Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

     Wprowadzenie:

     Nowennę do Miłosierdzia Bożego którą mi nakazał Jezus napisać i odprawić przed Świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się (ją) w Wielki Piątek.

     "Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadziła dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A ja te wszystkie duszę zaprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię niczego żadnej duszy, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz."

     "Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w Najlitościwsze Serce Twoje. I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego" (Dz. s. 404-405 nr 1209).


Dzień pierwszy

    Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj je w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku w jaki Mnie pogrąża utrata dusz.

Po chwili ciszy i refleksji:

Jezu Najmiłosierniejszy,
którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Po chwili ciszy i refleksji:

Ojcze przedwieczny,
spójrz okiem miłosierdzia szczególnie na biednych grzeszników i na ludzkość całą, która jest zamknięta w Najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego Bolesnej Męki okaż nam Miłosierdzie Swoje, abyśmy wszechmoc Miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień drugi

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  od Którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą chwalili Ojca Miłosierdzia, Który jest w niebie.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  Spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy Swojej na dusze kapłańskie i zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa Swego, a dla uczuć Serca Syna Swego, w którym te dusze są zamknięte udziel im mocy i światła Swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewali cześć niezgłębionego Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień trzeci

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród morza goryczy

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który wszystkim udzielasz łask Swych nadobficie ze skarbca Miłosierdzia Swego, przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj; nas z niego na wieki, błagamy Cię o to, przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej Męki udziel mi Swego błogosławieństwa i otaczaj je Swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały niezmienne Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień czwarty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który jesteś światłość świata całego; przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają, niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność Miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień piąty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze (braci odłączonych) i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej Męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w Męce.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze (braci naszych odłączonych) i pociągnij ich Swym światłem do jedności z Kościołem i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz okiem miłosierdzia Swego na dusze (braci naszych odłączonych), zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego, którą podjął dla nich. gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje, na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień szósty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania Męce, widziałem ich jako ziemskie anioły, które będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem. Jezu Najmiłosierniejszy,

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  który sam powiedziałeś: "uczcie się ode Mnie, żem cichy i pokornego Serca...", przyjm do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne małych dzieci. Niech dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i będą szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Niech dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszym Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze Miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień siódmy

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te, będąc mocarne siłą Boga samego, wśród wszelkich udręczeń i przeciwności niech idą naprzód ufni w Miłosierdzie Twoje, dusze te zjednoczone z Tobą, o Jezu, dźwigając ludzkość całą na barkach swoich niech nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje, które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Niech one będą żywą Ewangelią, niech ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serca przepełnione weselem, niech śpiewają pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie Swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że dusze które czcić będą to niezgłębione Miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako Swej chwały. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień ósmy

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niech strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść Mi ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez Bolesną Mękę Jezusa Syna Twego i przez całą gorycz jaką była zalana Jego Przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie Swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim, nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego


  Dzień dziewiąty

      Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem - Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka Wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku, uciec się do Miłosierdzia Mojego.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Jezu Najmiłosierniejszy,
  któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które podobne do trupów i takim wstrętem Cię napawały. O Jezu Najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia Swego i pociągnij ich w sam żar miłości Swojej i obdarz ich miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

  Po chwili ciszy i refleksji:

  Ojcze przedwieczny,
  spójrz się okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze Miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość Męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść Miłosierdzia Twego... Amen.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego
 •    

  Targ zamknięty. Droga do zbawienia - lekcje Hioba Targ zamknięty. Droga do zbawienia - lekcje Hioba
  o. Adam Szustak OP
  To konferencja, która całkowicie odrzuca w kąt starotestamentalną zasadę handlowania z Panem Bogiem. O. Adam Szustak na pierwszy plan wysuwa tutaj to, co mamy najcenniejsze, czyli... naszą relację z Bogiem, opartą na wolności. Żeby Ci to pokazać, o. Adam Szustak sięga po historię Hioba i... niemal odwraca ją do góry nogami, ukazując nieznane dotąd spojrzenie. ... » zobacz więcej


  Wasze komentarze:
   Gosia: 06.04.2015, 22:55
   Panie Jezu, rozkochaj mnie w Sobie!!! Bym poszła za Toba nawet na śmierć z uśmiechem na ustach!!! Daj świętość moim córkom I całej nadziej rodzinie!!!
   MARIA: 06.04.2015, 20:55
   JEZU Miłosierny, ratuj mojego syna Marcina daj mu dobre zdrowie, opiekuj się jego rodziną. Pomóż mu bezpiecznie dojechać do pracy, aby miał dobrą podróż, a potem bezpieczną i dobrą pracę. Pomóż mu wyjść z długów aby mógł swoim dzieciom zapewnić skromne ale godne życie. Ratuj nas - prosi zatroskana matka
   MARIA: 06.04.2015, 20:50
   JEZU Miłosierny, ratuj mojego syna Marcina daj mu dobre zdrowie, opiekuj się jego rodziną. Pomóż mu bezpiecznie dojechać do pracy, aby miał dobrą podróż, a potem bezpieczną i dobrą pracę. Pomóż mu wyjść z długów aby mógł swoim dzieciom zapewnić skromne ale godne życie. Ratuj nas - prosi zatroskana matka
   Gosia: 06.04.2015, 03:56
   Panie Jezu, rozkochaj mnie w Sobie!!! Bym poszła za Toba nawet na śmierć z uśmiechem na ustach!!! Daj świętość moim córkom I całej nadziej rodzinie!!!
   jadwiga: 05.04.2015, 17:11
   Jezu Milosierny kocham Ciebie i ufam Tobie uwolnij mojego meza ktorego bardzo kocham z nalogu pijanstwa pokornie prosze H
   Gosia: 05.04.2015, 06:03
   Panie Jezu, rozkochaj mnie w Sobie!!! Bym poszła za Toba nawet na śmierć z uśmiechem na ustach!!! Daj świętość moim córkom I całej nadziej rodzinie!!!
   Halina: 04.04.2015, 19:13
   Proszę o powrót mojego chrześniaka Grzegorza i jego rodziny do Boga oraz o uwolnienie go ze szponów szatana.
   Gosia: 04.04.2015, 06:20
   Panie Jezu, rozkochaj mnie w Sobie!!! Bym poszła za Toba nawet na śmierć z uśmiechem na ustach!!! Daj świętość moim córkom I całej nadziej rodzinie!!!
   Gosia: 02.04.2015, 06:53
   Panie Jezu, rozkochaj mnie w Sobie!!! Bym poszła za Toba nawet na śmierć z uśmiechem na ustach!!! Daj świętość moim córkom I całej nadziej rodzinie!!!
   DANECZKA: 21.03.2015, 13:10
   JEZU MIŁOSIERNY TAK BARDZO CIĘ KOCHAM ! DLA CIEBIE KOCHAM NIEPRZYJACIÓŁ SWOICH . POLECAM TWOJEJ OPIECE CAŁĄ MOJĄ RODZINĘ A ZWŁASZCZA SYNÓW I MĘŻA .POLECA TWOJEJ BOSKIEJ DOBROCI MOJĄ PARAFIĘ I NASZEGO KSIĘDZA JACKA .POLECAM TOBIE KOCHANY JEZU TYCH , KTÓRZY DALEKO SĄ OD CIEBIE PROSZĘ CIĘ ABY WRÓCILI DO CIEBIE JAK NAJPRĘDZEJ .KAŻDA MOJA MODLITWA DO CIEBIE JEST PROŚBĄ I WOŁANIEM O ICH NAWRÓCENIE ORAZ O POKÓJ NA ŚWIECIE .KOCHANY JEZU SPRAW ABY WSZYSCY CO RZĄDZĄ KRAJAMI RZĄDZILI MĄDRZE I SPRAWIEDLIWIE ABY NIE WYWOŁYWALI NIEPOKOJÓW I WOJEN .MATECZKO BOLESNA TWOJA BOLEŚĆ JEST WIELKA NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM JA TEŻ JESTEM MATKĄ ZNAM TEN BÓL .MAM DWÓCH SYNÓW ZA , KTÓRYCH ODDAŁABYM SWOJE ŻYCIE .SĄ DOROŚLI ALE DLA MNIE ZAWSZE BĘDĄ MALI MOI SYNKOWIE .TAK BARDZO SIĘ O NICH BOJĘ ,BOJĄ SIĘ WSZYSTKIE MATKI MAJĄCE SYNÓW - ABY NIE BYŁO WOJNY ! PROSZĘ CIĘ WYBŁAGAJ U TWOJEGO BOSKIEGO SYNA POKÓJ DLA ŚWIATA .AMEN
   małgorzata: 22.02.2015, 19:13
   Jezu Miłosierny proszę o uzdrowienie mojego syna Jakuba. Jezu Ufam Tobie.
   justyna: 09.02.2015, 00:10
   Miłosierny Jezu błagam Cię uwolnij mnie od świra z radomia ktory marnuje moje życie. Jezuniu dopomoz mi aby ten opętaniec dal mi życ i przestal mnie przesladowac.Jezu ufam Tobie.
   Beata: 21.01.2015, 21:56
   Panie Jezu Miłosierny, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski i wysłuchane prośby. Proszę Cię teraz o szczęśliwe rozwiązanie dla mnie za kilka dni. Usłysz wołanie nasze by poród przebiegł bez komplikacji, by dzieciątko urodziło się zdrowe. Panie Jezu proszę Cię uchroń mnie od nadmiernych bólów jakie towarzyszą narodzinom dziecka, proszę o siły i wytrwałość dla mnie na te trudne dni. Jezu ufam Tobie
   zasmucona: 06.12.2014, 14:18
   Milosierny Boze dopomoz mi przestac kochac roberta i zapomniec o nim bo moje zycie przez niego rozpada sie, pomoz mi Boze zyc tak jak zanim roberta spotkalam i nauczyc sie cieszyc zyciem. Milosierny Boze prosze Cie pomoz mi nauczyc sie zyc od nowa, BOZE uratuj mnie od wszelkiego zla i przywroc sens zycia.
   matka: 23.10.2014, 22:43
   Panie Boże Miłosierny pomóż mojej rodzinie,zajmij się tym,czego unieść już nie możemy.Jezu ufam Tobie
   Bernard: 05.09.2014, 18:33
   proszę o modlitwę za moje siostry Teodorę i Teresę chore na nowotwór ,za moją rodzinę .JEZU UFAM TOBIE .
   polkia: 31.07.2014, 18:07
   Błagam cię najświętrza matko maryjo wyproś u syna swego łaske porzucenia picia alkocholu u Jacka, Bóg zapłać
   rodzina: 26.04.2014, 23:59
   wielokrotnie doświadczyliśmy miłosierdzia BOŻEGO
   Mama: 26.04.2014, 21:47
   Panie Jezu Chryste błagam Cię o okazanie miłosierdzia za wstawiennictwem Siostry Faustyny dla mojego synka Adasia chorego na autyzm. Miłosierny Panie wskaż nam drogę terapii i leczenia.
   matka: 26.04.2014, 21:02
   Jezu dziekuje zato co juz otrzymalam i blagam o opieke nad moimi dziecmi a szczegulnie nad synem aby nie bladzil tylko bardzo cie kochal Jezu ufam tobie ty sie tym zajmij
  [1] [2] (3) [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]


  Autor

  Tresć
  [ Powrót ]
   
  [ Strona główna ]


  Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

  © 2001-2018 Pomoc Duchowa
  Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej