Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Przed uroczystością (16-24 grudnia) lub w okresie Bożego Narodzenia

Nowenna przed Bożym Narodzeniem rozpoczyna się 16 grudnia i trwa przez kolejne 9 dni do 24 grudnia.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Modlitwy na kolejne dni nowenny

DZIEŃ I - 16 GRUDNIA
Przyjdź, Panie Jezu

Panie Jezu Chryste, oto przychodzisz na ziemię jako Pan i Król całego stworzenia. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi wyjść na Twoje spotkanie. Przygotowując się na Twe przyjście, ofiarujemy Tobie nasze pełne miłości oczekiwanie i naszą modlitwę. Pośród cierpień i niepewności naszych czasów przyzywamy Twojej obecności. Ożywieni nadzieją nowego nieba i nowej ziemi, kierujemy nasz wzrok ku temu, co wieczne, nieprzemijające i święte. Prosimy, abyś nawiedził nas swoją łaską i ubogacił swą obecnością. Prosimy za wszystkich ludzi, którzy z nadzieją oczekują Twojej pomocy, łaski i miłosierdzia Niech wszyscy na całym okręgu ziemi zaznają radości Twojego przyjścia. Prosimy także za tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają i nie wierzą; wylej na nich strumienie ożywczej łaski, udziel im darów pokoju i poznania Twojej nieskończonej miłości. Zechciej przyjąć nasze modlitwy. Panie, przyjdź, aby uwolnić nas z ziemi wygnania i połącz nas kiedyś w Twoim chwalebnym Królestwie, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ II - 17 GRUDNIA
Pragnienie i radość

Panie Jezu Chryste, Twoje przyjście do nas jest podobne do blasku wschodzącego słońca, do rosy spadającej na ziemię. Ty przyjąłeś Ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się Człowiekiem. W ten sposób spełniły się obietnice przepowiedziane przez Proroków. Prosimy Cię, daj nam lepiej rozumieć tajemnicę Twojego przyjścia do nas. Oświeć nas, abyśmy za przykładem Twoich Świętych, pojęli tajemnice Twego Królestwa, do którego zostaliśmy wezwani. Niech towarzyszy nam świadomość, że należymy do ludu wybranego, ubogaconego błogosławieństwem i obietnicą daną Abrahamowi i jego potomstwu. Niech wszystkie rodziny na całej ziemi odnajdą w Tobie siłę, radość i pokój. Niech wszystkie narody od wschodu do zachodu słońca karmią się u stołu Twego Słowa i Eucharystii. Daj nam tę łaskę, o Panie, abyśmy Twego przyjścia oczekiwali na modlitwie i uwielbianiu Twojego imienia. Spraw, abyśmy, skoro przyjdziesz i zakołaczesz, z radością wyszli na Twoje spotkanie. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ III - 18 GRUDNIA
Przygotowanie

Panie, Twa mądrość ogarnia całe stworzenie, zarządza wszystkim z łagodnością i mocą. Przyjdź i naucz nas dróg mądrości. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, ześlij nam Ducha świętości, abyśmy nasze dusze przygotowali na Twe spotkanie. Udziel nam łaski odpuszczenia wszystkich grzechów i uwolnij nas od win. Przymnóż nam wiary i rozbudź w nas umiłowanie Twojej świętej woli. Umocnij naszą nadzieję na osiągnięcie dóbr wiecznych. Rozpal naszą miłość, która prowadzi do świętości. Dopomóż nam, stworzonym na obraz i Twoje podobieństwo, odbudować to, co zniszczył w nas grzech. Niech Twoja, dobroć umocni nas i pomoże przygotować się na Twe przyjście, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ IV - 19 GRUDNIA
Świadectwo Boga

O Panie, Ty ukazałeś się Mojżeszowi w płonącym krzaku, a na górze Synaj nadałeś mu Prawo. Prowadź Twój lud i przyjdź, aby wybawić nas potężnym ramieniem. Syn Twój, o Panie, jest obecny pośród nas. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę i uczyń nas Jego wiernymi uczniami, którzy odważnie dają świadectwo Ewangelii. Daj nam zrozumieć, że miłość Twoja, jaką nas umiłowałeś, uczyniła nas Twoimi dziećmi. Niech zatem nic nie przeszkadza nam w dawaniu świadectwa naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i wyznawaniu prawd Ewangelii. Dopomóż także wszystkim, którzy głoszą Twoje słowo, aby na wzór Jana Chrzciciela z mocą ukazywali ludowi Chrystusa Zbawiciela. Spraw także, Ojcze niebieski, aby wszyscy ludzie budowali nowy świat i wzajemnie okazywali się braćmi. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który jako Baranek gładzi grzechy świata i z Tobą oraz Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ V - 20 GRUDNIA
Posłuszeństwo sprawiedliwego

Panie Jezu Chryste, przed Tobą upadają wszyscy królowie, wszystkie narody przyzywają Twego imienia, przyjdź i zbaw nas. Przez Ciebie zanosimy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie za wierność Jego obietnicom, za zapowiedź Twojego przyjścia, za Twoje narodzenie z rodu Dawida, za Twoje przyjście jako Zbawiciela świata. Dopomóż nam wiernie wypełnić Twoje zamiary względem nas. Niech za przykładem świętego Józefa będziemy zawsze posłuszni Twojej woli, także wtedy, gdy wszystko zdawać się będzie spowite w mroku. Naucz nas w wewnętrznym milczeniu rozpoznawać Twój głos i Twoje natchnienia. Daj nam trudzić się po to, aby imię Twoje i nadzieja zbawienia dotarły do wszystkich ludzi. Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je dla chwały Twojego imienia, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VI - 21 GRUDNIA
Służebnica Pańska

Panie Jezu Chryste, Ty przychodzisz, aby wybawić ludzi pogrążonych w mrokach i cieniu śmierci. Przyjmij dzisiaj nasze dziękczynienie. Dziękujemy Ci za to, że chciałeś mieć Matkę, najczystszą Dziewicę Maryję. Dziękujemy za Jej "fiat", wypowiedziane w sposób wolny i z zupełnym oddaniem się Bogu. Dzięki Ci składamy, o Panie, że przez Maryję stałeś się Człowiekiem, naszym bratem. Dzięki za to, że Matkę Twoją włączyłeś w tajemnicę zbawienia i odkupienia ludzi. Dzięki, że uczyniłeś Ją naszą najmilszą Matką oraz doskonałym wzorem i obrazem Twojego Kościoła. Przyjmij to nasze podziękowanie i pozwól nam przeżyć tajemnice Twojego narodzenia z pokorą i miłością Twojej najczystszej Matki. Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VII - 22 GRUDNIA
Bóg z nami

Przyjdź, Panie Jezu i oświeć tych, którzy pogrążeni są w mrokach i cieniach śmierci. Przyjdź i okaż nam miłość Ojca na nowo. Zamieszkaj pośród nas i naucz dróg roztropności. Chwała Tobie, Panie, za miłość niewysłowioną, która skłoniła Cię, byś stał się naszym bratem. Chwała Tobie i uwielbienie, za to, że włączyłeś nas do rodziny Twojego Kościoła, za to, że w nasze serca wlałeś nadzieję życia wiecznego w Twoim Królestwie. Miłością naszą chcemy wynagrodzić brak miłości i to, że ludzie Cię nie przyjęli. Niech rozbłyśnie nad nami światło Twej chwały. Niech Twoje przyjście zwycięży i rozproszy ciemności zła, a ludzi podległych niewoli grzechu uwolni. Przyjdź, o Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ VIII - 23 GRUDNIA
Miłość, która zbawia

Przyjdź, Panie, upragniony Królu narodów, połącz ludy więzami miłości; przyjdź i zbaw człowieka, którego z ziemi utworzyłeś. Przyjmij, Ojcze Niebieski, nasze wołanie i okaż nam Twoje miłosierdzie. Uwolnij nasze serca od smutku i oziębłości. Rozpal naszą miłość. Uczyń nas narzędziami pokoju w Twoim Kościele. Napełnij nas darami Twego Ducha, Jego miłością, nadzieją zbawienia i zachowaj nas wiernymi w Twojej służbie. Od Ciebie, Ojcze miłosierdzia, oczekujemy zbawienia. Niech nowe narodzenie Twojego Syna wyzwoli nas z niewoli wszystkich grzechów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

DZIEŃ IX - 24 GRUDNIA
Dziecię nam się narodziło

O Zbawicielu, Królu nasz i dawco prawa, nadziejo i zbawienie wszystkich ludów, przyjdź i zbaw nas, Panie, nasz Boże. Ty jesteś Słowem Boga, które stało się Ciałem, które zamieszkało między nami dla naszego zbawienia. Ty jesteś naszą pociechą i umocnieniem w ziemskiej pielgrzymce. Pomóż nam, Jezu, przyjąć tajemnice zbawienia sercem prostym i czystym. Pozwól nam jak najobficiej czerpać z Twego Boskiego życia, które nam przyniosłeś. Naucz nas na wzór Twojej Matki słuchać i wiernie zachowywać słowo Boże. Niech nasza modlitwa wyjedna pokój uciśnionym, ubogim i maluczkim. Niech radują się, że ich kochasz najwięcej. Niech ludzie całej ziemi uwierzą i przyjmą Ciebie. Usłysz, o Panie, te nasze modlitwy dla chwały Twojego imienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

K. A słowo stało się Ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Módlmy się: Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka na Twój obraz, i przedziwnie odkupiłeś nas i odnowiłeś, udziel nam uczestnictwa w Boskim życiu Twego Syna, który zechciał przyjąć naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Wasze komentarze:
 Agnieszka : 17.12.2019, 21:14
 Dzieciątko proszę Cię o łaskę pokory i cierpliwość dla całej naszej rodziny .Ty wiesz co jest dla nas dobre,nasze życie w twoich rękach.
 Bernadeta: 17.12.2019, 21:12
  Boskie dzieciątko proszę o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Laury i Marka o zdrowie dla męża mojej mamy i dla mnie
 ewa: 17.12.2019, 19:39
 Boskie Dzieciątko wołam do CIEBIE o nawrócenie moich dzieci. Niech znów odnajdą Ciebie. Błogosław moim SENIORKOM - Mamie i jej siostrom
 ....: 17.12.2019, 17:05
 Dzieciątko Jezus błagam o moją przyszłą rodzinę. .
 Jacek: 17.12.2019, 15:20
 Dzieciątko Jezus, proszę o błogosławieństwo dla mnie i całej rodziny.
 Beata: 17.12.2019, 08:39
 Kochane Dzieciątko Jezus pobłogosław Mojej Rodzinie i znajomym Mojemu Synowi w podejmowaniu dorosłych decyzji. Dziękujemy Ci Dzieciątko za to że przychodzisz do Nas.
 Magda: 17.12.2019, 01:45
 Dzieciatko Jezus uzdrow moja siostre z choroby nowotworowej
 Babcia Maya: 17.12.2019, 01:04
 Dzieciatko Jezus blagam Cie z calego serca Ty wiesz czego mi potrzeba. Prosze tez o zdrowie wiare I milosc dla moich dzieci I wnuczat. Bog Wielki zaplac za wszystkie otrzymane laski.
 Babcia Maya: 17.12.2019, 01:00
 Dzieciatko Jezus blagam Cie z calego serca Ty wiesz czego mi potrzeba. Prosze tez o zdrowie wiare I milosc dla moich dzieci I wnuczat. Bog Wielki zaplac za wszystkie otrzymane laski.

 Wandzia: 17.12.2019, 00:38
 ❤BOZE Dzieciątko dziękuję za wszystkie otrzymane dotad Laski I powierzam Ci się PANIE JEZU całkowicie z rodziną, proszac dalej o opiekę. Niech ta Nowo Narodzona Dziecina wniesie pokój, dobro i miłość w.zycie.nas wszystkich.Prosze o uzdrowienie duchowe zarówno dla Polski jak i WSZYSTKICH Polaków.❤.Amen.
 Genowefa: 17.12.2019, 00:08
 Najukochańsze Boże Dzieciątko Jezus w pokorze i cichości mojego serca błagam o Błogosławieństwo dla mojej rodziny: córki, wnuczek, zięcia i dla mnie.
 K: 16.12.2019, 23:46
 Dzieciątko Jezus, proszę Cię o pomoc w znalezieniu miłości i ułożeniu sobie życia
 Maria: 16.12.2019, 22:55
 Ukochane Dzieciątko Jezus przemień wszystko co jest niezgodne z Twoją Wolą w naszych rodzinach . Niech panuje w nich wiara nadzieja i miłość . Proszę ,aby moje Corki odnajdą drogę i powołanie ,które Bóg przygotował dla nich. Ulecz serce mojego męża aby poczuł miłość i odnalazł radość . Proszę o pokorę i cichości serca dla nas wszystkich i to żeby Bóg był zawsze na pierwszym miejscu . Chwała Ci Jezu . Dziekuje Ci Jezu . Kocham Cię Jezu . Uwielbiam Cię Jezu . Amen,Amen,Amen.
 Anna: 16.12.2019, 22:24
 Boskie Dzieciątko Jezus Tobie powierzam niewierzących-okaz im swą łaskę i obdarz wiarą.Powierzam również zniewolonych-Jezu,wyzwól ich.Obdarz życiem dusze,które są w śmierci duchowej.Boskie Dzieciątko Jezus powierzam Ci szczególnie tych wszystkich,którzy w mojej rodzinie żyją bez sakramentów.
 Wanda: 16.12.2019, 22:20
 Dzieciątko Jezus proszę Cię błogosław Całej mojej rodzinie aby była Bogiem silną i zdrowa chroń od złego Amen
 Alicja: 16.12.2019, 21:57
 Dzieciątko Jezu, proszę Cię o skruszenie serc Moich dzieci, o łaski miłości dla Nich wszystkich, niech nie oddalaja się od Ciebie. Proszę Cię o nadzieję dla cierpiących, zwłaszcza niewinnych, glodujacych dzieci. Proszę, aby decydenci skierowali swoje serca i działanie, tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
 Ula: 16.12.2019, 21:50
 Dzieciątko Boże udziel laski dobrej spowiedzi mojemu mężowi i moim synom. Niech w naszej rodzinie panuje wzajemna miłość i zgoda. Udziel laski zdrowia moim rodzicom. Blogoslaw naszej Ojczyźnie. Dziękuję Ci Dzieciątko Jezus za wszystkie otrzymane laski i wysłuchane prośby. Niech Twoja wola dzieje się w moim życiu.
 Babcia: 16.12.2019, 21:43
 Dzieciątko Jezuu proszę Cię o zdrowie dla wnuczki
 Ewelina: 16.12.2019, 21:06
 Najdroższe Dzieciąteczko uzdrow moje relacje z bratem. Bóg zapłać
 Mama : 16.12.2019, 21:03
 Dzieciątko Jezus proszę o zdrowie dla Ani córki i jej rodziny
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej