Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Dzieciątka Jezus (II)

Przed uroczystością (16-24 grudnia) lub w okresie Bożego Narodzenia

DZIEŃ I - 16 GRUDNIA
Przyjdź, Panie Jezu

Panie Jezu Chryste, oto przychodzisz na ziemię jako Pan i Król całego stworzenia. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi wyjść na Twoje spotkanie. Przygotowując się na Twe przyjście, ofiarujemy Tobie nasze pełne miłości oczekiwanie i naszą modlitwę. Pośród cierpień i niepewności naszych czasów przyzywamy Twojej obecności. Ożywieni nadzieją nowego nieba i nowej ziemi, kierujemy nasz wzrok ku temu, co wieczne, nieprzemijające i święte. Prosimy, abyś nawiedził nas swoją łaską i ubogacił swą obecnością. Prosimy za wszystkich ludzi, którzy z nadzieją oczekują Twojej pomocy, łaski i miłosierdzia Niech wszyscy na całym okręgu ziemi zaznają radości Twojego przyjścia. Prosimy także za tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają i nie wierzą; wylej na nich strumienie ożywczej łaski, udziel im darów pokoju i poznania Twojej nieskończonej miłości. Zechciej przyjąć nasze modlitwy. Panie, przyjdź, aby uwolnić nas z ziemi wygnania i połącz nas kiedyś w Twoim chwalebnym Królestwie, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ II - 17 GRUDNIA
Pragnienie i radość

Panie Jezu Chryste, Twoje przyjście do nas jest podobne do blasku wschodzącego słońca, do rosy spadającej na ziemię. Ty przyjąłeś Ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się Człowiekiem. W ten sposób spełniły się obietnice przepowiedziane przez Proroków. Prosimy Cię, daj nam lepiej rozumieć tajemnicę Twojego przyjścia do nas. Oświeć nas, abyśmy za przykładem Twoich Świętych, pojęli tajemnice Twego Królestwa, do którego zostaliśmy wezwani. Niech towarzyszy nam świadomość, że należymy do ludu wybranego, ubogaconego błogosławieństwem i obietnicą daną Abrahamowi i jego potomstwu. Niech wszystkie rodziny na całej ziemi odnajdą w Tobie siłę, radość i pokój. Niech wszystkie narody od wschodu do zachodu słońca karmią się u stołu Twego Słowa i Eucharystii. Daj nam tę łaskę, o Panie, abyśmy Twego przyjścia oczekiwali na modlitwie i uwielbianiu Twojego imienia. Spraw, abyśmy, skoro przyjdziesz i zakołaczesz, z radością wyszli na Twoje spotkanie. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ III - 18 GRUDNIA
Przygotowanie

Panie, Twa mądrość ogarnia całe stworzenie, zarządza wszystkim z łagodnością i mocą. Przyjdź i naucz nas dróg mądrości. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, ześlij nam Ducha świętości, abyśmy nasze dusze przygotowali na Twe spotkanie. Udziel nam łaski odpuszczenia wszystkich grzechów i uwolnij nas od win. Przymnóż nam wiary i rozbudź w nas umiłowanie Twojej świętej woli. Umocnij naszą nadzieję na osiągnięcie dóbr wiecznych. Rozpal naszą miłość, która prowadzi do świętości. Dopomóż nam, stworzonym na obraz i Twoje podobieństwo, odbudować to, co zniszczył w nas grzech. Niech Twoja, dobroć umocni nas i pomoże przygotować się na Twe przyjście, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ IV - 19 GRUDNIA
Świadectwo Boga

O Panie, Ty ukazałeś się Mojżeszowi w płonącym krzaku, a na górze Synaj nadałeś mu Prawo. Prowadź Twój lud i przyjdź, aby wybawić nas potężnym ramieniem. Syn Twój, o Panie, jest obecny pośród nas. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę i uczyń nas Jego wiernymi uczniami, którzy odważnie dają świadectwo Ewangelii. Daj nam zrozumieć, że miłość Twoja, jaką nas umiłowałeś, uczyniła nas Twoimi dziećmi. Niech zatem nic nie przeszkadza nam w dawaniu świadectwa naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i wyznawaniu prawd Ewangelii. Dopomóż także wszystkim, którzy głoszą Twoje słowo, aby na wzór Jana Chrzciciela z mocą ukazywali ludowi Chrystusa Zbawiciela. Spraw także, Ojcze niebieski, aby wszyscy ludzie budowali nowy świat i wzajemnie okazywali się braćmi. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który jako Baranek gładzi grzechy świata i z Tobą oraz Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ V - 20 GRUDNIA
Posłuszeństwo sprawiedliwego

Panie Jezu Chryste, przed Tobą upadają wszyscy królowie, wszystkie narody przyzywają Twego imienia, przyjdź i zbaw nas. Przez Ciebie zanosimy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie za wierność Jego obietnicom, za zapowiedź Twojego przyjścia, za Twoje narodzenie z rodu Dawida, za Twoje przyjście jako Zbawiciela świata. Dopomóż nam wiernie wypełnić Twoje zamiary względem nas. Niech za przykładem świętego Józefa będziemy zawsze posłuszni Twojej woli, także wtedy, gdy wszystko zdawać się będzie spowite w mroku. Naucz nas w wewnętrznym milczeniu rozpoznawać Twój głos i Twoje natchnienia. Daj nam trudzić się po to, aby imię Twoje i nadzieja zbawienia dotarły do wszystkich ludzi. Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je dla chwały Twojego imienia, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ VI - 21 GRUDNIA
Służebnica Pańska

Panie Jezu Chryste, Ty przychodzisz, aby wybawić ludzi pogrążonych w mrokach i cieniu śmierci. Przyjmij dzisiaj nasze dziękczynienie. Dziękujemy Ci za to, że chciałeś mieć Matkę, najczystszą Dziewicę Maryję. Dziękujemy za Jej "fiat", wypowiedziane w sposób wolny i z zupełnym oddaniem się Bogu. Dzięki Ci składamy, o Panie, że przez Maryję stałeś się Człowiekiem, naszym bratem. Dzięki za to, że Matkę Twoją włączyłeś w tajemnicę zbawienia i odkupienia ludzi. Dzięki, że uczyniłeś Ją naszą najmilszą Matką oraz doskonałym wzorem i obrazem Twojego Kościoła. Przyjmij to nasze podziękowanie i pozwól nam przeżyć tajemnice Twojego narodzenia z pokorą i miłością Twojej najczystszej Matki. Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ VII - 22 GRUDNIA
Bóg z nami

Przyjdź, Panie Jezu i oświeć tych, którzy pogrążeni są w mrokach i cieniach śmierci. Przyjdź i okaż nam miłość Ojca na nowo. Zamieszkaj pośród nas i naucz dróg roztropności. Chwała Tobie, Panie, za miłość niewysłowioną, która skłoniła Cię, byś stał się naszym bratem. Chwała Tobie i uwielbienie, za to, że włączyłeś nas do rodziny Twojego Kościoła, za to, że w nasze serca wlałeś nadzieję życia wiecznego w Twoim Królestwie. Miłością naszą chcemy wynagrodzić brak miłości i to, że ludzie Cię nie przyjęli. Niech rozbłyśnie nad nami światło Twej chwały. Niech Twoje przyjście zwycięży i rozproszy ciemności zła, a ludzi podległych niewoli grzechu uwolni. Przyjdź, o Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ VIII - 23 GRUDNIA
Miłość, która zbawia

Przyjdź, Panie, upragniony Królu narodów, połącz ludy więzami miłości; przyjdź i zbaw człowieka, którego z ziemi utworzyłeś. Przyjmij, Ojcze Niebieski, nasze wołanie i okaż nam Twoje miłosierdzie. Uwolnij nasze serca od smutku i oziębłości. Rozpal naszą miłość. Uczyń nas narzędziami pokoju w Twoim Kościele. Napełnij nas darami Twego Ducha, Jego miłością, nadzieją zbawienia i zachowaj nas wiernymi w Twojej służbie. Od Ciebie, Ojcze miłosierdzia, oczekujemy zbawienia. Niech nowe narodzenie Twojego Syna wyzwoli nas z niewoli wszystkich grzechów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ IX - 24 GRUDNIA
Dziecię nam się narodziło

O Zbawicielu, Królu nasz i dawco prawa, nadziejo i zbawienie wszystkich ludów, przyjdź i zbaw nas, Panie, nasz Boże. Ty jesteś Słowem Boga, które stało się Ciałem, które zamieszkało między nami dla naszego zbawienia. Ty jesteś naszą pociechą i umocnieniem w ziemskiej pielgrzymce. Pomóż nam, Jezu, przyjąć tajemnice zbawienia sercem prostym i czystym. Pozwól nam jak najobficiej czerpać z Twego Boskiego życia, które nam przyniosłeś. Naucz nas na wzór Twojej Matki słuchać i wiernie zachowywać słowo Boże. Niech nasza modlitwa wyjedna pokój uciśnionym, ubogim i maluczkim. Niech radują się, że ich kochasz najwięcej. Niech ludzie całej ziemi uwierzą i przyjmą Ciebie. Usłysz, o Panie, te nasze modlitwy dla chwały Twojego imienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

K. A słowo stało się Ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Módlmy się: Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka na Twój obraz, i przedziwnie odkupiłeś nas i odnowiłeś, udziel nam uczestnictwa w Boskim życiu Twego Syna, który zechciał przyjąć naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nowenna do Dzieciątka Jezus (II)

Wasze komentarze:
 Joanna : 23.12.2019, 08:15
 Boskie Dzieciątko Jezus ja z całego serca dziękuję i za wszystko co czynisz dla mnie kocham cię i proszę o modlitwę za mnie u Ojca Twego o łaskę nawrócenia dla świata całego oraz proszę cię aby żadna matka już nigdy więcej nie płakała chyba że z radości Kocham Cię bardzo i z całego serca zapraszam do mnie i mego domu.
 Genowefa: 23.12.2019, 00:07
 Najukochańsza Dziecinko Jezus proszę z całego serca o dobre i mądre wybory życiowe dla wnuczek, zgodne w Przykazaniami Bożymi. Proszę o głęboką wiarę, zdrowie, zgodę i potrzebne łaski dla rodziny.O błogosławione, radosne, spokojne, bezpieczne Święta Twojego Narodzenie. Boże Dziecię zagość w naszej rodzinie. Błagam.
 Jadwiga: 23.12.2019, 00:06
 DzieciatkoJezus przygarnij moich bliskich do Swego Serduszka aby wstapili nadroge ktora prowadzi do TwegoZlobka.Obdarz Laska pokory i nawrocenia wskaz droge do sakramentow swietych,prosi zona i matka.
 Bozena: 22.12.2019, 20:39
 Dziecię Jezus!Powierzam Ci zagubionego syna Piotra,pomóż mu zerwać toksyczny związek,aby mógł uczciwie żyć.Dodaj mu sił aby mógł się pozbierać i zaczął normalnie funkcjonować.DSw wspomóż mu aby się opamiętał i wziął za uczciwe życie.Boze Dziecię! Proszę o Błogosławieństwo dla całej rodziny.AMEN.💓💓💓💓💓
 Bozena: 22.12.2019, 20:32
 Boskie Dzieciątko!Proszę Cię przygarnij syna Piotra który bardzo błądzi w swoim życiu.Pomoz Mu zerwać toksyczny związek.Niech zacznie żyć zgodnie z Wolą Boża.Malenki Jezu ratuj go jest bardzo zagubiony i nie potrafi się pozbierać.DSw wspomóż go aby się zabrał i zaczął uczciwie żyć.Poblogoslaw Dziecię Jezus i dodaj mu sił aby mógł się podnieść i godnie żyć .Na Chwałę Boża.AMEN.💓💓💓
 B.: 22.12.2019, 20:10
 Dzieciątko Jezus w twoje ręce oddaję moją rodzinę
 Sabina: 21.12.2019, 23:51
 O Dziecię Jezus uzdrów mojego syna Marcina, który gubi się na swojej życiowej drodze.Przygarnij moją rodzinę do Twojego żłóbka,byśmy godnie przeżyli Święta Bożego Narodzenia.Dziecię Jezus ufam Tobie.
 Sabina: 21.12.2019, 23:49
 O Dziecię Jezus uzdrów mojego syna Marcina, który gubi się na swojej życiowej drodze.Przygarnij moją rodzinę do Twojego żłóbka,byśmy godnie przeżyli Święta Bożego Narodzenia.Dziecię Jezus ufam Tobie.
 Genowefa: 21.12.2019, 23:06
 Czekamy na Ciebie Jezu nasz Mały, ciche i pokorne błagania do Ciebie ślemy. Przyjdź Maleńka Dziecinko, pociesz nas, błogosław nam, obdarz głęboką wiarą, miłością. zdrowiem i wszelkimi łaskami. Bądź z nami w każdy czas, bo dla Ciebie żyć pragniemy.

 Ania : 21.12.2019, 22:36
 Dzieciątko Jezu miej w opiece mojego brata który bardzo pogubił się w życiu aby nawrócił się i pokochał na nowo rodzinę i Boga.
 B.: 21.12.2019, 14:14
 Dzieciatko Jezu miej w opiece samotnych , bezdomnych i dzieci osierocone.
 Koral: 21.12.2019, 07:30
 Proszę w intencji mojego przyszłego ukochanego i naszych dzievie.
 Anna: 20.12.2019, 23:47
 Boskie Dzieciątko proszę za moimi córkami ich mszami i dziećmi ,aby nigdy nie zeszli z dróg Bożych i uwolnij od wszelkich chorób psychicznych wylej miłość maciezynska i ojcowska oraz aby sakrament małżeński był dotrzymany .Jezu ufam Tobie
 Anna: 20.12.2019, 23:46
 Boskie Dzieciątko proszę za moimi córkami ich mszami i dziećmi ,aby nigdy nie zeszli z dróg Bożych i uwolnij od wszelkich chorób psychicznych wylej miłość maciezynska i ojcowska oraz aby sakrament małżeński był dotrzymany .Jezu ufam Tobie
 Żona : 20.12.2019, 23:05
 Boskie Dzieciątko, proszę Cię o uratowanie malzenstwa Natalii i Krzysztofa przed rozwodem jeśli jest to zgodne z wolą Bożą oraz o łaskę nawrócenia dla Krzysztofa.
 ewa: 20.12.2019, 21:15
  O Błogosławione, spokojne Święta. O zdrowie dla całej rodziny proszę... Jezu Ufam Tobie.
 Mama Wieslawa: 20.12.2019, 19:37
 Dzieciątko Jezus błagam Cię o nawrócenie dla syna Piotra i córki Anny i niech przylgna do Ciebie. Proszę Cię strzeż mojego syna w tym bardzo trudnym czasie odejścia żony do innego. Proszę o opamiętania dla synowej. Zatroskana Mama
 Ula: 20.12.2019, 08:31
 Dzieciątko Jezu proszę opiekuje sie moja rodzina
 Mirosława 21.12.2: 20.12.2019, 08:24
 Maryjo Matko.Boga i ludzi których Jezus powierzył Twojej opiece proszę złóż Boże Dzieciątko w sercach moich dzieci i członkach ich rodzin.i niech przyniesie każdemu z osobna łaskę błogosławieństwa, wyzwolenie od wszelkiego zlego i skutków grzechu kazdego i uzdrowienie ciała ,duszy ducha i umysłu.Dziekuje za wszelkie dobro.i proszę o pokój w Polsce i na świecie. NIECH będzie uwielbiany Bóg w Tajemnicy Narodzenia. .
 Mirosława 21.12.2: 20.12.2019, 08:23
 Maryjo Matko.Boga i ludzi których Jezus powierzył Twojej opiece proszę złóż Boże Dzieciątko w sercach moich dzieci i członkach ich rodzin.i niech przyniesie każdemu z osobna łaskę błogosławieństwa, wyzwolenie od wszelkiego zlego i skutków grzechu kazdego i uzdrowienie ciała ,duszy ducha i umysłu.Dziekuje za wszelkie dobro.i proszę o pokój w Polsce i na świecie. NIECH będzie uwielbiany Bóg w Tajemnicy Narodzenia. .
[1] [2] (3) [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej