Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Akty Poświęcenia się NSPJ


Jezu najsłodszy,

Upadam u Twych stóp, by się poświęcić i na nowo ofiarować Twemu Sercu, zranionemu miłością i boleścią dla zbawienia mojego i całego świata. Czczę, uwielbiam, wysławiam i miłuję Twe Najświętsze Serce ze Słowem Bożym najściślej zjednoczone i najgodniejsze wszelkiej chwały. Błogosławię i dziękuję Twemu Najmilszemu Sercu, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Błagam Cię, przebacz mi i wszystkim ludziom, że za niewysłowioną miłość i obfite dobrodziejstwa Twego Serca pełnego miłości i dobroci tak często odpłacamy oziębłością, niewdzięcznością i niewiernością.

Przyrzekam, że przez czystość uczuć, umiłowanie umartwienia i cierpliwe znoszenie przeciwności, szczerą pobożność, sumienne zachowywanie przykazań Bożych i wypełnianie wszystkich moich obowiązków będę się starać z większą gorliwością upodobnić moje serce do Twego Najświętszego Serca, które jest cnót wszelkich bezdenną głębiną. Przyrzekam usilnie zabiegać o to, aby modlitwą, przykładem i apostolstwem przyprowadzić wszystkie dusze do Kościoła katolickiego, do Twego Namiestnika na ziemi, do Twego Najsłodszego Serca, które jest Królem i zjednoczeniem serc wszystkich.

Przyrzekam dołożyć wszelkich starań, aby przez umartwienie, pokutę i świętość życia, przez pobożne ofiarowanie Mszy świętej i Komunii świętej zadośćuczynić za grzechy, szczególnie za tak liczne zniewagi Najświętszego Sakramentu, którymi niewdzięcznicy przepełniają Twe Serce zelżywością i ponownie przebijają włócznią.

Serce Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w którym jest pełnia Bóstwa, Serce godne nieskończonego uwielbienia i miłości, Serce starte dla naszych nieprawości, Tobie się oddaję i poświęcam. W Twym Sercu wraz ze sobą składam wszystkich moich braci i siostry, całą rodzinę ludzką. Oczyść ją swą Najdroższą Krwią, rozpalaj swą Boską miłością i uświęcaj swą łaską niebieską. Błagam Cię o to gorąco przez zasługi bolejącego Serca Niepokalanej Dziewicy, Twej Matki, przez zasługi świętego Józefa, Twego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna, przez wstawiennictwo wszystkich świętych, szczególnie tych, którzy czcili Twoje godne uwielbienia Serce, które jest życiem i zmartwychwstaniem naszym oraz rozkoszą wszystkich świętych. Amen.


* * * * *

Najświętsze Serce Jezusa,

Serce Boże, rzeczywiście obecne pośród nas, uczyniłeś nas swoją własnością od dawna przez łaskę chrztu świętego. Wielokrotnie w głębi duszy poświęcaliśmy się Tobie. Dzisiaj zebraliśmy się przed Tobą, o Jezu, aby Ci złożyć jeszcze pełniejszą ofiarę z siebie. Tyś jest naszym Królem i naszym Panem. Przez zasługi cierpień Twego Boskiego Serca konającego z miłości ku nam, przez Krew, którą wylałeś na odkupienie naszych dusz, błagamy Cię gorąco o wierność obietnicy, którą dziś składamy, że zawsze będziemy Cię uznawać za naszego Króla i Pana.

Serce Jezusa, Tyś jest naszym Królem. Pragniemy postępować według praw Twego Boskiego Serca, którymi są: pokora, zaparcie się siebie, słodycz i ufne zdanie się na Ciebie. Przyrzekamy, że będziemy żyć w pokoju i wzajemnej miłości. Chcemy wprowadzać Twoje Królestwo do naszych serc i szerzyć je wokół nas.

Serce Jezusa, Tyś jest naszym Panem. Chcemy zawsze czynić wszystko jedynie dla Ciebie, aby szerzyć Twoją chwałę i spełniać Twe upodobanie, nie pragnąc innej zapłaty i nagrody, prócz Ciebie, o Panie. Chcemy iść za Tobą z miłością serdeczną i bezinteresowną. Wszystkie nasze czynności, przeciwności i cierpienia ofiarujemy Tobie, o Serce Najświętsze.

Myślą będziemy się nieustannie zwracać ku Tobie, by towarzyszyć Ci w osamotnieniu, w jakim pozostawia Cię świat. Chcemy, aby Twoja miłość była pobudką wszystkich naszych czynów, abyśmy żyli jedynie miłością, pocieszając tym Twoje opuszczone Serce. Twoja miłość niech będzie naszą jedyną radością i szczęściem. O Serce Jezusa, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, od Ciebie pochodzi wszelka łaska. Słońce sprawiedliwości, bądź słońcem naszego życia. Oświecaj i ożywiaj nasze dusze zwrócone ku Tobie. Ze złożonymi dziś obietnicami przyjmij nasze mocne postanowienie dążenia do doskonałości, do jakiej nas powołałeś w naszym stanie.

Najświętsze Serce Jezusa, od dzisiaj chcemy zacząć nowe życie. Pragniemy oczyścić i umocnić nasze dusze, dlatego błagamy Cię pokornie, przez zasługi Twojej męki i śmierci podjętej dla nas, o przebaczenie wszystkich naszych win i niedoskonałości. Serce Jezusa, Króla i Pana naszej rodziny i każdej duszy, ulituj się nad nami. W Tobie pokładamy całą naszą nadzieję. Amen.

wg O. Mateo


* * * * *

O Jezu najsłodszy,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Zachowaj Kościół Twój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Leon XIIIAkty Poświęcenia się NSPJ

   

Wasze komentarze:
 MARIA.: 25.07.2018, 09:42
 PANIE JEZU BŁAGAM O TWOJE MIŁSIERDZIE DLA WOJTKA I PATRYCJI , KTÓRZY TERAZ DOŚWIADCZAJĄ
PRZYKREJ SYTUACJI ABY NIE ZWĄTPILI W TWOJE MIŁSIERDZIE I ODDALI WSZYSTKO TWOJEJ WOLI.JEZU UFAM CI.
 MARIA.: 25.07.2018, 09:42
 PANIE JEZU BŁAGAM O TWOJE MIŁSIERDZIE DLA WOJTKA I PATRYCJI , KTÓRZY TERAZ DOŚWIADCZAJĄ
PRZYKREJ SYTUACJI ABY NIE ZWĄTPILI W TWOJE MIŁSIERDZIE I ODDALI WSZYSTKO TWOJEJ WOLI.JEZU UFAM CI.
 ja: 13.03.2018, 09:30
 Jezu daj mi łaskę bym mogła dalej żyć oddal to zło które znasz
miej mnie w opiece swej
zlituj się nade mną
 ja : 25.01.2018, 02:19
 jezu badz przy nas zawsze i wszedzie ....prosimy
 Ja: 25.06.2017, 19:31
 Proszę o szansę
 Ewa: 24.06.2017, 14:53
 Ostatni moment na ratunek
 człowiek: 31.12.2016, 22:08
 Dziękuję Ci mój Ukochany Jezuniu za cały 2016 rok za każdą ukochaną chwile przeżytą bliską Ciebie,tak blisko mnie ,tak często czułam Twoją dłoń ,Twoja obecność nie raz wprowadzała w moje serce ten pokój który tylko Ty potrafisz dać ,tą wiare której nie można odczuć bez mądrości Ducha Twego i nadzieje przepełnioną Twoją Miłością ,dziękuje za każdy cud uzdrowienia ,dziękuje za każdą duszyczkę którą przyjąłeś do Twojego Królestwa,dziękuje za każdy krzyż który pozwoliłeś mi ponieś,za każda istotę którą mogłam kochać dziękuje Uświęcaj mój czas na tym ziemskim pielgrzymowaniu bo tak bardzo pragnę miłować Cię na wieki,doskonal mnie według Twojej Świętej Woli.Kocham Cię i wiem że Ty to wiesz bo Ty wiesz wszystko.
 darula: 29.08.2016, 22:30
 Jezu, ty możesz rozpalić moje serce ogniem Swej miłości. Przebacz moje grzechy i broń od złego
 Andrzej: 14.12.2015, 14:19
 Panie Jezu,dziękuję Ci za wszystko i modlę się o dalsze łaski i opiekę,miej na uwadze ludzi najbardziej potrzebujących pomocy i opamiętania
 Basia: 11.09.2015, 06:56
 Jezu ulituj się nad moją Mamą i daj jej siły i zdrowie.JEZU UFAM TOBIE
 Basia: 24.06.2015, 07:03
 Panie Jezu przepraszam, tobie oddaję moje cierpienia,upadki,Panie Jezu błagam pomóż mi.JEZU UFAM TOBIE
 Angelika: 26.05.2015, 19:49
 Matuś proszę Cię o dobry wynik jutrzejszego rezonansu głowy, błagam matuś bym nie miała guza, tętniaka ani sm. Błagam i dziękuję za wszystko. Twoje zagubione dziecko
 babcia: 29.10.2014, 10:06
 Najsłodsze Serce Jezusa przytul do siebie moją wnuczkę spraw aby wróciła do szkoły, oświeć jej umysł do nauki,pociesz w problemach ,wspomóż i ratuj, nie opuszczaj jej, ulecz jej duszę i ciało i umysł. Błagamy i ufamy całkowicie Ci Panie Jezu Ty wszystko możesz zmienić. Obdarz łaskami nas i miłosierdziem ,ulituj się .Prosimy Cię Panie.
 zdzisław: 05.10.2014, 09:07
 Przepraszam za me upadki i grzechy myślą mową i uczynkiem .Panie Króluj nam .
 ania: 24.03.2014, 21:24
 Proszę Cię Jezulku i Maryjko, aby mój dziadziuś Heniek wyzdrowiał. Błagam i dziękuję za wszelkie łaski
 Miłująca WM.: 16.02.2014, 18:30
 O Panie Jezu,ufam Tobie-Troszcz się Ty!Powierzam Ci siebie, męża i córkę.Spraw,abyśmy byli nadal rodziną.Przemień nasze zranione serca,potrzeba nam wzajemnego przebaczenia ,miłości i pokoju.Ratuj nasza córkę od zniewolenia,od złego ,uwolnij od narkotyków,grzechów nieczystystości.nikotyny,lenistwa,postępującej Jej demoralizacji.Kocham Cię Panie'na zawsze.Wierzę i ufam,że mi pomożesz PANIE.
 B: 07.08.2013, 15:23
 Panie Jezu! Oddaję Ci moje serce i moje życie. Bądź zawsze ze mną!
 Bozena: 16.06.2013, 20:47
 JEZU ZOSTAN W NAS-polecam siebie i moja rodzine kazdego dnia.
 marek: 20.02.2013, 01:37
 Serce Jezusa,ucieczko nasza ,zlituj się zlituj nad ludem swym.amen.
 Robert: 04.12.2012, 12:43
 Panie Jezu miej nas w swojej opiece a w szczególności tych którzy najbardziej potrzebują twego miłosierdzia
(1) [2] [3] [4]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej