Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Przed uroczystością (16-24 grudnia) lub w okresie Bożego Narodzenia

Nowenna przed Bożym Narodzeniem rozpoczyna się 16 grudnia i trwa przez kolejne 9 dni do 24 grudnia.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Modlitwy na kolejne dni nowenny

DZIEŃ I - 16 GRUDNIA
Przyjdź, Panie Jezu

Panie Jezu Chryste, oto przychodzisz na ziemię jako Pan i Król całego stworzenia. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi wyjść na Twoje spotkanie. Przygotowując się na Twe przyjście, ofiarujemy Tobie nasze pełne miłości oczekiwanie i naszą modlitwę. Pośród cierpień i niepewności naszych czasów przyzywamy Twojej obecności. Ożywieni nadzieją nowego nieba i nowej ziemi, kierujemy nasz wzrok ku temu, co wieczne, nieprzemijające i święte. Prosimy, abyś nawiedził nas swoją łaską i ubogacił swą obecnością. Prosimy za wszystkich ludzi, którzy z nadzieją oczekują Twojej pomocy, łaski i miłosierdzia Niech wszyscy na całym okręgu ziemi zaznają radości Twojego przyjścia. Prosimy także za tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają i nie wierzą; wylej na nich strumienie ożywczej łaski, udziel im darów pokoju i poznania Twojej nieskończonej miłości. Zechciej przyjąć nasze modlitwy. Panie, przyjdź, aby uwolnić nas z ziemi wygnania i połącz nas kiedyś w Twoim chwalebnym Królestwie, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ II - 17 GRUDNIA
Pragnienie i radość

Panie Jezu Chryste, Twoje przyjście do nas jest podobne do blasku wschodzącego słońca, do rosy spadającej na ziemię. Ty przyjąłeś Ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się Człowiekiem. W ten sposób spełniły się obietnice przepowiedziane przez Proroków. Prosimy Cię, daj nam lepiej rozumieć tajemnicę Twojego przyjścia do nas. Oświeć nas, abyśmy za przykładem Twoich Świętych, pojęli tajemnice Twego Królestwa, do którego zostaliśmy wezwani. Niech towarzyszy nam świadomość, że należymy do ludu wybranego, ubogaconego błogosławieństwem i obietnicą daną Abrahamowi i jego potomstwu. Niech wszystkie rodziny na całej ziemi odnajdą w Tobie siłę, radość i pokój. Niech wszystkie narody od wschodu do zachodu słońca karmią się u stołu Twego Słowa i Eucharystii. Daj nam tę łaskę, o Panie, abyśmy Twego przyjścia oczekiwali na modlitwie i uwielbianiu Twojego imienia. Spraw, abyśmy, skoro przyjdziesz i zakołaczesz, z radością wyszli na Twoje spotkanie. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ III - 18 GRUDNIA
Przygotowanie

Panie, Twa mądrość ogarnia całe stworzenie, zarządza wszystkim z łagodnością i mocą. Przyjdź i naucz nas dróg mądrości. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, ześlij nam Ducha świętości, abyśmy nasze dusze przygotowali na Twe spotkanie. Udziel nam łaski odpuszczenia wszystkich grzechów i uwolnij nas od win. Przymnóż nam wiary i rozbudź w nas umiłowanie Twojej świętej woli. Umocnij naszą nadzieję na osiągnięcie dóbr wiecznych. Rozpal naszą miłość, która prowadzi do świętości. Dopomóż nam, stworzonym na obraz i Twoje podobieństwo, odbudować to, co zniszczył w nas grzech. Niech Twoja, dobroć umocni nas i pomoże przygotować się na Twe przyjście, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ IV - 19 GRUDNIA
Świadectwo Boga

O Panie, Ty ukazałeś się Mojżeszowi w płonącym krzaku, a na górze Synaj nadałeś mu Prawo. Prowadź Twój lud i przyjdź, aby wybawić nas potężnym ramieniem. Syn Twój, o Panie, jest obecny pośród nas. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę i uczyń nas Jego wiernymi uczniami, którzy odważnie dają świadectwo Ewangelii. Daj nam zrozumieć, że miłość Twoja, jaką nas umiłowałeś, uczyniła nas Twoimi dziećmi. Niech zatem nic nie przeszkadza nam w dawaniu świadectwa naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i wyznawaniu prawd Ewangelii. Dopomóż także wszystkim, którzy głoszą Twoje słowo, aby na wzór Jana Chrzciciela z mocą ukazywali ludowi Chrystusa Zbawiciela. Spraw także, Ojcze niebieski, aby wszyscy ludzie budowali nowy świat i wzajemnie okazywali się braćmi. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który jako Baranek gładzi grzechy świata i z Tobą oraz Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ V - 20 GRUDNIA
Posłuszeństwo sprawiedliwego

Panie Jezu Chryste, przed Tobą upadają wszyscy królowie, wszystkie narody przyzywają Twego imienia, przyjdź i zbaw nas. Przez Ciebie zanosimy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie za wierność Jego obietnicom, za zapowiedź Twojego przyjścia, za Twoje narodzenie z rodu Dawida, za Twoje przyjście jako Zbawiciela świata. Dopomóż nam wiernie wypełnić Twoje zamiary względem nas. Niech za przykładem świętego Józefa będziemy zawsze posłuszni Twojej woli, także wtedy, gdy wszystko zdawać się będzie spowite w mroku. Naucz nas w wewnętrznym milczeniu rozpoznawać Twój głos i Twoje natchnienia. Daj nam trudzić się po to, aby imię Twoje i nadzieja zbawienia dotarły do wszystkich ludzi. Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je dla chwały Twojego imienia, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VI - 21 GRUDNIA
Służebnica Pańska

Panie Jezu Chryste, Ty przychodzisz, aby wybawić ludzi pogrążonych w mrokach i cieniu śmierci. Przyjmij dzisiaj nasze dziękczynienie. Dziękujemy Ci za to, że chciałeś mieć Matkę, najczystszą Dziewicę Maryję. Dziękujemy za Jej "fiat", wypowiedziane w sposób wolny i z zupełnym oddaniem się Bogu. Dzięki Ci składamy, o Panie, że przez Maryję stałeś się Człowiekiem, naszym bratem. Dzięki za to, że Matkę Twoją włączyłeś w tajemnicę zbawienia i odkupienia ludzi. Dzięki, że uczyniłeś Ją naszą najmilszą Matką oraz doskonałym wzorem i obrazem Twojego Kościoła. Przyjmij to nasze podziękowanie i pozwól nam przeżyć tajemnice Twojego narodzenia z pokorą i miłością Twojej najczystszej Matki. Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VII - 22 GRUDNIA
Bóg z nami

Przyjdź, Panie Jezu i oświeć tych, którzy pogrążeni są w mrokach i cieniach śmierci. Przyjdź i okaż nam miłość Ojca na nowo. Zamieszkaj pośród nas i naucz dróg roztropności. Chwała Tobie, Panie, za miłość niewysłowioną, która skłoniła Cię, byś stał się naszym bratem. Chwała Tobie i uwielbienie, za to, że włączyłeś nas do rodziny Twojego Kościoła, za to, że w nasze serca wlałeś nadzieję życia wiecznego w Twoim Królestwie. Miłością naszą chcemy wynagrodzić brak miłości i to, że ludzie Cię nie przyjęli. Niech rozbłyśnie nad nami światło Twej chwały. Niech Twoje przyjście zwycięży i rozproszy ciemności zła, a ludzi podległych niewoli grzechu uwolni. Przyjdź, o Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VIII - 23 GRUDNIA
Miłość, która zbawia

Przyjdź, Panie, upragniony Królu narodów, połącz ludy więzami miłości; przyjdź i zbaw człowieka, którego z ziemi utworzyłeś. Przyjmij, Ojcze Niebieski, nasze wołanie i okaż nam Twoje miłosierdzie. Uwolnij nasze serca od smutku i oziębłości. Rozpal naszą miłość. Uczyń nas narzędziami pokoju w Twoim Kościele. Napełnij nas darami Twego Ducha, Jego miłością, nadzieją zbawienia i zachowaj nas wiernymi w Twojej służbie. Od Ciebie, Ojcze miłosierdzia, oczekujemy zbawienia. Niech nowe narodzenie Twojego Syna wyzwoli nas z niewoli wszystkich grzechów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ IX - 24 GRUDNIA
Dziecię nam się narodziło

O Zbawicielu, Królu nasz i dawco prawa, nadziejo i zbawienie wszystkich ludów, przyjdź i zbaw nas, Panie, nasz Boże. Ty jesteś Słowem Boga, które stało się Ciałem, które zamieszkało między nami dla naszego zbawienia. Ty jesteś naszą pociechą i umocnieniem w ziemskiej pielgrzymce. Pomóż nam, Jezu, przyjąć tajemnice zbawienia sercem prostym i czystym. Pozwól nam jak najobficiej czerpać z Twego Boskiego życia, które nam przyniosłeś. Naucz nas na wzór Twojej Matki słuchać i wiernie zachowywać słowo Boże. Niech nasza modlitwa wyjedna pokój uciśnionym, ubogim i maluczkim. Niech radują się, że ich kochasz najwięcej. Niech ludzie całej ziemi uwierzą i przyjmą Ciebie. Usłysz, o Panie, te nasze modlitwy dla chwały Twojego imienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

K. A słowo stało się Ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Módlmy się: Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka na Twój obraz, i przedziwnie odkupiłeś nas i odnowiłeś, udziel nam uczestnictwa w Boskim życiu Twego Syna, który zechciał przyjąć naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Wasze komentarze:
 B...: 21.12.2011, 23:29
 Błagam Cię Dziecię Jezus o to abym była silna,piękna zewnętrznie i wewnętrznie.Proszę abym była Sobą zawsze i wszędzie i abym doszła do Siebie po wielu trudach które Mnie w życiu dotknęły.
 Teresa: 20.12.2011, 23:33
 Błagam Cię Dzięciątko Jezus abym nie była zmienna tzn.abym się nie buntowała bez powodu i nie czepiała bez powodu Siebie i innych.Proszę żeby nie było we Mnie nienawiści,wrogości do ludzi którzy Mnie i Moją Rodzinę najmocniej skrzywdzili.P.S.Proszę Ty wiesz Dziecię o co Mi chodzi o rozwiązanie pewnego problemu.
 Patrycja: 19.12.2011, 23:26
 Proszę Cię Dziecię Jezus o łaskę pięknego życia i tę łaskę aby dane mi było narodzić się z Ducha na nowo.
 xxx: 19.12.2011, 16:41
 Boskie Dzieciatko spraw , zeby caly swiat zrozumial ze BOG jest dostepny dla wszystkich, jest osiagalny, ze zyje ON wnaszym wlasnym umysle.
 Czcicielka : 18.12.2011, 22:27
 Błagam Cię dzięciątko Jezus o uzdrowienie i uwolnienie mnie od życia przeszłością,złych wspomnień;myśli,wrogów,przekleństw,upadków,błędów,wszelkiego grzechu ciężkiego szczególnie nieczystego.Błagam abym nie tylko ja została przez Ciebie uzdrowiona i uwolniona ale również moja Rodzina.
 beata: 18.12.2011, 18:27
 Dzieciątko Jezus proszę Cię z całego serca odsuń ode mnie kłopoty,w które się wplątałam,daj mi radość życia,spraw,żeby mój syn miał ochotę do nauki,polecam Ci wszystkie moje dzieci i męża.
 M.....: 17.12.2011, 23:15
 Proszę Cię Dziecię Jezus o Dobrego męża...
 Rodzina: 16.12.2011, 22:14
 Proszę Cię Dzieciątko Jezus o to abym mogła być szczęśliwa;kochać i być kochaną.Błagam o łaskę czystości i wytrwania w niej;a dla Swoich najbliższych o zdrowie,wzajemną miłość i oczywiście dla Nas o Boże Błogosławieństwo na Święta B.N.i zbliżający się 2012 Nowy Rok.
 E......: 16.12.2011, 12:19
 DZIECIĄTKO JEZUS WSTAW SIĘ ZA MNĄ I MOJA RODZINĄ W ZNANYCH TOBIE INTENCJACH

 alina: 14.12.2011, 20:40
 Dzieciątko Jezus proszę Cię o łaskę wiary dla córek i męża
 alina: 14.12.2011, 20:35
 Dzieciątko Jezus proszę Cię o łaskę wiary dla córek i męża
 Wanda: 18.03.2011, 08:16
 Dzieciątko Jezus otocz opieką Marka jego całe życie,daj mu łaskę spowiedzi,niech wróci do koscioła,zeslij mu mądrą żonę,chroń go od wszelkiego zła.Jezu ufam Tobie.
 Paulinka: 08.02.2011, 21:40
 LUDZIE - DZIECIĄTKO, A NIE DZIECIOTKO! Trochę szacunku w ortografii choćby dla Boga samego!
 Wojciech : 18.12.2010, 19:45
 Dzieciątko Jezus gorąco proszę o rozwiązanie moich trudności materialnych i finansowych,bym pospłacał wszystkie należności moim wierzycielom i stał się człowiekiem uczciwym,bym wraz z moją Mamą wiódł życie godziwe i w bezpiecznych warunkach.Proszę o Twe błogosławieństwo dla moich krzywdzicieli zwłaszcza dla wszystkich tych,którzy mnie okradli i wykorzystali moją otwartość i zaufanie do drugiego człowieka.
 mariola: 18.12.2010, 17:19
 Dzieciątko Jezus proszę o zdrowie dla mnie immoich bliskich, nawrócenie i zerwanie z nałogiem dla brata, i spełnienie , spełnione życie rodzinne, zawodowe, dobrobyt
 Ela: 16.12.2010, 16:31
 Dziecię Jezu wysłuchaj mnie,proszę o zdrowie i pracę dla męża.Niech nie moja a Twoja wola się stanie.
 maria: 16.12.2010, 08:00
 Dzieciątko Jezus proszę błogosław mi w nadchodzacym roku 2011 miej w opiece moja rodzine pomóż znalesc prace i daj nadzieje na lepsze jutro badz ze mna zawsze nie opuszczaj mnie
 J.P.: 15.12.2010, 21:22
 Dzieciątko Jezus pokornie proszę Cię o uzdrowienie
 Casimir: 29.09.2010, 10:55
 Jezu-Dzieciątko Boże, którego pożądam całym sercem.Proszę Cię, by w tym 2010 roku serce moje stało się miejscem twego narodzenia. By jak to dzieciątko, rozwijał się we Mnie duch walki z wszelkimi złowrogimi intrygami, i złem które słudzy szatana rozsiewają wokół Mnie. Ty widzisz Jezu, że walczę o dobro, które ma Mnie zbliżyć do Ciebie. Że moja przyjaźń z ludźmi: to jeden ze sposobów walki z nimi i ich fałszywą postawą wobec Mnie. Jezu ukaż im prawdziwy obraz mej osoby który nie jest Ci tajny.Spraw bym tylko twoim sposobem mógł pokonać sługi szatana którzy stają na mej drodze by odwieźć Mnie od Ciebie. O Jezu,bądź moim jedynym ratunkiem w którym pokładam nadzieję i polecam go innym.
 Ola: 24.08.2010, 13:14
 Dzieciątko Jezus proszę o nawrócenie,przemianę serca,wyzwolenie z alkoholizmu i innych zniewoleń Łukasza,uzdrowienie naszych zranień,o dar macierzyństwa.Dziękuje
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] (16) [17]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej