Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa o pokój

Proście modlitwą o pokój Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: "Jeśli chcemy, aby świat stał się ostatecznie przybytkiem pokoju, musimy nieustannie i z pokorą, ufnie i wytrwale się modlić... Modlitwa jest węzłem, który jednoczy nas najskuteczniej: dzięki niej wierzący spotykają się tam, gdzie nierówności, niezrozumienie, urazy i wrogość przestają istnieć, to znaczy w obliczu Boga, Pana i Ojca wszystkich. Modlitwa, będąca autentycznym wyrazem prawidłowej relacji z Bogiem i bliźnimi, już przez to samo jest pozytywnym wkładem w budowanie pokoju".

"Bardzo was proszę, łączcie się duchowo ze mną w modlitwie za braci w Jerozolimie... Niech przez pośrednictwo Maryi Najświętszej Pan da pokój temu Świętemu Miastu".

"Myślę z utęsknieniem, o dniu, w którym żydzi, chrześcijanie i muzułmanie będą mogli pozdrowić się w Jerozolimie słowami pokoju".

Nasza modlitwa o pokój - w Ziemi Świętej i w innych krajach - może mieć różne formy. W tej intencji możemy ofiarować Bogu: Mszę świętą, Różaniec, jakieś nabożeństwo, adorację Najświętszego Sakramentu. Spis modlitw o pokój

Modlitwa o pokój na świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami. Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom, które są ślepe na prawdę Twojego istnienia. Proszę o udzielenie tym narodom mocy Ducha Świętego, aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.

Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, które są bezsilne wobec okropnych zbrodni, ogarniających cały świat. Amen.

Modlitwy o pokój

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże, Dawco i Miłośniku pokoju, racz przyjąć modły nasze i wspieraj nas w wysiłkach o zachowanie pokoju wśród narodów świata.

Usuń złość i nienawiść z życia narodów, połącz uczucia i myśli ludów w woli pokoju, by państwa wyrzekły się wszelkich wrogich napaści.

* * * * *

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.

Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dziedzi naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

Tomasz Merton

* * * * *

Boże, Ty objawiłeś, że ci, którzy wprowadzają pokój, będą nazwani Twoimi dziećmi, spraw, abyśmy niestrudzenie popierali sprawiedliwość, bo tylko ona może zapewnić prawdziwy i trwały pokój. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże, Ty z ojcowską troską czuwasz nad wszystkimi, spraw, aby ludzie, którzy mają wspólne pochodzenie, w pokoju utworzyli jedną rodzinę złączoną węzłami bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże, Stwórco świata, Ty kierujesz biegiem dziejów, wysłuchaj nasze błagania i udziel pokoju w naszych czasach, abyśmy z radością mogli wychwalać Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże pokoju, Ty sam jesteś pokojem, którego nie może pojąć człowiek kłótliwy, gotowy do zwady, spraw, aby żyjący w zgodzie trwali w pokoju, a skłóceni weszli na drogę pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże, Ty litujesz się i przebaczasz, Ty dajesz ludziom dni zbawienia, aby uznali w Tobie Stwórcę i Ojca wszystkich, pomóż nam, abyśmy otwartym sercem przyjęli słowo pokoju i zgodnie z Twoją wolą starali się pojednać wszystko w Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

* * * * *

Boże, źródło i miłośniku pokoju, Ciebie znać to żyć, Tobie służyć to królować, pokornie Cię prosimy, broń nas od wszelkich napaści, abyśmy ufając Twojej opiece nie obawiali się żadnych nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów; wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże, źródło pokoju i miłości, spraw to łaskawie, abyśmy byli krzewicielami pokoju i mogli się nazywać dziećmi Bożymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

z Mszału Rzymskiego

Wezwania o pokój

Niech będzie błogosławiony Pan Jezus, Który jest naszym pokojem. On przyszedł, aby dokonać dzieła pojednania między ludźmi. Z pokorą wołajmy do Niego:

R: Wszystkie narody obdarz swym pokojem!

Panie, Ty na świat przyszedłeś, aby objawić ludziom swą dobroć i łaskawość; spraw, abyśmy Ci zawsze składali dzięki za Twoje dobrodziejstwa.

R: Wszystkie narody...

Królu pokoju, Twoje królestwo jest sprawiedliwością i pokojem; spraw, abyśmy wszędzie wprowadzali pokój.

R: Wszystkie narody...

Panie, Ty przyszedłeś, aby z całej ludzkości zgromadzić święty lud Boży; przywróć zgodę między narodami i doprowadź je do jedności.

R: Wszystkie narody...

Ty przyniosłeś światu Bożą Ewangelię; pomnóż liczbę głosicieli i słuchaczy Twojego Słowa.

R: Wszystkie narody...

Jezu, Synu Maryi, Ty raczyłeś stać się naszym bratem; naucz ludzi wzajemnej miłości.

R: Wszystkie narody...

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Matki Miłosierdzia o uposzenie pokoju

Matko Miłosierdzia, uproś nam u Boga pokój. Uproś nam przede wszystkim te łaski, które mogą w jednej chwili dusze nasze przemienić. Uproś nam te łaski, które pokój szerzą, sprowadzają i utrzymują. Królowo pokoju, za którym narody wzdychają, uproś światu pokój, aby w spokoju i ładzie wzrastało Królestwo Boże. Amen.

Pius XII

Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej

Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na narody mieszkające w Palestynie i obdarz je trwałym pokojem i łaską pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa Jana XXIII o pokój

Panie Jezu, nasz Boski Odkupicielu, prosimy Cię gorąco o pokój. Ty sam usuń z serc ludzkich wszystko, co może ten pokój naruszyć. Ty sam uczyń wszystkich świadkami sprawiedliwości i miłości braterskiej.

Oświeć swym światłem umysły przywódców narodów, aby zapewniali obywatelom - wraz z należnym im dobrobytem - także i wspaniały dar bezpiecznego pokoju.

Dobry Panie, nakłoń wolę wszystkich ludzi do zburzenia dzielącej ich zapory, do umocnienia więzi wzajemnej miłości, do zrozumienia innych, do przebaczenia tym, którzy wyrządzili im krzywdy. Niech pod Twoim działaniem i przewodnictwem wszystkie narody połączy więź braterstwa i niech wśród nich rozkwita i panuje bezustannie tak bardzo upragniony pokój.

Modlitwa Pawła VI o pokój

Panie, Boże pokoju, Ty stworzyłeś ludzi i obdarzyłeś ich łaską, aby dać im uczestnictwo w Twej chwale. Przynosimy Ci chwałę i dziękczynienie za to, że zesłałeś nam umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa i przez tajemnicę paschalną uczyniłeś Go sprawcą wszelkiego zbawienia, źródłem wszelkiego pokoju, więzią wszelkiego braterstwa.

Dziękujemy Ci za pragnienia, wysiłki, czyny, jakie Twój Duch pokoju wzbudził w naszych sercach, aby w miejsce nienawiści zaprowadzić miłość, w miejsce nieufności - zrozumienie, w miejsce obojętności - poczucie współodpowiedzialności.

Otwórz jeszcze szerzej nasze umysły i serca na konkretne potrzeby miłości we wszystkich naszych braciach, abyśmy stawali się coraz bardziej budowniczymi pokoju.

Pamiętaj, Ojcze miłosierdzia, o wszystkich, których praca, cierpienie i ofiara życia pomnażają ducha braterstwa na całym świecie. Niechaj ogarnie ludzi wszystkich ras i języków Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości i niechaj całą ziemię napełni Twoja chwała. Amen.

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju: abym wnosił miłość tam, gdzie panuje nienawiść, przebaczenie tam, gdzie mnożą się zniewagi; jedność tam, gdzie panuje niezgoda.

Daj, abym przynosił prawdę tym, którzy błądzą; wiarę tym, którzy wątpią; nadzieję tym, którzy rozpaczają; światło tym, którzy błąkają się w ciemnościach; radość tym, którzy się smucą.

Daj, abym się starał bardziej pocieszać innych, niż oczekiwać na ich pocieszenie; bardziej rozumieć innych, niż oczekiwać zrozumienia; bardziej kochać innych, niż oczekiwać miłości;

Ponieważ gdy dajemy - sami otrzymujemy, gdy zapominamy o sobie - odnajdujemy siebie w Bogu, gdy przebaczamy - sami otrzymujemy przebaczenie, gdy umieramy sobie - rodzimy się dla życia wiecznego. Amen.

Modlitwa o jedność i pokój (Ps 122)

R.: Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem.

 1. Uradowałem się wezwaniem, Pójdziemy do domu Pana.

  R.: Boże, obdarz...

 2. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem nowe, Kościele święty.

  R.: Boże, obdarz...

 3. O Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą.

  R.: Boże, obdarz...

 4. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana.

  R.: Boże, obdarz...

 5. Prosimy o pokój dla ludu Twego, niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.

  R.: Boże, obdarz...

 6. Dla braci i bliźnich naszych prosimy o dobra Twoje.

  R.: Boże, obdarz...

Modlitwa o rozwój ewangelizacji misyjnej (Ps 67)

 1. Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław, udziel łaski, niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. R.: Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie.

 2. Niech świat cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody. R.: Niechaj sławią...

 3. Niechaj radość zapanuje, pośród ludów całej ziemi, żeś Ty, Panie sprawiedliwy, rządzisz i kierujesz nimi. R.: Niechaj sławią...

Modlitwa do Chrystusa, Króla Wszechświata

R.: Chryste Królu, Twój Cię błaga lud

 1. Chryste, Tyś Władcą wszechświata, Chryste, Tyś Pan wszego życia, Chryste, Tyś Pan czasów wszelkich, Chryste, Tyś Królem pokoju.

  R.: Chryste Królu...

 2. Chryste, Tyś Afryki Królem, Chryste, Tyś Pan Azji całej, Chryste, Ameryki Władco! Chryste, Tyś wysp wszystkich Panem, Chryste, Tyś Władcą Europy.

  R.: Chryste Królu...

 3. Chryste, Tyś światło ludzkości! Prowadź ją do samej Prawdy, ucz ją w prawdziwej żyć wierze, w Tobie niech swą ufność pokłada. Natchnij ją piękną miłością.

  R.: Chryste Królu...

 4. Zsyłaj nam świętych kapłanów, daj, niech na świat idą cały! Pomoc im ślij w licznych rzeszach braci i sióstr i lekarzy. Ty im bądź Mocą i Siłą.

  R.: Chryste Królu...

 5. Daj nam za Twym iść wezwaniem, Daj, niech w nas trwa miłość święta, do Twej nas poślij winnicy! Rozpal nas Twym Duchem Prawdy, daj Twe Królestwo budować!

  R.: Chryste Królu...

 6. Chryste, Tyś głową Kościoła! Kościół więc racz święty chronić, łaską strzeż Ojca Świętego! Jedność ześlij nam w wierze! Chryste, bądź wszystkim we wszystkich!.

  R.: Chryste Królu...

Modlitwa Jana Pawła II o pokój i zgodę wśród wszystkich narodów świata

O Niepokalana! Matko Boga i ludzi! Pozdrawia Cię dzisiaj, na tym historycznym miejscu, miasto Rzym.

Przybywamy do Ciebie w Świętym Roku Odkupienia, aby uwielbić najwspanialsze dzieło, jakiego dokonała w Tobie Trójca Przenajświętsza, kiedy zrodziłaś Chrystusa, Odkupiciela świata, Twojego Syna! W Roku Odkupienia dziękujemy Bogu za Ciebie - pierwszą wśród odkupionych: za Ciebie - jedyną spośród wszystkich dzieci Adama - zachowaną od grzechu pierworodnego.

O Maryjo! - Bądź Matką naszego wyzwolenia od wszelkiego zła: od tego zła, które obciąża sumienie człowieka, i od tego, które coraz groźniej zalega nad horyzontem naszego stulecia.

Ty jesteś światłem pierwszego Adwentu! Ty jesteś gwiazdą zaranną, która poprzedza przyjście Mesjasza. Gdy teraz Kościół i ludzkość przybliża się do kresu drugiego Tysiąclecia od przyjścia Chrystusa - bądź dla nas światłem tego nowego Adwentu, bądź jego gwiazdą zaranną, aby nas ciemności nie ogarnęł Właśnie u kresu drugiego Tysiąclecia gromadzą się nad horyzontem całej ludzkości niezmiernie groźne chmury i mrok pada na dusze ludzkie.

Zwróć się, o Maryjo, i przemawiaj swym łagodnym głosem Matki do serca tych, którzy decydują o losach narodów, aby poprzez dialog znaleźli drogi do honorowych i sprawiedliwych układów, mimo skrajnych różnic, które ich dzielą i przeciwstawiają sobie. Przekonuj ludzi, posługujących się bronią w różnych częściach świata, do przyjęcia wezwania pokoju, które wznosi się ku nim od umęczonych i bezbronnych ludów.

Wzbudź, o Matko, w sercu wszystkich poczucie ludzkiej solidarności względem tych, którzy pozbawieni podstawowych dóbr, umierają z głodu; którzy jako uchodźcy z własnej ojczyzny, szukają schronienia dla siebie i dla swoich bliskich; którzy pozostając bez pracy, czują się zagrożeni w perspektywie własnego jutra.

Chroń, o Maryjo, czystej niewinności w dzisiejszych dzieciach, które stanowić będą pokolenia przyszłego millennium.

W swym Niepokalanym Poczęciu ze szczególnym blaskiem odbijasz tę Światłość, która zstąpiła na świat: Jezusa Chrystusa. Nech ta Światłość przeprowadzi nas ku przyszłości! Zwierciadło sprawiedliwości! Królowo i Matko Pokoju!

Salus Populi Romani! Bądź z nami teraz, zawsze i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa o pokój do Najświętszej Maryi Panny

Matko Najświętsza, Niepokalana Dziewico, Królowo Aniołów i ludzi, zechciej łaskawie wpłynąć Swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga, aby Zastępy Aniołów pod wodzą św. Michała Archanioła ugasiły zarzewia wojen i nie dopuściły do zagłady nuklearnej na ziemi. Niech nastąpi Chrystusowy Pokój i braterstwo ludów. Wyjednaj skuteczność naszym błaganiom u Twego Boskiego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o pokój w czasie Strajku Kobiet

28 października 2020 roku, podczas posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, biskupi zatwierdzili tekst "Modlitwy o Pokój". Zachęcają, by odmawiać ją w naszych Kościołach, wspólnotach, w rodzinie oraz indywidualnie.

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas "nowym człowiekiem", a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z "innych źródeł";
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.

Modlitwa o pokój do Jasnogórskiej Matki Kościoła

Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Pokoju!

Z tym wołaniem stajemy dzisiaj na miejscu szczególnie przez Ciebie wybranym i umiłowanym.

Mając przed oczyma bolesne doświadczenia wojen i nienawiści, przychodzimy, by przez Twe wstawiennictwo błagać Boga o pokój dla całego świata.

Tak jak przed laty, również dzisiaj ludzkość staje wobec problemu niepokoju i konfliktu między ludami i narodami.

I dlatego, o Matko ludzi. Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem a złem, między światłością a ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem - przyjmij nasze wołanie skierowane wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością cały świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy.

Matko Kościoła! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi.

Wybaw nas od głodu i wojny, od nieobliczalnego samozniszczenia i od grzechów przeciw życiu człowieka. Wybaw nas od nienawiści i niesprawiedliwości, od deptania Bożych przykazań i samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich.

Przyjmij, Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!

Prowadź nas, Niepokalana Matko Kościoła, drogami prawdy i pokoju do jedynego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa odmawiana codziennie na Jasnej Górze podczas Mszy świętych.


Modlitwy o pokój

Wasze komentarze:
 ania: 14.01.2024, 13:03
 Matko Boza prosze Cie o pokoj na ukrainie i ziemi swietej io zakonczeniu tam wojen. Amen.
 ania: 12.01.2024, 10:15
 Matko Przenajswietsza prosze Cie o pokoj na Ukrainie i Ziemi Swietej zeby te wojny sie skonczyly .Amen
 marzena aneta: 01.11.2023, 11:47
 modlitwa o pokój dziękuję proszę o pokój na całym świecie dziękuję proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szacunek szczęśliwość szacunek uczciwość szacunek ufność szacunek wiare szacunek zdrowie na całym świecie dziękuję Boże kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szacunek szczęśliwość szacunek uczciwość szacunek ufność szacunek wiare szacunek zdrowie na całym świecie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szczęśliwość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 czcicielka: 01.06.2023, 13:59
 Mtko Boza Milosierdzia prosze Cie o pokoj w sercach moich dzieci i moim. W intencji pogromienia i ropzproszenia naszych nieprzyjaciol,alkoholika,wspolpracodaw,wspolkolegow oraz S.E.R,.K./. Bog zaplqac za modlit we.
 Maria: 20.11.2022, 11:17
 Bardzo prosze o modlitwe o zdrowie pokoj w sercu moim i moich dzieci.O bezpieczenstwo i uchronienie nas od chorob,nieszczesc,strat,szkod. W intencji pomocy Bozej w pogromieniu wystepkow alkoholika z pobliskiego otoczenia. bog aplac za modlitwe.
 GABRIEL : 22.09.2022, 21:16
 Boże Ojców Naszych , Panie Boże Abrahama , Boże Jakuba , Boże Izaak , Mojżesza , Błagam Wejrzyj na chorobę Jej Shani Zmiłuj się nade mną Boże , Wysłuchaj moich błagań w Łaskawości i Miłosierdziu Swoim Błagam Uzdrów Ją Shani Jej córkę ,  Miri Matkę.
 Maria: 13.08.2022, 12:13
 Panie Jezu prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia syna i mnie. W intencji zdrowia dla dzieci,bezpieczenstwa i blog.Bozego w rozwiazaniu beznadziejnych moich i moich dzieci spraw mieszkaniowych/.o pogromienie zla ze strony alkoholika i jego rodziny,o stala prace dla syna,o zdanie egz./.. Dziekuje bardzo.
 czcicielka: 25.06.2022, 18:58
 Matko Boza prosze Cie o zdrowie i pomoc Twoja w Duchu Swietym w udaremnieniu zla ze strony nieprzyjaciol/alkoholika/,o rozproszenie ich i oddalenie /. Pomoz nam Matko we wszystkim co potrzebuje Twojej pomocy dla dzieci i dla mnie. Dziekuje bardzo.
 Zenek: 12.06.2022, 22:02
 modlitwa prywatna Boże Ojcze –Tatusiu ,Stwórco tego świata , Panie wszystkich narodów przez Niepokalane Serce Najświętszej Panny Maryi -Twej Mamy , przez wstawienictwo Wszystkich Świętych , przez przemożne wstawienictwo chórów anielskich , prosimy , błagamy o dar nawrócenia , oczyszczenia ,uwolnienia z jarzma zła , poddanych szatanowi narodów rosyjskich , będących na służbie zła , Kaina . Królu Pokoju –Panie tego świata obdarz świat pokojem pochodzącym od Ciebie Zwycięzco śmierci , piekła , szatana Zmartwychwstały Jezu Chryste , pokojem , którego dać nie może opętany złem świat . Uwolnij świat od tyranii ,dyktatur , uwolnij naród rosyjski od panowania złego systemu stworzonego przez nienawiść , żądzę panowania , zdobywania. Jezu Chryste Synu Jednorodzony Boga Ojca –Tatusia , Ty swoje boskie życie oddałeś także za naród(y)ziem rosyjskich , za kościół prawosławny, jego patriarchów którzy usprawiedliwiają , błogosławią swe wojska podbijające bratnie narody . Jezu Chryste , kościół prawosławny patriarchatu moskiewskiego depcze , gardzi Twym nauczaniem , Twymi przykazaniami (zwłaszcza przykazaniem miłości ), nakłoń patriarchów kościoła moskiewskiego ,lud wierzący do zejścia ze złej drogi ,do nawrócenia , odnowy oblicza kościoła prawosławnego patriarchatu moskiewskiego. Matko Słowa Wcielonego , Oblubienico Ducha Świętego , Królowo Pokoju –Maryjo weż naród(y) rosyjski w Swą Matczyną opiekę , okryj ten naród (y) Swym przenajświętszym płaszczem ,wypraszaj łaski tak potrzebne temu narodowi do wejścia na drogę prawdy miłości , poszanowania brata swego ,niech odnowi oblicze , niech wzrasta pod Twym Matczynym spojrzeniem. Duchu Święty Boże , Pocieszycielu , Uzdrowicielu , Uświęcicielu spłyń na naród(y) rosyjski , obdarz wszelkimi łaskami potrzebnymi do odbudowy swego życia , zerwania ze złem , powiedzenia szatanowi „ Nie „ „ Dość „ , wejścia na drogę Ewangelii Świętej-nauczania Jezusa Chrystusa , wspomóż kościołowi prawosławnemu patriarchatu rosyjskiego wejść na drogę miłości bliżniego , na drogę wierności Ewangelii Świętej .Duchu Święty Boże skrusz serca wrogów wypal nienawiść , obmyj z wszelkiego grzechu . Duchu Święty obdarz wszystkich rządzących , kierujących państwami prawdziwym darem rozpoznania oceny sytuacji , obdarz darem prawdziwej mądrości , pomóż znależć najlepsze , mądre wyjście z sytuacji , aby kierowali się prawdziwą miłością blizniego .Wszelkich opornych , zaślepionych usuń z czynnego życia publicznego , politycznego . Boże Ojcze Wszechmogący prosimy , przebacz nam wszystkim którzy pomogli złu wyzionąć z czeluści piekielnych , którzy byli ślepi na rozprzestrzeniające się zło , którzy wspierali tyranię , sługi zła . Niech będą świadomi swych błędów , swych postaw , niech publicznie przyznają się , proszą o wybaczenie swych czynów . Królu Królów , Wcielone Słowo - Królu Pokoju , Matko Wcielonego Słowa –Maryjo błogosławcie Rosji w odejściu ze służby szatana , Kaina a wejściu na drogę prawd ewangelicznych , na drogę nauczania Jezusa Chrystusa . Boże Ojcze - Tatusiu , Ty pomagałeś , wspierałeś narody podczas najciemniejszych Ich historii . podczas dni , czasu walki o niepodległość . W tej godzinie zagrożenia pokoju w Europie , świecie wołamy za świętym Janem Pawłem II - Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi , ziemi agresora –Rosji , ziemi ukraińskiej walczącej o swą niepodległość , ziem europejskich zagrożonych agresją rosyjską . Amen .

 Maria: 11.06.2022, 11:22
 Bardzo prosze o modlitwe o zdrowie i pokoj w sercach dzieci i moim. W intencji pogromienia wystepkow naszych nieprzyjaciol/alkoholika/o ich rozproszenie. Dziekuje bardzo.
 zenek: 07.06.2022, 20:33
 modlitwa prywatna Modlitwa o pokój Oblubienico Ducha Świętego , Mato Słowa Wcielonego ,Matko Jezusa Syna Jednorodzonego Boga Ojca –Tatusia , Maryjo Potężna Niebios i Ziemi Królowo . Przychodzimy przed Twój tron ,padamy i prosimy ,obdarz nasze serca pokojem pochodzącym od Twego Zmartwychwstałego Syna Jezusa Chrystusa ,w Twoje matczyne ręce składamy nasze życie , troski , uproś u Syna łaskę pokoju . Niech pokój pochodzący od Twego Syna zaleje całe nasze serca , nasze człowieczeństwo ,zatopi pokłady zła . Mając w sercu pokój pochodzący od Zmartwychwstałego Pana będziemy patrzeć z miłością na swych braci. Oblubienico Ducha Świętego Maryjo ,Żywa monstrancjo , Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała Pana Jezusa obdarz nas pokojem w naszych rodzinach , narodach . Matko cierpiących i chorych , samotnych i opuszczonych , pozbawionych pracy ,pogardzanych i dyskryminowanych , prześladowanych za wiarę ,usuń wszelkie zarzewia złości , nienawiści , naucz przebaczać i przyjmować przebaczenie . Maryjo Potężna Królowo Niebios i Ziemi , spraw , naucz nas abyśmy każdego dnia , niezależnie od nastroju , zdrowia ,sytuacji stawali się ,byli apostołami pokoju - pokoju pochodzącego od Twego Syna w sercach naszych , rodzinach , abyśmy światło pokoju zanosili , obdarzali nasze siostry , naszych braci , dzieci jednego Boga Ojca –Tatusia . Matko Słowa Wcielonego Jezusa Syna Boga Ojca- Tatusia , Królowo Pokoju uproś światu , narodom ogarniętym wojną ,zdradziecko najechanym , pokój zgodę . Królowo Pokoju , uproś , obdarz panujących , odpowiedzialnych za losy świata zrozumieniem , zniszcz logikę zemsty , odwetu , natchnij przywódców narodów wiarą w swe posłannictwo , aby stawali się apostołami pokoju , ambasadorami Króla Pokoju. Matko Boża , Matko rozwiązująca wszelkie węzły , pocieszająca strapionych , zrozpaczonych , zsyłająca ukojenie , Matko Słowa , Królowo Miłosierdzia , przymnóż światu pokój , strapionym ukojenie. Boże Ojcze Wszechmogący-Tatusiu , Panie życia i pokoju , od Ciebie wszystko pochodzi , do Ciebie wszystko wraca ,Twoją wolą jest pokój a nie udręczenie, obal - zrzuć do czeluści piekielnych sługi szatana , hordy Kaina . Boże Ojcze –Tatusiu , zesłałeś na ten świat Syna swego, Wcielone Słowo Ojca Przedwiecznego –Jezusa Chrystusa ,aby głosił narodom pokój i zbawienie , prosimy – „Królu Pokoju , Panie tego świata , obdarz ludzkość pokojem, zjednocz ludzi wszelkich ras i pokoleń w jedną rodzinę , niech nastanie jedna owczarnia pod panowaniem jednego pasterza- Słowo Wcielone Ojca Przedwiecznego -Jezusa Chrystusa .” Najświętsze Serce Pana Jezusa nieogarnięte źródło pokoju i miłosierdzia -wylej na ludzkość , świat , narody ogarnięte wojną pochodzące , wylewające się z Twego przebitego Serca pokojem ,zniszcz wszelkie zarzewia , ogniska niepokojów , nienawiści , żądzy posiadania. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem . Królu i Królowo Pokoju obdarzcie ludzkość pokojem-pokojem jakiego świat jeszcze nie zaznał. Amen .
 Maria: 17.05.2022, 11:44
 Panie Jezu przez Serce Twojej Matki w Imie Twoje prosze Ojca w intencji powrotu do zdrowia dla Grzegorza oraz madrosc i pomyslnosc w jego i moichj sprawach. Bog zaplac za modlitwe.
 Elżbieta : 29.04.2022, 06:57
 Matuchno kochana proszę Ciebie o jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie żeby Rosja się nawróciła
 wiesia: 28.04.2022, 07:53
 Janie Pawle ii Wielki błagam o pokój na ziemi ,osłaniaj nas i wypraszaj u P .Jezusa pokój dla Ukrainy aby zakonczyc wojne i smierć ludzi
 Maria: 22.03.2022, 19:23
 Panie Jezu w Imie Twoje prosze Ojca o pomoc Twoja w udaremnieniu zla ze strony nieprzyjaciol/o oddalenie ich,o odzyskanie dla syna i dla mnie pieniedzy/. O pokoj na swiecie i w rodzinie. Bog zaplac za modlitwe.
 Elżbieta : 18.03.2022, 06:39
 Panie Boże spraw żeby jak najszybciej skończyła się wojna na Ukrainie żeby już dzieci nieginely i ochron Polskę
 Elżbieta : 17.03.2022, 06:16
 Panie Boże spraw żeby jak najszybciej skończyła się wojna na Ukrainie i ochron Polskę
 Monika: 10.03.2022, 23:07
 Panie Boże proszę Cię o jak najszybsze zakończenie wolny, Proszę Cię o pokoj
 Anna: 07.03.2022, 21:46
 Matko Najświętsza wybaw nas wojny. Proszę o pokój na całym świecie. Miej ludzi na Ukrainie w swojej opiece.
 Renata : 04.03.2022, 20:08
 Panie Jezus proszę Cię o zdrowie w rodzinie . o pokój na świecie żeby nie było więcej wojny.Jezu ufam tobie
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej