Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Komentarz do Litanii do Najświętszego Serca Jezusa

W miesiącach letnich 1985 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, przemawiając w niedziele na Anioł Pański, wyjaśniał wezwania Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, tej wspaniałej Litanii, którą odmawiamy lub śpiewamy szczególnie w miesiącu czerwcu. Idąc za wezwaniami Litanii, starał się niejako opisać życie Jezusa od wewnątrz: poprzez Serce, ukazać to wielkie bogactwo treści, jakie w nich się zawiera - wielkie źródło inspiracji dla naszego obcowania z tajemnicą Jezusa Chrystusa.

Komentarz do Litanii do Najświętszego Serca Jezus

W każdym z tych przemówień był też zwrot do Matki Najświętszej, którą prosił, aby pomogła nam lepiej pojąć tajemnice Serca swojego Syna, jako że Ona najlepiej zna to Serce, i aby przewodniczyła naszej modlitwie do Serca Jezusowego. Pomiędzy Sercem Matki a Sercem Dziecka od początku nawiązuje się łączność: wspaniała jedność Serc! Serce Maryi jest pierwsze, które przemawia do Serca Jezusa. Pierwsze, które "odmawia" litanię do tego Serca. My wszyscy łączymy się z Nią. Pragniemy uczestniczyć we wspaniałej rozmowie tych dwu Serc.

2 VI. SERCE JEZUSA, SYNA OJCA PRZEDWIECZNEGO, w ŁONIE MATKI DZIEWICY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO UTWORZONE.

Kościół znajduje w Sercu Chrystusa przystęp do Boga. Właśnie nieogarniony Bóg pozwolił się ogarnąć Sercu Człowieka, któremu na imię Jezus z Nazaretu: Jezus Chrystus. Zaś poprzez Serce Syna Bóg Ojciec przybliża się również do serc naszych i przychodzi do nich. Przecież każdy z nas jest ochrzczony "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...", zanurzony w Trójjedynym Bogu: w Bogu Żywym, w Bogu Ożywiającym...

Bóg, który "daje życie", który "udziela się człowiekowi", doprowadził do szczytu dzieło swej zbawczej ekonomii, stając się Człowiekiem. To właśnie w dziewiczym poczęciu i w narodzeniu z Maryi ma swój początek Jego ludzkie Serce...

To serce pragniemy w sposób szczególny otaczać czcią w ciągu miesiąca czerwca. To Serce pragniemy uczynić powiernikiem naszych biednych, ludzkich serc - serc na różne sposoby doświadczonych, na różne sposoby obciążonych. A zarazem serc ufających mocy samego Boga, zbawczej mocy Przenajświętszej Trójcy.

9 VI. SERCE JEZUSA, ŚWIĄTYNIA BOGA... PRZYBYTKU NAJWYŻSZEGO.

Serce Jezusa to Serce Człowieka, podobne do tylu, tylu ludzkich serc, a równocześnie Serce Boga-Syna. Jeżeli więc prawdą jest, iż każdy człowiek w jakiś sposób "mieszka" w swoim sercu, to w Sercu Człowieka z Nazaretu, Jezusa Chrystusa, mieszka Bóg. Jest ono "świątynią Boga"... Jest to świątynia wewnętrzna Syna, który zjednoczony jest z Ojcem w Duchu Świętym poprzez jedność Bóstwa...

Równocześnie jest to prawdziwy przybytek Boga z ludźmi" (Ap 21, 3), bo Serce Jezusa ogarnia w swej wewnętrznej świątyni wszystkich ludzi. Wszyscy tam mieszkają, ogarnięci odwieczną miłością. Do wszystkich można stosować - w Sercu Jezusa - słowa Proroka: "miłością odwieczną umiłowałem cię, i dlatego przy ciągnąłem..." (Jr 31, 3).

Mamy dać się przyciągnąć odwiecznej miłości, która jest w Boskim Sercu Jezusa, i stawać się także świątynią Boga i przybytkiem Najwyższego... Poprzez Niepokalane Serce Maryi trwajmy w Przymierzu z Sercem Jezusa.

23 VI. SERCE JEZUSA, GOREJĄCE OGNISKO MIŁOŚCI.

"Ognisko miłości". Ognisko płonie. Płonąc spala tę swoją substancję, na którą się składa drzewo lub inny materiał łatwopalny. Serce Jezusa - ludzkie Serce Jezusa - spala się w tej miłości, jaka je przepełnia. Jest to miłość do Ojca Przedwiecznego oraz miłość do ludzi, przybranych braci i sióstr.

Ognisko spalając się stopniowo wygasa. Serce Jezusa jest ogniskiem niewygasającym, podobne do owego "krzaka gorejącego" z Księgi Wyjścia (Wj 3, 2). Jest bowiem ogarnione "żywym płomieniem" tej trynitarnej Miłości, która nigdy nie wygasa.

Ognisko płonąc równocześnie rozświeca mroki nocy i rozgrzewa ciała zziębniętych wędrowców... Pragniemy prosić Matkę Słowa Przedwiecznego, ażeby na horyzoncie życia każdej i każdego z nas nigdy nie przestało płonąć Serce Jezusa - gorejące ognisko miłości..., aby oświecało mroki doczesnej nocy i rozgrzewało serca.

Raduje się Kościół, że od tego Boskiego Serca zapalają się miłością ludzkie serca. Dziękujemy Mu za miłość, która jedna jedyna zdolna jest przetworzyć świat i życie ludzkie.

30 VI i 14 VII. SERCE JEZUSA, SIEDLISKO, SKARBNICO SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI.

...Pragniemy oczyma Niepokalanej Dziewicy patrzeć na tę przedziwną tajemnicę: sprawiedliwość, która objawia się jako Miłość! Miłość, która wypełnia do końca wszelką miarę sprawiedliwości! I przerasta ją!

Prosimy: niech przez Twoje Serce, Bogarodzico, Serce Jezusa, jako "sprawiedliwości i miłości skarbnica", stanie się dla nas wszystkich "drogą i prawdą, i życiem".

21 VII. SERCE JEZUSA, DOBROCI I MIŁOŚCI PEŁNE.

Żywe Serce zmartwychwstałego i uwielbionego Odkupiciela jest pełne miłości i dobroci": nieskończenie i ponadobficie pełne! Pełnia ludzkiego Serca ma w Chrystusie Boską miarę.

28 VII. SERCE JEZUSA, CNÓT WSZELKICH BEZDENNA GŁĘBINO.

Serce stanowi o głębi człowieka. A w każdym razie ono wyznacza miarę tej głębi... Głębia Jezusa Chrystusa, wyznaczona miarą Jego Serca, jest nieporównywalna...

Ta Bosko-ludzka głębia Jezusa jest głębią cnót: cnót wszelkich. Jako prawdziwy człowiek Jezus wypowiadał wewnętrzną mowę swojego Serca poprzez cnoty. Analizując Jego postępowanie możemy odkryć oraz zidentyfikować wszystkie te cnoty, które znane są z dziejów ludzkiej moralności jako cnoty kardynalne (roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie) oraz inne, od nich pochodne.

"Bezdenna głębina" tych cnót, ich szczególna doskonałość i moc płynie z miłości {im bardziej wszelkie cnoty są zakorzenione w miłości, tym większa jest ich głębia) i z pokory. Jezus mówił: "Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokorny sercem" (Mt 11, 29).

Prośmy Maryję, aby pomagała nam uczyć się Jego cnót i uczyć się od Niego.

4 VIII. SERCE JEZUSA, WSZELKIEJ CHWAŁY NAJGODNIEJSZE.

Łączymy się z Bogarodzicą, aby uczcić to Serce Człowieka, które przez tajemnicę unii hipostatycznej (zjednoczenia osobowego) jest równocześnie Sercem Boga. Oddajemy cześć należną Bogu Sercu Jezusa Chrystusa, od pierwszej chwili Jego ludzkiego poczęcia w łonie Dziewicy...

A kiedy przychodzi czas męki, wyniszczenia, upokorzenia i hańby krzyża, jeszcze żarliwiej łączymy się z Sercem Matki, aby wołać: "Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze"! Tak. Najgodniejsze wszelkiej chwały, właśnie z powodu tej hańby i poniżenia! Wtedy bowiem Serce Odkupiciela dosięgło szczytu Bożej miłości. A właśnie Miłość jest godna największej chwały!

25 VIII. SERCE JEZUSA, KRÓLU I ZJEDNOCZENIE SERC WSZYSTKICH.

Jezus Chrystus jest królem serc... Nie chciał nigdy być władcą doczesnym, nawet na stolicy Dawida. Pragnął tylko tego królestwa, które nie jest z tego świata - i zarazem tego, które na tym świecie zakorzenia się przez prawdę w sercach ludzkich: w człowieku wewnętrznym...

Zjednoczeni z Nim przez prawdę, zdążamy do jedności królestwa...

1 IX. SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SĄ WSZYSTKIE SKARBY MĄDROŚCI I UMIEJĘTNOŚCI.

Mądrość i umiejętność Jezusa otwierają oczy umysłu, poruszają do samej głębi serce i uzdalniają człowieka do transcendentnej miłości; wyzwalają z ciemności błędu, chronią od plam grzechu, od niebezpieczeństwa śmierci i prowadzą do pełnego uczestnictwa w darach Bożych, które przewyższają całkowicie poznanie rozumu ludzkiego... Powstaje nowy człowiek, wewnętrzny, który stawia Boga w centrum swojego życia i służy braciom.

Ten stopień doskonałości osiągnęła Maryja... Prosimy Ją, aby pomogła nam stać się takimi jak Ona i jak Jej Syn.

15 IX. SERCE JEZUSA, W KTÓRYM MIESZKA CAŁA PEŁNIA BÓSTWA.

* * *

Niechaj tajemnice te, tak wspaniale wyrażone w wezwaniach Litanii, prowadzą nas po drogach życia ziemskiego do wiecznej Ojczyzny Bożego Serca, gdzie "Bóg otrze z oczu ludzkich wszelką łzę" (Ap 7, 17; 21, 4), gdzie "On sam będzie wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28) (30 VI).

Treść litanii

Litania do Najświętszego Serca Pana JezusaLitania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Jan Paweł II/RN

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 17.06.2023, 14:36
 Komentarz do Litanii do Najświętszego Jezusa Serca dziękuję Najświętsze Jezusa Serce kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję Najświętsze Jezusa Serce módl się za nami dziękuję Najświętsze Jezusa Serce kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą dobrego kawalera męża młodego niepalącego polaka pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej