Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Siedem darów Ducha Świętego - wyjaśnienie i ich znaczenie

Bóg jest Duchem najczystszym, wiecznym, nieskończonym. Trzy Osoby Boskie mają tę samą naturę, są niepodzielne. Jezus potwierdza tę wielką prawdę, kiedy odpowiada Filipowi , by pokazał mu Ojca: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczy takie i Ojca (J 14,9). Ojciec jest w ciągłym, wiecznym akcie miłości względem Syna, który ją odwzajemnia. W tej miłosnej więzi bierze czynny udział trzecia Osoba Trójcy Świętej - Duch Święty. Wyraźnie objawia się On podczas chrztu Jezusa w postaci gołębicy, a w dzień Pięćdzie-siątnicy w postaci wiatru i ognia. Duch Ożywiciel jest "duszą" Kościoła. Jeśli ustałoby Jego działanie w Kościele, tzw. życie duchowe i wszelka forma uświęcająca, wówczas je-go członkowie pozostaliby bezsilni. Mówi o tym św. Paweł: Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus" (1 Kor 12, 3).

Działanie Ducha Bożego w Kościele po-wszechnym jest czymś bardzo istotnym. On jest jego "sercem". W ciele ludzkim serce jest ukryte i niewidoczne, a mimo to pozostaje centrum życia, źródłem nawet najmniejszego ruchu. Podobnie jest z Duchem Świętym. Chociaż Go nie widzimy, tym niemniej pozostaje On życiem Kościoła, by w każdej chwili, jak kochająca matka, powoływać nowe zastępy wierzących.

Od Ducha Świętego bierze początek siedem darów, potrzebnych Kościołowi i każdemu z nas. Te dary mogą być tym, czym dla łodzi jest żagiel. Łódź nie mogłaby płynąć, posuwać się do przodu i zatonęłaby w czasie burzy, gdyby nie miała żagla wioseł i steru. Darami Ducha są: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża.

Dar mądrości

Pozwala on nam oceniać rzeczy we właściwym świetle, tzn. tak, jak je widzi Bóg. Ten dar jest światłem dla umysłu i uczuć serca. Kto posiada mądrość, doświadcza pragnienia życia duchowego. Mówi Pismo Św.: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.

Dar rozumu

Różni się on od daru mądrości, bowiem idzie tu o relacje rozumu z wiarą. Rozum jest darem oświecającego działania Ducha, pozwalającego intuicyjnie wgłębiać się w prawdy objawione. Dla wszystkich darów Ducha, a szczególnie dla tego daru, potrzebna jest pokora i czystość serca. Wspomniał o tym nasz Mistrz, zwracając się w modlitwie do Ojca: Wystawiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś jest prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie (Mt 11, 25-26). Tylko ten, kto posiada czystość serca, może zobaczyć piękno prawd Bożych, wierząc i kochając je. Kto jest czysty, może zobaczyć Boga oczyma wiary już na tej ziemi, by w niebie ujrzeć Go twarzą w twarz.

Dar rady

Jest on szczególnym światłem od Ducha, który daje możliwość szybkiego osądzania trudnych problemów. W mocy tego daru, podejmując trudne decyzje, wyczuwa się dobroć Bożą, a wola człowieka zwraca się do dobra, a nie do zła. Światło Ducha ukazuje nam, co mamy czynić w danej chwili, w danych okolicznościach, w których się znajdujemy. Ci, którzy zajmują się kierownictwem duchowym, odczuwają potrzebę tego daru. Ci natomiast, którzy są im poddani, powinni się modlić do Ducha Świętego, by wybłagać potrzebne światło dla życia duchowego.

Dar męstwa

Męstwo jest cnotą, która daje woli impuls i szczególną moc. Uzdalniają do szlachetnego działania w dobrym, znosząc nawet cierpienia dla wielkich rzeczy, pokonując odważnie wszelkie napotkane przeszkody. Tym darem cieszyła się Maryja na Kalwarii, pod krzyżem, w chwili ukrzyżowania i śmierci Syna. Męstwo, pochodzące od Ducha, podtrzymało Ją i wielu męczenników. Odwagę chrześcijańską spotyka sią również u tych wiernych, którzy poważnie traktują życie duchowe.

Dar umiejętności

Święty proboszcz z Ars powiedział: Dar umiejętności pomaga rozróżniać prawdę od fałszu, dobro od zła. Jak szkło powiększające zwiększa gabaryty przedmiotów, tak dar męstwa pozwala widzieć dobro i zło we właściwym wymiarze. Święci, obdarzeni tym darem, ubogacali swoje życie duchowe i wykorzystywali wszelkie okazje, które dał im Pan. Poznanie, o którym mówimy, nie jest czymś literackim czy teologicznym, jest domeną świętych. Można je określić jako dar, który pod wpływem światła Ducha udoskonala cnotę wiary, dając poznanie rzeczy stworzonych, w ich relacji do Stwórcy.

Dar pobożności

Pobożność jest darem, który rodzi w sercach ludzkich synowskie uczucie do Boga i do rzeczy świętych. Daje moc, by spełniać obowiązki i praktyki religijne z żarem i radością. Stają się one potrzebą duszy. Podobnie jak pieniądz, tak i pobożność może być fałszywa. Nie wystarczy się modlić, uczestniczyć z przyjemnością w nabożeństwach, śpiewać Bogu... Człowiek winien tak zjednoczyć się uczuciowym posłuszeństwem z Bogiem, podporządkowując się Jego świętej woli, by zachować dokładnie prawa Boże. Kiedy pobożność jest prawdziwa, wówczas Duch Boży ubogaca człowieka światłem nadprzyrodzonym, pomnażając duchowe pociechy.

Dar bojaźni Bożej

Bojaźń Boża jest darem podstawowym, na fundamencie którego Duch stawia inne dary. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana (Ps 111). Skłania ona wolę do okazywania synowskiego szacunku, otwierając drzwi na Jego moc, oddalając jednocześnie grzech. Nie idzie tu o strach względem Boga, który czyni nas niespokojnymi na myśl o naszych grzechach, ani o strach przed piekłem. Idzie o uczucie pełne szacunku, które nie chce sprawić przykrości, obrazić Boga nawet najmniejszym grzechem. Chrystus powiedział do św. Katarzyny ze Sieny: Każdy grzech jest obrazą najwyższego Dobra, które wymaga nieskończonego zadośćuczynienia. Ja jednak chcę, byś wiedziała, że nie wszystkie kary w tym życiu są po to, by karać, lecz także, by poprawiać.

Duch jest Bożym Artystą. Wkłada On w serce człowieka, otrzymującego sakrament chrztu, święte zalążki trzech cnót: wiary, nadziei i miłości. By to nasienie mogło się rozwijać, potrzeba ciągłej troski i czuwania. Ten, kto otrzymuje sakrament bierzmowania, staje się żołnierzem Chrystusa i może nazywać się również rycerzem Ducha Świętego, jak to określił kard. Lavitrano, w jednym ze swych listów pastoralnych. Życie duchowe powinno przynosić ciągłą przemianę. Św. Paweł pisze: Czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście (1 Kor 6, 19). Wraz " czystością przychodzi światło wiary i radoś* serca, ponieważ tam, gdzie króluje Bóg, tam kró luje też Boży pokój. Gdzie Duch Pana, tam te jest wolność. By należycie czcić Ducha Świę tego, trzeba strzec czystości serca, ciała i um> słu. W tej łasce możemy wytrwać z pomoc Niepokalanej. Bądźmy w codziennym życi daleko od tego, co brudzi naszą duszę. Za wie ką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalct więc Boga w waszym ciele (1 Kor 6, 20).

Br. Zdzisław DziedzicWasze komentarze:
 marzena aneta: 23.03.2023, 14:51
 Siedem darów Ducha Świętego wyjaśnienie i ich znaczenie dziękuję Duchu Święty kocham Cię dziękuję Duchu Święty módl się za nami dziękuję Duchu Święty kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Duchu Święty kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Małgorzata z Kortonyśw. Małgorzata z Kortony

Modlitwa do św. Małgorzaty z KortonyModlitwa do św. Małgorzaty z Kortony

Gdzie umarł św. Piotr, Apostoł?Gdzie umarł św. Piotr, Apostoł?

Bazylika św. PiotraBazylika św. Piotra

Czy Maryja jest lepsza od Syna?Czy Maryja jest lepsza od Syna?

Skąd płynie ucisk Kościoła? (Ap 10,8-11)Skąd płynie ucisk Kościoła? (Ap 10,8-11)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna  
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej