Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Przed uroczystością (16-24 grudnia) lub w okresie Bożego Narodzenia

Nowenna przed Bożym Narodzeniem rozpoczyna się 16 grudnia i trwa przez kolejne 9 dni do 24 grudnia.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Modlitwy na kolejne dni nowenny

DZIEŃ I - 16 GRUDNIA
Przyjdź, Panie Jezu

Panie Jezu Chryste, oto przychodzisz na ziemię jako Pan i Król całego stworzenia. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi wyjść na Twoje spotkanie. Przygotowując się na Twe przyjście, ofiarujemy Tobie nasze pełne miłości oczekiwanie i naszą modlitwę. Pośród cierpień i niepewności naszych czasów przyzywamy Twojej obecności. Ożywieni nadzieją nowego nieba i nowej ziemi, kierujemy nasz wzrok ku temu, co wieczne, nieprzemijające i święte. Prosimy, abyś nawiedził nas swoją łaską i ubogacił swą obecnością. Prosimy za wszystkich ludzi, którzy z nadzieją oczekują Twojej pomocy, łaski i miłosierdzia Niech wszyscy na całym okręgu ziemi zaznają radości Twojego przyjścia. Prosimy także za tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają i nie wierzą; wylej na nich strumienie ożywczej łaski, udziel im darów pokoju i poznania Twojej nieskończonej miłości. Zechciej przyjąć nasze modlitwy. Panie, przyjdź, aby uwolnić nas z ziemi wygnania i połącz nas kiedyś w Twoim chwalebnym Królestwie, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ II - 17 GRUDNIA
Pragnienie i radość

Panie Jezu Chryste, Twoje przyjście do nas jest podobne do blasku wschodzącego słońca, do rosy spadającej na ziemię. Ty przyjąłeś Ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się Człowiekiem. W ten sposób spełniły się obietnice przepowiedziane przez Proroków. Prosimy Cię, daj nam lepiej rozumieć tajemnicę Twojego przyjścia do nas. Oświeć nas, abyśmy za przykładem Twoich Świętych, pojęli tajemnice Twego Królestwa, do którego zostaliśmy wezwani. Niech towarzyszy nam świadomość, że należymy do ludu wybranego, ubogaconego błogosławieństwem i obietnicą daną Abrahamowi i jego potomstwu. Niech wszystkie rodziny na całej ziemi odnajdą w Tobie siłę, radość i pokój. Niech wszystkie narody od wschodu do zachodu słońca karmią się u stołu Twego Słowa i Eucharystii. Daj nam tę łaskę, o Panie, abyśmy Twego przyjścia oczekiwali na modlitwie i uwielbianiu Twojego imienia. Spraw, abyśmy, skoro przyjdziesz i zakołaczesz, z radością wyszli na Twoje spotkanie. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ III - 18 GRUDNIA
Przygotowanie

Panie, Twa mądrość ogarnia całe stworzenie, zarządza wszystkim z łagodnością i mocą. Przyjdź i naucz nas dróg mądrości. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, ześlij nam Ducha świętości, abyśmy nasze dusze przygotowali na Twe spotkanie. Udziel nam łaski odpuszczenia wszystkich grzechów i uwolnij nas od win. Przymnóż nam wiary i rozbudź w nas umiłowanie Twojej świętej woli. Umocnij naszą nadzieję na osiągnięcie dóbr wiecznych. Rozpal naszą miłość, która prowadzi do świętości. Dopomóż nam, stworzonym na obraz i Twoje podobieństwo, odbudować to, co zniszczył w nas grzech. Niech Twoja, dobroć umocni nas i pomoże przygotować się na Twe przyjście, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ IV - 19 GRUDNIA
Świadectwo Boga

O Panie, Ty ukazałeś się Mojżeszowi w płonącym krzaku, a na górze Synaj nadałeś mu Prawo. Prowadź Twój lud i przyjdź, aby wybawić nas potężnym ramieniem. Syn Twój, o Panie, jest obecny pośród nas. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę i uczyń nas Jego wiernymi uczniami, którzy odważnie dają świadectwo Ewangelii. Daj nam zrozumieć, że miłość Twoja, jaką nas umiłowałeś, uczyniła nas Twoimi dziećmi. Niech zatem nic nie przeszkadza nam w dawaniu świadectwa naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i wyznawaniu prawd Ewangelii. Dopomóż także wszystkim, którzy głoszą Twoje słowo, aby na wzór Jana Chrzciciela z mocą ukazywali ludowi Chrystusa Zbawiciela. Spraw także, Ojcze niebieski, aby wszyscy ludzie budowali nowy świat i wzajemnie okazywali się braćmi. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który jako Baranek gładzi grzechy świata i z Tobą oraz Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ V - 20 GRUDNIA
Posłuszeństwo sprawiedliwego

Panie Jezu Chryste, przed Tobą upadają wszyscy królowie, wszystkie narody przyzywają Twego imienia, przyjdź i zbaw nas. Przez Ciebie zanosimy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie za wierność Jego obietnicom, za zapowiedź Twojego przyjścia, za Twoje narodzenie z rodu Dawida, za Twoje przyjście jako Zbawiciela świata. Dopomóż nam wiernie wypełnić Twoje zamiary względem nas. Niech za przykładem świętego Józefa będziemy zawsze posłuszni Twojej woli, także wtedy, gdy wszystko zdawać się będzie spowite w mroku. Naucz nas w wewnętrznym milczeniu rozpoznawać Twój głos i Twoje natchnienia. Daj nam trudzić się po to, aby imię Twoje i nadzieja zbawienia dotarły do wszystkich ludzi. Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je dla chwały Twojego imienia, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VI - 21 GRUDNIA
Służebnica Pańska

Panie Jezu Chryste, Ty przychodzisz, aby wybawić ludzi pogrążonych w mrokach i cieniu śmierci. Przyjmij dzisiaj nasze dziękczynienie. Dziękujemy Ci za to, że chciałeś mieć Matkę, najczystszą Dziewicę Maryję. Dziękujemy za Jej "fiat", wypowiedziane w sposób wolny i z zupełnym oddaniem się Bogu. Dzięki Ci składamy, o Panie, że przez Maryję stałeś się Człowiekiem, naszym bratem. Dzięki za to, że Matkę Twoją włączyłeś w tajemnicę zbawienia i odkupienia ludzi. Dzięki, że uczyniłeś Ją naszą najmilszą Matką oraz doskonałym wzorem i obrazem Twojego Kościoła. Przyjmij to nasze podziękowanie i pozwól nam przeżyć tajemnice Twojego narodzenia z pokorą i miłością Twojej najczystszej Matki. Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VII - 22 GRUDNIA
Bóg z nami

Przyjdź, Panie Jezu i oświeć tych, którzy pogrążeni są w mrokach i cieniach śmierci. Przyjdź i okaż nam miłość Ojca na nowo. Zamieszkaj pośród nas i naucz dróg roztropności. Chwała Tobie, Panie, za miłość niewysłowioną, która skłoniła Cię, byś stał się naszym bratem. Chwała Tobie i uwielbienie, za to, że włączyłeś nas do rodziny Twojego Kościoła, za to, że w nasze serca wlałeś nadzieję życia wiecznego w Twoim Królestwie. Miłością naszą chcemy wynagrodzić brak miłości i to, że ludzie Cię nie przyjęli. Niech rozbłyśnie nad nami światło Twej chwały. Niech Twoje przyjście zwycięży i rozproszy ciemności zła, a ludzi podległych niewoli grzechu uwolni. Przyjdź, o Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VIII - 23 GRUDNIA
Miłość, która zbawia

Przyjdź, Panie, upragniony Królu narodów, połącz ludy więzami miłości; przyjdź i zbaw człowieka, którego z ziemi utworzyłeś. Przyjmij, Ojcze Niebieski, nasze wołanie i okaż nam Twoje miłosierdzie. Uwolnij nasze serca od smutku i oziębłości. Rozpal naszą miłość. Uczyń nas narzędziami pokoju w Twoim Kościele. Napełnij nas darami Twego Ducha, Jego miłością, nadzieją zbawienia i zachowaj nas wiernymi w Twojej służbie. Od Ciebie, Ojcze miłosierdzia, oczekujemy zbawienia. Niech nowe narodzenie Twojego Syna wyzwoli nas z niewoli wszystkich grzechów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ IX - 24 GRUDNIA
Dziecię nam się narodziło

O Zbawicielu, Królu nasz i dawco prawa, nadziejo i zbawienie wszystkich ludów, przyjdź i zbaw nas, Panie, nasz Boże. Ty jesteś Słowem Boga, które stało się Ciałem, które zamieszkało między nami dla naszego zbawienia. Ty jesteś naszą pociechą i umocnieniem w ziemskiej pielgrzymce. Pomóż nam, Jezu, przyjąć tajemnice zbawienia sercem prostym i czystym. Pozwól nam jak najobficiej czerpać z Twego Boskiego życia, które nam przyniosłeś. Naucz nas na wzór Twojej Matki słuchać i wiernie zachowywać słowo Boże. Niech nasza modlitwa wyjedna pokój uciśnionym, ubogim i maluczkim. Niech radują się, że ich kochasz najwięcej. Niech ludzie całej ziemi uwierzą i przyjmą Ciebie. Usłysz, o Panie, te nasze modlitwy dla chwały Twojego imienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

K. A słowo stało się Ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Módlmy się: Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka na Twój obraz, i przedziwnie odkupiłeś nas i odnowiłeś, udziel nam uczestnictwa w Boskim życiu Twego Syna, który zechciał przyjąć naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Wasze komentarze:
 Mama : 16.02.2024, 05:21
 Dzieciątko Jezus proszę o pomoc dla syna Mikołaja aby dostał się do dobrej jednostki wojskowej na szkolenie specjalistyczne i tam spotkał dobrych mądrych i życzliwych ludzi oraz przełożonych Proszę pomóż mu
 Janina: 01.01.2024, 06:09
 Boze dziecię dziękuje za otrzymane łaski i proszę o błogosławieństwo na ten Nowy Rok dla mojej całej rodziny. Błagam o cud uzdrowienia mioch dzieci i zgodę w rodzinie.
 Janina: 30.12.2023, 07:39
 Dzieciątko Jezu proszę o cud uzdrowienia moich dzieci i wysłuchanie moich prośb w codziennej modlitwie . Jezuniu ufam Tobie Ty się Tym zajmnij.
 Mama : 25.12.2023, 14:10
 Boskie Dzieciatko wez pod swoja opieke cala moja rodzine a zelaszcza meza ulecz ze zlego nalogu pomize mi Dzieciatko kocham Ciebie dziekuje.
 czcicielka: 21.12.2023, 00:49
 Dzieciatko Jezus prosze Cie o zdrowie oraz o pomoc Twoja w udaremnieniu nekania mnie i rodziny ze strony alkoholika/ oraz M.R.L.J.R/ Dziekuje bardzo.
 DAN: 18.12.2023, 10:22
 Czasami zostaje juz tylko Pan Bóg, który wszystko może.
 Dominica: 18.12.2023, 04:11
 Kochane Dzieciątko Jezus ,spraw żeby mój mąż się nawrócił ,zabierz od nas (mam na myśli mnie ,mego męża ,mojej rodziny)stare zatwardziałe ,poranione seca a daj nam nowe lepsze kochające Ciebie mój Jezu,milosc ,porozumienia i silną wiarę.Dziekuje kocham Cie Dzieciątko Jezus❤🙏🏻❤🙏🏻❤
 marzena aneta: 17.12.2023, 08:27
 nowenna do dzieciątka jezus dziękuję dzieciątko jezus kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję dzieciątko jezus kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze żebym miała zawsze żeby mieli wszyscy i je szanowali dziękuję dzieciątko jezus kocham Cię bardzo mocno proszę o odzyskanie syna dziękuję dzieciątko jezus kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Sabin: 16.12.2023, 23:27
 Boże Dzieciątko wleje w serce moje i moich najbliższych swoją Miłość i pokój , mądrość oraz łaskę nawrócenia .obdarz Adrianke potomstwem jeśli taka wola Twoja

 Basia: 19.12.2022, 08:55
 o zdrowie Grzesia i dzieci oraz palaczy. O OCALENIE POLSKI
 Justa: 18.12.2022, 11:07
 Dzieciątko Jezus proszę Cię o zdrowie i i prawidłowy rozwój mojej siostrzenicy żeby samodzielnie oddychała i jadła bez pomocy żadnych urządzeń. Miej w opiece jej rodziców żeby mieli siłę, byli cierpliwi i wytrwali i nie tracili wiary.
 Maria: 30.05.2022, 12:52
 Dzieciatko Jezus prosze Cie o pomoc Twoja w moich i moich dzieci wszystkich potrzebach. :/o zdrowie,odanie egzamnu na prawo-jazdy dla syna,o remont,o odzyskanie pieniedzy dla dzieci i dla mnie,o oddalenie alkoholika,o wyzdrowienie dla synow i dla m nie/. Bog zplac za modlitwe.
 mama: 24.12.2021, 10:33
 Boskie Serce Jezuska,narodzone z Najświętszej Dziewicy Maryi Panny w stajence betlejemskiej,pobłogosław naszą całą rodzinę i całą ludzkość,odnów nasze serca,opromień rodziny i całą ludzkość Twoją Miłością i naucz nas kochać Boga i wypełniać Jego wolę.Amen.
 Renata: 23.12.2021, 22:20
 Dzieciątko Jezus, proszę o wyjątkowe Święta Bożego Narodzenia, aby były spokojne i przeżyte w zgodzie. Proszę o Twoją pomocy w rozwiązaniu trudnej sprawy, powierzam Tobie moje zdrowie.
 Basia: 23.12.2021, 10:45
 Dzieciątko Jezus proszę o spokojne i błogosławione Święta Twego Narodzenia w zgodzie i spokoju w Rodzinnym gronie abym mogła nacieszyć się dziećmi I wnukami szczegolnie tymi których nie widziałam parę lat..Pomóż nam się na nowo odnaleźć przy Twoim żłóbku
 Mika: 22.12.2021, 07:17
 Dzieciątko kochane proszę o zdrowie dla mojej córeczki i całej rodziny dziękuję Ci ufam Tobie Amen dziękuję Ci
 Malgosia wawrzynczak: 20.12.2021, 17:58
 Dziecię Jezus bardzo cię proszę przyjdź ze swoją maleńka miłością jak gdy byłam jeszcze. Rodzicami daj mi odnaleźć to co jest tak drogie dla mnie wiesz że żadnych dóbr ziemskich tak nie pragnę oprócz tego co od ciebie otrzymam i twoje laski daj mi ciebie zobaczyć oczami duszy i daj mi się poznać bym już zaznała twej miłości proszę Małgosia
 Teresa: 19.12.2021, 12:15
 Kochane Dzieciątko Jezus,proszę cię ratuj moją rodzinę,mojego męża, syna.Proszę o łaskę nawrócenia dla nich.Niech odnajdą Boga w swoim życiu.Dzieciątko Jezus spraw abym ja świeciła jako pochodnia w ciemnościach,służyła im dobrym przykładem prawdziwej wiary i zawierzenia Bogu i oddaniu się Maryi- Matuchnie Najświętszej.
  Rodzice .: 18.12.2021, 18:41
  Dzieciątko Jezus wysłuchaj naszych błagań ,postaw na drodze życia naszego syna wartościową dziewczynę. Spraw by jego życie było naznaczone radością i Twoim błogosławieństwem od nowo narodzonego Jezusa .
 Grażyna: 17.12.2021, 22:05
 Jezu ukochany proszę Cię o łaski wiary dla moich dzieci. Proszę o zdrowie dla całej rodziny. Spraw aby zakończyła się jak najszybciej pandemia a lekarze leczyli ludzi na wszystkie choroby mając na to czas i nielękając się zarażenia.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej