Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

     Wprowadzenie:

     Nowennę do Miłosierdzia Bożego którą mi nakazał Jezus napisać i odprawić przed Świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się (ją) w Wielki Piątek.

     "Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadziła dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A ja te wszystkie duszę zaprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię niczego żadnej duszy, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz."

     "Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w Najlitościwsze Serce Twoje. I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego" (Dz. s. 404-405 nr 1209).


Dzień pierwszy

    Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj je w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku w jaki Mnie pogrąża utrata dusz.

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
spójrz okiem miłosierdzia szczególnie na biednych grzeszników i na ludzkość całą, która jest zamknięta w Najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego Bolesnej Męki okaż nam Miłosierdzie Swoje, abyśmy wszechmoc Miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień drugi

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  od Którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą chwalili Ojca Miłosierdzia, Który jest w niebie.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  Spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy Swojej na dusze kapłańskie i zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa Swego, a dla uczuć Serca Syna Swego, w którym te dusze są zamknięte udziel im mocy i światła Swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewali cześć niezgłębionego Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień trzeci

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród morza goryczy

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który wszystkim udzielasz łask Swych nadobficie ze skarbca Miłosierdzia Swego, przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj; nas z niego na wieki, błagamy Cię o to, przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej Męki udziel mi Swego błogosławieństwa i otaczaj je Swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały niezmienne Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień czwarty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który jesteś światłość świata całego; przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają, niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność Miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień piąty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze (braci odłączonych) i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej Męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w Męce.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze (braci naszych odłączonych) i pociągnij ich Swym światłem do jedności z Kościołem i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz okiem miłosierdzia Swego na dusze (braci naszych odłączonych), zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego, którą podjął dla nich. gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje, na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień szósty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania Męce, widziałem ich jako ziemskie anioły, które będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem. Jezu Najmiłosierniejszy,

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który sam powiedziałeś: "uczcie się ode Mnie, żem cichy i pokornego Serca...", przyjm do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne małych dzieci. Niech dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i będą szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Niech dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszym Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze Miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień siódmy

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te, będąc mocarne siłą Boga samego, wśród wszelkich udręczeń i przeciwności niech idą naprzód ufni w Miłosierdzie Twoje, dusze te zjednoczone z Tobą, o Jezu, dźwigając ludzkość całą na barkach swoich niech nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje, które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Niech one będą żywą Ewangelią, niech ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serca przepełnione weselem, niech śpiewają pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie Swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że dusze które czcić będą to niezgłębione Miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako Swej chwały. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień ósmy

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niech strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść Mi ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez Bolesną Mękę Jezusa Syna Twego i przez całą gorycz jaką była zalana Jego Przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie Swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim, nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień dziewiąty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem - Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka Wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku, uciec się do Miłosierdzia Mojego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które podobne do trupów i takim wstrętem Cię napawały. O Jezu Najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia Swego i pociągnij ich w sam żar miłości Swojej i obdarz ich miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze Miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość Męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść Miłosierdzia Twego... Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego
 •    

  Różaniec Różaniec
  abp Grzegorz Ryś
  Jeśli szukasz głębokich rozważań tajemnic różańcowych, dobrze trafiłeś. Przedstawiamy Ci osobiste, oparte na słowie Bożym rozważania abp. Grzegorza Rysia. Myśli duchownego skupiają się tutaj wokół poszczególnych tajemnic czterech części Różańca.... » zobacz więcej


  Wasze komentarze:
   Danuta: 07.07.2009, 09:48
   Panie Jezu , okaż mi swoje miłosierdzie , daj znak że ŻYJESZ , uzdrów mnie ze zranień mojego życia i uporczywej bezsenności,napadów lęku i gniewu.Danuta
   proszę: 19.04.2009, 00:14
   Panie mój i Boże mój...błagam o łaskę zmartwychwstania tego związku, wskrzeszenie miłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku...proszę dla nas o szansę...pobłogosław proszę także naszym rodzinom i pozwól stać się nam "jednym"...Jezu ufam Tobie
   Agnieszka: 18.04.2009, 23:42
   Prosze Cie Jezu Milosierny o Laski dla mojej rodziny szczegolne za te osobe ktora najbardziej potrzebuje Twojego Milosierdzia i za ostatnio Zmarych z rodziny. Jezu Milosierny badz uwielbiony we mnie i we wszystkich wiernych ufajacych twemu sercu.
   Viola: 18.04.2009, 22:56
   Jezu Miłosierny Tobie powierzam siebie. Tobie powierzam moje serce i uczucia. Ulituj się. Oczyść i ulecz co grzeszne i nieczyste. naucz mnie kochać miłością prawdziwą, co cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku...Powierzam Tobie tych, których kocham.
   aneta: 18.04.2009, 22:24
   Prszę Cie Boże o to by Krzyś nie miał trudnosci w mówieniu i wyćwiczył płynnosć wymowy amen
   Karol : 18.04.2009, 21:01
   dziękuję Panu Jezusowi za wszystkie łaski jakie od Niego otrzymałem. przy pomocy tejże nowenny będę modlił się o łaskę zdania egazminu na prawo jazdy, o znalezienie lepszej pracy, o uzdrowienie siebie z nałogu, o rozwiązanie wszystkich problemów. Proszę o modlitwę w mojej intencji wszystkich odwiedzających tą stronę. Jezu Ufam Tobie !!!!!
   Elzbieta: 18.04.2009, 17:32
   Blagam Ciebie "Milosierdzie Boze"o Dar Bozy Jakim jest Zdrowe Dziecko Modle sie Jezu i Ufam Tobie Calym Moim Sercem!!!Tule sie w Ramionach Twojego Milosierdzi!!!
   jarek: 18.04.2009, 15:44
   no ja tez odmawiam ta Nowenne i juz po czesci moje prosby zostaly wysluchane:)
   Teresa: 18.04.2009, 12:54
   Ja tez odmawiam Nowennè.Dzièkujè Milosiernemu,ze mnie juz wysluchal w pewnej kwestii i modlè siè o dalszà pomoc.Poprzez cierpienie,otrzymujè laskè pokory i zrozumienia.Czasami zdarza mi siè zwàtpic w trudzie cierpienia,ale zauwazylam, ze zaraz potem zjawia siè laska pociechy.
   joanna: 17.04.2009, 11:10
   JEZU MOJA MIŁOŚCI MIŁOSIERNA. JEZU TY JESTEŚ MOIM JEDYNYM UKOJENIEM, JEDYNĄ NADZIEJĄ I RADOŚCIĄ. BŁAGAM CIĘ JEZU ZA MOIMI DZIEĆMI I WSZYSTKIMI, KTÓRZY SIĘ POGUBILI I SĄ DALEKO OD CIEBIE, SPÓJRZ NA NICH, DOTKNIJ ICH, PRZYTUL ICH DO SWOJEGO KOCHAJACEGO SERCA, ABY POCZULI TWOJĄ NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚĆ, ULITUJ SIĘ NAD NIMI, A SZCZEGÓLNIE POMÓŹ BARTOSZOWI I ANNIE ZNALEŹĆ CIEBIE CZYM PRĘDZEJ NA NOWO I KOCHAĆ CIEBIE CAŁYM SERCEM NA WIECZNOŚĆ. RABBUNI NIE POZWÓL, ABY ZGINĘLI. JEZU UFAM TOBIE. JEZU DZIĘKUJĘ CI ZA TWOJĄ MĘKĘ KRZYZOWĄ,ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE. KOCHAM CIĘ JEZU, UWIELBIAM CIĘ I PRAGNĘ DO KOŃCA MOICH DNI PODĄŻAĆ ZA TOBĄ MÓJ PANIE I ZBAWCO MÓJ. PRZEPRASZAM JEZU ZA NIEWIERNOŚCI I PRZEWINIENIA MOJE I WSZYSTKICH LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE. PRZEBACZ NAM JEZU BARDZO CIĘ PROSZĘ.
   akwarela: 16.04.2009, 22:11
   Przez ponad rok modliłam się koronką do Miłosierdzia Bożego o szczęśliwą śmierć dla nieuleczalnie chorego wujka, który-jak zdążyłam się zorientować-żył z dala od sakramentów świętych. Umarł w święto Chrystusa Króla Wszechświata. Wierzę, że Jezus Miłosierny ocalił jego duszę.
   Magdalena: 16.04.2009, 15:47
   Nie pamiętam który raz odmawiam tę nowennę, wiem tylko to, że jeszcze nigdy się nie zawiodłam. Zawsze zostałam wysłuchana. W tegorocznej nowennie modlę się o pokój na świecie, o pokój w ojczyźnie, o pokój w mojej rodzinie. Jezu mój najdroższy Tobie powierzam los mojego jedynego synka, proszę Cię Panie miej go w swojej opiece. '' W Tobie Panie zaufałam nie zawstydzę się na wieki...''
   Piotr: 16.04.2009, 09:56
   Miłosierdzie Boże - nadziejo tych, którzy po raz kolejny upadają pod ciężarem własnych grzechów - ocal nas przed zniechęceniem i rozpaczą. Daj łaskę przekonania o Twojej oczyszczającej miłości. Błagam Cię z wiarą: obdarz nieugaszoną tęsknotą za Tobą samym, dodaj sił do powstania z upadku, wytrwałości w drodze do Ciebie... ogarnij nas swą nieskończoną miłosierną miłością i nigdy NIGDY!!!!!.... nie puszczaj..... Miłosierdzie Boże - ucieczko grzeszników - zlituj się nad nami.... zlituj się nad nami..... daj pokój serca.... wyrwij z niewoli strachu..... rozjaśnij nad nami Swoje oblicze..... uśmiechnij się jak Ojciec nad swymi dziećmi..... proszę.... ufam Tobie - niech nie doznam zawodu.....
   Piotrek: 15.04.2009, 11:51
   Jezu, za wstawiennictwem Św. Faustyny pociągnij i zanurz nas w Swoim Miłosierdziu. Ty Sam wiesz co nas trapi i co nas od Ciebie odgradza - błagamy Cię przywróć nam czystość i niewinność, nie pozwól nigdy oddalić się od Twojego serca. Do kogo mamy się zwrócić jeśli nie do Ciebie, u kogo szukać ratunku i wybawienia od śmierci. To przez nas samych oddalmy się od Ciebie, ale jak Dobry Ojciec i Brat pomóż i ratuj nas..... nie stworzyłeś nas przecież na zagładę ale na swoją chwałę.... umarli nie chwalą CIĘ w Szeolu... Miłosierdzie Boże - jedyna ucieczko grzeszników zagubionych we własnej głupocie wzywam Cię..... przywróć nam życie i radość Dzieci Bożych. Panie!!!! Błagam rozjaśnij nad nami Swoje oblicze..... przywróć do życia wydobądź z otchłani strachu... grzechu.... zagubienia....utraty nadziei....rozpaczy.... Pociągnij nas i zamknij w miłosierdziu Swoim i nigdy nie puszczaj...
   marysia: 14.04.2009, 08:21
   Panie Jezu, Dziękuję Ci za wszystkie łaski, które od ciebie otrzymałam. Przesz wstawiennictwo Siostry Faustyny wylecz mnie z choroby, która dręczy mnie i moich najbliższych oraz pomóż mi założyć rodzinę. Wybacz wszystko co nie podoba Ci się u mnie oraz daj siłe do zmiany tego.
   gosia: 11.04.2009, 20:42
   JA TEŻ ROZPOCZĘLAM ODPRAWIANIE NOWENNY. MAM PARĘ PROBLEMÓW ALE WIERZĘ ZE JEZUS POMOZE MI JE ROZWIĄZAĆ .UFAM BOŻEMU MIOSIERDZIU
   Wiesia: 11.04.2009, 00:08
   Tę koronkę nowennę można odmawiać w swoich intencjach, tych których spotkaliśmy i spotkamy, bo miłosierdzie boże jest ogromne. Jest napisane "Proście , a będzie wam dane, kołaczcie a otworzą wam" zatem nie pozostaje nam nic innego jak dziękować przez ręce Maryji i prosić, bo Jej wstawinnictwo jest ogromne. Doświadczyłam tego, gdy zaczęłam odmawiać różaniec. Jaki pokój spłynął do mego serca. Wierzę że ona zanosi mnie do Ojca i wszystkich za których proszę. wracając do koronki Miłosierdzia Bożego. pewien kapłan na rekolekcjach powiedział" wtedy, gdy jesteście w pracy i nie macie możliwości odmówić koronki , wówczas wystarczy, że westchniecie, że w tej godzinie Jezus umiera na krzyżu" od tamtej pory tak robię. sama bym na to nie wpadła. Pozdrawim wszystkich czytających)
   j: 10.04.2009, 12:30
   czy tą Nowenne mozna odmawiac takze w jakiejs swojej intencji?
   Andrzej: 10.04.2009, 12:13
   Jezu Miłosierny, daj mi siłę do walki ze swymi słabościami. Polecam ci siebie, żonę oraz nasze dzieci. Proszę aby wypełniła się Twoja Wola w naszej rodzinie. Pomóż mi ufać.
   Zdzisław: 31.03.2009, 10:17
   Mniej miłośerdzie dlanas mniej miłośierdzie Jezu ufam ponad wszystko tobie boś ty dobro nieskończone Proszę o cud , przebaczenia i zdrowia
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] (10) [11]


  Autor

  Tresć
  [ Powrót ]
   
  [ Strona główna ]


  Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

  © 2001-2018 Pomoc Duchowa
  Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej