Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Przed uroczystością (16-24 grudnia) lub w okresie Bożego Narodzenia

Nowenna przed Bożym Narodzeniem rozpoczyna się 16 grudnia i trwa przez kolejne 9 dni do 24 grudnia.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Modlitwy na kolejne dni nowenny

DZIEŃ I - 16 GRUDNIA
Przyjdź, Panie Jezu

Panie Jezu Chryste, oto przychodzisz na ziemię jako Pan i Król całego stworzenia. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi wyjść na Twoje spotkanie. Przygotowując się na Twe przyjście, ofiarujemy Tobie nasze pełne miłości oczekiwanie i naszą modlitwę. Pośród cierpień i niepewności naszych czasów przyzywamy Twojej obecności. Ożywieni nadzieją nowego nieba i nowej ziemi, kierujemy nasz wzrok ku temu, co wieczne, nieprzemijające i święte. Prosimy, abyś nawiedził nas swoją łaską i ubogacił swą obecnością. Prosimy za wszystkich ludzi, którzy z nadzieją oczekują Twojej pomocy, łaski i miłosierdzia Niech wszyscy na całym okręgu ziemi zaznają radości Twojego przyjścia. Prosimy także za tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają i nie wierzą; wylej na nich strumienie ożywczej łaski, udziel im darów pokoju i poznania Twojej nieskończonej miłości. Zechciej przyjąć nasze modlitwy. Panie, przyjdź, aby uwolnić nas z ziemi wygnania i połącz nas kiedyś w Twoim chwalebnym Królestwie, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ II - 17 GRUDNIA
Pragnienie i radość

Panie Jezu Chryste, Twoje przyjście do nas jest podobne do blasku wschodzącego słońca, do rosy spadającej na ziemię. Ty przyjąłeś Ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się Człowiekiem. W ten sposób spełniły się obietnice przepowiedziane przez Proroków. Prosimy Cię, daj nam lepiej rozumieć tajemnicę Twojego przyjścia do nas. Oświeć nas, abyśmy za przykładem Twoich Świętych, pojęli tajemnice Twego Królestwa, do którego zostaliśmy wezwani. Niech towarzyszy nam świadomość, że należymy do ludu wybranego, ubogaconego błogosławieństwem i obietnicą daną Abrahamowi i jego potomstwu. Niech wszystkie rodziny na całej ziemi odnajdą w Tobie siłę, radość i pokój. Niech wszystkie narody od wschodu do zachodu słońca karmią się u stołu Twego Słowa i Eucharystii. Daj nam tę łaskę, o Panie, abyśmy Twego przyjścia oczekiwali na modlitwie i uwielbianiu Twojego imienia. Spraw, abyśmy, skoro przyjdziesz i zakołaczesz, z radością wyszli na Twoje spotkanie. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ III - 18 GRUDNIA
Przygotowanie

Panie, Twa mądrość ogarnia całe stworzenie, zarządza wszystkim z łagodnością i mocą. Przyjdź i naucz nas dróg mądrości. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, ześlij nam Ducha świętości, abyśmy nasze dusze przygotowali na Twe spotkanie. Udziel nam łaski odpuszczenia wszystkich grzechów i uwolnij nas od win. Przymnóż nam wiary i rozbudź w nas umiłowanie Twojej świętej woli. Umocnij naszą nadzieję na osiągnięcie dóbr wiecznych. Rozpal naszą miłość, która prowadzi do świętości. Dopomóż nam, stworzonym na obraz i Twoje podobieństwo, odbudować to, co zniszczył w nas grzech. Niech Twoja, dobroć umocni nas i pomoże przygotować się na Twe przyjście, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ IV - 19 GRUDNIA
Świadectwo Boga

O Panie, Ty ukazałeś się Mojżeszowi w płonącym krzaku, a na górze Synaj nadałeś mu Prawo. Prowadź Twój lud i przyjdź, aby wybawić nas potężnym ramieniem. Syn Twój, o Panie, jest obecny pośród nas. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę i uczyń nas Jego wiernymi uczniami, którzy odważnie dają świadectwo Ewangelii. Daj nam zrozumieć, że miłość Twoja, jaką nas umiłowałeś, uczyniła nas Twoimi dziećmi. Niech zatem nic nie przeszkadza nam w dawaniu świadectwa naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i wyznawaniu prawd Ewangelii. Dopomóż także wszystkim, którzy głoszą Twoje słowo, aby na wzór Jana Chrzciciela z mocą ukazywali ludowi Chrystusa Zbawiciela. Spraw także, Ojcze niebieski, aby wszyscy ludzie budowali nowy świat i wzajemnie okazywali się braćmi. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który jako Baranek gładzi grzechy świata i z Tobą oraz Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ V - 20 GRUDNIA
Posłuszeństwo sprawiedliwego

Panie Jezu Chryste, przed Tobą upadają wszyscy królowie, wszystkie narody przyzywają Twego imienia, przyjdź i zbaw nas. Przez Ciebie zanosimy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie za wierność Jego obietnicom, za zapowiedź Twojego przyjścia, za Twoje narodzenie z rodu Dawida, za Twoje przyjście jako Zbawiciela świata. Dopomóż nam wiernie wypełnić Twoje zamiary względem nas. Niech za przykładem świętego Józefa będziemy zawsze posłuszni Twojej woli, także wtedy, gdy wszystko zdawać się będzie spowite w mroku. Naucz nas w wewnętrznym milczeniu rozpoznawać Twój głos i Twoje natchnienia. Daj nam trudzić się po to, aby imię Twoje i nadzieja zbawienia dotarły do wszystkich ludzi. Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je dla chwały Twojego imienia, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VI - 21 GRUDNIA
Służebnica Pańska

Panie Jezu Chryste, Ty przychodzisz, aby wybawić ludzi pogrążonych w mrokach i cieniu śmierci. Przyjmij dzisiaj nasze dziękczynienie. Dziękujemy Ci za to, że chciałeś mieć Matkę, najczystszą Dziewicę Maryję. Dziękujemy za Jej "fiat", wypowiedziane w sposób wolny i z zupełnym oddaniem się Bogu. Dzięki Ci składamy, o Panie, że przez Maryję stałeś się Człowiekiem, naszym bratem. Dzięki za to, że Matkę Twoją włączyłeś w tajemnicę zbawienia i odkupienia ludzi. Dzięki, że uczyniłeś Ją naszą najmilszą Matką oraz doskonałym wzorem i obrazem Twojego Kościoła. Przyjmij to nasze podziękowanie i pozwól nam przeżyć tajemnice Twojego narodzenia z pokorą i miłością Twojej najczystszej Matki. Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VII - 22 GRUDNIA
Bóg z nami

Przyjdź, Panie Jezu i oświeć tych, którzy pogrążeni są w mrokach i cieniach śmierci. Przyjdź i okaż nam miłość Ojca na nowo. Zamieszkaj pośród nas i naucz dróg roztropności. Chwała Tobie, Panie, za miłość niewysłowioną, która skłoniła Cię, byś stał się naszym bratem. Chwała Tobie i uwielbienie, za to, że włączyłeś nas do rodziny Twojego Kościoła, za to, że w nasze serca wlałeś nadzieję życia wiecznego w Twoim Królestwie. Miłością naszą chcemy wynagrodzić brak miłości i to, że ludzie Cię nie przyjęli. Niech rozbłyśnie nad nami światło Twej chwały. Niech Twoje przyjście zwycięży i rozproszy ciemności zła, a ludzi podległych niewoli grzechu uwolni. Przyjdź, o Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VIII - 23 GRUDNIA
Miłość, która zbawia

Przyjdź, Panie, upragniony Królu narodów, połącz ludy więzami miłości; przyjdź i zbaw człowieka, którego z ziemi utworzyłeś. Przyjmij, Ojcze Niebieski, nasze wołanie i okaż nam Twoje miłosierdzie. Uwolnij nasze serca od smutku i oziębłości. Rozpal naszą miłość. Uczyń nas narzędziami pokoju w Twoim Kościele. Napełnij nas darami Twego Ducha, Jego miłością, nadzieją zbawienia i zachowaj nas wiernymi w Twojej służbie. Od Ciebie, Ojcze miłosierdzia, oczekujemy zbawienia. Niech nowe narodzenie Twojego Syna wyzwoli nas z niewoli wszystkich grzechów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ IX - 24 GRUDNIA
Dziecię nam się narodziło

O Zbawicielu, Królu nasz i dawco prawa, nadziejo i zbawienie wszystkich ludów, przyjdź i zbaw nas, Panie, nasz Boże. Ty jesteś Słowem Boga, które stało się Ciałem, które zamieszkało między nami dla naszego zbawienia. Ty jesteś naszą pociechą i umocnieniem w ziemskiej pielgrzymce. Pomóż nam, Jezu, przyjąć tajemnice zbawienia sercem prostym i czystym. Pozwól nam jak najobficiej czerpać z Twego Boskiego życia, które nam przyniosłeś. Naucz nas na wzór Twojej Matki słuchać i wiernie zachowywać słowo Boże. Niech nasza modlitwa wyjedna pokój uciśnionym, ubogim i maluczkim. Niech radują się, że ich kochasz najwięcej. Niech ludzie całej ziemi uwierzą i przyjmą Ciebie. Usłysz, o Panie, te nasze modlitwy dla chwały Twojego imienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

K. A słowo stało się Ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Módlmy się: Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka na Twój obraz, i przedziwnie odkupiłeś nas i odnowiłeś, udziel nam uczestnictwa w Boskim życiu Twego Syna, który zechciał przyjąć naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Wasze komentarze:
 Edyta: 20.12.2018, 19:58
 Kochane Dzieciątko Jesus opiekuje się moim dzieckiem które noszę pod sercem.Uzdrow relacje w rodzinie
 Ania : 19.12.2018, 22:53
 Kochane Dzieciątko Jezus proszę o łaskę uzdrowienia i wszelkie błogosławieństwo dla Asi Grzesia i Maciusia. Bóg zapłać
 Ania: 19.12.2018, 22:46
 Kochane Dzieciątko Jezus proszę o łaskę uzdrowienia dla mojej rodziny Zbyszka Małgosi Maksymiliana Dominiki Ani, Asi Eli Janiny .Proszę cię o opiekę nad nami i o Twoje błogosławieństwo. Kocham Cię Jezusku kochany. Amen
 Asia : 19.12.2018, 07:15
 Dzieciątko Jezus proszę o szczęśliwą podróż do domu Jezu ufam tobie 🌹
 Matka: 19.12.2018, 02:50
 Najukochańsze Dzieciątko Jezus nawroć mojego syna Tomasza i uwonij go od nalogów niech ma sznsę żyć godnie jak dziecko Boże. Amen.
 Matka: 18.12.2018, 23:15
 Najukochansze i najdroższe dzieciątko Jezus tobie powierzać moje małżeństwo i nasze wspaniałe dzieci.Proszę cie o zdrowie pomoc i Twoją Bożą opiekę nad nami.Czuwaj przy mnie.Jezu Ty się tym zajmij.KOCHAM CIĘ. Amen
 Babcia: 18.12.2018, 22:40
 Dzieciątko Boże miej w opiece moje wnuki obdarz je zdrowiem i mądrością a to które jest jeszcze w łonie matki otocz opieką aby szczęśliwie przyszło na świat i było radością dla wszystkich
 agnieszka: 18.12.2018, 21:38
 Dzieciatko Jezus prosze cie o opieke nad moimi corkami Karolinka i Justynka i ich rodzinami prosze szczegolnosci o Jasia naszego przymnoz nam wiary nadzieji i milosci i madrosci Twojej Boze Amen
 Ewa: 18.12.2018, 21:19
 Dzieciątko Jezus prosze o opiekę nad moją rodziną,uwolnij nas od złego ducha który ciąży na naszych finansach,o poprawę naszej sytuacji finansowej,o uwolnienie męża od nałogu pijaństwa.Amen

 Matka: 18.12.2018, 14:58
 Najukochańsze Dzieciątko Jezus nawroć mojego syna Tomasza i uwonij go od nalogów niech ma sznsę żyć godnie jak dziecko Boże. Amen.
 Ewa: 18.12.2018, 08:15
 Najslodsze Dziecię Jezus zapraszam i proszę przyjdź do mego domu do serca mojego męża dzieci Michała Kingi ich sympatią Jacka i Eweliny do mego serca. Błagam daj łaskę żywej wiary. Szczerą spowiedż. Ochraniaj stawiaj na ich drodze swietych mocnych opiekunów swietych kapłanow. Proszę o życie dla nich w Św Sakramencie Małżeństwa. Dziękuję Dziecię Jezus. Kocham Cię❤
 Asia: 18.12.2018, 07:13
 Dzieciątko Jezus proszę o szczęśliwą podróż do domu Jezu ufam tobie 🌹
 Krysia Basia: 18.12.2018, 05:26
 Kochane Dziecię Jezu proszę przyjdź do naszego domu i wszystkich serc moich dzieci i serca mojego.Blagam o pokój i miłość w naszej rodzinie oraz ułożenie życia w Sakramentalnych małżeństwach .Dzeekujemy Ci Dzieciątko Jezu Amen.
 Matka: 18.12.2018, 00:56
 Najukochańsze Dzieciątko Jezus nawroć mojego syna Tomasza i uwonij go od nalogów niech ma sznsę żyć godnie jak dziecko Boże. Amen.
 Wieslawa: 17.12.2018, 23:28
 Dzieciątko Jezus dziękuję ci za wszystkie laski i błagam o nawrócenie mojego syna Tomasza by zbliżył się do Boga i przyjął Go do swojego serca.Dziękuje.
 Cecylia : 17.12.2018, 22:26
 Kochane dzieciątko JEZUS proszę Cię o cud uzdrowienia duszy i ciała dla Wioli oraz nawrócenie jej dzieci i męża wg Bożej woli. Proszę o przemianę serc moich dzieci i męża aby stanęły w prawdzie Proszę abyś Panie Jezu narodził się w moim domu i rodzinach moich dzieci. szczególnie w Kasiu o wyrównanie jej drogi do Ciebie wg twojej woli Panie Jezu TY SIE TYM ZAJMNIJ. Kocham Cię uwielbiam i otwieram moje serce dla Ciebie 💔
 Aneta mama Macka: 17.12.2018, 22:15
 Dziecię Jezu, proszę przyjdź do serca Maćka i odwróć go od grzechu. Niech rozpocznie na tej ziemi nowe życie, z Tobą nasz Zbawicielu❤❤❤❤
 Aga: 17.12.2018, 17:51
 O zdrpwie dla barbary
 Mira-mama i tesciowa17.2.2018: 17.12.2018, 17:25
 Dzieciątko JEZUS UZDROW małżeństwo Kasi i Rafała,UZDROW i ich rodzinę.Spraw aby byli takimi jak Ty chcesz dzieciątko Jezus żeby byli.
 Mira-mama i tesciowa17.2.2018: 17.12.2018, 17:24
 Dzieciątko JEZUS UZDROW małżeństwo Kasi i Rafała,UZDROW i ich rodzinę.Spraw aby byli takimi jak Ty chcesz dzieciątko Jezus żeby byli.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] (10) [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej