Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

bł. Ignacy Kłopotowski

(1866 - 1931)

Ignacy Kłopotowski W niedzielę, 19 czerwca 2005 roku, podczas III Kongresu Eucharystycznego w Warszawie do chwały ołtarzy został wyniesiony ks. Ignacy Kłopotowski - apostoł słowa drukowanego. Opiekun ubogich, apostoł prasy katolickiej, założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.

Rys biograficzny

Urodził się 20 lipca 1866 r. w Korzeniówce k. Drohiczyna. Tu spędził dzieciństwo. Wykazywał wielką wrażliwość na łaskę i pragnienie głębokiego kontaktu z Bogiem. Mając jedenaście lat, w 1877 r. rozpoczął naukę w Męskim Klasycznym Gimnazjum w Siedlcach. Charakteryzowała go pilność w zdobywaniu wiedzy, gorliwość w praktykach religijnych i wierność wartościom chrześcijańskim. Już wtedy stawiał opór wobec prowadzonej rusyfikacji i z tego okresu wyniósł ideał walki w obronie katolicyzmu i polskości. W trakcie nauki rozpoznał w sobie powołanie kapłańskie. Odpowiadając na Boże wezwanie, w 1883 r. rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Lublinie. Następnie w latach 1889-1891 kontynuował studia teologiczne na Petersburskiej Akademii Duchownej. W tym okresie otrzymał święcenia subdiakonatu i diakonatu.

Dnia 5 lipca 1891 r. w katedrze lubelskiej z rąk ks. bp. Franciszka Jaczewskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Był 40 lat kapłanem. Jako neoprezbiter podjął w Kościele w Lublinie potrójną posługę: wikariusza parafii Nawrócenia św. Pawła, kapelana szpitala św. Wincentego oraz profesora seminarium duchownego. Kolejnymi jego placówkami były: parafia katedralna, rektoralny kościół podominikański św. Stanisława, gdzie przez 10 lat (1896-1906) pełnił funkcję rektora. W Lublinie szczególną troską otoczył biednych, organizując różne ośrodki charytatywne. Tu też rozpoczął apostolstwo słowa drukowanego.

Po siedemnastu latach pracy w diecezji lubelskiej, w 1908 r., za zgodą władz duchownych, przeniósł się do Warszawy. Duszpasterzował w Radziwiłowie i w kilku parafiach warszawskich: w kościele św. Anny, od 1914 r. jako rektor w kościele św. Jacka. Od 1919 r. do końca życia był proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele św. Floriana oraz dziekanem dekanatu warszawsko-praskiego. W Warszawie także znany był jako opiekun ubogich. Zdecydowanie rozszerzył dzieło wydawnicze. W 1920 r. założył Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Wyróżniała go ogromna aktywność, niespotykana ofiarność w służbie człowiekowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Zatroskany był o świętość własną, świętość członkiń założonej wspólnoty zakonnej oraz wiernych. Grono najbliższych przyjaciół sługi Bożego stanowili ludzie nieprzeciętni, świątobliwi, a niektórzy z nich są już błogosławionymi. Łączyły go bliskie relacje z błogosławionym o. Honoratem Koźmińskim, matką Marią Karłowską, ks. bp. Julianem Antonim Nowowiejskim, Bronisławem Markiewiczem. Zmarł w opinii świętości 7 września 1931 r.

Apostolstwo dobroczynne

Sługa Boży ks. Ignacy Kłopotowski od początku swego kapłaństwa cały angażował się w głoszenie Ewangelii, w dawanie świadectwa o Chrystusie, wykorzystując zdolności otrzymane od Boga. Szukał wciąż nowych i skutecznych sposobów duszpasterskich dostosowanych do ówczesnej sytuacji Kościoła i społeczeństwa. Przepowiadanie Ewangelii umacniał czynami miłosierdzia. Kwestował na terenie Lublina na rzecz najbiedniejszych. Zainicjował oraz prowadził jednocześnie kilka dzieł charytatywnych i oświatowych jak: Lubelski Dom Zarobkowy (1894), Przytułek św. Antoniego dla moralnie zaniedbanych kobiet (1896), domy opieki dla ludzi starszych, ochronki dla dzieci oraz sieć tajnych szkół w wiejskich miejscowościach pod Lublinem. Do współpracy włączał różne zgromadzenia zakonne oraz ludzi świeckich. Nie zważając na konsekwencje, pomagał misjonarzom unitów oraz często sam potajemnie udzielał sakramentów grekokatolikom. W archidiecezji warszawskiej aktywnie współpracował z Siostrami Miłosierdzia. Do opieki nad biednymi sprowadził z Krakowa na teren swojej parafii Siostry Albertynki i Braci Albertynów.

Apostolstwo słowem drukowanym

Chcąc objąć oddziaływaniem duszpasterskim jak największą liczbę ludzi, podjął się apostolstwa słowem drukowanym. Zainicjował je w 1896 r., wydając modlitewnik "Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu". Następnie kontynuował publikacje religijnych książeczek, a wśród nich dobrze przygotowane katechezy dla dorosłych i dla dzieci. Od grudnia 1905 r. wydawał tygodnik "Posiew", a dwa miesięcy później "Polak-Katolik". Twórczość piśmiennicza i wydawnicza ks. Ignacego Kłopotowskiego podporządkowana była ściśle pracy duszpasterskiej. Przeprowadził się do Warszawy, szukając korzystniejszych warunków dla apostolstwa słowem drukowanym, które uznał za najbardziej skuteczny sposób ewangelizacji. Podjął wielki trud kilkakrotnego organizowania drukarni oraz redakcji. W stolicy nie tylko zwiększył nakłady pism zainicjowanych w Lublinie, ale poszerzył wydawnictwo o nowe czasopisma jak: miesięcznik "Kółko Różańcowe" (1909), tygodnik dla dzieci "Anioł Stróż" (1911) oraz w 1922 r. wskrzesił katolicki tygodnik o wspaniałych tradycjach - "Przegląd Katolicki". Od 1928 roku do końca swego życia był redaktorem miesięcznika dla kapłanów - "Głos Kapłański". Wznawiał i wydawał nowe broszury, poprzez które szerzył kult Eucharystii, cześć Matki Bożej oraz skutecznie katechizował społeczeństwo. Organizował księgarnie, punkty sprzedaży i inne formy kolportażu. Swoimi przedsięwzięciami i artykułami narażał się władzom carskim. Najwięcej wyroków sądowych i procesów, łącznie z groźbą wywiezienia na Sybir, miał w latach 1911-1912. W 1910 roku biskup kielecki ks. Augustyn Łosiński nadał mu godność kanonika honorowego swojej kapituły, a Ojciec Święty w 1919 roku odznaczył go godnością prałata domowego.

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

W roku 1920 po przekonsultowaniu swoich zamierzeń z nuncjuszem apostolskim ks. Achillesem Rattim i ks. abp. Aleksandrem Kakowskim, dał początek nowej wspólnocie zakonnej - Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, mającej na celu apostolstwo słowem drukowanym oraz szerzenie kultu Matki Bożej. Wiele troski i serca poświęcił tworzącej się wspólnocie. Był ich kierownikiem duchowym, mistrzem formacji. Zajmował się także zewnętrznym rozwojem założonego dzieła. Po przekazaniu w 1926 roku własnej drukarni wraz z wydawnictwem na własność archidiecezji warszawskiej, urządził siostrom tymczasową drukarnię na Tamce, rejestrując ją jako "Drukarnia Loretańska". Następnie kupił budynek, który remontował, przystosowując na klasztor oraz drukarnię dla sióstr. W budynku tym mieści się do dziś dom generalny. Swoim duchowym córkom przekazał również dla dzieł apostolskich zakupiony w roku 1928 rozległy teren leśny z kilkoma budynkami nad rzeką Liwiec, nazwany Lorettem. W formacji zmierzał do tego, aby siostra loretanka na wzór Maryi była służebnicą Słowa Bożego. Był głęboko zjednoczony z Bogiem w doskonałej miłości i do takiej postawy wychowywał swoje duchowe córki.

Duchowość

Sługa Boży ks. Ignacy Kłopotowski w swojej duchowości przejawiał ogromne umiłowanie Eucharystii oraz maryjność. Skupienie wokół Eucharystii wprowadzało go w nową płaszczyznę życia, przemieniało wewnętrznie. Przechodził od kontemplacji Jezusa eucharystycznego do praktyki eucharystycznej. Cechowała go niezwykła umiejętność wiązania dwóch rzeczywistości: wiary i postępowania człowieka. Każdą Mszę św. sprawował w wielkim skupieniu, zatapiał się w Bogu. Tajemnice swoich spotkań z Chrystusem eucharystycznym odkrywał nieco w różnych wypowiedziach. Pomimo rozlicznych zajęć długie godziny spędzał przed tabernakulum. Na różne sposoby rozpowszechniał kult Jezusa eucharystycznego. W jego zaleceniach czytamy: "Nie żałuj czasu na nawiedzenie Jezusa w Najświętszym Sakramencie (...). Przekonasz się z doświadczenia swojego jak niewymowną pociechę sprawi ci ten czas, który spędzisz przed Najświętszym Sakramentem i jak niejedną przyniesie ci korzyść w życiu i w wieczności". Publikował pomoce duszpasterskie w celu upowszechnienia nabożeństw adoracyjnych oraz właściwego przeżywania Eucharystii w różnych jej aspektach. Wierzył w moc modlitwy i jej skuteczność. Pisał: "Czas modlitwy to czas najcenniejszy". Modlitwa była źródłem jego duchowych energii.

Jego pobożność eucharystyczna była zespolona z pobożnością maryjną. Miał on wielką pobożność "do Maryi" oraz kształtował swoją duchowość "na wzór Maryi". Praktykował różne formy kultu maryjnego i podawał je wiernym. Był żarliwym apostołem modlitwy różańcowej. Sam nigdy nie rozstawał się z różańcem. Założonemu zgromadzeniu zakonnemu obrał Maryję za patronkę i polecił szerzenie Jej czci.

Oceniając z perspektywy czasu życie i działalność ks. Ignacego Kłopotowskiego, bez wahania można stwierdzić, że był to człowiek wiary, a równocześnie kapłan otwarty na świat. Jego bogata osobowość, wzmacniana nieustannie intensywnym życiem religijnym, owocowała tak licznymi dziełami apostolskimi. Przenikało go uczucie ogromnej odpowiedzialności za zbawienie ludzi, losy Kościoła i Ojczyzny oraz wdzięczność Bogu za Jego łaski, a szczególnie za dar kapłaństwa. Miłość do Boga owocowała w nim miłością do człowieka, w szczególności ubogiego. Ufał Bożej Opatrzności i odważnie podejmował nowe inicjatywy ewangelizacyjne. Modlił się o doskonałe wypełnianie woli Bożej, a to pociągało za sobą bezwzględne posłuszeństwo Papieżowi i biskupom. Trzy lata przed śmiercią napisał: "Żyję dla Jezusa, zawsze gotowy stanąć przed Nim i tylko cieszyć się trzeba z tej racji, że śmierć wreszcie pozwoli mi zobaczyć Najwyższego Kapłana".

Modlitwy

Modlitwa do bł. Ignacego KłopotowskiegoModlitwa do bł. Ignacego Kłopotowskiego

Litania do bł. Ignacego KłopotowskiegoLitania do bł. Ignacego Kłopotowskiego

Nowenna do bł. Ignacego KłopotowskiegoNowenna do bł. Ignacego Kłopotowskiego

Zobacz więcej

Cud za wstawiennictwem ks. Ignacego KłopotowskiegoCud za wstawiennictwem ks. Ignacego Kłopotowskiego

Ogień Księdza Ignacego wciąż płonieOgień Księdza Ignacego wciąż płonie

Nasz orędownik w niebieNasz orędownik w niebie

s. Klara Bielecka CSLWasze komentarze:
 Pandemik: 28.06.2020, 00:25
 Proszę o uzdrowienie duchowości naszej Ojczyzny, Polski.
 mada15: 12.01.2016, 23:33
 proszę o uzdrowienie..............proszę
 , AURELIA ,: 07.09.2015, 18:05
 Błogosławiony Księże Ignacy Kłopotowski! Proszę Cię w tym roku Życia Konsekrowanego i Ojca Świętego Jana Pawła II o pomoc w znalezieniu uczciwej, stałej pracy, gdyż moje wysiłki, mimo, iż są ogromne nie przynoszą rezultatu. Ośmielam się też prosić o CUD, dzięki któremu zostaniesz rychło włączony w POCZET ŚWIĘTYCH!
 Ja M: 26.04.2015, 19:31
 Błogosławiony Mój,juz mi tyle razy pomogłeś,nie opuszczaj nas i tym razem.Za wsztstko serdeczne Bóg zapłać.
 wnuczka: 10.04.2015, 08:51
 Prosze o łaskę uzdrowienia dla dziadka
 Anna: 24.06.2014, 16:20
 Błogosławiony ks. Ignacy proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga o uzdrowienie z choroby kości.
 Maria: 09.05.2014, 12:43
 Blogoslawiony KS.Ignacy Bog zaplac za wszystko co dla nas zrobiles i wyblagales.prosze abys dalej czuwal nad nasza rodzina i sprawil aby syn rozwinal swoja firme i nie mial klopotow finansowych a my tzn jai moj maz pozostali zdrowi BOG Zaplac
 danusia rzym: 06.03.2014, 14:48
 bl. ignacy dopomoz dziekuje
 marta: 02.03.2014, 15:13
 Bł.Ignacy pomogłeś mi już 3 razy.Teraz proszę dla kogoś .Wiem,że się nie zawiodę i już dziś Dziekuję Panu za Ciebie Bł.Ignacy...


 Maria: 02.02.2014, 16:50
 Bl .Ignacy prosze wstaw sie u Maryji zeby pomogla mojemu synkowi ulozyc sobie sprawy finansowe tak zeby mogl spokojnie zyc ,lub spraw zebysmy mieli tyle pieniedzy aby mu pomoc Bog zaplac
 Maria: 07.09.2013, 09:56
 Bog zaplac Bl. Ignacy za to ze wyslucales moich prosb.. synowi i synowej zaczelo sie ukladac... Maja prace ,i moze pomalu wszystko bedzie dobrze... prosze wstaw sie u SW. Maryji.. zeby tak juz zostalo.. zebysmy mogli dokonac dobrych wyborow,i zyli w zgodzie i dzieciom szlo tak dobrze jak teraz Bog Zaplac
  Anna: 13.08.2013, 13:43
 Błogosławiony księże Ignacy ,proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu trudności małżeńskich ,opiekęnad synem ,aby nie wpadł w szpony alkoholowego nałogu ,oraz o Twoje wstawiennictwo przed Bogiem aby członkowie mojej rodziny ukochali Euchwrystięi nie zapominali jak ważne jest spożywanie Ciała Pańskiego ,o powrót niektórych jej członków do modlitwy i przyjmowania komunii,wstawiaj się za mojąrodziną czcigodny księże Ignacy.
 mama: 24.11.2012, 12:10
 bardzo cie prosze o prace dla syna
 Małgonia: 03.11.2012, 13:16
 Cichutko proszę Cię bł.Ignacy o uproszenie u Miłosiernego Pana łaski zdrowia dla mnie.
 nnnnn: 20.07.2012, 10:57
 bł Ignacy Kłopotowski proszę ty wiesz o co.....
 HenryK: 24.12.2011, 15:34
 Proszę o Twoje wstawiennictwo u Pana Jezusa w intencji uzdrowienia mojej kochanej mamy.
 Beata: 07.12.2011, 08:14
 Bl. Ignacy prosze wypros mi laske zdrowia duszy i ciala ,prosze o uzdrowienie z nerwicy lekowej.
 Matka: 08.10.2011, 21:56
 Bł. księże Ignacy proszę wyproś nam u Pana Boga łaskę uzdrowienia syna z autyzmu
 krysia: 04.08.2011, 10:52
 Bł. ks. Ignacy błagam Cię o wstawiennictwo u Pana Boga , aby uwolnił z nałogu alkoholu i zła mojego brata.Panie Jezu, proszę przemień jego zimne serce i duszę ,aby potrafił dostrzec w życiu rzeczy nadrzędne.
 Maria : 31.05.2011, 16:29
 Ignacy prosze o pomoc i wstawiennictwo u Maryji.. dla moich dzieci syna i synowej stracili prae maja duze dlugi... teraz zaczynaj w innym miescie .. prosze pomoz im w realizacji ich planow i zeby mogli tyle zarabiac i moc splacac dlugi... bog zaplac
(1) [2]


Autor

Treść

Nowości

św. Bonawenturaśw. Bonawentura

Modlitwy do św. BonawenturyModlitwy do św. Bonawentury

Litania do św. BonawenturyLitania do św. Bonawentury

Modlitwa do św. Pompiliusza Marii PirrottiegoModlitwa do św. Pompiliusza Marii Pirrottiego

Nie umiem się modlić jak Niemiec...Nie umiem się modlić jak Niemiec...

ks. Romuald Laquaks. Romuald Laqua

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej