Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Przed uroczystością (16-24 grudnia) lub w okresie Bożego Narodzenia

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 1 - 16 grudnia

Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.

Modlitwa

Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki.

Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.

Dzień 2 - 17 grudnia

Patrząc na nóżki Bożego Dzieciątka zastanówmy się, ile kroków będą musiały uczynić dla naszego zbawienia. One nam wyznaczą drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczą ją krwawym śladem. Prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy umieli chodzić Jego śladami.

Modlitwa

O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki - biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.

Dzień 3 - 18 grudnia

Uczcijmy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu.

Modlitwa

Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.

Dzień 4 - 19 grudnia

Boskie usta Dzieciątka Jezus zamykają w sobie słowa życia, prawdy i mądrości przedwiecznej, oddają doskonałą chwałę Bogu Ojcu i miłosiernie ogłaszają przebaczenie grzesznikom. One mają kiedyś ogłosić błogosławieństwo wybranym, a wieczne potępienie odrzuconym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów "pokój ludziom dobrej woli", a naszym ustom jakże nieraz trudno wymówić słowa przebaczenia, jakże często sieją one niepokój, a może powodują ból.

Modlitwa

O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.

Dzień 5 - 20 grudnia

Z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy Dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to, co nasze serce podnosi do Boga.

Modlitwa

O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.

Dzień 6 - 21 grudnia

Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienia łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy.

Modlitwa

O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.

Dzień 7 - 22 grudnia

Główka Dzieciątka Bożego spoczywa na sianie, a przecież jest to Głowa Ciała Mistycznego - Kościoła, którego jesteśmy członkami. Z tej Najświętszej Głowy spływa na nasze dusze rosa Bożej łaski dająca nam życie. Starajmy się żyć w ścisłym zjednoczeniu z tą Boską Głową, naśladujmy Pana Jezusa ze wszystkich sił, abyśmy jak najbardziej upodobnili się do Niego.

Modlitwa

Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła - Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty" i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.

Dzień 8 - 23 grudnia

Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem.

Modlitwa

O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: "Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus". O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.

Dzień 9 - 24 grudnia

Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz Ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa

Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka - pałacem, pieluszki - płaszczem królewskim, a dworzanami - pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Wasze komentarze:
 Teresa: 19.12.2012, 17:20
 Najsłodsze Dzieciąteczko Jezus, weź nas w swoją opiekę, proszę o mocna wiarę dla Mnie jako Matki i o nawrócenie moich synów,męża i braci, przepraszam Cie za moje i za ich grzechy!! Pomóż nam stworzyć dom ciepły miły , pełny wiary i miłości do Boga i miłości wzajemnej!
 Prosząca.: 19.12.2012, 15:50
 Boskie Dzieciątko proszę miej w opiece nasze dzieci i wnuczkę.
 KOchana przez Boga: 16.12.2012, 20:14
 Najslodsze Dzieciateczko Jezus, wez nas w swoja opieke, prosze o mocna wiare dla Mnie jako Matki i o naworcenie moich synow, przepraszam Cie za moje i za ich grzechy!! Pomoz nam stworzyc dom cieply mily , pelny wiary i milosci do Boga i milosci wzjemnej!!!
 Prośba: 17.11.2012, 09:19
 Proszę o Miłość, dar własnej kochającej Rodziny, ukochanego męża i nasze wspólne ukochane dzieci w przyszłości.
 Mama.: 24.06.2012, 18:21
  Boskie Dzieciątko prosze miej w opiece córkę która jest w stanie błogoslawionym o szcześliwe rozwiązanie zdrowe dziecko tak upragnione i wyczekiwane. Prosze także w intencjach syna o dobrą dziewczyne dla niego,zeby nie był taki samotny.
 anna maria : 06.02.2012, 04:36
 Boskie dzieciątko, przychodzisz do naszych serc. Spraw by wszyscy ludzie ufali Ci wiernie, by wszystkie łaski o które proszą Cię ludzie w dzisiejszym dniu się spełniły. Dopomóż tym którzy ufają Ci bezgranicznie. Spraw małe dziecię aby dziś nie było smutku, bólu i łez. Proszę Cię również abyś wysłuchał mych próśb. Aby Twoja łaska objęła me życie i tych za ktorych sie modle . Aby zwątpienia, ból i łzy zniknęły w moim sercu. Ty wiesz jak bardzo tego pragnę i potrzebuję. Dopomóż mi małe dziecię. Bądź Boże Dziecię przy mnie, bądź we mnie i prowadź nas wszystkich przez życie. cale Amen.
 Renata: 06.05.2011, 20:10
 Boskie Dzieciątko, błagam obdarz nas potomstwem którego tak gorąco pragniemy. Jesteśmy z mężem pełni miłości którą chcemy się podzielic. Proszę Cię nie pozwól utracic mi wiary że kiedykolwiek zostanę mamą !Polecam się Tobie...
 mama : 17.01.2011, 06:42
 Boze, daj cud przyjazni dla mojego dziecka, spraw aby byl akceptowany przez kolegow
 krystyna : 24.12.2010, 21:38
 Boskie Dzieciątko Jezus uzdrów z choroby nowotworowej Bogusława, prosze także w intencji mojej corki Patrycji w sprawie wiadomej BOGU

 Joanna: 24.12.2010, 12:30
 Boskie dzieciątko, przychodzisz do naszych serc. Spraw by wszyscy ludzie ufali Ci wiernie, by wszystkie łaski o które proszą Cię ludzie w dzisiejszym dniu się spełniły. Dopomóż tym którzy ufają Ci bezgranicznie. Spraw małe dziecię aby dziś nie było smutku, bólu i łez. Proszę Cię również abyś wysłuchał mych próśb. Aby Twoja łaska objęła me życie. Aby zwątpienia, ból i łzy zniknęły w moim sercu. Ty wiesz jak bardzo tego pragnę i potrzebuję. Dopomóż mi małe dziecię. Bądź Boże Dziecię przy mnie, bądź we mnie i prowadź przez życie.
 dorota: 23.12.2010, 23:00
 Ukochane Dzieciątko Jezus,bardzo pragnę spotkać się z Tobą,proszę byś narodził się w moim sercu - amen.
 Joanna: 21.12.2010, 20:49
 Boże Dziecię polecam Twojej opiece Moją Rodzinę proszę dopomóż moim Córkom aby się pojednały
 maria: 16.12.2010, 23:46
 Boże Dziecię miej w opiece moje wnusie- Julkę, Lenkę i Marysię oraz Maleństwo ,które ma się urodzić.- proszę.
 jozefa: 16.12.2010, 22:25
 Boskie Dzieciątko,miej w opiece naszą ojczyznę, przywróć ludziom umiejętność właściwego osądu sytuacji, miłość do Kościoła oraz weź w opiekę moje dzieci, daj im dobre rodziny. Bądź uwielbione Boskie Dzieciątko
 Wiwsław: 09.12.2010, 10:11
 Boskie Dieciątko Jezus proszę o pomoc dla syna Marcina w pracy jest gnębiony i poniżany dopomórz mu nie może unieść swoiego krzyża .Proszę o nową prace ,bo ma na uczymaniu rodzinę. Proszę bogosław córce Monice,która jest w ciąży zagrożonej ,żeby dziecko pomyślnie się rozwiało i było Twoją radośćią. Bogosław im obficie .
 ola: 12.11.2010, 10:19
 Dzieciatko Jezus............miej mie w swojej opiece.prosze o cie o łaske tej pracy od ktorej zalezy powrót moejgo męża z zagranicy. Błagam Cie Dzieciatko wysłuchaj mych próśb i błagan Proszę cię . to moja , zarazem nasza ostatnia szansa i nadzieja. Błagam
 Ola: 10.11.2010, 19:26
 Boskie Dzieciątko Jezus!!!!!!!!!!! Polecam sie Tobie oraz wszystkich moich najbliższych. Jestes moja ostatnia deska ratunku. błagam cie o łaskę pracy, o która sie w tej chwili staram. To moja ostatnia szansa i nadzieja, Juz odchodze od zmysłow. To moja ostatnia nadzieja, aby sie postarac o dziecko. Boże błagamy cie. Błagamy Cie o te pracę. Dzieciątko Jezus. Miej mnie w swojej opiece. Błagam ulituj się nad nami grzesznymi. Proszę cie o wybaczenie wszystkich naszych grzechów. Błagam Cie Jezu.Wysłuchaj mych próśb. Bardzo potrzebuje tej pracy .Amen
 PŚ: 28.10.2010, 10:19
 Boskie Dziecię błagam Cie uzdrów moją córeczkę
 Casimir: 25.09.2010, 21:08
 Pamiętamy jak Solidarność przeżywała Święta Bożego Narodzenia.1981.r Same ograniczenia we wszystkich dziedzinach życia. Tylko sławetne kartki żywnościowe w ruchu. Naród Polski otumaniony wizją raju komunizmu i Agentury naszej i Sowieckiej.Pałowanie niewinnych ludzi też było na porządku dziennym. Lenistwo Polityków i Agentura rozpanoszyły się w Kraju i trwają do dnia dzisiejszego. I jeszcze dzisiaj są ludzie którzy to odczuwają. Dzieciątko Boże, proszę Cię o błogosławieństwo dla Mnie i moich przyjaciół. Abyśmy z twoją pomocą poczuli się swobodnie w naszej Ojczyźnie.
 wiola: 13.03.2010, 18:31
 O Boskie dzieciatko,proszę aby nasza miłość przezwyciężyla wszystkie problemy abyśmy mogli być szczęśliwi razem i mogli dawać szczęście innym,proszę wstaw się za mnie u Pana Boga.......Boże tak bardzo go kocham,nie potrafie zapomnieć go i tych dwóch lat... pozwol miec upragnione potomstwo....
[1] [2] [3] (4) [5]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej