Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Proście, a będzie wam dane

Pan Jezus nieustannie przypomina nam o konieczności codziennej modlitwy: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7, 7); Otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie (Mt 21, 22); Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Mt 26, 41).

Proście, a będzie wam dane

Pan Jezus nieustannie przypomina nam o konieczności codziennej modlitwy: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7, 7); Otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie (Mt 21, 22); Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Mt 26, 41).

Proście, a będzie wam dane Modlitwa jest dla nas tak j niezbędnie konieczna jak pokarm i tlen, abyśmy mogli normalnie funkcjonować i żyć życiem godnym człowieka. Bez modlitwy obumieramy duchowo, gdyż tracimy miłość i życie wieczne. Święta s. Faustyna pisze, że w jakimkolwiek bylibyśmy stanie, zawsze powinniśmy się modlić: Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swoją piękność; modlić się mmi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie dosztaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę (Dz. 146).

Największy dar i przywilej

Modlitwa to dialog miłości między Bogiem i człowiekiem. Jeżeli Jezus Chrystus nieustannie ofiaruje mi dar życia wiecznego i swoją miłość, to powinienem w codziennej modlitwie te dary przyjmować z wielką radością i wdzięcznością.

Najważniejszym zadaniem i celem modlitwy jest codzienne wyrażanie zgody na to, aby Chrystus przemieniał mnie swoją miłością i prowadził do nieba. Kto się nie modli, traci skarb wiary i zamyka się w swoim egoizmie, gdyż nie przyjmuje od Boga wszystkich darów Jego miłości. Brak codziennego kontaktu z Bogiem na modlitwie staje się głównym powodem wszystkich życiowych dramatów, nieszczęść i tragedii ludzkich. Pamiętając o tym, trzeba w codziennej modlitwie podejmować trud otwierania się na miłość Chrystusa i całkowitego oddawania się do Jego dyspozycji.

Z inicjatywą modlitwy zawsze pierwszy wychodzi Bóg. Ojciec Święty Jan Paweł II pisze: Modlitwę zawsze zaczynamy z myślą, że to jest nasza inicjatywa. Tymczasem jest to zawsze Boża inicjatywa w nas. Dokładnie tak, jak pisze św. Paweł. Ta inicjatywa przywraca nam nasze własne człowieczeństwo, przywraca nam naszą szczególną godność. Owszem, wprowadza nas w wyższą godność dzieci Bożych, synów Bożych, którzy są oczekiwaniem całego stworzenia (Przekroczyć próg nadziei s. 34).

Modlitwa, która jest zawsze Bożą inicjatywą w nas, nigdy nie zaistnieje, jeśli człowiek nie wyrazi na nią zgody, jeżeli nie podejmie trudu osobistej rozmowy z Bogiem i nie będzie chciał przyjąć daru Jego nieskończonej miłości i miłosierdzia, jeżeli na ten dar nie odpowie całkowitym ofiarowaniem siebie. Modlitwa jest bezcennym darem, który daje nam Bóg, abyśmy stawali się Jego partnerami w dialogu miłości. Modlitwa jest równocześnie wielkim przywilejem, gdyż otwiera przed nami niepowtarzalną szansę uczestniczenia w życiu i miłości Trójjedynego Boga. Dlatego Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem, aby przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie umożliwić nam nawiązanie z Nim osobistej relacji miłości - aby każdy człowiek mógł mieć udział w Jego definitywnym zwycięstwie nad szatanem, grzechem i śmiercią, aby mogła dokonywać się w nas przemiana z grzeszników w ludzi świętych, którzy kochają tak, jak kocha Chrystus. Jeżeli podejmiemy Bożą inicjatywę i zaczniemy się wytrwale modlić, wtedy Chrystus będzie mógł nas przemieniać, czynić uczestnikami "swej boskiej natury" (2 P 1, 4), czyli prowadzić do pełni szczęścia w niebie. Codzienna modlitwa jest więc konieczna dla naszego zbawienia, abyśmy mogli dojrzewać do miłości i stawać się ludźmi naprawdę szczęśliwymi.

Wysłuchuje wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą (1 J 5,14)

Powinniśmy codziennie prosić Chrystusa, aby naszym największym pragnieniem stało się Jego pragnienie naszego zbawienia, byśmy ze wszystkich sił dążyli do zjednoczenia się z Nim w miłości. To jest najważniejszy cel naszego ziemskiego życia i wszystko inne ma być temu podporządkowane.

Abyśmy mogli otrzymać wszystko, o co na modlitwie Pana Boga prosimy, powinniśmy spełnić następujące warunki:

  1. Całkowicie zawierzyć i oddać siebie Chrystusowi na Jego wyłączną własność.
  2. Bezgranicznie zaufać Jego miłości, ponieważ Chrystus lepiej od nas wie, co jest nam potrzebne do szczęścia.
  3. W pełni zaakceptować decyzje Jego Boskiej woli i podporządkować się im całkowicie.
Pierwszą naszą czynnością każdego dnia, zaraz po przebudzeniu, powinien być akt całkowitego oddania się Chrystusowi przez Maryję: Totus Tuus - cały jestem Twój (cała jestem Twoja) - tak jak to codziennie czynił Jan Paweł II. Staraj się modlitwę swoją połączyć z Matką Moją - zalecał Pan Jezus św. Faustynie - módl się z serca w złączeniu z Maryją (Dz. 32).

Przez akt całkowitego zawierzęnia siebie Bogu za pośrednictwem Maryi wyrażam zgodę na to, aby Jezus był jedynym Panem mojego życia, a Maryja moją nauczycielką i przewodniczką na trudnej drodze wiary. Ten akt oddania powinno się powtarzać w ciągu dnia na początku każdej modlitwy wraz z prośbą o światło Ducha Świętego.

Przystępując do modlitwy, trzeba całkowicie zaufać Jezusowi i powierzyć Mu wszelkie swoje kłopoty, obawy i lęki. W każdej sytuacji żyć nadzieją - a szczególnie wtedy, gdy po ludzku nie ma podstaw do żadnej nadziei - i w pełni ufać Bogu. Pan Jezus poprzez św. Faustynę zapewnia nas: Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz; Jak bardzo kocham dusze, które Mi zupełnie zaufały - wszystko im uczynię (Dz. 294); Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej (Dz. 1541).

Największą chwałę oddajemy Bogu, gdy ofiarowujemy Mu swojąwolę i przyjmujemy wszystko, co nas w życiu spotyka, z całkowitym poddaniem się Jego woli. Jeżeli pragniemy osiągnąć życie wieczne, to musi się w nas spełnić święta wola Boga. Dlatego powinniśmy zawsze modlić się o poznanie Bożej woli: Bądź wola Twoja, Panie, a nie moja, ponieważ Ty lepiej ode mnie wiesz, co jest mi najbardziej w życiu potrzebne.

Jeżeli te trzy warunki zostaną spełnione, to wtedy modlitwa staje się źródłem największej naszej duchowej mocy i szczęścia. Modląc się w takim duchu, uczestniczymy we wszechmocy Boga samego.

Tak pisze św. Faustyna: Wszystkie moje niedostatki uzupełnia Jezus we mnie - Jego łaska, która działa nieustannie. Trójca Święta udziela mi swego życia w obfitości przez dar Ducha Świętego. Trzy Boskie osoby we mnie mieszkają. Bóg, jeżeli kocha, to całym sobą, całą mocą swej istoty. Jeżeli mnie Bóg tak ukochał, cóż ja na to - ja, oblubienica Jego? (Dz. 392).

Z Objawienia wiemy, że dla każdego człowieka jedynym źródłem życia i szczęścia jest tylko sam Bóg, który jest jeden w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jego właściwym imieniem jest: Ojciec, Syn i Duch Święty. Tak więc Pan Bóg objawił się nam jako wspólnota trzech Osób, jako "wieczna rodzina", która staje się naszą rodziną po przyjęciu przez nas sakramentu chrztu świętego. Szczytem naszej modlitwy i całkowitego oddania się Bogu jest uczestniczenie we Mszy św., podczas której jednoczymy się z Chrystusem w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Zostajemy wprowadzeni w wewnętrzne życie Trójcy Świętej i w jedności z Jezusem, w mocy Ducha Świętego, składamy siebie w doskonałej ofierze Bogu Ojcu. W ten sposób podczas Mszy św. uczestniczymy już w rzeczywistości nieba; mocą Ducha Świętego dokonuje się w nas proces naszego przebóstwienia (dopełnienia dzieła stworzenia), który ma trwać przez całe nasze ziemskie życie.

Naszym pierwszym i zarazem podstawowym powołaniem jest codzienna modlitwa i regularne uczestniczenie w Eucharystii, poprzez którą mamy pozwalać Chrystusowi, by przemieniał nas swoją miłością - abyśmy coraz pełniej kochali i stawali się świętymi.

Pan Bóg rzeczywiście bardziej nas kocha niż my samych siebie i każdego dnia pragnie dawać nam to wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Dlatego nigdy nie wysłucha naszych próśb, które by utrudniały bądź opóźniały naszą drogę do nieba, czy też się jej sprzeciwiały. Bóg wysłuchuje więc wszystkich naszych próśb, które nie sprzeciwiają się Jego planom naszego zbawienia (por. 1 J 5, 14).

Wytrwałość i dyscyplina

Trzeba na modlitwie rozmawiać z Bogiem tak, jak się rozmawia z najbliższym przyjacielem - mówić Mu o swoich radościach, kłopotach, wątpliwościach, lękach lub trwać w ciszy w objęciach Jego pokornej miłości. Koniecznym warunkiem dobrej modlitwy jest całkowite zerwanie z grzechem i nieustanna walka z nim oraz z szatanem - przez częste przystępowanie do sakramentu pokuty oraz podjęcie codziennego wysiłku wcielania w swoje życie polecenia Chrystusa: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (Mk 8, 34). Zaprzeć się samego siebie to znaczy nie szukać siebie w Bogu, nie szukać na modlitwie uniesień, radości i duchowych słodyczy - to przyjmować z wdzięcznością wszystko, co Bóg daje. Nie można się zniechęcać i rezygnować z modlitwy w okresach całkowitej oschłości i utraty wszelkiej słodyczy w Bogu. Prawdziwa modlitwa nie zależy bowiem od uczuć, ale od mojej woli. Właśnie wtedy, kiedy mi się najbardziej nie chce modlić, mam na modlitwę przeznaczyć dwa razy więcej czasu, ofiarując Chrystusowi moją oschłość, zniechęcenie, wszystkie lęki i wątpliwości.

Jeśli prosimy o laskę, Bóg ją da, ale chciejmy ją przyjąć; ale aby ją przyjąć, trzeba zaparcia. Miłość nie polega na słowach ni na uczuciach, ale na czynie. Jest to akt woli, jest to dar, czyli darowanie; rozum, wolę, serce - te trzy władze musimy ćwiczyć w czasie modlitwy - pisze św. Faustyna (Dz. 392).

Święty Jan od Krzyża, jeden z największych mistrzów życia duchowego, stwierdza, że: Utrata wszelkiej słodyczy w Bogu, oschłość, zniechęcenie, trud... to wszystko jest prawdziwym krzyżem duchowym i ogołoceniem w duchu ubóstwa Chrystusowego... Prawdziwy duch wybiera w rzeczach Bożych raczej to, co przykre, niż to, co miłe; skłania się bardziej ku cierpieniu niż ku pociechom; pragnie raczej wszystko utracić dla Boga niż posiadać; są mu milsze oschłości i utrapienia niż słodycz obcowania, bo to jest właśnie naśladowaniem Chrystusa i zaparciem się siebie, podczas gdy wszystko inne jest niczym więcej jak szukaniem siebie w Bogu... Boga w Bogu szukać to znaczy (...) być gotowym dla Chrystusa - zarówno z Boga, jak i ze świata wybierać to, co mniej odpowiada naturze.... Według woli Zbawiciela wyrzeczenie winno być jakby śmiercią i unicestwieniem doczesnym, naturalnym i duchowym wszystkich rzeczy cenionych przez wolę. Kto w ten sposób poniesie swój krzyż, doświadczy, że jest on jarzmem słodkim i brzemieniem lekkim (Mt 11, 30), i znajdzie we wszystkich rzeczach ulgę i słodycz... Jeśli dusza dojdzie odważnie do tego całkowitego Nic, które jest najgłębszą pokorą, dokona się wtedy zjednoczenie duchowe między nią a Bogiem... Polega ono (...) na prawdziwej śmierci krzyżowej w zmysłach i duchu, czyli w zewnętrznej i duchowej części człowieka (Droga na górę Karmel, II, 7, 2-11).

Jeśli się chce uczestniczyć w życiu Chrystusa, trzeba wraz z Nim przejść śmierć krzyżową: podobnie jak On ukrzyżować własną naturę przez umartwienie i zaparcie się siebie oraz wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak je Bóg ześle czy dopuści (św. Edyta Stein: Wiedza krzyża, s. 44-45).

Najbardziej podstępna pokusa

Jedną z najbardziej podstępnych i niezauważanych pokus szatana wobec chrześcijanina jest łatwe dyspensowanie się od obowiązku codziennej modlitwy. Jako człowiek wierzący, jestem zobowiązany, aby codziennie się modlić. Mam tak zaplanować sobie rozkład zajęć na każdy dzień, aby był w nim stały czas przeznaczony na modlitwę. I nie powinniśmy nigdy żałować tego czasu, ponieważ czas przeznaczony na bliski kontakt z Bogiem jest czasem najlepiej wykorzystanym - zapewnia nas Jan Paweł II (Dar i tajemnica, s. 86).

Trzeba się więc zdyscyplinować i ułożyć plan dnia, w którym będzie zarezerwowany czas na bardzo konkretną formę modlitwy, takąjak np. Eucharystia, różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, medytacja tekstów Pisma św. czy adoracja Najświętszego Sakramentu.

Nigdy nie należy zrażać się trudnościami i rezygnować, lecz pomimo licznych przeciwieństw powinno się trwać w postanowieniu codziennej modlitwy. Pamiętajmy, że to, co wystawia naszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość (Jk 1,3). A Pan Jezus zapewnia: Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie (Łk 21, 19). Poznałam, jak bardzo potrzeba nam wytrwałości w modlitwie - pisze św. Faustyna - i od takiej ciężkiej modlitwy zależy nieraz nasze zbawienie (Dz. 157).

Kiedy ze świata usunie się Boga, nie pozostanie na nim nic prawdziwie ludzkiego - mówił 24 czerwca 2001 r. w Kijowie Ojciec Święty Jan Paweł II. Podobnie będzie się działo w życiu indywidualnym każdego z nas, gdy przestaniemy się modlić. Wtedy zaczniemy żyć tak, jakby Bóg nie istniał. Świadomie i dobrowolnie usuwając Boga ze swego życia, wejdziemy na drogę takiego niszczenia swojego człowieczeństwa, że w końcu nie pozostanie w nim "nic prawdziwie ludzkiego".

Pan Jezus każdego z nas wybiera i powołuje, abyśmy stawali się świętymi. Brak modlitwy i życie w stanie grzechu (braku łaski uświęcającej) sprawia natomiast, że człowiek wchodzi na drogę prowadzącą do wiecznej zguby.

Odsłonię ci tajemnicę serca swego - mówił Jezus św. Faustynie - co cierpię od dusz wybranych (...). Miłość ich jest letnia, serce moje znieść tego nie może, te dusze zmuszają Mnie, abym je od siebie odrzucił. Inne nie dowierzają mojej dobroci i nigdy nie chcą zaznać słodkiej poufałości we własnym sercu, ale szukają mnie gdzieś daleko i nie znajdują. To niedowierzanie mojej dobroci najwięcej Mnie rani. Jeżeli nie przekonała was o miłości mojej śmierć moja, to cóż was przekona? Często rani Mnie dusza śmiertelnie, tu mnie nikt nie pocieszy. Używają łask moich na to, aby Mnie obrażać. Są dusze, które gardzą moimi łaskami i wszelkimi dowodami mojej miłości; nie chcą usłyszeć wołania mojego, ale idą w przepaść piekielną. Ta utrata dusz pogrąża mnie w smutku śmiertelnym. Tu duszy nic pomóc nie mogę, chociaż Bogiem jestem, bo ona mną gardzi; mając wolną wolę, może Mną gardzić albo miłować Mnie. Ty, szafarko mojego miłosierdzia, mów światu całemu o mojej dobroci, a tym pocieszysz serce moje. Najwięcej ci powiem, kiedy rozmawiasz ze mną w głębi serca swego; tu nikt przeszkodzić nie może działaniu mojemu, tu odpoczywam jako w ogrodzie zamkniętym (Dz. 580).

"Wnętrze duszy każdego człowieka jest wielkim i wspaniałym światem, w którym mieszka tylko on i Bóg" - pisze św. Faustyna. Odkrywajmy w codziennej modlitwie ten skarb i nawiązujmy osobisty kontakt z Bogiem, który nas ukochał aż do szaleństwa krzyża.

ks. M. Piotrowski TChr

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 5-2005

Wasze komentarze:
 Alicja: 09.05.2016, 10:18
 Dobry i milosciwy Boze, Drogi Ojcze proszę daj mi dar dobrej modlitwy.Pomoz mi się modlic w skupieniu. Wysluchaj prosb moich.
 Ziuta: 08.05.2016, 17:40
 Panie .Jezu prosze o sprawiedliwy sad o zwrucenie mych kontuw kture sasiedzi zakryli,by by to bylo wrucone by mogla pszeprowadzic wode, wykopac curke u siebie w domu. Boze wszystkie nadzieje w . Twym reku amen
 Justyna: 27.04.2016, 20:08
 Panie Boże przede mną ciężki czas,muszę złożyć papiery na komisję lekarską i martwić się o to czy przedłużą mi rentę bo jestem niezdolna do pracy i nauki jednym słowem nie nadaje się do niczego,proszę cię Panie o pomyślność w tej sprawie,żebym mogła w końcu spokojnie żyć i tak traktuje komisję lekarską jak wyrok na moje życie.
Proszę cię Boże o dużo łaski i litości w tej sprawie.
I Błagam abyś zwrócił mi chociaż siły w nogach bo nie mam już siły chodzić.
 Justyna: 20.04.2016, 18:47
 Panie Boże wiem,że nigdy nie powinnam narzekać na swój los pomimo tego,że jest mi ciężko i starać się jakoś żyć, jest mi trudno ale postanowiłam całkowicie oddać swój los w twoje ręce panie. Wiem,że ty jesteś dobry nie chcesz niczyjego cierpienia, i wiem,że nie na próżno zostawiłeś mnie na tym świecie. Powierzam ci od dziś wszystkie swoje: cierpienia,troski,marzenia i wierzę,że tak pokierujesz moim losem,że będę jeszcze szczęśliwa i zdrowa. Wiem,że moje wymagania mogą być wysokie,ale znam swoją wartość,jestem w stanie zaakceptować wszystko co mnie spotkało i nie dyskutować Boże z twoją wolą, wiem jedynie,że tyle ile w życiu się nacierpiałam to należy mi się zdrowie,scena - moim marzeniem jest śpiewać zawodowo jako piosenkarka, i hiszpański mąż oraz dobre nazwisko. To czy to wszystko mi się należy jednak pozostawiam Boże twojej woli,to są tylko moje najskrytsze pragnienia i marzenia,wolę powierzyć je tobie Boże niż swojej rodzinie, kocham rodziców,ale nie podoba mi się jak skreślają moje marzenia tylko dlatego że teraz mam słabe zdrowie. Zostawiam Boże wszystko tobie jak zdecydujesz tak będzie ja postaram się chodzić do kościoła i normalnie żyć pomimo ciężkich chorób i tego,że jestem na rencie.
 ma: 19.04.2016, 18:54
 i jeszcze dziękuję za ludzi, którzy uratowali 64konie z zatopionych po dach stajni. Prosze by nie było więcej ofiar śmiertelnych, by nadchodząca ulewa nie była tragiczna . proszę
 ma: 19.04.2016, 18:36
 dziękuję za wysłuchanie mojej prośby
 ma: 18.04.2016, 12:00
 dziękuję za przepędzenie tornada . proszę o ustanie ulewy i niezalanie
 ma: 18.04.2016, 10:25
 tylko nie tornado,prosze
 k: 15.04.2016, 10:22
 Panie Boże daj mi wytrwałość w modlitwie i radość życia . Choć przyznaję , jestem szczęśliwą w życiu za Twoim pośrednictwem. Ty dokonałeś wielu najlepszych wyborów za mnie. Dziękuję i proszę o dalsze siły.To wszystko Twoja wola.

 Justyna: 10.04.2016, 23:26
 Panie Boże tylko tobie mogę ufać i powierzać swoje smutki i troski. Zazwyczaj modle się w trudnych dla mnie w życiu chwilach,chciałabym mieć inne,lepsze życie bo jestem chora i trudno zaakceptować mi to jako wolę twoją Boże,nie podważam twoich decyzji,nie wiem czy też nie mam zbyt wysokich wymagań wobec ciebie,ale tylko ty nie wyśmiejesz moich marzeń,jakby to ująć moja rodzina zaraz by mi powiedziała,że żyję nie w tym świecie, a przecież każdy ma jakiś cel do życia i chce czuć się spełniony i szczęśliwy,ja wiem,że tyle ile się nacierpiałam w swoim życiu to nie ma ceny,która by mi zwróciła zdrowie i stracone 8 lat mojego życia,ale wiem jedno ja uważam,że należy mi się za to cierpienie scena - chciałabym śpiewać i kiedyś zostać piosenkarką, i hiszpański mąż,całe życie byłam dobra i skromna,nie wymagam od ciebie niczego Boże,ale proszę abyś rozważył na poważnie moje potrzeby a ja ze swojej strony postaram się bardziej zaufać tobie i w chwilach zwątpienia będę opierać się na modlitwie i postaram się chodzić do kościoła.
 KAROL: 07.04.2016, 22:24
 BOŻE DAJ MI JUTRO WYGRAĆ W EUROMILIONS PROSZĘ CIEBIE
JULIAN
 Justyna: 07.04.2016, 21:54
 Panie Boże dziękuję ci za pomyślność ostatnich dni i wizyt lekarskich proszę cię teraz jedynie o zdrowie i o dalszą pomoc,została mi tylko komisja lekarska jako moje największe zmartwienie ale wierze że dzięki tobie boże wszystko skończy się pomyślnie. Ja ze swojej strony obiecuje poprawę i spowiedź w najbliższych dniach.
 Justyna: 03.04.2016, 17:50
 Panie Boże ja to już nie ogarniam swojego życia jestem chora nie mogę się uczyć,pracować a w dodatku nie wiem czy przedłużą mi rentę. wszystko zależy od jutrzejszej wizyty lekarskiej na którą szczerze mówiąc nie mam ochoty jechać. Cóż mogę zrobić? jedynie prosić cię Boże o łaskę,pomyślny los, zdrowie. Powierzam ci swoje smutki i cierpienia i również oddaję los w twoje ręce panie niech się dzieje wola twoja ja już jestem bezsilna na swoje życie, mam pasje, wiele pięknych marzeń ale rzeczywistość mnie przerasta, dopomóż mi Boże i spraw by mój los się odmienił wedle twojej Bożej woli. Tak mi dopomóż Bóg.
 Paweł: 01.04.2016, 14:23
 Proszę nie usuwajcie tego wpisu. Byłem zniewolony przez grzech nieczystości. Złamałem wszystkie przykazania, nie było we mnie miłości. Od kilku lat miałem myśli samobójcze i próby samobójcze. Niby z wierzchu okej. A w środku diabeł wcielony. Od młodych lat czytałem horoskopy (niby z ciekawości), chodziłem do uzdrowicieli (pierwszy raz z rodzicami w wieku 4 lat). Od dziecka czułem się czasem jakby nie obecny Mimo, że funkcjonowałem normalnie od kilkunastu lat czułem pustkę. Częste wybuchy lęku a innym razem agresji. Teraz wiem, że opuścił mnie duch święty a jego miejsce zajął "zły". Nigdy nie zaprzestajecie modlitwy nawet jak wasza wiara jest słaba i macie trudny charakter. Zapomnieć o Bogu to zapomnieć o miłości. Bóg jest miłością. Ja nie miałem miłości w sobie. Czyli Boga też.
 IRENA H: 31.03.2016, 21:40
 Cytat O tkliwy Pelikanie Dusz, Jezu Mój , Chryste. Krwia Swoja - Serce Moje z Win obmyj Nieczyste, Wszak Jedna Jej Kropla w Tak Wielkiej Jest Cenie, Ze Zdoła Przenieśc Swiatu Całemu Ocalenie ; Prosze O laski pełne i zdrowie w moje rodzinie
 IRENA H: 31.03.2016, 21:35
 Cytat O tkliwy Pelikanie Dusz, Jezu Mój , Chryste. Krwia Swoja - Serce Moje z Win obmyj Nieczyste, Wszak Jedna Jej Kropla w Tak Wielkiej Jest Cenie, Ze Zdoła Przenieśc Swiatu Całemu Ocalenie ; Prosze O laski pełne i zdrowie w moje rodzinie
 ziuta: 25.03.2016, 22:44
 BOZE BADZ ZAWSZE Z NAMI OPIEKUJ SIE BY SASIEDZKA KLESKA NAM NIE PZSESZKADZALA WNASZEJ DRODZE ZYCIOWEJ.ABYSMY MOGLI KOZYSTAC SWYMI KATAMI CO NALEZA DO NAS WSPIERAJ NAS W KAZDEJ POCZEBIE,AMEN
 a: 19.03.2016, 23:28
 Proszę o opiekę,mądre decyzje
 ma: 16.03.2016, 21:37
 Boże, proszę o Twą opiekę i zdrowie dla Zosi, Radzia, Dominiki,TS, Tadzia i Sadie oraz dobre wieści.proszę.
 ma: 16.03.2016, 05:04
  Panie Boże, proszę o Twą opiekę i zdrowie dla Zosi, Radzia, Dominiki,TS,Tadzia i Sadie oraz dobre wieści, lepsze zdrowie i zniknięcie bólu. Proszę.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] (23) [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej