Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli

Boże, który świętego Andrzeja, udręczonego różnymi torturami za wyznawanie prawdziwej wiary, uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem, spraw, prosimy, abyśmy trwając w tej samej wierze gotowi byli raczej znieść wszystkie przeciwności niż ponieść szkodę na duszy.

Składamy Ci, Panie, nasze prośby, usilnie błagając, abyś dzięki zasługom świętego Andrzeja, męczennika, utwierdził nas w wyznawaniu prawdziwej wiary i udzielił swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju.

Oddając cześć świętemu Andrzejowi, męczennikowi, błagamy Cię, Panie, aby za wstawiennictwem świętego Andrzeja, męczennika, owce, które zginęły, powróciły do prawdziwego Pasterza i karmiły się zbawiennym pokarmem.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli. Wielkiego orędownika Polski

Wielki Sługo Boży, a nieustraszony Męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościołów na naszej polskiej ziemi, Andrzeju Bobolo, którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą Świętych, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie. Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa-Króla i Najświętszej Panny, naszych ziem Królowej. Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego. Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym Patronem, wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele, i niech się stanie narodom przewodniczką na drodze powrotnej do Boga. Amen.

Modlitwa o miłość do Chrystusa

Święty Andrzeju Bobolo - ukochany Patronie nasz - Ty, który z miłości do Chrystusa ofiarowałeś się Jemu całkowicie i w miłości tej wytrwałeś do końca: uproś nam łaskę Twojej heroicznej miłości do Boga, uproś nam łaskę Twojej wierności Chrystusowi. Chcemy tak jak Ty ukochać pokorną służbę naszemu Panu na każdy dzień, chcemy Twoim przykładem apostołować i głosić całemu światu, że Chrystus i dzisiaj jest z nami i z Nim zwycięży zło. Poprzez modlitwę i czyn, poprzez pracę, chorobę i cierpienie, w zapomnieniu o sobie, w ofiarnej służbie ludziom, wśród których żyjemy, chcemy Twoim przykładem budować własny kształt świętości, chcemy budować świętość naszego Narodu. Święty Andrzeju Bobolo, pomagaj nam w tym nieustannie. Amen.

Modlitwa za Ojca Świętego

Boże Wszechmogący, któryś ustanowił papieża N. widomą głową Kościoła świętego, otaczaj zawsze następcę świętego Piotra swą łaską i błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia, pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się, Boże,nad nim za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, świętego Andrzeja Boboli i wszystkich Świętych oraz dozwól, Ojcze Niebieski, aby nas wszystkich zaprowadził z sobą do żywota wiecznego. Amen.

Poranna modlitwa

Już dzień chwalebny jaśnieje I nową radość przynosi, Bo Andrzej oddal swe życie Za zjednoczenie Kościoła. O ciesz się, polska kraino, Że zasłużyłaś na syna, Którego śmierć opromienia Prawdziwej wiary wspólnotę! Przez winę pychy rozdarto Jedyną szatę Chrystusa, Niech krew i miłość Andrzeja Wybłaga jej połączenie. Bo ileż poniósł on trudów, By do jednego Pasterza Zwiedzionych przywieść na powrót I w jednej wierze zachować! Andrzeju, Boży rycerzu, Gdy dziś sławimy hymnami Pamiątkę twego męczeństwa, Oręduj w niebie za nami. Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie. Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Patrona Polski jako mojego Patrona

Święty Andrzeju Bobolo! Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że dał nam wszystkim Ciebie jako wielkiego Patrona Polski. Z Twym patronatem złączyłeś obietnicę odrodzenia Ojczyzny po latach niewoli. Dlatego z ufnością powierzamy Tobie wszystkie trudne sprawy polityczne, społeczne, ekonomiczne. Ty sam przypominasz nam, że przemiana dzięki modlitwie ma początek w sercu modlącego się, w moim osobistym życiu. Dlatego proszę z całego serca, byś zechciał być moim Patronem. Oby Twoja pomoc umocniła zarówno mnie, jak i moich bliskich w odnowie życia zgodnie z Ewangelią, byśmy radowali się Dobrą Nowiną Jezusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem i Duchem Świętym umiłował nas na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za nasze rodziny

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Twój patronat nad Ojczyzną zaczyna się w nas od rodziny, w której przyszliśmy na świat. Oręduj za nami u Boga, byśmy umieli dziękować za naszą najbliższą rodzinę, dziadków, rodziców i rodzeństwo. Niechaj dobro, które im zawdzięczamy, pomnaża się za Twoim wstawiennictwem w miłości wzajemnej i jedności przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dobrą rodzinę

Święty Andrzeju Bobolo! Pragniesz patronować Ojczyźnie przez nasze rodziny. Za Twoim orędownictwem dziękujemy Bogu za wszystko, co zawdzięczamy Najbliższym. Uproś nam u Boga wielką łaskę założenia dobrej rodziny, jeśli taka jest Jego wola. Pomóż nam być dobrymi dla wszystkich bliźnich przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o postawę dziecka Bożego

Święty Andrzeju Bobolo! Rodzice pomogli Tobie, byś odrodził się jako dziecko Boże w sakramencie chrztu i bierzmowania. Jako uczeń oddałeś się Maryi, Świętej i Niepokalanej Matce na całe Twoje życie. Prosimy Ciebie, nasz dobry Patronie, byśmy za Twoim przykładem uświęcali się jako dzieci Boże z pomocą Niepokalanej i Jej Syna. W Nim bowiem Ojciec wybrał nas "przed założeniem świata, byśmy byli święci i niepokalani" jak On, nasz Pan i Brat, Jednorodzony Syn Ojca w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o pomoc w nauce

Święty Andrzeju Bobolo! Twój przykład poucza nas, że nieustannie mamy wzrastać w postawie uczniów Jezusa Chrystusa. W ślad za Nim czyniłeś postępy w mądrości i łasce w latach Twojej nauki u Boga i u ludzi. Prosimy Cię jako naszego Patrona o pomoc w zadanej nam nauce, byśmy zdobywali nie tylko wiedzę, lecz i mądrość otwierającą serce na Bożą wizję świata i ludzi. Naucz nas odnajdywać pomoc dzięki wytrwałej modlitwie do Ojca przez Jezusa w świetle Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o Boże prowadzenie

Święty Andrzeju Bobolo! Przez całe Twoje życie szukałeś woli Boga i zostałeś doprowadzony do celu, którym jest On sam, źródło wszelkiego dobra i szczęścia. Teraz Bóg dał nam Ciebie jako naszego Patrona. Dlatego ufamy, że nam pomożesz, w odnajdywaniu Bożego prowadzenia, byśmy nie ustawali w drodze ku dobru i przeszli przez życie dobrze czyniąc. Prosimy Ciebie zwłaszcza o to, byśmy dochowali wierności w modlitwie, która pozwala rozpoznać drogę, przeznaczoną nam przez Ojca w Jezusie Chrystusie, naszym Panu w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o dobrą pracę

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! W Twojej posłudze kapłańskiej byłeś gorliwym pracownikiem trudzącym się w Bożej winnicy. Swą pracę pojmowałeś jako służbę dla wspólnego dobra. Twój przykład uczy nas uznania wartości pracy w spełnieniu powołania całego naszego życia. Wspieraj nas w odkrywaniu zajęcia, jakiego Bóg od nas oczekuje, byśmy dzięki niemu służyli wzrastaniu dobra w świecie w postawie służby i miłości. Prosimy Cię o to przez Jezusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem w jedności Ducha Świętego króluje teraz i na wieki. Amen.

Modlitwa o jedność serca

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Na drodze swojego życia szukałeś na pierwszym miejscu jedności z Bogiem Ojcem i Synem w Duchu Świętym. W postawie dziecka Bożego wzrastała Twoja prostota, promieniująca na całe działanie. Sercem wypełnionym miłością znosiłeś cierpliwie słabości swoje oraz innych ludzi. Prosimy Cię, wyjednaj nam u Boga jedność w głębi serca dzięki skupieniu się na Jednym, który jest miłością i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność w Kościele

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Jako wierny towarzysz Jezusa byłeś przejęty Jego pragnieniem: "aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno". Sprawie upragnionej jedności oddałeś całe swe życie dopełnione męczeńską śmiercią, ofiarą braku jedności w Kościele i świecie. Dzieje Twego kultu poświadczają, że ofiara służy pojednaniu. Dlatego prosimy Ciebie: oręduj za nami u Boga, żeby nam nie zabrakło cierpliwości i miłości w drodze ku jedności z Ojcem i Synem w Duchu Świętym teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność w Ojczyźnie

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność w Europie i świecie

Święty Andrzeju Bobolo, wielki Patronie jedności! Nie przestajesz nam przypominać o wielkim pragnieniu Jezusa, wyrażonym w Jego modlitwie do Ojca za wszystkich uczniów: "Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś." Zostałeś nam dany jako Patron, święty Andrzeju Bobolo, aby nam pomagać w drodze ku jedności, na pierwszym miejscu w Kościele, by zgodnie z pragnieniem Pana jeden Kościół stał się znakiem i zaczynem jedności całej ludzkości. Wspieraj swoim wstawiennictwem powierzoną Tobie Ojczyznę w jednoczącej się Europie, by z naszym owocnym udziałem wzrastała cywilizacja miłości w Polsce, Europie i świecie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za sprawujących władzę

Święty Andrzeju Bobolo! Twój patronat nad Ojczyzną sprawujesz w szczególny sposób przez ludzi obdarzonych władzą. Jako wierny towarzysz Jezusa przypominasz ewangeliczną prawdę, że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty. Prosimy Ciebie: wspieraj tych, którym została powierzona władza w państwie i społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby. Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą, by nasze wybory były dobre, wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za bezpośrednich przełożonych

Święty Andrzeju Bobolo! Twoje patronowanie w Ojczyźnie dokonuje się przez ludzi, gotowych przyjąć Bożą pomoc, przychodzącą dzięki modlitwie, jaką do Ciebie zanosimy. Ufną modlitwą obejmujemy wszystkich naszych przełożonych, zarówno w miejscach pracy, jak i we wspólnotach kościelnych. Nasz wielki Patronie, prosimy: pomagaj zwłaszcza przełożonemu, który bezpośrednio jest nam dany w pracy czy w innej wspólnocie parafialnej albo zakonnej. Obyśmy wspólnie potrafili wypełniać Bożą wolę, rozpoznaną dzięki modlitwie w jedności Ducha Świętego z Ojcem i Synem teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za przyjaciół

Święty Andrzeju Bobolo! Jako nasz wielki Patron pragniesz stać się także naszym osobistym Przyjacielem. W Twym życiu oddanym Jezusowi doświadczyłeś Jego przyjaźni, bo wziąłeś sobie do serca słowo powiedziane przez Niego nie do sług, ale do przyjaciół. Powierzamy Tobie, nasz Przyjacielu, bliskich nam ludzi. Prosimy dla nich i dla nas o to, by nasza przyjaźń oczyszczała się i pomagała nam w drodze życia ku pełnej wspólnocie w domu Ojca z Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za nieprzyjaciół

Święty Andrzeju Bobolo! Jako wierny sługa Jezusa doświadczyłeś Jego przyjaźni, ale także – ludzkiej nienawiści, kulminującej w Twoim męczeństwie. Wpatrzony w przykład Ukrzyżowanego modliłeś się za swoich prześladowców, bo nie wiedzieli, co czynią, skoro na miłość odpowiadali nienawiścią... Pomagaj nam, prosimy Ciebie, w modlitwie za naszych nieprzyjaciół. Oby miłość, obecna w Tobie, zdołała przeniknąć nasze serca dzięki wytrwałej modlitwie, pokornie obejmującej ludzi, których ciągle nie potrafimy miłować. A najpierw pomóż nam, byśmy sami nie żywili nienawiści, lecz otwierali się na Bożą miłość, która cierpliwa jest i wszystko znosi teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o dobre przyjęcie śmierci

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Twa postawa w obliczu śmierci była dopełnieniem całego życia. Wspierała Ciebie modlitwa, źródło Twej apostolskiej mocy i cierpliwości w znoszeniu przeciwności. Przez modlitwę wzrastałeś w miłości, która cierpliwa jest i wszystko znosi... W ostatniej godzinie życia umacniało Ciebie wzywanie imienia Jezusa i Maryi. Przygotuj nas, prosimy, na dobre przyjęcie śmierci, nie tylko w ostatniej godzinie, ale w każdej sytuacji życia, gdy pojawiają się przeciwności, krzyżujące nasze plany. Niech i dla nas krzyż okaże się bramą prowadzącą do spotkania z Jezusem i Jego Matką Niepokalaną w domu Boga Ojca w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o łaskę wiary i wierności

Święty Andrzeju Bobolo! Przez całe Twe życie wzrastałeś w otrzymanej od początku łasce wiary, którą Ci przekazali rodzice. Wiara pomagała wytrwać w różnych trudnościach życiowych i nauczyła Cię wierności, znaku wierności Boga, bogatego w miłosierdzie. Wspieraj nas, prosimy Ciebie, na drodze naszego życia, by wiara naszych przodków owocowała także w nas i była nieustanną pomocą w odnowie, której oczekujemy w Polsce, Europie i świecie. Pomagaj nam dochować wierności natchnieniom Ducha Świętego, byśmy Jego mocą mogli odnowić oblicze ziemi, tej ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o światło nadziei

Święty Andrzeju Bobolo! Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie Rzeczypospolitej. Gdy Polska przestała już istnieć, Twa przepowiednia jej odrodzenia była przez lata znakiem nadziei, której spełnienie dostrzeżono po pierwszej wojnie światowej. Nadzieją napawało również uznanie Twej świętości w czasie, gdy kończyła się druga Rzeczpospolita. Lata, które nastąpiły, były wielką próbą nadziei, jednak doczekaliśmy w końcu, że w odrodzonej Ojczyźnie zostałeś ogłoszony jej Patronem. Dlatego powierzamy się Tobie, zwłaszcza w obecnym czasie początku wieku i tysiąclecia. Niech nam przyświeca nadzieja, że Twój patronat owocuje dalej w odrodzeniu naszego życia tak osobistego, jak i społecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o moc miłości

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Twoje życie dopełniło się w ofierze, wyjawiającej okrucieństwo oprawców, ale głębiej objawia nam ogromną moc miłości, która wszystko znosi, nigdy nie ustaje... Dzięki Twojemu świadectwu przybliżamy się do źródła miłości w Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, który pozostaje najwyższym znakiem miłości Boga, bogatego w miłosierdzie. Prosimy Cię, nasz Patronie, byśmy w jedności z Tobą dzięki wytrwałej modlitwie wzrastali w miłości, której tak bardzo potrzebujemy w nas i naszym otoczeniu, by wszyscy mogli doświadczyć, jak bardzo Bóg nas miłuje teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o gorliwość apostolską

Święty Andrzeju, pełen apostolskiej gorliwości o zbawienie ludzi i o jedność Kościoła świętego, oręduj za nami, abyśmy za Twoim przykładem wpatrzeni w Jezusa Chrystusa za nic sobie mieli trudy i cierpienia, byle tylko ratować dusze ludzkie i przywieść je do życia wiecznego. Jak Ty, aby spełnić pragnienia boskiego Serce Jezusa nie tylko podobałeś sobie w pracach i uciskach dla zbawienia zbłąkanych, aleś i duszę swoją za nich położył, tak niech podobnie za Twoją przyczyną i nasze serca rozpłomienia się apostolską gorliwością, abyśmy słowem i przykładem, modlitwą i cierpieniem, pracą i poświęceniem stali się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskać dla Chrystusa, naszego Boga i Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność chrześcijan

Boże, miłośniku pokoju, dawco jedności i zgody, przez zasługi świętego Andrzeja, Męczennika Twego, pokornie Cię prosimy, abyś naszych braci odłączonych duchem jedności natchnąć raczył, abyśmy wszyscy połączeni węzłem wiary świętej katolickiej, jednym sercem, w jednym Kościele Ciebie wyznawali, a potem dostąpili tej nagrody, którą zgotowałeś tym, co Cię miłują. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o wzrost chrześcijaństwa w Europie wschodniej

Boże, dobry Ojcze, Jan Paweł II powierzył Matce Twojego Syna w sposób szczególny narody, które w Roku Maryjnym obchodziły szóste stulecie i milenium przyjęcia Ewangelii. Wśród tych narodów pracował kiedyś Twój sługa, święty Andrzej Bobola. Potem jego kult jednoczył zarówno katolików, jak i prawosławnych. Niech nasz kresowy Męczennik będzie znakiem prorockim, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli, ale także tego, co ma połączyć. Niech Apostoł Polski, Litwy i Rusi przyczynia się do nieustannego wzrastania chrześcijaństwa na wschodzie Europy. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wasze komentarze:
 Ja: 02.02.2024, 06:40
 Sw Andrzeju Bobolo zabierz od mojej rodziny i mojego męża tą nieczystą kobietę, wiem że on ma na dobie grzech cudzołóstwa, ale ona nie jest bez winy, uwodzi go, nie przestaje pomimo że już tyle siecwydarzlo.sw Andrzeju zabierz ja w otchłań czeluści żeby już nigdy nie zagroziła żadnej rodzinie ani żadnemu Małżeństwa, już dosyć krzywd wyrzadxila nie ponosząc żadnej kary. W Imię Ojca I Syna I Ducha Sw Amen
 czcicielka: 25.01.2024, 13:34
 Swiety Andrzeju prosze Cie dopomoz mi w zachowaniu mojej wlasnosci.Przemien serce i postepowanie moich i moich dzieci nieprzyjaciol/jak tez Adama,Mikolaja i jego kolegow/.Dotknij ich serc krwia Pana Jezusa i u uczyn z Szwala ich w Pawla. Dziekuje bardzo.
 czcicielka: 29.10.2023, 17:21
 Swiety Bobolo prosze Cie dotknij Krwia Pana Jezusa serc nieprzjaciol moich i moich dzieci i zabierz z ich serc nienawisc,zla wole. W intencji otrzymania pomyslnej decyzji w sprawie urzedowej. NA Wieksza Chwale Pana Boga i Twoja.
 matka: 27.08.2023, 14:23
 Swiety, Andrzeju Bobolo,prosze Cie w intencji blagalnej o pomoc Twoja,by syn od wrzesnia i poazdziernika podjal etatowa prace.O dobra wole pracodawcow. W intencji pogromienia wystepkow moich nieprzyjaciol/alkoholika i jego rodziny oraz E.S.M.R.K./.O uczynienie z nich z Szwala w Pawla. Dziekuje bardzo.
 Maria: 26.07.2023, 17:35
 Sw.Andrzeju Bobolo prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia syna z ciezkiej choroby. W intencji pomocy Twojej w pomylnym rozwiaznaiu moich i moich dzieci trudnych spraw:miezkaniowych,zdrowotnych,zawodowych,osobistych,rodzinnych,spolecznych/o uczciwosc/. Bog zaplac za modlitwe.
 Maria: 12.06.2023, 18:30
 Sw.Andrzeju Bobolo prosze Cie o uczynienie z Szawala w Pawla:Radoslawa i jego zone oraz Anne, Stanislawe,Ewe,Lukasza,Kaziemierza,Zdzslawa i jego zone. Bog zaplac za modlitwe.
 Czcicielka: 07.05.2023, 12:17
 Święty Andrzeju Bobolo proszę o opamietanie dla chrzesnicy , niech skruszona wróci do dzieci i męża.
 Zenek: 08.03.2023, 10:11
 Święty Andrzeju Bobolo ,rosyjski agresor najechał bliską Ci ziemię ukraińską . Pali, morduje ludność ukraińską. W imię czego , w imię strasznej nienawiści, zniewolonego obłędem, nienawiścią-chorego człowieka i jego wasali . Święty Andrzeju Bobolo "Boży szaleńcze" proszę, skieruj wzrok w kierunku zniewalanej Ukrainy, wspomóż swym wstawiennictwem, swą męczeńską śmiercią mordowaną Ukrainę , uproś łaskę zwycięstwa , wolności dla Ukrainy. Święty Andrzeju Bobolo, który tak umiłowałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że cały się poświęciłeś na Jego służbę, wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią! Prosimy Cię, wspieraj Ukrainę swoim wstawiennictwem przez całe życie, by tak jak Ty wzrastała i wytrwała wierna w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. W łączności z Świętym Andrzejem Bobolą , z Świętym Michałem Archaniołem- "Któż jak Bóg" z patronami narodu ukraińskiego proszę o łaskę zwycięstwa narodu ukraińskiego w walce z rosyjskim najezdzcą .Amen.
 ZSenek: 08.03.2023, 10:09
 modlitwa prywatna Boże Ojcze –Tatusiu ,Stwórco tego świata , Panie wszystkich narodów przez Niepokalane Serce Najświętszej Panny Maryi , przez wstawiennictwo Świętego Andrzeja Boboli , świętych patronów ziem rosyjskich, przez przemożne wstawiennictwo chórów anielskich , prosimy , błagamy o dar nawrócenia , oczyszczenia ,uwolnienia z jarzma zła , poddanych szatanowi narodów rosyjskich , będących na służbie zła . Królu Pokoju –Panie tego świata obdarz świat pokojem pochodzącym od Ciebie Zwycięzcy śmierci , piekła , szatana , Zmartwychwstały Jezu Chryste obdarz świat pokojem , którego dać nie może opętany złem świat . Uwolnij świat od tyranii ,dyktatur , uwolnij naród rosyjski od panowania złego systemu stworzonego przez nienawiść , żądzę panowania , zdobywania. Jezu Chryste Synu Jednorodzony Boga Ojca –Tatusia , Ty swoje boskie życie oddałeś także za naród(y)ziem rosyjskich , za kościół prawosławny, jego patriarchów którzy usprawiedliwiają , błogosławią swe wojska podbijające bratnie narody . Jezu Chryste , kościół prawosławny patriarchatu moskiewskiego depcze , gardzi Twym nauczaniem , Twymi przykazaniami, nakłoń patriarchów kościoła moskiewskiego ,lud wierzący do zejścia ze złej drogi ,do nawrócenia , odnowy oblicza kościoła prawosławnego patriarchatu moskiewskiego. Matko Słowa Wcielonego , Oblubienico Ducha Świętego , Królowo Pokoju –Maryjo weż naród(y) rosyjski w Swą Matczyną opiekę , okryj ten naród (y) Swym przenajświętszym płaszczem ,wypraszaj łaski tak potrzebne temu narodowi do wejścia na drogę prawdy miłości , poszanowania brata swego ,niech odnowi oblicze , niech wzrasta pod Twym Matczynym spojrzeniem. Duchu Święty Boże , Pocieszycielu , Uzdrowicielu , Uświęcicielu spłyń na naród(y) rosyjski , obdarz wszelkimi łaskami potrzebnymi do odbudowy swego życia , zerwania ze złem , powiedzenia szatanowi „ Nie „ „ Dość „ , wejścia na drogę Ewangelii Świętej-nauczania Jezusa Chrystusa , wspomóż kościołowi prawosławnemu patriarchatu rosyjskiego wejść na drogę miłości bliżniego , na drogę wierności Ewangelii Świętej .Duchu Święty Boże skrusz serca wrogów wypal nienawiść , obmyj z wszelkiego grzechu . Duchu Święty obdarz wszystkich rządzących , kierujących państwami prawdziwym darem rozpoznania oceny sytuacji , obdarz darem prawdziwej mądrości , pomóż znależć najlepsze , mądre wyjście z sytuacji , aby kierowali się prawdziwą miłością blizniego .Wszelkich opornych , zaślepionych usuń z czynnego życia publicznego , politycznego . Święty Andrzeju Bobolo uproś Boga Ojca przebaczenie obojętności wszystkim którzy pomogli złu wyzionąć z czeluści piekielnych , którzy byli ślepi na rozprzestrzeniające się zło , którzy wspierali tyranię , sługi zła . Niech będą świadomi swych błędów , swych postaw , niech publicznie przyznają się , proszą o wybaczenie swych czynów . Królu Królów , Wcielone Słowo - Królu Pokoju , Matko Wcielonego Słowa –Maryjo błogosławcie Rosji w odejściu ze służby szatana a wejściu na drogę prawd ewangelicznych , na drogę nauczania Jezusa Chrystusa . Boże Ojcze - Tatusiu , Ty pomagałeś , wspierałeś narody podczas najciemniejszych Ich historii . podczas dni , czasu walki o niepodległość . W tej godzinie zagrożenia pokoju w Europie , świecie wołamy za świętym Janem Pawłem II - Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi , ziemi agresora –Rosji , ziemi ukraińskiej walczącej o swą niepodległość , ziem europejskich zagrożonych agresją rosyjską . Amen .

 Zenek: 08.03.2023, 09:57
 Święty Andrzeju Bobolo , ewangelizatorze Kresów wschodnich , apostole pojednania między chrześcijanami kresów wschodnich , apostole ziemi poleskiej i pińskiej żywy świadku słowa Bożego , prosimy -zwróć Swe święte oblicze w kierunku kresów wschodnich . Brat Słowianin podniósł rękę na brata Słowianina , w imię czego – w imię szaleńczej nienawiści chorego człowieka , sługusa szatana i jego wasali. Święty Andrzeju Bobolo , apostole pojednania prosimy o modlitwę wstawienniczą do Księcia Pokoju , o wstrzymanie ,zakończenie tej bratobójczej walki . Prosimy za braćmi Białorusinami . Bracie Białorusinie , nie podnoś ręki na brata Ukraińca . Nie idż z agresorem rosyjskim palić , grabić , gwałcić , mordować naród ukraiński . Okryjesz siebie i cały naród hańbą na wieczne czasy. Święty Andrzeju Bobolo , Twoja święta krew wsiąkła w ziemię białoruską , prosimy , niech Twa ofiara życia przemówi do braci Białorusinów . Niech wypędzą z swych ziem wszelkie sługi szatana , hordy Kaima , niech bracia Białorusini wespół z braćmi Ukraińcami pójdą wspólnie ku wolności . Święty Andrzeju Bobolo , Ty widzisz grożące Europie zagrożenia duchowe i militarne , Ty widzisz upadek moralny braci i sióstr narodów europejskich ,Ty widzisz wyrywanie Boga z serc braci i sióstr narodów Europy , deptanie dekalogu Bożego ,wyśmiewanie posłannictwa Jezusa Chrystusa –Syna Jednorodzonego Ojca Przedwiecznego. Prosimy- Boży Szaleńcze wymódl , uproś Stwórcę wszelkiego stworzenia o zatrzymanie tego szatańskiego tańca , o usunięcie z społeczeństw zniewalanych sług szatana. Święty Andrzeju Bobolo zwróć się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego z wołaniem aby trudne czasy ostatniego roku (lat ) pogłębiły w naszych bratnich narodach wiarę i miłość , wzmocniły wspólnotę rodzinną , narodową ,religijną , zrozumienie i braterstwo między bratnimi narodami. Jezusie Chrystusie Synu Boga Ojca prowadz , zwyciężaj -Króluj w sercach naszych. Wszyscy święci i święte ,patroni - bracia i siostry narodów bratnich , módlcie się za naszymi narodami . Królu i Królowo Pokoju obdarzcie Europę –kresy wschodnie Bożym Miłosierdziem , pokojem pochodzącym od Stwórcy , pokojem jakiego świat zniewolony dać nie może . Amen
 Zenek: 08.03.2023, 09:54
  Modlitwa prywatna do Świętego Andrzeja Boboli Boże w Trójcy Świętej Jedyny –Bądź uwielbiony za świat który stworzyłeś , za świętych których stawiasz na naszej drodze życia .Boże Ojcze –Tatusiu dziękujemy za Świętego Andrzeja Bobolę którego wywyższyłeś za jego silną wiarę , za wierność Twojej nauce , za życie wg Twoich Przykazań (dekalogu) , Boże Ojcze bądż uwielbiony pełnym trudów życia Świętego Andrzeja Boboli. Boży Szaleńcze , Święty Andrzeju Bobolo , wierny świadku ( całym swym życiem świadczyłeś) Słowa Bożego - Ty tak ukochałeś Boga w Trójcy Świętej Jedynego że poświęciłeś swe życie na Jego służbę aż po śmierć męczeńską . Święty Andrzeju Bobolo ,tak ukochałeś naszą ojczyznę- Polska Rzeczypospolita jej na imię . Ty widząc upadek Rzeczypospolitej , niewolę ,słabą wiarę narodu polskiego (słowa wypowiadały „ wierzę” a serce odrzucało Boga ) , w swych nocnych objawieniach , ukazywaniu się prosiłeś o ustanowienie Ciebie z woli Boga Najwyższego głównym patronem Polski . Boże Ojcze przez przemożne wstawiennictwo Świętego Andrzeja Bobolę-którego ustanowiłeś głównym patronem naszej Ojczyzny a który w trudnych czasach naszej państwowości ratował nas z niebezpieczeństw w cudowny sposób , prosimy –dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną , odwróć grożące jej niebezpieczeństwa , umocnij jej wiarę –silne Tak dla dekalogu , życie w/ g przykazań Boga Wszechmogącego . Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka . Boże Ojcze-Tatusiu , obdarz nasz dom ojczysty mądrymi przywódcami –przewodnikami rządzącymi Ojczyzną wg dekalogu , nauki Boga Trójjedynego ,daj nam kapłanów , zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego , żarliwych o zbawienie powierzonej sobie owczarni-winnicy pańskiej .Rodzice i nauczyciele niech wychowują młode pokolenie w bojaźni Bożej do służby narodowi , do życia w społeczeństwie. Święty Andrzeju Bobolo wymódl nam ducha poświęcenia , ofiarności wierności Kościołowi i Ojczyżnie miłej ,Ducha wzajemnej życzliwości jedności , przebaczenia , ducha ukochania brata , blizniego . Święty Andrzeju Bobolo , Ty widzisz grożące Ojczyznie naszej zagrożenia duchowe i militarne . Ty widzisz hordy szatańskie, potomków Kaina przy naszej wschodniej granicy , na terenach bratniej Ukrainy , Ty widzisz upadek moralny braci i sióstr narodu polskiego ,Ty widzisz wyrywanie Boga z serc braci i sióstr narodu polskiego , deptanie dekalogu Bożego ,wyśmiewanie posłannictwa Jezusa Chrystusa –Syna Jednorodzonego Ojca Przedwiecznego. Prosimy- Boży Szaleńcze wymódl , uproś Stwórcę wszelkiego stworzenia o zatrzymanie tego szatańskiego tańca , o usunięcie z społeczeństwa (społeczeństw zniewalanych )sług szatana. Święty Andrzeju Bobolo zwróć się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego z wołaniem aby trudne czasy ostatniego roku (lat ) pogłębiły w naszym narodzie , w bratnich narodach wiarę i miłość , wzmocniły wspólnotę rodzinną , narodową ,religijną , zrozumienie i braterstwo między bratnimi narodami. Jezusie Chrystusie Synu Boga Ojca prowadz , zwyciężaj -Króluj w sercach naszych. Wszyscy święci i święte ,patroni - bracia i siostry narodu polskiego módlcie się za nami . Królu i Królowo Polski módlcie się za nami . Królu i Królowo Pokoju obdarzcie Ojczyznę –Polska Rzeczypospolita jej na imię -pokojem Bożym Miłosierdziem . Królu i Królowo Pokoju obdarzcie bratnie narody pokojem pochodzącym od Stwórcy , pokojem jakiego świat zniewolony dać nie może . Amen
 Teresa: 06.02.2023, 16:08
 Sw.Andrzeju Bobolo prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia syna z ciezkiej choroby. W intencji stalej pracy dla syna,/o dobra wole pracodowacy/o zrobienie prawo-jazdy,o zdolnosci technioczno-informatyczne.O dobra zone./O oddalenie uzaleznionego mezczyzny,/. Bog zaplac za modlitwe,
 DR: 05.02.2023, 16:27
 Św Andrzeju Bobolo, proszę Cię wstaw się za moim synem i jego córką o uzdrowienie relacji między nimi. Dziękuję bardzo.
 czcicielka: 02.02.2023, 15:54
 Sw.Andrzeju Bobolo prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia z choroby Danute. Jerzego. Ryszarda,Grzegorza. W intencji znalezienia dobrych wspolmazonkow.O pomoc Boza w zyciu. Bog zaplac za modlitwe.
 matka: 30.01.2023, 19:32
 Sw.Andrzeju Bobolo prosze Cie wez pod swa opieke sprawy zawodowe,zdrowotne,osobiste.mieszkaniowe moich dzieci i moje. Oddaje Ci sprawy zdania egz.ma prawo-jazdy dla syna,odzyskania przez nas pieniedzy.O dobra wole.O pogromienie wystepkow naszych nieprzyjaciol.O wybawienie z nienawisci:S.E,Z,A,M.R. Prosze Cie o pomoc.
 czcicicelka: 14.01.2023, 19:25
 Sw.Andrzeju Bobolo prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia syna z ciezkiej choroby. W intencji ratunku i pomocy w udaremnieniu zla ze strony nieprzyjaciela z pobliskiego otocznenia ,aby mnie i rodziny nie nekal.O oddalenie go.
 Maria: 26.12.2022, 16:40
 Sw.Andrzeju Bobolu prosze Cie o cudowna Twoja pomoc i ratunek w pogromieniu zla ze strony nieprzyjaciela z pobliskiego otoczenia,aby mnie i rodziny nie nekal. W intencji cudu uzdrowienia syna z ciezkiej choroby i jego matki. Bog zaplac za modlitwe.
 Maria: 29.11.2022, 15:21
 Sw.Andrzeju prosze Cie o pomoc Twoja w uzdrowieniu mojego kolana i z innych chorob.Jak tez syna z choroby trzustki. W intencji pomocy Twojej w odzysakniu pieniedzy dla dzieci i dla mnie.O pokoj. Z podziekowaiem za modlitwe i za lasi otrzymnae dla mnie i dla rodziny.
 Maria: 27.11.2022, 11:57
 Swiety Andrzeju Bobolo prosze Cie o powrot do zdrowia. W intencji pomocy Bozej we wszystkich moich i moich dzieci potrzebach:zawodowych/o uczciwosc pracodawcow syna /.,mieszkaniowych/o udaremnienie zla ze strony nieprzyjaciela/,ekonomicznych i w zyciu. BNog zaplac za modlitwe.
 marzena aneta: 19.11.2022, 20:52
 Święty Andrzeju Bobolo kocham Cię dziękuję Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami dziękuję Święty Andrzeju Bobolo proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Święty Andrzeju Bobolo proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej