Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
RCS - największa przygoda życia

     Wstępując do RCS, zdecydowaliśmy się iść razem z Chrystusem przez życie - każdego dnia, w sposób bardzo konkretny, podejmować trud wędrówki stromą, wąską drogą wiary i dojrzewania do miłości.

     Wiara w Jezusa Chrystusa jest darem i równocześnie największym skarbem człowieka. Ten dar można przyjąć tylko wtedy, gdy ma się całkowitą wolność wyboru, gdy się nie odczuwa żadnego przymusu. Stwarzając człowieka "na swój obraz i podobieństwo", Pan Bóg wyposażył go w rozum, wolną wolę i zdolność do miłości - a więc w to wszystko, co jest konieczne, aby można było odczytać znaki obecności niewidzialnego Stwórcy, uwierzyć w Jego istnienie i odpowiedzieć miłością na Jego miłość. Niewidzialny Bóg zostawił czytelne znaki swojej obecności. W Piśmie św. czytamy: "Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13. 5). Tak więc każdy człowiek, jeżeli szczerze i wytrwale będzie szukał prawdy, z całą pewnością na jakimś etapie swojego życia dojdzie do wiary w istnienie Boga Stwórcy. Obserwując tajemnicę wszechświata z niezmiennymi prawami przyrody, które obowiązują zarówno w makro-, jak i w mikrokosmosie, każdy człowiek powinien postawić sobie pytanie: Czy wszechświat, z tym wszystkim, co w nim istnieje, powstał przypadkowo, czy też został powołany do istnienia przez Boga? Możliwe są tu dwie odpowiedzi: 1. Jest stwórczym dziełem Boga; 2. Powstał przypadkowo, gdyż Bóg nie istnieje. Zarówno ci, którzy wierzą w Boga, jak i ci, którzy odrzucają Jego istnienie, opierają swoje przekonanie na wierze. Tak więc ateiści są ludźmi wierzącymi w to, że Boga nie ma.

     "Wiarę" ateistów teksty Pisma św. oceniają jednoznacznie: "Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy (...)" (Mdr 13, 1). W innym miejscu Pisma św. znajdujemy jeszcze ostrzejsze słowa skierowane do ludzi odrzucających istnienie Boga: "Mówi głupi w swoim sercu: ·Nie ma Boga« (...)" (Ps 53, 2); "Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy" (Rz 1, 20). Kto? Ci wszyscy, "którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta" (Rz 1, 18). Tak więc Pismo św. mówi nam, że ostateczne powody odrzucenia wiary w Boga nie są natury rozumowej, lecz moralnej. To przez grzechy świadomie i dobrowolnie popełniane, przez egoizm i pychę człowiek "nakłada prawdzie pęta".

     Święta Edyta Stein, światowej sławy filozof, która przeszła drogę poszukiwania prawdy od ateizmu aż do wiary w Chrystusa, do życia mistycznego i świętości, pisze, że: "Bóg każdego prowadzi jego własną drogą; jedni dochodzą do celu prędzej i łatwiej, inni później i trudniej. (...) Ktoś może być niewierzący bez winy osobistej (w sensie zupełnej nieznajomości Boga) i dlatego obrazy Pisma Świętego są dla niego nieczytelne. Wiemy, że już obciążenie grzechem pierworodnym powoduje pewne zaciemnienie ducha; jeżeli w dodatku zaciemnia je otoczenie, jakąż ono ponosi odpowiedzialność i winę! Sam niewierzący jest jednak zawsze współodpowiedzialny. Coraz rzadziej się to zdarza, aby do kogoś nie dotarły żadne świadectwa o Bogu".

     Na drodze rozumowego poznania człowiek jest tylko w stanie uwierzyć w istnienie Boga - ale tylko w to i w nic więcej. Natomiast o tym, kim Bóg jest, możemy dowiedzieć się tylko z Objawienia. Bóg, stając się prawdziwym człowiekiem w Jezusie Chrystusie, objawił nam całą prawdę o sobie. Jest ona zawarta w Piśmie św. oraz w nauczaniu Kościoła katolickiego. Dlatego tak ważne jest poznawanie Objawienia przez czytanie Pisma św., Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz dokumentów soborowych i papieskich. Jednak pełne poznanie Boga staje się możliwe nie na drodze intelektualnej wiedzy, ale tylko przez zjednoczenie się z Nim w miłości. Jedyną drogą, która do tego prowadzi, jest "wiara, która działa przez miłość" (Ga 5, 6). Wiara, która wyraża się w modlitwie serca, w nawiązywaniu osobistej relacji z Chrystusem.

     Święta Edyta Stein podkreśla, że "(...) kto chce dojść do zjednoczenia z Bogiem, musi ·wierzyć w istnienie Boga, który nie podpada pod rozum. wolę. wyobraźnię, ani pod żaden zmysł: Boga w tym życiu nie można pojąć. Nawet najwyższe doznanie czy poznanie Go jest nieskończenie dalekie od tego, kim On jest rzeczywiście, i od posiadania Go całkowicie «.(...) Żywa wiara polega na mocnym przekonaniu, że Bóg istnieje, na uznaniu za prawdę tego, co objawił, i na miłosnej gotowości poddania się Jego woli. Wlana przez Boga jako nadprzyrodzone Jego poznanie, stanowi w nas ·początek życia wiecznego jednakże tylko początek. Przez łaskę uświęcającą życie wieczne jest w nas wsiane na kształt ziarna, pod naszą troskliwą opieką ma się rozróść w wielkie drzewo o najwspanialszych owocach. Oto droga, która już na ziemi winna nas doprowadzić do zjednoczenia z Bogiem, choć najwyższe wypełnienie nastąpi dopiero w życiu przyszłym«.

     Decyzja pójścia drogą wiary razem z Chrystusem jest najważniejsza w całym życiu, ponieważ od niej uzależnione jest dojrzewanie do miłości i wieczne zbawienie. Aby można było codziennie iść drogą wiary, konieczny jest wysiłek moralny, samodyscyplina, asceza w przezwyciężaniu egoistycznych dążeń szukania maksimum przyjemności - a więc wypełnianie tego wszystkiego, do czego się zobowiązujemy, odmawiając Modlitwę zawierzenia RCS.

     Czy już masz napisany program dnia? Jeżeli nie, to uczyń to teraz. Tak uporządkuj sobie plan zajęć, że będzie w nim konkretny czas przeznaczony na modlitwę (różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, lektura Pisma św. i -jeżeli będzie to możliwe - Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu), pracę i odpoczynek. Najlepszą formą odpoczynku jest jakiś rodzaj sportu oraz sen. Pamiętaj o starej zakonnej praktyce, aby w cześnie kłaść się spać i wcześnie wstawać.

     Pan Jezus wszystkich zaprasza do podjęcia tej najważniejszej i najwspanialszej przygody życiowej, jaką jest codzienny trud kroczenia drogą wiary i zdobywanie czystości serca w Ruchu Czystych Serc. Po szczerej spowiedzi i przyjęciu Jezusa w Komunii św. oddaj Mu całego (całą) siebie, odmawiając następującą modlitwę:

Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością, która podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci, Panie, moją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz z moją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu przyjęcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów oraz filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie, w lekturze Pisma św., i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennym podążaniu pod prąd, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a przede wszystkim alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była Miłość. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła Miłości, do Jezusa. Za Sługą Bożym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: Totus Tuus, Maryjo! Błogosławiona Karolino, wypraszaj nam dar czystego serca. Amen!

     Codziennie rano módl się tą modlitwą zawierzenia siebie Jezusowi, abyś w ciągu dnia pamiętał(a) o swoich zobowiązaniach i wcielał(a) je w życie. Nigdy się nie zniechęcaj, nie rezygnuj i nie upadaj na duchu. Szczególnie wtedy, gdy ciężko zgrzeszysz, pamiętaj, że zobowiązałeś(-łaś) się do tego, że po każdym grzechu ciężkim natychmiast pójdziesz do spowiedzi. Aby Jezus mógł Cię uwolnić.od różnych nałogów i zniewoleń, potrzebuje czasu na leczenie. Musisz więc Mu całkowicie zaufać, zachować cierpliwość, nie ulegać zniechęceniu, nawet gdybyś na początku musiał(a) codziennie iść do spowiedzi.

     Pamiętaj, że jest to batalia o Twoje szczęście, o czyste serce i miłość, o życie wieczne: "Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwieźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą (...)" (1 Kor 6, 9).

     Jeżeli zawierzyłeś(-łaś) całe swoje życie Jezusowi i przystąpiłeś(-łaś) do RCS, to prosimy Cię o poinformowanie redakcji o tym wielkim wydarzeniu. Prześlij nam również swoje świadectwo, adres, datę urodzenia oraz przy Stenia do RCS, abyśmy mogli wpisać Cię do Księgi czystych serc i wysłać Ci specjalne błogosławieństwo.

     Pan Jezus apeluje do Was, abyście przesyłali do naszej redakcji swoje świadectwa, gdyż w ten sposób będziecie pomagali innym powracać na drogę wiary i zdobywać dar czystego serca. RCS rośnie w siłę, jest nas coraz więcej. Pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie. Jest to najpotężniejsza broń przeciwko działaniom złego ducha. My w redakcji każdego dnia odmawiamy w Waszych intencjach cząstkę różańca i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pozwalajmy Jezusowi, aby Jego zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią stawało się każdego dnia naszym udziałem.
ks. Mieczysław Piotrowski TChr
z zespołem redakcyjnym


Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 4-2007

RCS - strona oficjalna:

Ruch Czystych Serc


Wasze komentarze:
 ewa: 26.11.2007, 18:45
 Czystość !!! To jest ZWYNCIĘSTWO nad ŚMIERCIĄ ,nad Złem , które Człowieka tak bardzo niszczy...to ochrona przed pochopnymi i złymi wyborami...to RATUNEK przed OTCHŁANIĄ .Boże pragniesz dla mnie szczęścia i dlatego DOMAGAŁEŚ się cZYSTOŚCI , bo przecież tylko CZyste Serca mogą oglądać BOGA.Byłeś WYTRWAŁY w tym dopominaniu się o "SWOJE"...doświadczałeś mnie... i tyloma łaskami obdarzałeś...Tak bardzo konkretnymi...Ukazywałeś mi jak bardzo mnie miłujesz...Boże gdzie mnie poprowadzisz..? jakie szlaki mi przygotowałeś...? na jaką Górę każesz mi się jeszcze wspinać... . wiesz dobrze , że czas zrobił swoje , ale tylko w TOBIE moja Siła i moja Ufność . Wlałes w moje Serce Dwa Wielkie pRAGNIENIA: Służenia CI i Miłości Ludzkiej...PANIE , gdyby jedno było większe od drugiego to wszystko byłoby Prostsze...TY Wiesz ,że się "trochę"pogubiłam...napotkałam pułapki ...i wpadłam w nie...bo wiesz , że lubiłam chodzić swoimi szlakami..., chociaż prosiłam CIĘ abyś nie wypuścił mnie gdy będę CI się wyrywała...ale TY o mój Jezu uczyłeś mnie pokory , roztropności , pokazywałeś mi moją słabość , abym uczyła się wrażliwości na słabość innych . Św.Benedykto od Krzyża to w Twoje Święto miałam natchnienie , aby cZYSTOŚĆ stała się pokarmem mej duszy . Boże DZIĘKUJĘ CI za tę ŁASKĘ...Bądz Uwielbiony w każdym Człowieku który idzie Drogą Czystości .
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła - dzień 3Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła - dzień 3

św. Tomasz Moro (Morus)św. Tomasz Moro (Morus)

Modlitwa do św. Tomasza MorusaModlitwa do św. Tomasza Morusa

Modlitwa św. Tomasza Morusa o łaskę pogody duchaModlitwa św. Tomasza Morusa o łaskę pogody ducha

św. Jan Fisherśw. Jan Fisher

Modlitwa do św. Jana FisheraModlitwa do św. Jana Fishera

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej