Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Eucharystia w pytaniach i odpowiedziach

Co to jest Eucharystia?

Eucharystia jest to Najświętszy Sakrament, przez który otrzymujemy nie tylko łaski Boże, ale samego Dawcę tych łask, Jezusa Chrystusa, pod postacią chleba i wina, oraz w sposób sakramentalny uczestniczymy w Jego ofierze krzyżowej.

Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię?

Chrystus po cudownym rozmnożeniu chleba zapowiedział ustanowienie Eucharystii (por. J 6, 22-59), a "podczas Ostatniej Wieczerzy - jak przypomina Sobór Watykański II - ... ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża" i tak powierzyć swojemu Kościołowi "sakrament miłosierdzia" (SC 47). O ustanowieniu Eucharystii piszą trzej ewangeliści (Mt 26, 26-29; Mk 14, 22-25; Łk 22,15-20) i św. Paweł (1 Kor 11,24-26). Sprawowano ten sakrament już w czasach apostolskich (por. Dz 2,42; 20,7; 1 Kor 11,20 nn.).

Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje [które za was będzie wydane, Łk 22, 19/. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" (Mt 26, 26-28); "to czyńcie na moją pamiątkę!" (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24-25).

Co jest znakiem widzialnym sakramentu Eucharystii?

Znakiem widzialnym sakramentu Eucharystii są chleb i wino, które w czasie Mszy św., gdy kapłan "w zastępstwie Chrystusa" wymówi Jego słowa ustanawiające Eucharystię, "przemieniają się w Ciało i Krew chwalebną" Pana Jezusa (Wat. II: GS 38). Kapłan jest tu tylko narzędziem, a tej przemiany swą wszechmocą dokonuje Chrystus przez Ducha Świętego. W starodawnej katechezie jerozolimskiej czytamy: "Gdy więc przyjmujesz Eucharystię, pamiętaj, że nie jest to zwykły i pospolity chleb i wino, ale, jak stwierdził Pan, to jest Jego Ciało i Krew. A choćby zmysły mówiły ci coś innego, to wiara daje ci niezachwianą pewność ... I tak stajemy się nosicielami Chrystusa, gdyż w członkach naszych znajduje się Jego Ciało i Jego Krew".

Jak Kościół tłumaczy obecność Pana Jezusa w Eucharystii?

Obecność Pana Jezusa w Eucharystii nie jest obecnością symboliczną, figuralną czy wirtualną, ale obecnością substancjalną pod postaciami eucharystycznymi. "Przez konsekrację chleba i wina - uczy Sobór Trydencki - następuje przemiana całej istoty chleba w istotę Ciała Chrystusa Pana naszego i całej istoty wina w istotę Jego Krwi; święty Kościół katolicki trafnie i właściwie tę przemianę nazwał Przeistoczeniem". Pod postacią chleba i wina "jest utajony prawdziwie, rzeczywiście i istotnie Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek". Jest obecny osobowo cały pod każdą postacią i pod wszystkimi częściami każdej z nich, zarówno w chwili konsekracji, jak i potem, nawet po Mszy Św., gdy przechowujemy Najświętszy Sakrament w tabernakulum.

W jakim znaczeniu Eucharystia jest ofiarą?

Eucharystia jako ofiara nosi nazwę Mszy św. Jest to ofiara prawdziwa i właściwa, ale szczególnego rodzaju, mianowicie Chrystus ponawia w niej w sposób bezkrwawy swą jedyną ofiarę historyczną, złożoną na Kalwarii, i uprzystępnia wszystkim jej owoce. Można powiedzieć, że Msza św. jest sakramentem ofiary krzyżowej. Sobór Watykański II uczy: "Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której "na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus" (1 Kor 5,7), dokonuje się dzieło naszego odkupienia" (LG 3). Jest to również nasza ofiara, bo wierni "uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej ... składają Bogu boską Żertwę ofiarną, a wraz z Nią samych siebie" (LG 11). Msza św. jest szczególnie ofiarą dziękczynną, stąd jej nazwa grecka: Eucharystia (dziękczynienie).

Na co Chrystus położył nacisk ustanawiając Eucharystię?

Chrystus ustanawiając Eucharystię położył nacisk na to, byśmy posilali się Jego Ciałem i Krwią, czyli wieńczyli uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej przyjęciem Komunii św. Eucharystia, jak przypomina Sobór, jest "ucztą paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" (SC 47). Ma też wielkie znaczenie dla jedności i życia całego Kościoła: wierni, "posileni w świętej Komunii Ciałem Chrystusowym, w konkretny sposób przedstawiają jedność Ludu Bożego, którego stosownym znakiem i cudowną przyczyną jest ten Najświętszy Sakrament" (LG 11).

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 55-56).

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6,53 - 54).

W jaki więc sposób mamy uczestniczyć we Mszy Św.?

"Kościół bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie podczas tego misterium wiary nie byli obecni jako obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze zrozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształtowani przez słowo Boże, posilali się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dzięki, a ofiarując niepokalaną hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim uczyli się samych siebie składać w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich" (Wat. II: SC 48). Komunię św. należy przyjmować godnie, to jest w stanie łaski, bez grzechu ciężkiego.

Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej (1 Kor 11, 27).

Czy należy czcić Najświętszy Sakrament również po Mszy Św.?

Najświętszy Sakrament pozostaje obecny po odprawionej Ofierze "w tabernakulum jakby w jakimś żywym sercu naszych świątyń", dlatego "mamy obowiązek oddawać cześć i uwielbienie w Świętym Chlebie, na który oczy nasze spoglądają, samemu Słowu Wcielonemu, którego one nie mogą oglądać, a które stało się obecne dla nas, nie opuszczając jednak niebios" (Paweł VI, Credo). Sobór wzywa zwłaszcza kapłanów do "codziennej rozmowy z Chrystusem Panem w nawiedzaniu i osobistym kulcie Najświętszej Eucharystii" (PO 18). W szczególny sposób czcimy Najświętszy Sakrament, uczestnicząc w procesji eucharystycznej, zwłaszcza w święto Bożego Ciała.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej