Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa o pokój

Proście modlitwą o pokój Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: "Jeśli chcemy, aby świat stał się ostatecznie przybytkiem pokoju, musimy nieustannie i z pokorą, ufnie i wytrwale się modlić... Modlitwa jest węzłem, który jednoczy nas najskuteczniej: dzięki niej wierzący spotykają się tam, gdzie nierówności, niezrozumienie, urazy i wrogość przestają istnieć, to znaczy w obliczu Boga, Pana i Ojca wszystkich. Modlitwa, będąca autentycznym wyrazem prawidłowej relacji z Bogiem i bliźnimi, już przez to samo jest pozytywnym wkładem w budowanie pokoju".

"Bardzo was proszę, łączcie się duchowo ze mną w modlitwie za braci w Jerozolimie... Niech przez pośrednictwo Maryi Najświętszej Pan da pokój temu Świętemu Miastu".

"Myślę z utęsknieniem, o dniu, w którym żydzi, chrześcijanie i muzułmanie będą mogli pozdrowić się w Jerozolimie słowami pokoju".

Nasza modlitwa o pokój - w Ziemi Świętej i w innych krajach - może mieć różne formy. W tej intencji możemy ofiarować Bogu: Mszę świętą, Różaniec, jakieś nabożeństwo, adorację Najświętszego Sakramentu. Spis modlitw o pokój

Modlitwa o pokój na świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami. Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom, które są ślepe na prawdę Twojego istnienia. Proszę o udzielenie tym narodom mocy Ducha Świętego, aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.

Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, które są bezsilne wobec okropnych zbrodni, ogarniających cały świat. Amen.

Modlitwy o pokój

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże, Dawco i Miłośniku pokoju, racz przyjąć modły nasze i wspieraj nas w wysiłkach o zachowanie pokoju wśród narodów świata.

Usuń złość i nienawiść z życia narodów, połącz uczucia i myśli ludów w woli pokoju, by państwa wyrzekły się wszelkich wrogich napaści.

* * * * *

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.

Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dziedzi naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

Tomasz Merton

* * * * *

Boże, Ty objawiłeś, że ci, którzy wprowadzają pokój, będą nazwani Twoimi dziećmi, spraw, abyśmy niestrudzenie popierali sprawiedliwość, bo tylko ona może zapewnić prawdziwy i trwały pokój. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże, Ty z ojcowską troską czuwasz nad wszystkimi, spraw, aby ludzie, którzy mają wspólne pochodzenie, w pokoju utworzyli jedną rodzinę złączoną węzłami bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże, Stwórco świata, Ty kierujesz biegiem dziejów, wysłuchaj nasze błagania i udziel pokoju w naszych czasach, abyśmy z radością mogli wychwalać Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże pokoju, Ty sam jesteś pokojem, którego nie może pojąć człowiek kłótliwy, gotowy do zwady, spraw, aby żyjący w zgodzie trwali w pokoju, a skłóceni weszli na drogę pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże, Ty litujesz się i przebaczasz, Ty dajesz ludziom dni zbawienia, aby uznali w Tobie Stwórcę i Ojca wszystkich, pomóż nam, abyśmy otwartym sercem przyjęli słowo pokoju i zgodnie z Twoją wolą starali się pojednać wszystko w Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

* * * * *

Boże, źródło i miłośniku pokoju, Ciebie znać to żyć, Tobie służyć to królować, pokornie Cię prosimy, broń nas od wszelkich napaści, abyśmy ufając Twojej opiece nie obawiali się żadnych nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów; wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże, źródło pokoju i miłości, spraw to łaskawie, abyśmy byli krzewicielami pokoju i mogli się nazywać dziećmi Bożymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

z Mszału Rzymskiego

Wezwania o pokój

Niech będzie błogosławiony Pan Jezus, Który jest naszym pokojem. On przyszedł, aby dokonać dzieła pojednania między ludźmi. Z pokorą wołajmy do Niego:

R: Wszystkie narody obdarz swym pokojem!

Panie, Ty na świat przyszedłeś, aby objawić ludziom swą dobroć i łaskawość; spraw, abyśmy Ci zawsze składali dzięki za Twoje dobrodziejstwa.

R: Wszystkie narody...

Królu pokoju, Twoje królestwo jest sprawiedliwością i pokojem; spraw, abyśmy wszędzie wprowadzali pokój.

R: Wszystkie narody...

Panie, Ty przyszedłeś, aby z całej ludzkości zgromadzić święty lud Boży; przywróć zgodę między narodami i doprowadź je do jedności.

R: Wszystkie narody...

Ty przyniosłeś światu Bożą Ewangelię; pomnóż liczbę głosicieli i słuchaczy Twojego Słowa.

R: Wszystkie narody...

Jezu, Synu Maryi, Ty raczyłeś stać się naszym bratem; naucz ludzi wzajemnej miłości.

R: Wszystkie narody...

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Matki Miłosierdzia o uposzenie pokoju

Matko Miłosierdzia, uproś nam u Boga pokój. Uproś nam przede wszystkim te łaski, które mogą w jednej chwili dusze nasze przemienić. Uproś nam te łaski, które pokój szerzą, sprowadzają i utrzymują. Królowo pokoju, za którym narody wzdychają, uproś światu pokój, aby w spokoju i ładzie wzrastało Królestwo Boże. Amen.

Pius XII

Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej

Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na narody mieszkające w Palestynie i obdarz je trwałym pokojem i łaską pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa Jana XXIII o pokój

Panie Jezu, nasz Boski Odkupicielu, prosimy Cię gorąco o pokój. Ty sam usuń z serc ludzkich wszystko, co może ten pokój naruszyć. Ty sam uczyń wszystkich świadkami sprawiedliwości i miłości braterskiej.

Oświeć swym światłem umysły przywódców narodów, aby zapewniali obywatelom - wraz z należnym im dobrobytem - także i wspaniały dar bezpiecznego pokoju.

Dobry Panie, nakłoń wolę wszystkich ludzi do zburzenia dzielącej ich zapory, do umocnienia więzi wzajemnej miłości, do zrozumienia innych, do przebaczenia tym, którzy wyrządzili im krzywdy. Niech pod Twoim działaniem i przewodnictwem wszystkie narody połączy więź braterstwa i niech wśród nich rozkwita i panuje bezustannie tak bardzo upragniony pokój.

Modlitwa Pawła VI o pokój

Panie, Boże pokoju, Ty stworzyłeś ludzi i obdarzyłeś ich łaską, aby dać im uczestnictwo w Twej chwale. Przynosimy Ci chwałę i dziękczynienie za to, że zesłałeś nam umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa i przez tajemnicę paschalną uczyniłeś Go sprawcą wszelkiego zbawienia, źródłem wszelkiego pokoju, więzią wszelkiego braterstwa.

Dziękujemy Ci za pragnienia, wysiłki, czyny, jakie Twój Duch pokoju wzbudził w naszych sercach, aby w miejsce nienawiści zaprowadzić miłość, w miejsce nieufności - zrozumienie, w miejsce obojętności - poczucie współodpowiedzialności.

Otwórz jeszcze szerzej nasze umysły i serca na konkretne potrzeby miłości we wszystkich naszych braciach, abyśmy stawali się coraz bardziej budowniczymi pokoju.

Pamiętaj, Ojcze miłosierdzia, o wszystkich, których praca, cierpienie i ofiara życia pomnażają ducha braterstwa na całym świecie. Niechaj ogarnie ludzi wszystkich ras i języków Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości i niechaj całą ziemię napełni Twoja chwała. Amen.

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju: abym wnosił miłość tam, gdzie panuje nienawiść, przebaczenie tam, gdzie mnożą się zniewagi; jedność tam, gdzie panuje niezgoda.

Daj, abym przynosił prawdę tym, którzy błądzą; wiarę tym, którzy wątpią; nadzieję tym, którzy rozpaczają; światło tym, którzy błąkają się w ciemnościach; radość tym, którzy się smucą.

Daj, abym się starał bardziej pocieszać innych, niż oczekiwać na ich pocieszenie; bardziej rozumieć innych, niż oczekiwać zrozumienia; bardziej kochać innych, niż oczekiwać miłości;

Ponieważ gdy dajemy - sami otrzymujemy, gdy zapominamy o sobie - odnajdujemy siebie w Bogu, gdy przebaczamy - sami otrzymujemy przebaczenie, gdy umieramy sobie - rodzimy się dla życia wiecznego. Amen.

Modlitwa o jedność i pokój (Ps 122)

R.: Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem.

 1. Uradowałem się wezwaniem, Pójdziemy do domu Pana.

  R.: Boże, obdarz...

 2. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem nowe, Kościele święty.

  R.: Boże, obdarz...

 3. O Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą.

  R.: Boże, obdarz...

 4. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana.

  R.: Boże, obdarz...

 5. Prosimy o pokój dla ludu Twego, niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.

  R.: Boże, obdarz...

 6. Dla braci i bliźnich naszych prosimy o dobra Twoje.

  R.: Boże, obdarz...

Modlitwa o rozwój ewangelizacji misyjnej (Ps 67)

 1. Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław, udziel łaski, niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. R.: Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie.

 2. Niech świat cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody. R.: Niechaj sławią...

 3. Niechaj radość zapanuje, pośród ludów całej ziemi, żeś Ty, Panie sprawiedliwy, rządzisz i kierujesz nimi. R.: Niechaj sławią...

Modlitwa do Chrystusa, Króla Wszechświata

R.: Chryste Królu, Twój Cię błaga lud

 1. Chryste, Tyś Władcą wszechświata, Chryste, Tyś Pan wszego życia, Chryste, Tyś Pan czasów wszelkich, Chryste, Tyś Królem pokoju.

  R.: Chryste Królu...

 2. Chryste, Tyś Afryki Królem, Chryste, Tyś Pan Azji całej, Chryste, Ameryki Władco! Chryste, Tyś wysp wszystkich Panem, Chryste, Tyś Władcą Europy.

  R.: Chryste Królu...

 3. Chryste, Tyś światło ludzkości! Prowadź ją do samej Prawdy, ucz ją w prawdziwej żyć wierze, w Tobie niech swą ufność pokłada. Natchnij ją piękną miłością.

  R.: Chryste Królu...

 4. Zsyłaj nam świętych kapłanów, daj, niech na świat idą cały! Pomoc im ślij w licznych rzeszach braci i sióstr i lekarzy. Ty im bądź Mocą i Siłą.

  R.: Chryste Królu...

 5. Daj nam za Twym iść wezwaniem, Daj, niech w nas trwa miłość święta, do Twej nas poślij winnicy! Rozpal nas Twym Duchem Prawdy, daj Twe Królestwo budować!

  R.: Chryste Królu...

 6. Chryste, Tyś głową Kościoła! Kościół więc racz święty chronić, łaską strzeż Ojca Świętego! Jedność ześlij nam w wierze! Chryste, bądź wszystkim we wszystkich!.

  R.: Chryste Królu...

Modlitwa Jana Pawła II o pokój i zgodę wśród wszystkich narodów świata

O Niepokalana! Matko Boga i ludzi! Pozdrawia Cię dzisiaj, na tym historycznym miejscu, miasto Rzym.

Przybywamy do Ciebie w Świętym Roku Odkupienia, aby uwielbić najwspanialsze dzieło, jakiego dokonała w Tobie Trójca Przenajświętsza, kiedy zrodziłaś Chrystusa, Odkupiciela świata, Twojego Syna! W Roku Odkupienia dziękujemy Bogu za Ciebie - pierwszą wśród odkupionych: za Ciebie - jedyną spośród wszystkich dzieci Adama - zachowaną od grzechu pierworodnego.

O Maryjo! - Bądź Matką naszego wyzwolenia od wszelkiego zła: od tego zła, które obciąża sumienie człowieka, i od tego, które coraz groźniej zalega nad horyzontem naszego stulecia.

Ty jesteś światłem pierwszego Adwentu! Ty jesteś gwiazdą zaranną, która poprzedza przyjście Mesjasza. Gdy teraz Kościół i ludzkość przybliża się do kresu drugiego Tysiąclecia od przyjścia Chrystusa - bądź dla nas światłem tego nowego Adwentu, bądź jego gwiazdą zaranną, aby nas ciemności nie ogarnęł Właśnie u kresu drugiego Tysiąclecia gromadzą się nad horyzontem całej ludzkości niezmiernie groźne chmury i mrok pada na dusze ludzkie.

Zwróć się, o Maryjo, i przemawiaj swym łagodnym głosem Matki do serca tych, którzy decydują o losach narodów, aby poprzez dialog znaleźli drogi do honorowych i sprawiedliwych układów, mimo skrajnych różnic, które ich dzielą i przeciwstawiają sobie. Przekonuj ludzi, posługujących się bronią w różnych częściach świata, do przyjęcia wezwania pokoju, które wznosi się ku nim od umęczonych i bezbronnych ludów.

Wzbudź, o Matko, w sercu wszystkich poczucie ludzkiej solidarności względem tych, którzy pozbawieni podstawowych dóbr, umierają z głodu; którzy jako uchodźcy z własnej ojczyzny, szukają schronienia dla siebie i dla swoich bliskich; którzy pozostając bez pracy, czują się zagrożeni w perspektywie własnego jutra.

Chroń, o Maryjo, czystej niewinności w dzisiejszych dzieciach, które stanowić będą pokolenia przyszłego millennium.

W swym Niepokalanym Poczęciu ze szczególnym blaskiem odbijasz tę Światłość, która zstąpiła na świat: Jezusa Chrystusa. Nech ta Światłość przeprowadzi nas ku przyszłości! Zwierciadło sprawiedliwości! Królowo i Matko Pokoju!

Salus Populi Romani! Bądź z nami teraz, zawsze i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa o pokój do Najświętszej Maryi Panny

Matko Najświętsza, Niepokalana Dziewico, Królowo Aniołów i ludzi, zechciej łaskawie wpłynąć Swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga, aby Zastępy Aniołów pod wodzą św. Michała Archanioła ugasiły zarzewia wojen i nie dopuściły do zagłady nuklearnej na ziemi. Niech nastąpi Chrystusowy Pokój i braterstwo ludów. Wyjednaj skuteczność naszym błaganiom u Twego Boskiego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o pokój w czasie Strajku Kobiet

28 października 2020 roku, podczas posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, biskupi zatwierdzili tekst "Modlitwy o Pokój". Zachęcają, by odmawiać ją w naszych Kościołach, wspólnotach, w rodzinie oraz indywidualnie.

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas "nowym człowiekiem", a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z "innych źródeł";
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.

Modlitwa o pokój do Jasnogórskiej Matki Kościoła

Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Pokoju!

Z tym wołaniem stajemy dzisiaj na miejscu szczególnie przez Ciebie wybranym i umiłowanym.

Mając przed oczyma bolesne doświadczenia wojen i nienawiści, przychodzimy, by przez Twe wstawiennictwo błagać Boga o pokój dla całego świata.

Tak jak przed laty, również dzisiaj ludzkość staje wobec problemu niepokoju i konfliktu między ludami i narodami.

I dlatego, o Matko ludzi. Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem a złem, między światłością a ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem - przyjmij nasze wołanie skierowane wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością cały świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy.

Matko Kościoła! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi.

Wybaw nas od głodu i wojny, od nieobliczalnego samozniszczenia i od grzechów przeciw życiu człowieka. Wybaw nas od nienawiści i niesprawiedliwości, od deptania Bożych przykazań i samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich.

Przyjmij, Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!

Prowadź nas, Niepokalana Matko Kościoła, drogami prawdy i pokoju do jedynego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa odmawiana codziennie na Jasnej Górze podczas Mszy świętych.


Modlitwy o pokój

Wasze komentarze:
 Ireneusz: 16.07.2018, 12:36
  Błogosław w pokoju dusze i serca dobre.
 JOLANTA H.: 18.04.2018, 04:03
 Boźe błagam o pokoj na ziemi.KOCHAJ NAS PANIE BOŻE....
 miroslawa: 14.01.2018, 21:36
 Jezu ,uchron swiat od 3wojmy, daj pokoj narodom ,gdzie . wojna sie toczy, chron Polske i nasze rodziny id demonow zla
 Ewa: 23.11.2017, 04:56
 Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!
Pochylam pokornie moją głowę, by prosić Cię z całego serca o pokój na świecie i w moim domu.Uchroń ludzkość przed Twoim gniewem, okarz nam swoje miłosierdzie i wybaw nas od złego.Amen.
 Iwona : 20.11.2017, 20:52
 Panie Jezu proszę Cię o pokój na świecie i w naszych domach. Jezu ufam Tobie
 miroslawa: 01.09.2017, 09:56
 Jezu prosze uchron narody od 3 wojny, zaprowadz pokoj tam gdzie wojny trwaja, nawroc wszystkich moich bliskich, ktorzy odwrocili sie od Ciebie, przywroc zdrowie moim dzieciom ,rodzicom, mezowi i mnie. Jezu ufam Tobie, Ty sie tym zajmij ,niech sie wola Twoja stanie.
 Ela: 29.07.2017, 23:56
 Kochany Ojcze z calego serca prosze Cie, by zapanowal pokoj na swiecie. Ty wszystko mozesz, miej litosc, okaz swoje milosierdzie. Blagam. Panie Boze powstrzymaj fale imigrantow, obdarz madroscia rzadzacych. Niech znow zapanuje spokoj, bysmy nie doswiadczyli wojny.
Prosi Cie matka.
 Elzbieta: 26.03.2017, 14:32
 Proszę o pokój na świecie
 miroslawa: 20.12.2016, 10:42
 Boze, Chryste Krolu i Panie nasz prosze o pokoj na swiecie, w Polsce, o milosc i zgode w rodzinach , o zdrowie dla wszystkich chorych i laske nawrocenia dla tych ,ktorzy sie od Ciebie odwrocili. Jezu Ty sie tym zajmij, niech sie wola Twoja stanie, Jezu ufam Tobie. Amen

 Natalia: 19.12.2016, 20:24
 Panie Boże, proszę o pokój w nadchodzących latach, o miłosierdzie wśród ludzi różnego pochodzenia, o wzajemny szacunek, o dbałość o innych i niesienie pomocy potrzebującemu człowiekowi. Proszę, aby świat nie dążył do konfliktów, a do wzajemnej miłości, pielęgnowania uczuć do ludzi, których Ty sam na swój obraz stworzyłeś. Proszę Cię abyś był przy Nas i abyś Nas nigdy nie opuszczał. Proszę Cię Boże, aby na te Święta Twojego Narodzenia ludzie stali się lepsi dla swoich braci, aby zło stało się dobrem. Proszę Cię Jezusie Chrystusie pomóż ludziom pełnym nienawiści nawrócić się i zachować w sercach wiarę, nadzieję, miłość.
 Anonim : 18.12.2016, 17:01
 Boże drogi zapobiec wojną w Aleppo by niewinne niczemu dzieci nie cierpiały,weź obroń ich od zlego by święta nie były cierpieniem a radością Bożego Narodzenia
Prosimy panie Boże wszechmogący i wszyscy święci
 Łukasz : 17.12.2016, 15:22
 Boże prosimy o spokój w naszym kraju oby demonstracje ustaly
 kaska: 14.12.2016, 21:15
 Boże wszechmogoncy i miłoserny ty który czekasz na nawrucenie najwiekszych grzeszników dopomuż temu swiatu uchron od wojen i wszelkiego zła prosze aby żądzący swymi panstwami opamientali sie i niedoprowadzili do zagłady swiata by niezniszczyli tego co ty tak pieknie utworzyłes dla nas ludzi na całym swiecie błagam o pokój na ziemi aby grzesznicy sie opamietali zanim bedzie zapuzno mudl sie za nami grzesznymi Matenko najswietrza Jezu Chryste i BOZE prosze z całego serca aby niedoszło do 3 wojny swiatowej Amen
 Robert: 03.12.2016, 19:34
 Boze prosze Cie o pokoj na calym swiecie o sile,wiare wewnetrzny spokoj w naszych sercach, pokoj duchac o to by w mojej rodzinie nastapil pokoj I w naszych duszach.
 Marlo: 06.10.2016, 01:31
 Niech pokój będzie znani
 Gosia: 27.07.2016, 22:41
 Panie Boze, zmiluj sie nad nami. Uchron swiat przed kolejna wojna. Natchnij ludzi do poprawy i nawrocenia. Prosze ocal nas przed kataklizmami i zaglada. Wybacz nam grzesznikom. Zatrzymaj muzulmanow przed kolejnymi atakami terrorystycznymi. Wysluchaj naszych prosb.
 Halina : 15.07.2016, 07:01
 Panie Jezu proszę Cię o pokój na świecie i wiarę na lepsze jutro .Bądź miłości nam Jezu!
 Monika: 17.05.2016, 13:33
 Boże proszę o pokój na całym świecie chroń nas od złego pobłogosławił mnie moją rodzinę i cały świat Boże zesłał Ducha Świętego z jego siedmioma darami dla nas wszystkich Matko Boska mniej nas w swojej opiece Amen
 I: 22.04.2016, 20:31
 Prosze Panie Boże aby nacjonalizmy nie zawładneły umysłami Europejczyków i innych narodów aby nie doszło do kolejnej wojny. Boże błagam!
 karolina. Zbrzeźniak: 18.04.2016, 20:57
 Panie jako mam modlitwe uloizyco pokuj na swiecie
[1] [2] [3] (4) [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej