Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Wprowadzenie:

Nowennę do Miłosierdzia Bożego którą mi nakazał Jezus napisać i odprawić przed Świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się (ją) w Wielki Piątek.

"Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadziła dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A ja te wszystkie duszę zaprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię niczego żadnej duszy, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz."

"Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w Najlitościwsze Serce Twoje. I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego" (Dz. s. 404-405 nr 1209).

Modlitwa na poszczególne dni nowenny do Miłosierdzia Bożego

Dzień pierwszy

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj je w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku w jaki Mnie pogrąża utrata dusz.

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
spójrz okiem miłosierdzia szczególnie na biednych grzeszników i na ludzkość całą, która jest zamknięta w Najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego Bolesnej Męki okaż nam Miłosierdzie Swoje, abyśmy wszechmoc Miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień drugi

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
od Którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą chwalili Ojca Miłosierdzia, Który jest w niebie.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
Spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy Swojej na dusze kapłańskie i zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa Swego, a dla uczuć Serca Syna Swego, w którym te dusze są zamknięte udziel im mocy i światła Swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewali cześć niezgłębionego Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień trzeci

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród morza goryczy

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
który wszystkim udzielasz łask Swych nadobficie ze skarbca Miłosierdzia Swego, przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj; nas z niego na wieki, błagamy Cię o to, przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej Męki udziel mi Swego błogosławieństwa i otaczaj je Swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały niezmienne Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień czwarty

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
który jesteś światłość świata całego; przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają, niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność Miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień piąty

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze (braci odłączonych) i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej Męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w Męce.

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze (braci naszych odłączonych) i pociągnij ich Swym światłem do jedności z Kościołem i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
spójrz okiem miłosierdzia Swego na dusze (braci naszych odłączonych), zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego, którą podjął dla nich. gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje, na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień szósty

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania Męce, widziałem ich jako ziemskie anioły, które będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem. Jezu Najmiłosierniejszy,

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
który sam powiedziałeś: "uczcie się ode Mnie, żem cichy i pokornego Serca...", przyjm do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne małych dzieci. Niech dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i będą szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Niech dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
spójrz się okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszym Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze Miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień siódmy

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te, będąc mocarne siłą Boga samego, wśród wszelkich udręczeń i przeciwności niech idą naprzód ufni w Miłosierdzie Twoje, dusze te zjednoczone z Tobą, o Jezu, dźwigając ludzkość całą na barkach swoich niech nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
spójrz się okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje, które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Niech one będą żywą Ewangelią, niech ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serca przepełnione weselem, niech śpiewają pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie Swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że dusze które czcić będą to niezgłębione Miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako Swej chwały. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień ósmy

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niech strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść Mi ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
spójrz się okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez Bolesną Mękę Jezusa Syna Twego i przez całą gorycz jaką była zalana Jego Przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie Swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim, nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień dziewiąty

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem - Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka Wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku, uciec się do Miłosierdzia Mojego.

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które podobne do trupów i takim wstrętem Cię napawały. O Jezu Najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia Swego i pociągnij ich w sam żar miłości Swojej i obdarz ich miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
spójrz się okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze Miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość Męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść Miłosierdzia Twego... Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego


   

Wasze komentarze:
 gosia: 14.04.2012, 06:14
 Bozemu Miłosierdziu polecam całą rodzinę,przyjaciół żyjących i zmarłych,dusze czyścowe by Pan Jezus dopomógł żyjącym uleczyć to co boli Jego Serce a zmarłych wprowadził do Królestwa Niebieskiego.Jezu ufamy Tobie
 Maria: 08.04.2012, 00:06
 Panie Jezu Milosierny ulecz moje choroby . Jezu Ufam Tobie.
 Regina: 05.05.2011, 14:36
 O JEZU NAJMIŁOSIERNIEJSZY DZIEKUJE CI ZA TWOJA MILOSC DO GRZESZNIKOW DZIEKUJE ZA ŁASKE UZDROWIENIA BRATA
 zdzisław: 05.10.2010, 07:56
 ŚW, BOŻE MNIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS PRZEBACZ UPADKI WZMOCNIJ SIŁĄ I MOCĄ DUCHA ŚW, SPRAW BY SŁOŃCE BOŻEJ MIŁOŚCI ZAŚWIECIŁO DLA MOJEJ RODZINY BY ZNALAZŁA SIĘ PRACA,
 Maria 04.07.2010 12:16: 04.07.2010, 12:29
 Jezu, błagam, przyjdż mi z pomocą. Wyzwól mnie z nałogu. Uwolnij mnie od problemów materialnych.Wysłuchaj mnie. Pragnę twojej miłosci i wybaczenia
 Bożena/A.: 10.12.2009, 08:27
 Boże błagam zawsze w tej samej intencji. Zdrowie dla rodziny, pracę dla dzieci, dla mnie siły do działania, pomocy rodzinie
 Janusz: 26.07.2009, 22:45
 Jenuniu Najmiłosierniejszy prosze Cię o Miłosiedzie Twoje dla Malgorzaty, obdarz ją darami Ducha Świętego i uwlonij od wszelkiego złego. Modle się do Ciebie o to najgoręcej, daj jej łasje uzdrowienia.
 Danuta: 07.07.2009, 09:48
 Panie Jezu , okaż mi swoje miłosierdzie , daj znak że ŻYJESZ , uzdrów mnie ze zranień mojego życia i uporczywej bezsenności,napadów lęku i gniewu.Danuta
 proszę: 19.04.2009, 00:14
 Panie mój i Boże mój...błagam o łaskę zmartwychwstania tego związku, wskrzeszenie miłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku...proszę dla nas o szansę...pobłogosław proszę także naszym rodzinom i pozwól stać się nam "jednym"...Jezu ufam Tobie


 Agnieszka: 18.04.2009, 23:42
 Prosze Cie Jezu Milosierny o Laski dla mojej rodziny szczegolne za te osobe ktora najbardziej potrzebuje Twojego Milosierdzia i za ostatnio Zmarych z rodziny. Jezu Milosierny badz uwielbiony we mnie i we wszystkich wiernych ufajacych twemu sercu.
 Viola: 18.04.2009, 22:56
 Jezu Miłosierny Tobie powierzam siebie. Tobie powierzam moje serce i uczucia. Ulituj się. Oczyść i ulecz co grzeszne i nieczyste. naucz mnie kochać miłością prawdziwą, co cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku...Powierzam Tobie tych, których kocham.
 aneta: 18.04.2009, 22:24
 Prszę Cie Boże o to by Krzyś nie miał trudnosci w mówieniu i wyćwiczył płynnosć wymowy amen
 Karol : 18.04.2009, 21:01
 dziękuję Panu Jezusowi za wszystkie łaski jakie od Niego otrzymałem. przy pomocy tejże nowenny będę modlił się o łaskę zdania egazminu na prawo jazdy, o znalezienie lepszej pracy, o uzdrowienie siebie z nałogu, o rozwiązanie wszystkich problemów. Proszę o modlitwę w mojej intencji wszystkich odwiedzających tą stronę. Jezu Ufam Tobie !!!!!
 Elzbieta: 18.04.2009, 17:32
 Blagam Ciebie "Milosierdzie Boze"o Dar Bozy Jakim jest Zdrowe Dziecko Modle sie Jezu i Ufam Tobie Calym Moim Sercem!!!Tule sie w Ramionach Twojego Milosierdzi!!!
 jarek: 18.04.2009, 15:44
 no ja tez odmawiam ta Nowenne i juz po czesci moje prosby zostaly wysluchane:)
 Teresa: 18.04.2009, 12:54
 Ja tez odmawiam Nowennè.Dzièkujè Milosiernemu,ze mnie juz wysluchal w pewnej kwestii i modlè siè o dalszà pomoc.Poprzez cierpienie,otrzymujè laskè pokory i zrozumienia.Czasami zdarza mi siè zwàtpic w trudzie cierpienia,ale zauwazylam, ze zaraz potem zjawia siè laska pociechy.
 joanna: 17.04.2009, 11:10
 JEZU MOJA MIŁOŚCI MIŁOSIERNA. JEZU TY JESTEŚ MOIM JEDYNYM UKOJENIEM, JEDYNĄ NADZIEJĄ I RADOŚCIĄ. BŁAGAM CIĘ JEZU ZA MOIMI DZIEĆMI I WSZYSTKIMI, KTÓRZY SIĘ POGUBILI I SĄ DALEKO OD CIEBIE, SPÓJRZ NA NICH, DOTKNIJ ICH, PRZYTUL ICH DO SWOJEGO KOCHAJACEGO SERCA, ABY POCZULI TWOJĄ NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚĆ, ULITUJ SIĘ NAD NIMI, A SZCZEGÓLNIE POMÓŹ BARTOSZOWI I ANNIE ZNALEŹĆ CIEBIE CZYM PRĘDZEJ NA NOWO I KOCHAĆ CIEBIE CAŁYM SERCEM NA WIECZNOŚĆ. RABBUNI NIE POZWÓL, ABY ZGINĘLI. JEZU UFAM TOBIE. JEZU DZIĘKUJĘ CI ZA TWOJĄ MĘKĘ KRZYZOWĄ,ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE. KOCHAM CIĘ JEZU, UWIELBIAM CIĘ I PRAGNĘ DO KOŃCA MOICH DNI PODĄŻAĆ ZA TOBĄ MÓJ PANIE I ZBAWCO MÓJ. PRZEPRASZAM JEZU ZA NIEWIERNOŚCI I PRZEWINIENIA MOJE I WSZYSTKICH LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE. PRZEBACZ NAM JEZU BARDZO CIĘ PROSZĘ.
 akwarela: 16.04.2009, 22:11
 Przez ponad rok modliłam się koronką do Miłosierdzia Bożego o szczęśliwą śmierć dla nieuleczalnie chorego wujka, który-jak zdążyłam się zorientować-żył z dala od sakramentów świętych. Umarł w święto Chrystusa Króla Wszechświata. Wierzę, że Jezus Miłosierny ocalił jego duszę.
 Magdalena: 16.04.2009, 15:47
 Nie pamiętam który raz odmawiam tę nowennę, wiem tylko to, że jeszcze nigdy się nie zawiodłam. Zawsze zostałam wysłuchana. W tegorocznej nowennie modlę się o pokój na świecie, o pokój w ojczyźnie, o pokój w mojej rodzinie. Jezu mój najdroższy Tobie powierzam los mojego jedynego synka, proszę Cię Panie miej go w swojej opiece. '' W Tobie Panie zaufałam nie zawstydzę się na wieki...''
 Piotr: 16.04.2009, 09:56
 Miłosierdzie Boże - nadziejo tych, którzy po raz kolejny upadają pod ciężarem własnych grzechów - ocal nas przed zniechęceniem i rozpaczą. Daj łaskę przekonania o Twojej oczyszczającej miłości. Błagam Cię z wiarą: obdarz nieugaszoną tęsknotą za Tobą samym, dodaj sił do powstania z upadku, wytrwałości w drodze do Ciebie... ogarnij nas swą nieskończoną miłosierną miłością i nigdy NIGDY!!!!!.... nie puszczaj..... Miłosierdzie Boże - ucieczko grzeszników - zlituj się nad nami.... zlituj się nad nami..... daj pokój serca.... wyrwij z niewoli strachu..... rozjaśnij nad nami Swoje oblicze..... uśmiechnij się jak Ojciec nad swymi dziećmi..... proszę.... ufam Tobie - niech nie doznam zawodu.....
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] (12) [13]


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do św. IreneuszaModlitwa do św. Ireneusza

Litania do św. IreneuszaLitania do św. Ireneusza

Ksiądz Bosko pamiętał o najbardziej zagrożonychKsiądz Bosko pamiętał o najbardziej zagrożonych

Dlaczego litować się nad kimś, kto nie miał litości?Dlaczego litować się nad kimś, kto nie miał litości?

Czy pierwsze przykazanie nie obowiązuje jeśli w kościołach są obrazy i rzeźby Jezusa, Maryi czy świętych?Czy pierwsze przykazanie nie obowiązuje jeśli w kościołach są obrazy i rzeźby Jezusa, Maryi czy świętych?

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej