Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Ojcze nasz


Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.


   

Wasze komentarze:
 ma: 30.10.2015, 18:16
 Boże, dziękuję proszę by oczy Tadzia pozostały zdrowe. Proszę by tak pozostało na zawsze, bez nawrotów. Proszę o zdrowie dla Sadie, Radzia, Zosi i Dominiki a dla siebie o dobre wieści, rozproszenie niepokojów i zaniknięcie bezsensownego problemu. Pozwól spokojnie przeżyć resztę moich dni. Nie mam już siły walczyć. W Tobie moja nadzieja . Proszę.
 Michał z Sosnowca: 22.10.2015, 09:16
 Nie chcę Twojej mocy!!!!! Chcę stać się lepszym człowiekiem!!!! Pomóż mi!!!! Michał z Sosnowca
 Michał z Sosnowca: 22.10.2015, 09:13
 Daj mi swoją moc!!!! Michał z Sosnowca
 Michał z Sosnowca: 13.10.2015, 13:36
 Panie Jezu dziękuje za pomoc. Co ze mną będzie? Pomóż mi!!!! Michał z Sosnowca
 Szukajcieaznajdziecie: 09.10.2015, 15:24
 Dlaczego werset modlitwy "Ojcze nasz" Mt.6,13 nie powinien być wypowiadany "nie wódź", a "Nie dopuść abyśmy ulegli pokusie"
Osiem aktów Jerozolimy wg. Modlitwy Pańskiej MAGNIFICAT JEROZOLIMSKI
Każdy werset Modlitwy Pańskiej „Ojcze Nasz” ,jest zapowiedzią wydarzeń w Jerozolimie, począwszy od „Ojcze Nasz, który jesteś w niebie”, jest odzwierciedlony, wręcz odwiecznie przypisany do każdego dnia pobytu Jezusa Chrystusa w Jerozolimie, począwszy od Niedzieli Palmowej, przez osiem dni do samego Zmartwychwstania.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie
Ew. J 12,12: "Wielki tłum przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy". Ew. J 1,9: "Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat"
J 12,13-15: "Lud wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz «Król izraelski!»
14 A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:
15 "Nie bój się, Córo Syjońska!
Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu".
J 12, 44-45: "Jezus zaś tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał.
45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał".
Jezus Chrystus wjeżdża do Jerozolimy. Wszyscy zgromadzeni wzdłuż drogi, którą przejeżdża na osiołku rzucają płaszcze, wymachują gałązkami palmowymi wołając „Hosanna na wysokości”.
W ten sposób radują się, że wypełnia się proroctwo. Bóg dał im Jednorodzonego Syna, który wybawi ich ze zła i wyzwoli od śmierci. wg Ew. Mk 11,7-10
Święć się imię Twoje
Ew. J 12,28-30: "Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię».
29 Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego».
30 Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was".Ew.J,5.31 Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy.
Jezus Chrystus uzdrawia, wskrzesza, wyrzuca złe duchy , głosi Słowo Boga Ojca. Czyni to wszystko w Święte Imię Ojca, które w Nim znalazło pełne Uświęcenie.
Przyjdź Królestwo Twoje
Jezus Chrystus mówi – Mt 12,28: „Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże”. Łk 22,29: „Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec”.
Bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na Ziemi
Jezus Chrystus mówi: J.5.19«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. J.5.30 "Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał". I nie Mówię wam niczego od Siebie, ale to co słyszę od Ojca i Czynię to co widzę u Ojca Mojego w Niebie. Ew. J 12,49-50: "Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić.
50 A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział".
Daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego
Jezus Chrystus ustanawia Eucharystię. wg Ew. Łk 22,10: Karze uczniom iść za człowiekiem, który niesie w dzbanie wodę. Zmierza do gospody i tam wynajmują salę na Górze karczmy jak powiedział. Ew. Łk 22,14 "Gdy już wszyscy się zebrali powiedział<< Gorąco pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć. Bo mówię wam, że już nie będę jej pożywał, aż się dopełni w królestwie Bożym>>". Ew. Mk 14,24-25: " A potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: Weźcie go i podzielcie między siebie. Bo mówię wam, że odtąd już nie będę pił z owocu winnego szczepu, dopóki nie przyjdzie królestwo Boże."
a potem gdy wziął chleb aby go połamać powiedział:
Ew. MK 14,22;"To jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę"
podobnie po wieczerzy:
Łk 22,20"Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana".

Odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie ma większej miłości jak oddać życie za przyjaciół swoich. Jezus Chrystus oddaje życie za grzechy człowieka. Jest okupem za życie wszystkich ludzi.
Ew. J 12,47-48 "A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić.
48 Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym".
Łk 22,53"Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie
podnieśliście rąk na Mnie"; lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności. Schwycili Go więc, uprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana.
Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam.
On im odrzekł: Łk 22,67-70: "Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi, i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej.
Zawołali wszyscy: Więc Ty jesteś Synem Bożym?
Odpowiedział im: Tak. Jestem Nim".
Łk 23,21: "A oni zawołali: Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego". wg J 18,6: Arcykapłani i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Na Krzyż, na Krzyż.
Łk 23,28-30: "Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem
przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?"
Łk 23,34-35: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy".
A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wielkiej Rady drwiąco mówili:
Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym".
Łk 23,44-47: "Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło
i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.
Po tych słowach wyzionął ducha
Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił:
Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy."
Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie
1J 2,1: „Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego”. Hbr 7,25 : „Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi”.
Jezus Chrystus zstępuje do piekieł. Przebywa tam w Wielki Piątek i Wielką sobotę. Sam staje się Nowym Adamem. 1 Kor 15,22-23: "I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia". JEZUS CHRYSTUS JEST NASZYM OBROŃCĄ I WYBAWIENIEM Z WSZELKIEGO ZŁA, W NIM MAMY CAŁĄ NADZIEJĘ.

Zbaw nas od złego
Jezus Chrystus Zmartwychwstał w niedzielę. W ósmy dzień pobytu w Jerozolimie. Ew.J 14,6:”Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem do Ojca Boga naszego. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko Przeze Mnie”. Ew.J.5.22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,"Flp 2,10"... aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem - ku chwale Boga Ojca."
Ew.J.5.23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.
24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
25 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.
26 Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym.27 Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.28 Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:29 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. W TEN DZIEŃ WYPEŁNIA SIĘ WOŁANIE JEROZOLIMY PIERWSZEGO DNIA "OJCZE NASZ, KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE" - "ZBAW NAS OD ZŁEGO"

Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść?
Ew.J.7.48 Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego?
49 A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».
Faryzeusze nienawidząc Jezusa Chrystusa, i jednocześnie bojąc się Go, rozpowszechniali kłamstwo, że uczniowie wykradli Ciało Jezusa Chrystusa w nocy, gdy żołnierze spali. Na tym nie koniec, rzucili także klątwę zamętu na wydarzenia w Jerozolimie, w szczególności na poznanie duchem Zbawienia i Zmartwychwstania na każdego, kto będzie chciał poznać w duchu te wydarzenia. Dlatego wszystko skupiło się na zamęcie wokół MODLITWY PAŃSKIEJ, ukazując Boga jako zwodziciela, co nie pozwala w NIM widzieć OBROŃCY, BRAMY I DROGI DO OJCA I CZERPAĆ ZE ZMARTWYCHWSTANIA - siódmego i ósmego dnia Jerozolimy i Modlitwy Pańskiej. Wszystko kończy się w świadomości większości ludzi na cierpieniu, ich duch nie może przekroczyć tej bariery z powodu zamętu klątwy. Gdy na światło dzienne wychodzą wydarzenia Jerozolimy według Modlitwy Pańskiej klątwa przestaje działać, JEST ZRZUCONA PRZEZ CHRYSTUSA JEZUSA. AMEN. Ap .22,3-5" Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach. I [odtąd] już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków".
Modlitwa Pańska jest Fundamentem pod Nowe Jeruzalem wspartą na Ośmiu Filarach.
Ciąg dalszy jest w Każdym z nas...
 Michał z Sosnowca: 07.10.2015, 17:42
 Chce mieć tą szybkość specjalną!!!! Michał z Sosnowca
 ma: 01.10.2015, 11:03
 Boże, dziękuję za uzdrowienie oczu Tadzia. Proszę by tak pozostało na zawsze, bez nawrotów. Proszę o zdrowie dla Sadie, Radzia, Zosi i Dominiki a dla siebie o dobre wieści, rozproszenie niepokojów i zaniknięcie bezsensownego problemu. Pozwól spokojnie przeżyć resztę moich dni, bo nie mam już siły walczyć. W Tobie moja nadzieja . Proszę.
 MATKA : 29.09.2015, 13:24
 OJCZE NIEBIESKI POBŁOGOSŁAW DZISIAJ SZCZEGÓLNIE MOJEJ CÓRCE EMILCE W ZNALEZIENIU DOBREJ PRACY AMEN.
 MATKA : 29.09.2015, 13:24
 OJCZE NIEBIESKI POBŁOGOSŁAW DZISIAJ SZCZEGÓLNIE MOJEJ CÓRCE EMILCE W ZNALEZIENIU DOBREJ PRACY AMEN.
 MATKA : 29.09.2015, 13:04
 OJCZE NIEBIESKI POBŁOGOSŁAW DZISIAJ SZCZEGÓLNIE MOJEJ CÓRCE EMILCE W ZNALEZIENIU DOBREJ PRACY AMEN
 Jezu bądź z nami..: 28.09.2015, 08:16
  Boże Kochany i cóż dodać jak już "Ona" odpisała :) Pragnę tego samego co Ty..ale to nie jest takie proste , gdy Bóg nie pomoże..sam wiesz :( Wierzę,że Bóg kiedyś da nam tą szansę,bo ta miłość to dar...który trzeba pielęgnować..to ogromna moc i łaska Boża.
 Ona : 27.09.2015, 18:13
  Tak, wlej światło Twojej łaski Boże...
Prosze spraw, żeby w nim wróciły uczucia, albo odbierz mi te którymi ja go darze. Brak mi już nadziei, tęsknota nie ma granic...
Chcę aby zrozumiał, zatęsknił i się postarał zanim będzie za późno.
Wszystko się zepsuło Jak na razie sytuacja się nie poprawia, wciąż nie chce mnie znać...
Nie wiem już co robić, staram się wszystko jakoś poskładać... Spróbuję tej modlitwy. Ale nie wiem czy podziała...
 ma: 27.09.2015, 10:42
 Boże, dziękuję za uzdrowienie oczu Tadzia. Proszę by tak pozostało na zawsze, bez nawrotów, cierpienia i operacji. Proszę o zdrowie dla Sadie a dla siebie o dobre wieści i rozproszenie niepokojów. Proszę.
 On: 26.09.2015, 10:41
 Kochać i być kochanym..to w życiu jest najważniejsze..Dobry Boże z twoją pomocą życie jest dużo lepsze...Boże pobłogosław nam i wlej światło twojej łaski w nasze życie.. AMEN...
 Ojcze kochany: 25.09.2015, 00:38
 Pomóż, niech moje kroki i poczynania będą prowadzone przez Ducha Świętego.Napisałabym do niego,ale boję się zostać bez odpowiedzi..dlatego Ciebie proszę ...o odwagę dla Niego..aby nie bał się napisać prawdy ,Duchu Święty działaj tam gdzie potrzebna Łaska Boga ulecz zranienia i odrzucenia , wlej miłość do serc naszych ,dobroć ,szacunek i zaufanie.Amen
 gracjan malanowski: 23.09.2015, 17:42
 Koło LAN o bogy
 Michał z Sosnowca: 22.09.2015, 08:24
 Czy ludzie zachorują na problemy psychiczne? Kiedy moje świadczenie wzrośnie do 3 tysięcy złotych? Czy będę czuł się bezpieczny? Michał z Sosnowca
 Oczywiście: 20.09.2015, 22:43
 i co do tego ,że Bóg istnieje nie mam już żadnych wątpliwości. Bóg nas szuka, tylko nie każdy szuka Boga :( On cierpliwie czeka na każdego z nas,aż odnajdziemy drogę miłości.. tu jesteśmy tylko na chwilkę tymczasowo,tam jest nasz prawdziwy dom...Dom,w którym czeka nasz Bóg Ojciec :)
 Jezus jest fajny: 20.09.2015, 19:42
 Czy Bóg istnieje
 Michał z Sosnowca: 18.09.2015, 16:11
 Co mam pić, żeby być szybkim na boisku? Michał z Sosnowca
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] (33) [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej