby tych rodzin, które znalazły się w sytuacjach nietypowych, szczególnych, niepełnych, wychowujących dzieci niepełnosprawne, borykających się z trudnościami zewnętrznymi. Szczególną troską powinny być otoczone rodziny wielodzietne.

Wszelkie działania władzy wobec rodziny winny odpowiadać zasadzie pomocniczości: wszędzie tam, gdzie rodzina jest samowystarczalna, nie należy jej wyręczać. Interwencjonizm państwowy byłby wówczas szkodliwy - byłby wyrazem nie poszanowania, a negacji praw rodziny. Stosunki rodzina - państwo powinny opierać się zatem na autonomii i suwerenności, aby rodzina mogła być niezależna i samowystarczalna w realizacji swoich społecznych zadań.

Jan Paweł II pojmował pracę zarobkową podejmowaną na rzecz rodziny przez mężczyznę jako szczególny wyraz miłości, uświęcającej życie rodzinne (Adhortacja Redemptoris custos 22). Nigdy nie może ona prowadzić do rozbijania jedności rodzin, podporządkowując się jedynie regułom dyktowanym przez produkcję i rynek. Papież podkreślał ważność i ciężar pracy kobiet, także pracy na rzecz rodziny. Praca ta powinna być zasadniczo dowartościowana. Jak uważał Jan Paweł II, trud każdej kobiety związany z wydaniem na świat dziecka, z jego pielęgnowaniem, karmieniem, wychowaniem, zwłaszcza w pierwszych latach, jest tak wielki, że nie może mu dorównać żadna praca zawodowa.

Zagrożenia i dewiacje

Do najważniejszych wyzwań, przed jakimi według Ojca Świętego stoją obecnie społeczności państwowe, jest szerząca się kultura indywidualistyczna, która promuje tzw. związki faktyczne - konkubinaty, wzmocnione przez cały zespół gwarancji prawnych, podważających najgłębszy sens instytucji rodzinnej. Natomiast cechą związków faktycznych, jak to wskazywał Ojciec Święty, jest tymczasowość i brak nieodwołalnego zobowiązania. Przy takich przesłankach nie można liczyć na prawdziwie odpowiedzialne rodzicielstwo. Jan Paweł II jednoznacznie wskazywał, że państwu i społeczeństwu grozi rozkład, jeżeli przestaną skutecznie popierać małżeństwo i rodzinę, a na równi z nimi będą traktować związki niemałżeńskie.

Jan Paweł II zdecydowanie odrzucał możliwość jakiejkolwiek formy legalizacji związków homoseksualnych. Związki faktyczne między homoseksualistami uważa za wypaczenie tego, czym powinna być komunia miłości i życia między mężczyzną i kobietą, prowadząca do wzajemnego oddania się otwartego na życie. Lekceważenie zasady, że człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta, stanowi jeden z głównych czynników słabości społeczeństwa, którego skutki można odczuć na płaszczyźnie klimatu kulturowego, wrażliwości moralnej i porządku prawnego.

Zasadniczym zadaniem prawodawstwa państwowego w kontekście zagrożeń rodziny jest troska o zachowanie trwałości małżeństwa. Małżonkowie sami muszą starać się pojąć wartość nierozerwalności swojego związku. Pomocne w tym mogą okazać się pewne instytucje prawne, dające im czas na zastanowienie się i podjęcie decyzji (m.in. separacja czy mediacja). Jak podkreślał Ojciec Święty, każdy sprawiedliwy wyrok o ważności lub nieważności małżeństwa i jego rozwiązania jest przyczynkiem do szerzenia kultury nierozerwalności małżeństwa w świecie. W konsekwencji niesprawiedliwość orzeczenia nieważności, sprzecznego z zasadami prawa lub niezgodnego z rzeczywistością jest szczególnie poważna, gdyż sprzyja szerzeniu się niewłaściwych postaw. Ojciec Święty zachęca jednoznacznie do podejmowania inicjatyw, wyrażających się w zdecydowanym sprzeciwie wobec wszelkich środków prawnych i administracyjnych, które wprowadzają rozwód.

Za jedno z najpoważniejszych zagrożeń rodziny uznawał Ojciec Św. ataki wymierzone w życie i godność jej najsłabszych członków - dzieci nienarodzonych oraz osób starszych i nieuleczalnie chorych.

Respektując pragnienie posiadania dziecka przez małżonków, Ojciec Święty zaznaczał, że nigdy nie może stać się ono przyczyną zamachu na godność dziecka, czego przejawem jest stosowanie niedopuszczalnych metod prokreacji uznających tzw. prawo do dziecka, zamiast prawa dziecka do narodzenia i wzrastania w sposób w pełni ludzki.

W świetle nauczania Jana Pawła II do jednych z ważniejszych zadań osób odpowiedzialnych za kształtowanie porządku społecznego należy zaliczyć troskę o ochronę rodziny przed niszczącymi ją treściami rozpowszechnianymi przez środki masowego przekazu. W wypowiedziach papieskich powraca często potrzeba zwrócenia uwagi na konieczność ochrony rodziny, a zwłaszcza dzieci, przed wszelkimi formami przemocy, demoralizacji, okrucieństwa czy pornografii propagowanej przez media. Ojciec Święty ostrzegał też przed zniekształconym obrazem rodziny, jej fizjonomii i funkcji wychowawczej rozpowszechnianym przez prasę, kino, radio i telewizję.

Jan Paweł II dostrzegał ponadto zagrożenia rodziny, których źródła tkwią w niej samej. Zdarza się, że dochodzi do różnych form przemocy, której sprawcami i ofiarami są członkowie rodzin. Najbardziej radykalne jej przejawy stanowi przemoc skierowana przeciw dzieciom: znęcanie się, porzucanie potomstwa, czy pozostawianie dzieci bez opieki. Wobec tych zjawisk, a także wobec przemocy wymierzonej w rodzinę z zewnątrz, społeczeństwo nie może pozostać obojętne. Należy stworzyć odpowiednie struktury, mające na celu niesienie pomocy rodzinom dotkniętym tego rodzaju nieszczęściem.

Bezrobocie i ubóstwo, zdaniem Ojca Świętego, stanowi współcześnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla życia rodzinnego i powinno stać się szczególną troską społeczeństw. Jest ono wyzwaniem dla polityki poszczególnych państw. Znalezienie właściwych rozwiązań jest w tej dziedzinie nieodzowne.

Sławomir Hypś,
Katedra Prawa Karnego KUL

GŁOS DLA ŻYCIA
nr 4(75) lipiec/sierpień 2005Wasze komentarze:
 Elżbieta : 11.08.2014, 17:27
  Pozdrawiam i zapraszam „RODZINA JEST SERCEM I CENTRUM CYWILIZACJI MIŁOŚCI” Fundacja < W drogę z Janem Pawłem > powstała, aby: Poznawać – kierować się – realizować nauczanie św. Jana Pawła II W sposób szczególny zajmujemy się rodziną, o której św. Jan Paweł II powiedział, że jest „ sercem i centrum cywilizacji miłości”. Aby poznawać , upowszechniamy nauczanie w formie wyboru myśli z dokumentów, a więc z Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio, Listu do rodzin, encyklik, przemówień i homilii. Aby kierować się, chcemy poznawać, studiować, dyskutować i wspólnie z rodzinami budować projekty rodziny w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. Aby realizować to nauczanie pragniemy nie tylko ze słowem ale konkretnym działaniem wspierać rodziny w potrzebie. Jak chcemy realizować te trzy punkty: Opracowano w fundacji wybór myśli z nauczania Jana Pawła II w różnych formach: I.kalendarz na 2015 z 12 myślami o rodzinie, w 3 wersjach: 1.Z myślami na poszcz. miesiące z różnych źródeł/ dokumenty, homilie 2.Z myślami z Familiaris Consortio 3.Z myślami z Listu do rodzin Kalendarz ilustrowany jest zdjęciami kwiatów. Oprócz tego opracowano dodatki/ w formie druku/ do kalendarza, ale można je nabyć również osobno: 1.RODZINA wybór myśli / 24 str/ 2.Homilie skierowane do rodzin podczas pielgrzymek do Polski 3.Czas wybór myśli II. Płytka CD Wszystkie myśli zebrano na płytce, na której znajduje się: 1.Wstęp 2.Modlitwa Jana Pawła II w intencji rodzin 3.Rodzina jest… 33 myśli o rodzinie 4.Rodzina wybór myśli z nauczania Jana Pawła Ii 5.Rodzina -homilie poświęcone rodzinie wygłoszone podczas pielgrzymek do Polski 6.Rodzina wybór z familiaris Consortio 7.Rodzina wybór z Listu do Rodzin 8.Karta Praw Rodziny 9.Rodzina rozdz. V Kompendium Nauki Społecznej Kościoła 10.Rodzina w potrzebie/ program Fundacji/ 11.Zdjęcia z miejsc bliskich sercu św. Jana Pawła 12.Jako ważne w każdej rodzinie dodatkowo wybór: o miłości, solidarności, pracy i niedzieli III. Program < Rodzina w potrzebie > realizujemy dla konkretnej rodziny zapewniając jej podstawowe potrzeby, oczywiście dzięki rodzinom, które będą nabywać Wybory myśli z nauczania św. Jana Pawła II. Pragniemy, aby najpierw były to podstawowe potrzeby jak mieszkanie , ubranie, edukacja. Mamy nadzieję, że to rodziny zaangażują się w ten program w duchu solidarności i nowej wyobraźni miłosierdzia. Zapraszamy zainteresowanych na naszą stronę: www: wdrogezjanempawlem2.com.pl, albo kontakt emai: fundacja@wdrogezjanempawlem2.com.pl W Imieniu Fundacji Elżbieta Chrobak
 hehe: 11.01.2014, 18:23
 wspaniale. JP II jest autorytetem wielu ludzi na tym świecie. wspaniały człowiek.
 Pani m: 24.03.2013, 21:30
 Przydało się na konkurs :)
 aga: 24.01.2013, 12:50
 OMG
 rtus: 09.01.2013, 14:44
 JP2 to Największy Umysł ludzkości, Genialny Człowiek, wspaniały Dobroczyńca, doskonały Dyplomata!
 Ja: 10.12.2012, 15:16
 BARDZO fajne i ciekawe
 lol to gówno: 01.10.2012, 16:56
 ciekawe ....
(1)


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej