Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Maryja wzorem posłuszeństwa Duchowi Świętemu

Maryja była pierwszą osobą obdarzoną tym światłem, które pewnego dnia Jej Syn Jezus miai obiecać uczniom: "Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem" (J 14, 26). Duch Święty, który umożliwia wiernym i Kościołowi zrozumienie sensu i wartości słów Chrystusa, działał już w Maryi, która jako Matka Wcielonego Słowa była Sedes Sapientiae, Oblubienicą Ducha Świętego, pierwszą zwiastunką i pośredniczką Ewangelii o pochodzeniu Jezusa.

Także w późniejszych latach w Nazarecie Maryja zachowywała i rozważała w ciszy swego serca wszystko, co dotyczyło osoby i przeznaczenia Jej Syna. Może nie miała nikogo, komu mogłaby się z tego zwierzyć, może mogła uchwycić sens tylko niektórych słów, niektórych spojrzeń Syna. Ale Duch Święty wciąż "przypominał" w głębi Jej duszy wszystko, co przeżyła i co zasłyszała. Pamięć Maryi rozjaśniało światło zstępujące z góry. To światło było źródłem narracji Łukasza. Ewangelista sam daje nam to do zrozumienia, gdy powtarza, że Maryja wszystko zachowywała i rozważała w swym sercu: za sprawą Ducha Świętego mogła Ona odkryć wyższe znaczenie słów i wydarzeń poprzez refleksję, która ujmowała w całość wszystkie te sprawy. Dlatego Maryja jest dla nas wzorem człowieka, który poddając się przewodnictwu Ducha Świętego przyjmuje i zachowuje w sercu - niczym dobre ziarno (por. Mt 13,23) - słowa Objawienia, usiłuje je jak najlepiej zrozumieć, aby przeniknąć w głąb tajemnicy Chrystusa.

Prawidłowe i pogłębione odczytanie "wydarzenia" Wcielenia Słowa prowadzi do odkrycia, wraz z prawdą o Chrystusie, Człowieku-Bogu, także prawdy o Duchu Świętym, składającą się na jedną tajemnicę Wcielenia, która zostaje nam objawiona w Nowym Testamencie przede wszystkim jako wydarzenie historyczne i biograficzne, pełne tajemniczej prawdy - w przekazie Mateusza i Łukasza o poczęciu i narodzinach Jezusa. Uznajemy tę tajemnicę, gdy w wyznaniu wiary w Chrystusa, przedwiecznego Syna Bożego, mówimy, że stał się człowiekiem, począł się i narodził z Maryi Dziewicy "za sprawą Ducha Świętego".

Tajemnica ta przebija z opowieści ewangelisty Łukasza o zwiastowaniu Maryi, ukazanym jako wydarzenie umieszczone w kontekście głębokiego, wzniosłego i osobistego związku między Bogiem i Maryją. Ten sam tekst rzuca także światło na sprawę osobistego związku Boga z każdym człowiekiem.

Bóg, który jest obecny we wszystkim jako początek i moc utrzymująca w istnieniu każdą istotę zgodnie z jej naturą, uobecnia się "w nowy sposób" w każdym człowieku, który otwiera się Nań i przystępuje do Niego, przyjmując dar łaski, przez który może Go poznać i ukochać miłością nadprzyrodzoną, jako Gościa swej duszy, stającej się Jego świętym przybytkiem (por. św. Tomasz, Summa Theol., q. 8, a. 3 ad 4; q. 38, a. 1; q. 43, a. 3). Jednakże obecność jeszcze bardziej wzniosłą i doskonałą - co więcej, jedyną - Bóg urzeczywistnił w człowieczeństwie Chrystusa, łącząc je z sobą w Osobie przedwiecznego Słowa-Syna (tamże, I,q. 8, a. 3, ad 4; III, q.2, a. 2). Można powiedzieć, że w Maryi Bóg urzeczywistnił obecność specjalną i uprzywilejowaną: we Wcieleniu Słowa, w poczęciu i narodzeniu Jezusa Chrystusa, którego On sam jest Ojcem. Tajemnicę tę można odkryć wówczas, kiedy się rozumie Wcielenie w pełnym jego wymiarze.

Powrócimy do refleksji nad przekazem Św. Łukasza. Jest to zapis i świadectwo ściśle osobistego związku między Bogiem i Najświętszą Dziewicą, której Jego wysłannik zwiastuje Jej powołanie: ma stać się za sprawą Ducha Świętego Matką Mesjasza, Syna Bożego. Bóg udziela się Maryi w Troistości Osób, które Chrystus później ukaże jaśniej w Ich jedności oi w Ich odrębności. Archanioł Gabriel zwiastuje Jej, że z woli i za laską Boga pocznie i wyda na świat Tego, który zostanie rozpoznany jako Syn Boży; stanie się to za sprawą, to jest mocą Ducha Świętego, który zstępując na Nią sprawi, że zostanie ludzką Matką tego Syna. Określenie "Ducha Świętego" rozbrzmiewa w duszy Maryi jako imię własne Osoby, co jest nowością w stosunku do tradycji Izraela i tekstów Starego Testamentu, a równocześnie stanowi zadatek objawienia, które dopuszcza Ją do niejasnego jeszcze poznania tajemnicy trynitarnej (...). W zapisie Łukaszowym, obok innych wielkich prawd zawiera się i ta, że Bóg czeka na akt przyzwolenia Dziewicy z Nazaretu.

W księgach Starego Testamentu, gdzie mowa jest o niezwykłych okolicznościach narodzin, chodzi o rodziców, którzy ze względu na podeszły wiek nie mogą już mieć potomstwa. Tak było, poczynając od Izaaka, który rodzi się z sędziwych rodziców, Abrahama i Sary, aż po narodziny Jana Chrzciciela na progu Nowego Testamentu, z Zachariasza i Elżbiety, którzy także byli starzy.

W zwiastowaniu Maryi dzieje się coś zupełnie innego. Maryja całkowicie oddała się Bogu w dziewictwie. By stać się Matką Syna Bożego musiała wypełnić to jedno, czego od Niej oczekiwano: wyrazić zgodę, by Duch Święty dokonał w Niej swego dzieła mocą Boską.

Dlatego Wcielenie, będąc dziełem Ducha Świętego, zawiera w sobie akt wolnej woli Maryi, ludzkiej istoty. Istota ludzka (Maryja) odpowiada w sposób świadomy i wolny na działanie Boga: przyjmuje moc Ducha Świętego.

Prosząc Maryję o wolną i świadomą odpowiedź, Bóg szanuje w Niej i podnosi do najwyższej rangi "godność przyczynowości", którą On sam nadaje wszystkim istotom, a szczególnie istocie ludzkiej. Z drugiej strony mamy piękną odpowiedź Maryi: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1, 38), która już jest owocem działania Ducha Świętego w Jej osobie: w Jej woli i w Jej sercu. Jest to odpowiedź udzielona przez łaskę i w łasce, która pochodzi od Ducha Świętego, co nie umniejsza faktu, że jest ona autentycznym wyrazem wolności ludzkiego stworzenia, świadomym aktem wolnej woli. Wewnętrzne działanie Ducha Świętego zmierza do tego, by odpowiedź Maryi - tak jak odpowiedź każdej osoby ludzkiej wezwanej przez Boga - była odpowiedzią taką, jaka być powinna, i by w sposób jak najbardziej kompletny wyrażała osobistą dojrzałość oświeconej i pobożnej świadomości, która umie oddać się bez zastrzeżeń. Na tym polega dojrzałość miłości. Duch Święty, powierzając się ludzkiej woli jako Miłość (nie stworzona), sprawia, że w tym, komu się powierzył, rodzi się i rozwija miłość stworzona, która będąc wyrazem ludzkiej woli, stanowi jednocześnie duchową pełnię osoby. Maryja daje swoją odpowiedź miłości w sposób doskonały i dlatego staje się świetlanym wzorem osobistego związku Boga z każdym człowiekiem.

"Wydarzenie" z Nazaretu opisane przez Łukasza w ewangelii zwiastowania jest zatem doskonałym obrazem, "modelem" rzec można, związku Boga z człowiekiem. Bóg pragnie, aby ten związek wyrastał w każdej osobie z daru Ducha Świętego, ale także by opierał się na osobistej dojrzałości. U progu Nowego Przymierza Duch Święty czyni Maryi dar niezwykłej wartości duchowej, otrzymując od Niej akt przyzwolenia i posłuszeństwa miłości, który jest przykładem dla tych wszystkich, którzy są wzywani do wiary i naśladowania Chrystusa teraz, gdy "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14). Po spełnieniu się ziemskiej misji Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego, w całych dalszych dziejach Kościoła będą powtarzać się, jako przedłużenie, wydarzenia z Nazaretu, tajemnica Wcielenia: wezwanie skierowane do człowieka, "dar z siebie" ze strony Boga, działanie Ducha Świętego. I trzeba, by odpowiedź człowieka na to wezwanie i dar Boga była zawsze wyrazem owej osobistej dojrzałości, która błyszczy w fiat Dziewicy z Nazaretu podczas zwiastowania.

Jan Paweł II, katechezy środoweWasze komentarze:
 marzena aneta: 01.05.2023, 12:04
 Maryja wzorem posłuszeństwa Duchowi Świętemu dziękuję Maryjo kocham Cię proszę zamień mi w radość wszystkie cierpienia dziękuję Maryjo kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Maryjo kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dobrą spowiedź świętą w maju 2023 roku dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Tyburcjusz, Walerian i Maksymśw. Tyburcjusz, Walerian i Maksym

Modlitwa do św. Tyburcjusza, Waleriana i MaksymaModlitwa do św. Tyburcjusza, Waleriana i Maksyma

Modlitwa do św. WalerianaModlitwa do św. Waleriana

Chrzest PolskiChrzest Polski

Poznać Jezusa przy łamaniu chlebaPoznać Jezusa przy łamaniu chleba

Czapeczka i bucikCzapeczka i bucik

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna  
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej