Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

     Wprowadzenie:

     Nowennę do Miłosierdzia Bożego którą mi nakazał Jezus napisać i odprawić przed Świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się (ją) w Wielki Piątek.

     "Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadziła dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A ja te wszystkie duszę zaprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię niczego żadnej duszy, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz."

     "Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w Najlitościwsze Serce Twoje. I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego" (Dz. s. 404-405 nr 1209).


Dzień pierwszy

    Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj je w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku w jaki Mnie pogrąża utrata dusz.

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
spójrz okiem miłosierdzia szczególnie na biednych grzeszników i na ludzkość całą, która jest zamknięta w Najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego Bolesnej Męki okaż nam Miłosierdzie Swoje, abyśmy wszechmoc Miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień drugi

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  od Którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą chwalili Ojca Miłosierdzia, Który jest w niebie.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  Spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy Swojej na dusze kapłańskie i zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa Swego, a dla uczuć Serca Syna Swego, w którym te dusze są zamknięte udziel im mocy i światła Swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewali cześć niezgłębionego Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień trzeci

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród morza goryczy

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który wszystkim udzielasz łask Swych nadobficie ze skarbca Miłosierdzia Swego, przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj; nas z niego na wieki, błagamy Cię o to, przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej Męki udziel mi Swego błogosławieństwa i otaczaj je Swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały niezmienne Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień czwarty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który jesteś światłość świata całego; przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają, niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność Miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień piąty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze (braci odłączonych) i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej Męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w Męce.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze (braci naszych odłączonych) i pociągnij ich Swym światłem do jedności z Kościołem i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz okiem miłosierdzia Swego na dusze (braci naszych odłączonych), zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego, którą podjął dla nich. gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje, na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień szósty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania Męce, widziałem ich jako ziemskie anioły, które będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem. Jezu Najmiłosierniejszy,

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który sam powiedziałeś: "uczcie się ode Mnie, żem cichy i pokornego Serca...", przyjm do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne małych dzieci. Niech dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i będą szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Niech dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszym Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze Miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień siódmy

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te, będąc mocarne siłą Boga samego, wśród wszelkich udręczeń i przeciwności niech idą naprzód ufni w Miłosierdzie Twoje, dusze te zjednoczone z Tobą, o Jezu, dźwigając ludzkość całą na barkach swoich niech nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje, które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Niech one będą żywą Ewangelią, niech ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serca przepełnione weselem, niech śpiewają pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie Swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że dusze które czcić będą to niezgłębione Miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako Swej chwały. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień ósmy

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niech strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść Mi ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez Bolesną Mękę Jezusa Syna Twego i przez całą gorycz jaką była zalana Jego Przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie Swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim, nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień dziewiąty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem - Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka Wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku, uciec się do Miłosierdzia Mojego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które podobne do trupów i takim wstrętem Cię napawały. O Jezu Najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia Swego i pociągnij ich w sam żar miłości Swojej i obdarz ich miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze Miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość Męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść Miłosierdzia Twego... Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego
 •    

  Granice w relacjach małżeńskich Granice w relacjach małżeńskich
  Henry Cloud, John Townsend
  W takim stopniu, w jakim czujesz się wolny, by odmówić czegoś małżonkowi, możesz również zgodzić się na to, czego pragnie. Dlatego dla dobra małżeństwa czasami warto powiedzieć: „Nie mogę wyrazić na to szczerej zgody, dlatego tym razem muszę ci odmówić”... » zobacz więcej


  Wasze komentarze:
   Ufna.: 05.08.2013, 15:04
   Jezu Miłosierny ufam ze mi pomożesz sprawisz ze moje błaganie zostanie wysłuchane..
   Zofia: 21.07.2013, 19:39
   Jezu błagam okaż mi swoje miłosierdzie. Jezu ufam Tobie.
   Prosząca mama.: 12.07.2013, 21:32
   Jezu polecam Twojemu miłosierdziu syna który ma dzisiaj urodziny.Błagam miej go w opiece .
   Ufna.: 22.05.2013, 21:34
    Jezu ufam ze mi pomożesz w błaganiu by syn przestał pić ,w Tobie cała nadzieja.
   zatroskana mama: 13.05.2013, 12:31
   Proszę Cię Miłosierny Jezu o zdrowie dla córki i jej dziecka które ma się urodzić, o szczęśliwy przebieg ciąży i porodu.Otocz opieką synową i wnuka skrzywdzonych przez mojego syna.Proszę o dary Ducha Św dla nich i opamiętanie dla syna ,żeby zrozumiał że grzeszy.Bądź miłościw mnie grzesznemu.Jezu ufam Tobie.Zawierzam Ci moją rodzinę. Troszcz się o nas.
   Mama: 10.05.2013, 21:12
   Jezu Maryjo błagam pomóżcie ,ufam ze zostanę wysłuchana.
   Prosząca mama.: 05.05.2013, 12:20
    Cudowny Jezu ulituj się obdarz łaskę naszego syna . A wszystkich proszę o modlitwę w jego intencji .
   Mama.: 14.04.2013, 11:43
   Cudowny Jezu nie opuszczaj ,ratuj w potrzebie.
   J.: 09.04.2013, 23:44
   Jezu proszę opiekuj się Nim.. Jezu ufam Tobie.
   dorota: 05.04.2013, 12:45
   jezu ufam tobie i oddaje ci wszystkich i wszystko
   grazyna: 05.04.2013, 08:09
   Jezu ufam TOBIE, sw. siostro Faustyno modl sie za nami..Blagam o uzdrowienie Wieslawa ,Karola, Magdy,Oskara Marysi i moje.Jezu pomoz Magdzie rozwiazac problemy,,znalezc prace,pociesz ja ,spraw ,zeby radosc zagoscila w jej i naszych sercach.Dziekuje,dziekuje. Badz uwielbiony. :-)
   Grażyna: 04.04.2013, 16:34
   Jezu Miłosierny proszę Cię o łaskę wiary, zgody i wyrozumiałości w mojej rodzinie.Ty Boże znasz wyjście z każdej sytuacji. Dziękuję, że zawsze mnie prowadzisz i wysłuchujesz mych próśb. Dziękuję za ocalenie z wypadku moich córek i wnuczki. Kocham Cię Panie Jezu!
   Grażyna: 04.04.2013, 16:33
   Jezu Miłosierny proszę Cię o łaskę wiary, zgody i wyrozumiałości w mojej rodzinie.Ty Boże znasz wyjście z każdej sytuacji. Dziękuję, że zawsze mnie prowadzisz i wysłuchujesz mych próśb. Dziękuję za ocalenie z wypadku moich córek i wnuczki. Kocham Cię Panie Jezu!
   emma: 04.04.2013, 15:07
   Dziękuję Ci Jezu Miłosierny! Niemożliwe dla innych, stało się możliwe. Ja wierzyłam, że wszystko w Twoich rękach i Ty decydujesz, dziękuję za cud.
   Ania: 04.04.2013, 14:55
   Miłosierny Jezu proszę Cię o łaskę zdrowia dla mojego kochanego męża. Jezu Ufam Tobie!
   Celina : 04.04.2013, 09:11
   Panie Jezu prosze o zdrowie dla syna Michala Jezu ufam Tobie
   lucyna: 03.04.2013, 20:28
   Jezu Miłosierny prosze miej w opiece moją rodzinę a szczególnie błogosław córce i zięciowi.
   L.: 28.03.2013, 21:38
   Jezu nie opuszczaj mnie, okaz mi Twoje Milosierdzie
   Krystyna: 28.03.2013, 16:40
   Jezu Milosierny blagam o przebaczenie i prosze nie pozwol, abym kiedykolwiek oddalila sie od Ciebie. JEZU UFAM TOBIE.
   m: 25.03.2013, 20:31
   nieustająco i cierpliwie proszę o Boże miłosierdzie i potrzebne Łaski w mojej trudnej sprawie
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] (7) [8] [9] [10] [11]


  Autor

  Tresć
  [ Powrót ]
   
  [ Strona główna ]


  Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

  © 2001-2018 Pomoc Duchowa
  Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej