Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Szkodliwo뜻 masturbacji

Na temat szkodliwo턢i masturbacji wypisano na przestrzeni ostatnich trzystu lat niemal ca쿮 tomy, przestrzegaj켧 przed jej zgubnymi skutkami i traktuj켧 j na rwni z najpotworniejszymi nieraz zboczeniami. (...) Rzetelne badania, jakie w ostatnim wierwieczu prowadzono nad seksualno턢i cz쿽wieka, nie potwierdzi퀉 absolutnie 풹dnego z wymienionych nastpstw masturbacji i obecnie seksuologia traktuje to zjawisko b켨 jako fizjologiczny przejaw potrzeby seksualnej i pierwsz niedojrza낢 jeszcze form jej zaspokajania, b켨 te jako dzia쿪nia zastpcze w przypadku braku partnera, przymusowej izolacji itd.

W.Sokoluk, D.Andziak, M.Trawiska:
Przysposobienie do 퓓cia w rodzinie, Warszawa

Podobnej tre턢i zdania bardzo czsto mo퓆a spotka w r璨nych podrcznikach wychowania seksualnego czy poradnikach przeznaczonych dla m쿽dych ludzi. Ich autorzy przedstawiaj masturbacj jako co zupe쿻ie normalnego i naturalnego, przeciwstawiaj켧 si pogl켨om jakoby masturbacja wywo퀉wa쿪 jakiekolwiek negatywne skutki.

Czy maj racj? Czy masturbacja rzeczywi턢ie nie pozostawia 풹dnych nastpstw? Na to pytanie chcia쿫ym odpowiedzie.

Nim przyst켺i do rozwa풽nia tej kwestii chc zwrci uwag na spraw podstawow: Jak wiemy, masturbacja jest grzechem. Je턫i ma charakter ca쿸owicie 턻iadomy i dobrowolny, jest grzechem ci轅kim. Grzeszno뜻 masturbacji nie zale퓓 od tego, czy wywo퀅je, czy nie wywo퀅je jakie skutki. Nawet gdyby masturbacja nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw, nadal by쿪by grzechem.

Dlaczego masturbacja jest grzechem? Dlatego, 풽 wystpuje przeciw Bo풽mu planowi dla cz쿽wieka, przeciw celowi, dla ktrego Bg stworzy p쿬iowo뜻. Bg obdarowa nas darem p쿬i, aby턬y mogli ofiarowa go w mi쿽턢i drugiemu cz쿽wiekowi. Wszystko, co wi굻e si z tym darem, ma s퀅퓓 mi쿽턢i. Masturbacja odrywa p쿬iowo뜻 od mi쿽턢i, jest aktem z natury swej egoistycznym. Akt taki obra풹 Boga i jest grzechem.

Jak powiedzia쿮m, masturbacja by쿪by grzechem, nawet gdyby nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw. Tak jednak jest, 풽 Bo풽 Prawo nie jest wymierzone przeciw cz쿽wiekowi. Bo풽 Prawo jest w istocie rzeczy dla cz쿽wieka. Naruszenie przykaza z regu퀉 koczy si 펚e. Nie inaczej jest z masturbacj.

By mo풽 dawni autorzy przesadzali w ukazywaniu skutkw masturbacji. By mo풽 mwili o skutkach, ktre wcale nie maj miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, 풽 masturbacja negatywne skutki wywo퀅je. Ci, ktrzy obecnie zarzucaj nierzetelno뜻 dawnym autorom, sami postpuj o wiele gorzej. Dzi bowiem dostpne s wyniki bada jednoznacznie wskazuj켧e na negatywne skutki masturbacji. Pisanie wic (czy sugerowanie), 풽 masturbacja ujemnych skutkw nie powoduje jest zwyczajnym mwieniem nieprawdy.

Najbardziej oczywistym negatywnym efektem masturbacji jest mo퓄iwo뜻 popadnicia w na농g. Masturbacja mo풽 sta si niewol, czym, co robi si musi, choby si wcale nie chcia쿽. Spowiednicy, terapeuci mogliby wiele opowiada o dramatycznych losach osb prbuj켧ych wyzwoli si z tej niewoli. Przed kilku laty dyskusja na ten temat przetoczy쿪 si na 쿪mach miesicznika "Ziarna". Zamieszczone tam wypowiedzi wielu osb mog퀉 sta si najlepszym 턻iadectwem zgubnych skutkw niewoli masturbacji.

Wyzwolenie z tego na쿽gu jest oczywi턢ie mo퓄iwe, z regu퀉 jest jednak bardzo trudne, wymaga wielu prb, bardzo systematycznej pracy, nie zniechcania si pora퓃ami.

Na tym jednak nie kocz si z쿮 nastpstwa masturbacji. Mo풽 ona wywo쿪 negatywne skutki w sferze po퓓cia seksualnego w przysz퀉m ma냄estwie danej osoby. Uprawiaj켧 masturbacj wykszta쿬a si i utrwala fa퀂zywe nawyki reagowania seksualnego. Mo퓆a by wskaza wiele r璨nych rodzajw takich nawykw, chc jednak skoncentrowa si na dwch najwa퓆iejszych sprawach.

Po pierwsze organizm uczy si reagowa na bod펊e o charakterze autoerotycznym, zamiast, prawid쿽wo, reagowa na bod펊e wysy쿪ne przez wsp車ma냄onka jako partnera seksualnego. Mo풽 nast켺i trwa쿮 zakodowanie reakcji tylko na bod펊e autoerotyczne. W efekcie u danej osoby utrudnione bdzie powstawanie podniecenia seksualnego w wyniku obecno턢i i pieszczot wsp車ma냄onka. W skrajnych sytuacjach podniecenie seksualne w ogle nie bdzie mog쿽 powsta na normalnej drodze. Po drugie za przez masturbacj mo풽 nast켺i utrwalenie przebiegu i czasu reakcji seksualnej. Reakcja seksualna bdzie zupe쿻ie niezale퓆a od osoby, od potrzeb wsp車ma냄onka, bdzie przebiega ca쿸owicie indywidualnie. Nieuchronnie prowadzi to do zaburze w po퓓ciu i nastpnie do rozd펧ikw w ma냄estwie.

Powy퓋ze zaburzenia w reakcjach seksualnych mog powstawa zarwno u kobiet jak i u m轅czyzn. U kobiet przede wszystkim przejawi si w upo턫edzeniu powstawania podniecenia seksualnego. M굻 nie bdzie mg pobudzi 퓇ny lub w jej odczuciu bdzie pobudza j "gorzej" - tak zakodowane bdzie w niej pobudzanie pochodz켧e z masturbacji. Mog rwnie wyst켺i trudno턢i w osi켫aniu satysfakcji seksualnej. Osi켫anie satysfakcji przez kobiet jest w ogle spraw z쿽퓇n, wymagaj켧 pewnej pracy, czasu oraz harmonii midzy ma냄onkami. Masturbacja dok쿪da tu dodatkowe, bardzo powa퓆e utrudnienia. Wskutek masturbacji 퓇na mo풽 w ogle nie osi켫a satysfakcji w normalnym wsp車퓓ciu z m轅em lub te mo풽 by to w jej odczuciu satysfakcja gorszego rodzaju. Dla kochaj켧ej 퓇ny bdzie to sytuacja powoduj켧a ogromn frustracj i poczucie winy.

Z kolei u m轅czyzny masturbacja mo풽 spowodowa zaburzenia utrudniaj켧e wsp車퓓cie. Mog wyst켺i zaburzenia w erekcji - w wyniku masturbacji mo풽 zakodowa si osi켫anie erekcji wy낢cznie na skutek stymulacji autoerotycznej. Mo풽 rwnie nast켺i zakodowanie czasu trwania reakcji seksualnej - po up퀉wie okre턫onego czasu bdzie nastpowa wytrysk nasienia, zupe쿻ie niezale퓆ie od tego, co dzieje si midzy ma냄onkami. Nietrudno sobie wyobrazi jak taki "automatyzm" bdzie wp퀉wa na wi瑗 midzy ma냄onkami i na ich zadowolenie ze wsp車퓓cia.

Na koniec chcia쿫ym poruszy jeszcze jedn spraw. Czy zawsze musz wyst켺i wskazane powy풽j skutki masturbacji? Nie zawsze. Niestety trudno co wicej na ten temat powiedzie, gdy nie przeprowadzano w tej kwestii 풹dnych bada. Z jednej strony wiadomo, i skutki te wystpuj na tyle czsto, 풽 stanowi zauwa풹lne zjawisko w gabinetach seksuologw (a wiadomo, 풽 nie ka풼y maj켧y taki problem pobiegnie z nim do seksuologa). Z drugiej strony nie ulega w켾pliwo턢i, 풽 nie dotykaj one wszystkich uprawiaj켧ych masturbacj.

My턫 jednak, 풽 w istocie rzeczy jest to kwestia bez znaczenia. Po pierwsze, jak powiedzia쿮m na wstpie, masturbacja jest grzechem i jest niedopuszczalna nie tylko dlatego, 풽 mo풽 wywo퀉wa negatywne skutki. Po drugie, nawet gdyby negatywne skutki masturbacji dotyka퀉 tylko niewielkiego procenta osb, naprawd nie warto ryzykowa. Zawsze przecie mo퓆a si zmie턢i nawet w tym niewielkim procencie.

Krzysztof Jankowiak

Wasze komentarze:
 upad쿪: 28.08.2010, 23:50
 Bardzo prosze pmdlci si te za mnie boje sie powiedzie to przy spowiedzi i nawet nie wiem jakich s농w u퓓 b쿪gam pom璨cie
 17-stek: 27.07.2010, 14:59
 Witam . u mnie to trwa tak od 6-7 roku 퓓cia ... potrafi mie przerwy 2-3 tygodniowe ale to wraca ;/ dziennie dochodzi czasem do 8-10 takich aktw :( masakra wyhcodz z domu i czuj si jak ciota ... straszne to jest
 Damian...b: 23.05.2010, 15:39
 Witam ponownie. Mam kolejny pakiet wsparcia dla was. Ostatnio, Pan zwrci moj uwag na bardzo wa퓆y aspekt, ktry jest niew켾pliwie konieczny do tego by zerwa z tak zakorzenionym na쿽giem. Ot璨, w Pi턬ie 쫤itym w niejednym miejscu czytamy: "Umacniajcie si". Odnosi si to do umocnienia w dobrze, w s퀅풺ie, w wysi쿸u, w prawo턢i, tu te w trwaniu w czysto턢i i pokazuje nam co czyni by nie upada by si nie poddawa. Pan te mwi by턬y czuwali i baczyli by턬y nie upadli radz켧 nam modlitw, posty, pokrzepianie wzajemne, upominanie samych ciebie i swych braci. To wszystko jest potrzebne ale teraz zwrc uwag na jedno. Zechciejcie rozwa퓓 warto뜻 i znaczenie umacniania si. Aby bardziej zobrazowa konieczno뜻 i potrzeb a tak풽 moc umocnienia podam kilka przyk쿪dw. Czy nie jest tak, 풽 gdy w ma냄estwie, zwi콄ku, kap쿪stwie, pos퀅dze osoba zaczyna mie my턫i zw켾pienia- m굻/ 퓇na/ch쿽pak/dziewczyna (bd pisa w formie mskiej- ale to samo wiadomo idzie w dwie strony) spotka go przykra sytuacja ze strony partnerki i sobie pomy턫i, 풽 go nie kocha, nie szanuje i nie zaprzestanie tych my턫i prbuj켧 szybko wyja턭i spraw, tym samym czasem dochodz inne praktycznie nie istotne sytuacje i zaczyna on w g쿽wie rozwija te my턫i to czy przypadkiem on sam nie rzuca sobie k쿽dy pod nogi?? Je턫i ci na kim zale퓓 to czemu nie umacniasz si my턫켧 pozytywnie o tej osobie, a szerzysz przykre my턫i ktre buduj wyrzut wzgldem drogiej Ci osoby? To z kolei powoduje k농tnie, rozstanie- a przecie to wysz쿽 z tak niewinnej rzeczy- kilka my턫i z ktrymi nie chcia쿽 si zawalczy. Tak samo: czy kap쿪nowi lub zakonnicy bdzie 쿪two je턫i bdzie si ogl켨a za siebie i rozwa풹 czy aby to jest jego droga s퀅szna- to czy przypadkiem nie uda mu sie znale쇗 czego co mo퓆e go odci켫n길 od tej s퀅풺y? Tak, nawet czsto znajdzie i zostawi s퀅풺 i tak ca쿮 퓓cie pope쿻iamy takie b녠dy. O czym to 턻iadczy? 쫤iadczy to o tym, 풽 nie umacniamy si dobrze. Umacniamy si my턫ami negatywnymi- przecz켧ymi naszemu wyborowi co za tym idzie umacniamy sie negatywnie- czyli burzymy. A co gdy zamiast tych wszystkich my턫i, odno턢ie naszego wyboru 퓓cia czy powo쿪nia, zamiast tego bdziemy odnajdywa dobre tego strony, modli si o 쿪sk Pana by pomg nam si umacnia w tym co s퀅szne i tym samym zaczniemy walczy z tymi burz켧ymi my턫ami a zamiast nich wstawimy konstruktywne my턫enie typu: tak ona mnie kocha, si stara- czasami co nie wyjdzie ale przecie chce dobrze. Lub tak: Pan jest przy mnie i dobra jest s퀅풺a dla innych, Ciesz si, 풽 Pan nape쿻ia mnie pokor a praca moja jest owocna. W tym momencie, maj켧 takie my턫i, trudniej by쿽 by zw켾pi albo zachwia si w tym co dobre. Pamitajmy, 풽 Pan jest dobry i on zamtu w naszych g쿽wach nie tworzy, lecz nas kieruje w sposb jasny, je풽li taka jest jego wola. Wracaj켧 do tekstw Biblii, Pawe czsto pisze: 풽 je풽li si nie bdziemy umacnia w tym co dobre, pada bdziemy, odchodzi od tego co dobre, popada w zw켾pienie i nie bdziemy i뜻 prosto. To nie cytat, ale brzmienie jego przekazu- ale gdy czytamy NT to jest tam sporo wersetw ktre mwi o konieczno턢i, wa퓆o턢i i dzia쿪niu umacniania. Co to jest to umacnianie si. Jest to praca ktr wk쿪damy w to by pozosta przy naszym wyborze. Ot璨 je턫i dokonali턬y jakiego wyboru warto sobie co pewien czas przypomina dlaczego tak post켺i쿮m. Dlaczego to jest dobre, dlaczego inne postpowanie jest z쿮, co mi to daje. Czy przez to postpuj lepiej. I takim rozmy턫aniem konstruktywnym potwierdza sobie codziennie, 풽 to jest dobre. Z osob blisk te mo퓆a rozmawia, bo przekazuj켧 swoje do턻iadczenie innym powtarzamy je i utrwalamy w sobie. Je풽li komu brakuje woli lub my턫i ktre go umacniaj nale퓓 go podnie뜻 i umocni go na tyle by sam by w stanie znajdowa to co dobre. Umacniaj켧 go argumentami- dlaczego t drog warto i뜻, dlaczego warto prbowa. Co mu to daje itd. Dobrym przyk쿪dem jest nauka(uczenie si). Je풽li, ucz si tekstu na pami唯 lub rachowania (matematycznego) to jak po턻iec temu jeden raz godzin lub trzy, to po jakim czasie albo zapomn czego si nauczy쿮m- bo pami唯 nie od턻ie풹na zanika, lub strac wpraw w rachowaniu. Ale je턫i bd robi to cyklicznie co jaki czas- to nauka ta zostanie ze mn. PODOBNIE KOCHANI jest i w umacnianiu si codziennym. BODZIEC CIA쥱. Ot璨 je풽li wiemy, ze masturbacja jest, z쿪, jest grzechem, jest os쿪bianiem naszego cia쿪, jest wypaczaniem naszych my턫i zachowa i reakcji to nale퓓 zwrci na to nasz uwag. Je풽li wiemy, 풽 dobre jest zachowanie czysto턢i to nale퓓 zwrci na to uwag. Ale nie mwi켧 sobie: to jest z쿮, Panie pom璨 i Amen. Mamy wol, mamy czas na pierdo퀉 to i powinni턬y znale쇗 czas na stworzenie chwili refleksji. Czy otworzy sobie fragment pisma ktre nas pokrzepia쿽, czy te rozwa퓓 jak ja korzystam z mego czasu. Zada sobie pytanie po co robie niektre czynno턢i. Czy siedzenie w Internecie s퀅퓓 czemu dobremu i czy przypadkiem nie wystawiam si sam na pokus? A je턫i przypadkiem w co wejd?? Moi drodzy- chwila nie uwagi i ju upadek jest bliski. Po co mam ogl켨a filmy w ktrych pe쿻o scen ze zbli풽niami – teraz praktycznie tylko takie filmy s. Niby nic ale uwierzcie w piec nie trzeba skaka aby zosta sparzonym. Wystarczy ma쿪 iskra ktra pada na skr a ju czujemy bl. Albo ma퀉 p쿽mie zapa쿸i mo풽 strawi ca퀉 dom. Skoro tak, to po co wystawiamy si na pokusy? A wic nale풹쿽 by zwrci szczegln uwag na to jak spdzam czas. Jada w autobusie gdzie kieruj mj wzrok? I czemu to ma s퀅퓓 ?? Je턫i na cia쿽 drugiej osoby ktre mo풽 nas pobudzi TO PO CO NA TO PATRZ? Kto mwi, 풽 nie da rady si oprze… A woln wol MASZ? A Pana Jezusa diabe kusi? A powiedzia on, 풽 nie dopu턢i on wikszej pokusy do nas ni sami jeste턬y w stanie znie뜻? A skoro raz czy dwa uda쿽 si si낢 woli zrezygnowa z jakiego zachowania- to jest to chyba mo퓄iwe. To czemu nie prbowa? Mo풽 si po prostu nale퓓 bardziej przy쿽퓓 w tych nawet drobnych sprawach. Uleg쿽뜻 takim drobnym sprawom mnie nie zbuduj ale podkusi i z czasem znowu upadn, natomiast walka z tym nawet co drobne przychodzi 쿪twiej a i przynosi owoc w trudniejszej chwilach. Nie od razu Rzym zbudowano. I nie podniesiesz od razu 100kg je풽li wcze턭iej nie powiczysz na czym l풽jszym. Je턫i ju si wypaczy쿮m- a przypomnijmy sobie, 풽 zazwyczaj wypaczenie na pocz켾ku nie by쿽 wielkie, tylko coraz to si rozszerza, to te i odwrotnie, nale퓓 zwraca uwag na to du풽 i to ma쿮 by praca by쿪 owocna i by si naprostowa. Obejrz nieprzyzwoito뜻 i znowu naucz mj mzg, cia쿽 jak ma reagowa na pewne, obrazy, zachowania d펧iki. Znowu utrwal to co mnie zniewala. Za miast tego utrwalajcie to co was buduje. I umacniajcie si w waszym postpowaniu, wyrzeczeniach. Mdlcie si te wicej. Chodzi o to by nasz umys nauczy, szuka konstruktywnej pracy- lub wycisza najlepiej modlitw czy rozmow(czsto monologiem- ale i on jest dobry) z Bogiem. Je풽li przestaj gra na kompie. To d퀅go nie wytrwam jak nie bd si w tym umacnia. Dlaczego nie gram: „ Bo umys si rozochoca, chce rozrywki, znudzi si gr chce czego innego, przypadkiem mo풽 mi si zachcie czego poogl켨a lub z nudw przegl켨a witryny internetowa- tam trafi na co i ju kwicz, mo풽 nie od razu ale 퓆iwo zbior za dzie dwa. Bd mia wicej czasu, mog co poczyta, porusza si, pochodzi z modlitw.” I stale si tym umacnia a i po czasie si przyzwyczaj i nie bd chcia ju gra, i nie gram. Ale stale musz to w sobie pielgnowa by g퀅pota do mnie nie wraca쿪. I to samo z bod펊em cia쿪. Przecie nie oczy턢icie wody dolewaj켧 ci켫le nowej, 턻ie풽j je풽li wci굻, z boku jest rura ktra dolewa zanieczyszcze. Nie nape쿻isz szklanki wod, je풽li w dnie jest dziura. Zbiornik czystej wody to my, nasz umys, je풽li ci켫le bdziemy si kusi, i ogl켨a, czy patrze si nawet na te drobne rzeczy, to choby턢ie nie wiem jak wiele pracy wk쿪dali nie odkazicie si i pokusa do was wrci. Je풽li natomiast zabierzecie i zatkacie rur ktra ska풹 wod , czyli porzucicie rozrywk(obrazy, i to co 낢czy si u was z upadkiem, ogl켨anie si za Tm co nie trzeba), ktra os쿪bia wasz wol, to wtedy mo풽cie oczy턢i wod – czyli mo풽cie si umocni i nawet nie bdzie trzeba tak wiele pracy a trwa bdziecie. Podobnie z t szklan, je풽li wci굻 dopuszczacie do was to co was os쿪bia- to nic nie wskracie. Zaklejcie dziur a praca ktr w쿽퓓cie, woda ktr wlejecie pozostanie z Wami. Szukajcie 펢d쿪 z쿪, sk켨 do was przychodzi i eliminujcie je umacniaj켧 si, przypominaj켧 sobie dlaczego warto zatka te 펢d쿪. Co jaki czas modl si za nas wszystkich walcz켧ych z tym, oraz ostatnio o umocnienie nas w tym co dobre. I wy sporadycznie dodajcie to w swych intencjach, krtk modlitw i niech ta 턻iadomo뜻 w was bdzie, 풽 wsplnie si umacniaj켧 i modl켧 za siebie, wygramy! I zacznijcie rezygnowa z tego co nie potrzebne, oraz umacnia si w tym a wtedy szybko owoc ujrzycie. Tym ktrzy s zainteresowani, odnalezieniem negatywnych skutkw masturbacji na cia쿽 polecam tekst ktry ni풽j przedstawi쿮m. Co prawda nie jest wszystko piknie 쿪dnie wy쿽퓇ne i chcia쿽 by si ten tekst jest poprawi dodaj켧 pewne sprawy, ale jest wystarczaj켧y zarys, ktry moim zdaniem jest zdecydowanie wystarczaj켧y do tego by dowiedzie si dlaczego to jest szkodliwe.
 xyz: 26.01.2010, 14:50
 Musze przyzna , ze zarwno Damian...b jak i pomocnik maj wiele racji i serdecznie polecam (pomimo d퀅go턢i) przeczytanie artyku퀉 Damiana , bo zawiera on wiele wa퓆ych i przydatnych informacji , a przede wszystkim prawdziwych. 퓓cze wszystkim powodzenia i wywiczenia w sobie "silnej woli"
 Pomocnik S퀅chajcie : 23.01.2010, 22:33
 Czytam te Wasze posty i wiem w czym problem i zaraz Wam to Wszystkim uzale퓆ionym i grzesz켧ym tak wyt퀅macze o co w tym chodzi i jak z tym sobie poradzi . Ot璨 pierwsza rzecz, to nie szatan powoduje 풽 macie erekcje, czujecie podniecenie i chcecie "to" zrobi !!! To nie 풹dne dzia쿪nie szatana ale Wasza w쿪sna natura ktra w Was jest wic nie popadajcie w tak paranoj . Kolejna sprawa, chcecie zerwa z tym na쿽giem a tak naprawd od samego pocz켾ku pope쿻iacie podstawowy b낢d-walczycie z tym . Nie mo퓆a walczy z w쿪sn seksualno턢i, bo ona jest w Was, taka walka nie ma sensu i zawsze przegracie . Oczywi턢ie ok, je턫i s w턳d Was tacy, ktrzy jednak wypracuj w sobie samodyscypin i samokontrol to super, to na pewne pomo풽 ale...do czasu . Przede Wszystkim je턫i chcecie zerwa z masturbacj to przestacie na niej skupia swoj uwag i opowied펊ie sobie na pytanie po co tak naprawd chcecie 퓓cie w czysto턢i i jak alternatyw sobie mo풽cie ku temu stworzy . Nie mo퓆a walczy z na쿽giem b낢dz켧... Kolejna sprawa to Wasze poczucie winy, onanizm nie jest najwiksza zbrodni tego 턻iata i bardziej on wynika z obci굻e fizyczno턢i naszego cia쿪 a nie z powodw duchowo-psychicznych . Nie powinni턢i si dobija wic z tego tytu퀅 i zadrcza, trudno sta쿽 si...i zawsze macie szans na 퓓cie w czysto턢i . Kolejna i ostatnia ju kwestia-Bg, Jezus, bo te postacie mieszacie w swj problem jakbym mia퀉 one Wam pomoc w cielesnym nawrceniu. Wiara jest niczym w porwnaniu z wiedz i m켨ro턢i, wic je턫i oprcz wiary macie prawdziw 턻iadoomo뜻 Boga to poradzenie sobie z Waszym onanizmem bedzie o wiele 쿪twiejsze...tylko zadajcie sobie zawsze pytanie : dlaczego chc 퓓 w czysto턢i ? To podstawa....
 Bon: 23.01.2010, 16:06
 te mam z tym problem od 4 lat czasami z nim wygrywam , najd퀅풽j wytrzyma쿮m 3 tygodnie, mam nadziej 풽 uda mi si w kocu z tego wyj뜻 i za쿽퓓 w przysz쿽턢i szcz沅liw rodzin, ci ktrzy to czytaj prosz was pomdlcie si za mnie bo tylko modlitwa mi pomo풽, jestem osob wierz켧 i wierz 풽 Jezus mi pomo풽 z tego wyj뜻, modl si za was wszystkich ktrzy maj problem podobny do mnie.
 Damian...b: 19.01.2010, 21:37
 Dzielny ludzie walcz켧y! Jestem mocno podbudowany informacj, 풽 tak zagorzale walczycie z tym jak풽 lekcewa퓇nym na쿽giem. Nie ulega w켾pliwo턢i, 풽 턻iadomo뜻 naszych braci i sistr w tym zakresie jest bardzo ma쿪 i czsto nawet nie wiemy jak bardzo sobie szkodzimy. Dzikuj za wasze komentarze. Napisz co co chyba jeszcze tu nie by쿽 poruszane (chyba bo nie przeczyta쿮m wszystkich komentarzy). Chcia쿫ym poruszy SKUTKI MASTURBACJI NA CIA즁 M柯CZYZNY. Bo ma쿽 kto zdaje sobie spraw, 풽 takowe wystpuj ( a dla mnie jest to kolejny argument ktry czsto mwi mi – starczy kolego je풽li nie przestaniesz to bdziesz mia inne problemy). Oczywi턢ie grzech te dzia쿪 na nasz psychik- co jest wyniszczaj켧e dla kobiet i m轅czyzn zarwno. Dlatego nie 쿪mcie si na duchu ale i nie lekcewa풻ie tego problemu. Do kobiet nie wiele mog napisa ponad to co przeczyta쿮m, 풽 masturbacja mo풽 spowodowa du풽 utrudnienia w po퓓ciu z m轅czyzn- lecz dlaczego tak si dzieje mo퓆a dosy 쿪two odnale쇗 w Internecie. Przejd teraz do m轅czyzn i skutkw negatywnych fizycznych. (to co napisz poni풽j oparte jest na wiedzy zdobytej z literatury, mocno poszerzone na obserwacji nie tylko w쿪snego cia쿪 oraz z dyskusjami i porwnaniami zjawisk wystpuj켧ych u m轅czyzn praktykuj켧ych masturbacj od d퀅giego czasu) ____________________________________________ Skrt tego co ni풽j: na쿽gowa masturbacja mocno os쿪bia cia쿽 m轅czyzny. Prowadzi do takich stanw jak czste naci켫nicia urazy i inne kontuzje przy potencjalnie niegro펝ych czynno턢iach. Zmczenie- z niewiadomych przyczyn (przyczyna ju wiadoma: masturbacja),s쿪bnicie. Gorsze skupienie. Rwnie mo퓄iwe gorsze nawil풹nie „oczu” -przed kompem czu szybkie wysychanie oczu. Bule plecw od samego siedzenia. Gorsze wyniki sportowe. (Lepiej nie uprawia sportw jak sie uprawia masturbacj.) Przedwczesne wytryski-z쿮 przyzwyczajenia umys쿽we- je풽li chodzi o stosunek z partnerk. ............................................................................ A teraz to samo ale d퀅풽j. ............................................................................ Na start troch teorii (p撰niej obserwacje) – pierwszy raz co takiego pisz i nie wiem czy uda mi si to dobrze obja턭i. Jak wiemy sperma to swego rodzaju 펢d쿽 퓓cia, dlatego te, uwa풹my 풽 jest to nie moralne tryska nasieniem na prawo i lewo gdy nam si tylko podoba. Jednak, prcz tego nikt nie my턫i o tym ile wysi쿸u nasz organizm musi w쿽퓓 w to aby ona powsta쿪 i lu펝o wydosta쿪 si przez nasz cz쿽nek. Pierwsza, sprawa, to substancje. Nie my턫icie chyba panowie, 풽 nasienie to woda lub co co opuszcza nasz organizm bo jest mu nie potrzebne. Pewna pani dr napisa쿪, 풽 znajduje si w niej sporo zwi콄kw i substancji ktre my sobie z organizmu wydalamy w bardzo krtkiej chwili, nie zwracaj켧 uwagi na odczucia naszego cia쿪 po tym akcie. Ot璨, aby powsta쿽 nasienie nasz organizm zu퓓wa znacznie wicej ni substancje, ktre mu dostarczamy. Po pierwsze musi on przetworzy to co zosta쿽 mu dostarczone a po drugie obci굻y nasze narz켨y aby powsta finalny efekt. Co ciekawsze, samo wyprodukowanie spermy nie jest jeszcze w odczuciu uci굻liwe. Najgorzej jest po wydaleniu nasienia na zewn켾rz. (Pewien dr Napisa, 풽 mniej wicej 40% energii si traci przy ka풼ym orgazmie.) Sprawa jest dosy trudna i do koca nie uda쿽 mi si dokopa informacji co i jak na tyle by to tak po prostu obja턭i . Najwicej w temacie mo퓆a si dowiedzie od wschodnich praktykantw sztuk walki. Mog oni nas zra풹 przez niektre wierzenia, praktyki itp. Jednak풽 du엽 wag przyk쿪daj do obserwacji w쿪snego cia쿪. ( Sam dr na ktrym najwicej si opieram jest chyba ateist, ale moralnie zdaje si by pouk쿪dany kole- lecz nie to nas interesuje) Adepci tych sztuk przedstawiaj cia쿽 te w postaci energii. Cia쿽 potrafi energi odbudowywa, i traci. Gromadzenie energii powstaje w czasie – dos쿽wnie ( z czasem) – ale te podczas wicze specjalnych jak i czysto fizycznych ( sport, si쿽wnia), medytacji– tu z medytacj nale퓓 uwa풹, bo ma쿽 kto poprawnie interpretuje t praktyk. Tracenie energii jest w czasie wydalenia nasienia, w czasie walki organizmu z chorobami, przy utracie krwi, przy trawieniu pokarmu, przy przeci굻eniach pewnych narz켨w- by powrci do stanu rwnowagi. Oczywi턢ie mo퓆a tu wicej napisa, jednak staram si to zrobi oglnie. A najwicej si traci przy wydaleniu nasienia lub utracie krwi- ale tu s jeszcze inne sprawy w ktre nie wchodz. I w쿪턭ie ta energia jest kluczem ( mo퓆a to czyta 풽 energia to nasze si퀉). Podczas czstych masturbacji, nasze cia쿽 traci si퀉 na produkcj i uwolnienie nasienia. Przy normalnej praktyce, 턳ednio 1x na miesi켧 – nie jest to 풹dnym problemem- bo jest to 턳edni czas samoregulacji m轅czyzny w ktrym mo풽 samoistnie wydali nasienie do wyregulowania ( okres ten mo풽 by r璨ny od miesi켧a- jednak풽 mocne op撰nienia lub zbyt czste wytryski s oznak zaburzenia i nale풹쿽 by to wyregulowa- stosuj켧 odpowiedni diet b켨 te wiczenia- albo zacz길 robi albo przesta). I dla tych panw ktrzy si nie masturbuj to problem automatycznie znika- jedynie mo퓆a im zaleci, aby po stosunku nie brali si za prace fizyczn najlepiej do dnia kolejnego- cho to zale퓓 od indywidualnych predyspozycji i niektrym nie robi to 풹dnej r璨nicy). Tym panom co uprawiaj to czsto i gsto nale퓓 u턻iadomi, 풽 je풽li 턳ednio dla cia쿪 najlepiej jest to zrobi 1x na miesi켧 w samoregulacji – cho mo퓆a i cz沅ciej – oby nie przez d퀅gi okres – to ile razy jest za czsto jak kto to robi codziennie albo co drugi dzie? Sam masturbuj si od lat oko쿽 11. Walcz z tym od lat chyba 4. I znajduj coraz wicej argumentw na to by tego nie robi. Razem ze mn w tym samym temacie jest mj przyjaciel – ktry ma ten sam problem – ale wspieramy si teraz w walce. Ma on rwnie bogat wiedz na ten temat, i jest kolejnym krlikiem do턻iadczalnym na ktrym ro턭ie nasza wiedza w tym temacie. Ot璨, po rozpoczciu procederu masturbacji, cz쿽wiek funkcjonowa tak jak by si nic nie zmieni쿽. Dodam tu, 풽 sporo wiczyli턬y fizycznie – cho masturbacja by쿪 wtedy jeszcze porwnywalnie s쿪bo rozwinita. By쿽 dobrze- do czasu. Po jakim roku mo풽 dwch latach, zaczli턬y dostawa dziwnych kontuzji ( dziwnych znaczy tyle co, takich ktrych normalnie nie powinno si dosta, przy tych czynno턢iach). I nasila퀉 si one stopniowo- jednak 풹den z nas nie zauwa퓓 zwi콄ku z masturbacj. Czasami nawet masturbowali턬y si by poprawi sobie humor. ( Wtedy te nie wiedzieli턬y, 풽 to jest grzech). Czste bule plecw, bule kolan, i czste naci켫nicia na plecach przy podnoszeniu rzeczy ktre nie powinny by problemem co raz stawa퀉 si czstsze. (raz nawet po maratonie masturbacji podnosz켧 kota naci켫n교em si tak, 풽 mnie plery nasuwa퀉 przez d퀅gie tygodnie- ale wtedy dosy intensywnie si masturbowa쿮m ( codziennie nawet do 5x dziennie)( tu dodam 풽 rwnie szkodliwe jest 1x na 3 dni – cho to 15x mniej to ten sam efekt uzyska si po wikszej liczbie dni). Dla wyja턭ienia- najbardziej nara퓇ne s nogi i plecy – nie bd wyja턭ia dlaczego- i tak okrajam mocno- a mimo to si rozpisa쿮m. Kolega mia si podobnie a czasami nawet gorzej. W obecnym stanie – je풽li masturbuj si w tygodniu (2x w dzie, nastpny 2x i kolejny 1x) to efekt jest taki: skra wyra펝ie staje si suchsza – ju na d쿽niach wida to od razu. Stawy zaczynaj strzela. W kolanach i w palcach u r켴 i ng. (Masturbacja bardzo negatywnie wp퀉wa na stawy). Mi沅nie staj si s쿪bsze. Ilo뜻 przyk쿪dowych pompek ktre normalnie robi spada dosy mocno ( a samo ich robienie jest ryzykowne bo mog naci켫n길 plecy ktre dosta퀉 juz niez쿮 baty przez te wszystkie lata). Te wszystkie objawy wystpuj i u was tylko si nie pokapowali턢ie. ( wszystko zale퓓 od czstotliwo턢i i d퀅go턢i praktyki masturbacji) Czsto jest tak, 풽 cia쿽 si przegrzewa, czyli jest nam szybko gor켧o jak co zaczniemy robi, a jak siedzimy to dosy szybko robi si nam zimno. U niektrych d쿽nie mog robi si zimne, po jakim czasie np. po 2h od masturbowania. To wszystko cia쿽 nam sygnalizuje- a skoro tak to wp퀉wa na cia쿽- to jakim cudem mo풽 to by dla nas zupe쿻ie bezpieczne???? Ja si czasami za g쿽w chwytam co niektrzy bredz. „Uprawiajcie seks bo to zdrowe.” Dla faceta czsty seks to mka- mo풽 robi to o wiele za czsto co spowoduje, 풽 mo풽 mie problemy nawet z wsiadaniem i wysiadaniem do samochodu ju w wieku 30 lat. O ile sam seks jest przyjemny to po takich maratonach, cia쿽 jest mocno zmczone i to nie dlatego, 풽 on si tam przy stosunku namacha, tylko dlatego, 풽 straci mnstwo energii przez wydalanie nasienia. Dodam tu 풽, nie wydalenie nasienia nie za쿪twia do koca sprawy. Je풽li si osi켫a stan pod orgazmu rwnie os쿪bia si cia쿽 ale w mniejszym stopniu. Zauwa풻ie te co w filmie ROCKY. Kole przed walka odmwi wsp車퓓cia z 츾N!!! – mwi켧, 풽 nie mo풽 tego zrobi bo to os쿪bia. I faktycznie mwi prawd. (to tylko film- a mimo to sprawa dla sportowcw jest znana od dawna) Je풽li si uprawia sporty to nie ma mowy o czstych stosunkach bo to os쿪bia. Bezpo턳ednio po masturbacji, cia쿽 jest jeszcze nagrzane a my nie zawsze do koca przytomni( chodzi o percepcj na bod펊e cia쿪). I nie zawsze zauwa풹my, 풽 co si zmieni쿽. Dlatego te, p撰niejszy stan gorszego samopoczucia nie jest przypisywany temu- bo jeszcze przecie przez jaki czas czuli턬y si 턻ietnie. Niestety prawda jest taka, 풽 tylko przez jaki czas a 퓆iwo najwicej si zbiera dnia kolejnego. Dzieje si tak dlatego, 풽 po wydaleniu powiedzmy kalkulacyjnej cyfry 40% si, cia쿽 stara si doj뜻 jak najszybciej do rwnowagi, z tej te przyczyny, energia odp퀉wa z innych partii cia쿪 ( najgorzej dostaj po ty쿸u nerki i chyba w켾roba) a z zewn켾rz, plecy i nogi. Nie korzystne bdzie to, gdy cia쿽 dochodzi do siebie a my masturbujemy si dalej. I zaczyna si tak robi w k車ko. Oglnie przy zaczynaniu masturbacji- je풽li nigdy si tego nie robi쿽- trudno wyczu r璨nic, jednak풽 po d퀅퓋zej praktyce, dosy 쿪two jest zauwa퓓 wp퀉w na cia쿽 je풽li si masturbujemy. Obecnie jak si masturbuj 1x na 3 tygodnie to mo퓆a powiedzie, 풽 prawie nie ma r璨nicy - cho jest zauwa풹lna- bo ju wiem na co mam patrze i w obserwacji troch siedz. Np. w ustach 턫ina robi si jakby bardziej lepka i jest bardziej sucho. Ale jak pojad dzi powiedzmy 3x i jutro 2x to po tym pi켾ym razie efekt czuj natychmiast. Cia쿽 nie prdko wraca do rwnowagi. Czasami wzgldna norma cia쿪 wraca po 2 tygodniach p撰niej zaczynam si wicej rusza ale bez szalestw. A dopiero po miesi켧u cz쿽wiek zaczyna czu si spoko. Cho oglny poziom si jest ju zaburzony to stan ktry by przed wpadniciem w na농g jest ju chyba nie do osi켫nicia. ( Przynajmniej nie przy takim obrocie spraw- by쿽 by trzeba da sobie siana z tym na kilka lat przy dobrej praktyce cia쿪) A po takim maratonie przez najbli퓋ze dni lepiej 풽by si nie bra녔 za, 풹dne prace si쿽we. Ju nie jeden raz ja i inni to przetestowali. Zauwa풻ie , 풽 w tym momencie nie jest to ju grzech tylko przeciwko, 퓓ciu ale te, gdy robimy to nadmiernie wyniszczamy nasze cia쿽- a wic i przeciwko nam samym. Tu dodam, 풽 o ile seks z m轅czyzn dla kobiety mo풽 by korzystny to dla m轅czyzny sprawa nie wygl켨a tak piknie- zw쿪szcza je풽li jest to masturbacja. Tak po krtce nie dok쿪dnie zarysowa쿮m problem, s w tym co napisa쿮m du풽 braki. Cho i tak dla wielu z was tego czyta si nie chcia쿽. Je풽li jednak przeczytali턢ie pocz켾ek, to przynajmniej znacie skutki – cho nie wszystkie. A dlaczego tak si dzieje – to trudno wyt퀅maczy mi w takiej formie. Chcia쿮m by턢ie dodali sobie do waszych argumentw, dlaczego tego nie warto robi, obaw o wasze si퀉 fizyczne i zdrowie. Mi ta my턫 pomaga. Jak sobie my턫, 풽 jak bd chcia za쿽퓓 rodzin- to kto wie czy nie przyjdzie mi nagina- a 풽by nagina- trzeba si dobrze czu – a 풽by si dobrze czu trzeba dba o cia쿽- a 풽by dba o cia쿽 nie nale퓓 jego u퓓wa jak zabawki – bo to nie akumulator ktry da si wymieni albo zregenerowa- to procesy trwaj znacznie d퀅풽j i mog pozostawia po sobie 턫ady. Zachcam was do walki z tym na쿽giem. Obecnie mj rekord to kiepskie 4 miesi켧e, - przyjaciela oko쿽 6miesicy. Niestety 턳ednio 2-3 x w miesi켧u upadam (bywa, 풽 rzadziej si trwa 2 miesi켧e a krcej 2 dni) – ale Bg jest Panem wszystkiego, niech i nam dopomo풽, d펧ign길 to jarzmo. 1cz si z wami w modlitwie o pomoc i si퀉 w walce z tym zniewoleniem. POZDRAWIAM
 Piotrek : 15.01.2010, 11:55
 쫤ite s쿽wa.
 daid: 04.01.2010, 12:57
 p풽stanie wam rosnon
 Smutny: 05.11.2009, 18:27
 Ju chyba nie potrafi z tym walczy.. Wszystkim na oko쿽 mwi 풽 jest ok, 풽 szybko powstaje, ale upadki znowu si zdarzaj. Czasami nawet 5 razy dziennie.. Ju chyba nie potrafi tego wzka d퀅풽j ci켫n길... To trwa ju z 9 lat, bo zacz교em jak mia쿮m 8. Nie wiem co robi... Je턫i kto mo풽 pomoc, to z gory dziekuje... moj mail : gery13@wp.pl. chce z tym skonczyc. wierze ze z Nim dam rade.
 즩kasz: 11.10.2009, 22:07
 Masturbacja poch쿪nia jak bagno, jest grzechem z ktrym bardzo ci轅ko jest wygra, chcia쿫ym cofn길 czas i nigdy nie zaczyna, ale jest ju za p撰no i musz z tym walczy. Nie polecam nikomu w to wchodzi bo jest to straszna tragedia, ktra ma wp퀉w na ca쿮 퓓cie i zadaje wiele cierpienia !
 alex: 28.07.2009, 11:01
 ludzie nie poddawajmy sie, ten sukinsyn, przepraszam ze sie tak wyraze o szatanie, chce nas wszyskich zgubic, ale nie sama mastyrbacja co tymi wyrzutami sumienia i tym ze czujemy sie jak szmata. to jest najgorsze, ja bylem u spowiedzi 3 dni temu i dzis z now musze bo znow upadlem. Jezus daje mi sile by sie podniesc, i choc czasem te upadki sa tak wstretne tak wynaturzone to jednak ciagle On pcha mnie do konfesjonalu. Trzymajcie sie!!!!!!!!!!!!!!! kiedy zatanczymy wszyscy na scierwie tej plugawej szatanskiej bestii
 10817215: 04.06.2009, 17:55
 Kochani potrzeba wam przyjaciela os zaufanej z ktr mo풽cie o tym porozmawia! Odwagi 100 razy upadniecie to 100 razy do spowiedzi nawet kilka godzin dni jest 쿪sk czysto턢i. Gdy kto ma jakie pytania to pisa odp wieczorami <>< Potrzeba jest czasu...
 ...: 07.05.2009, 11:22
 W uzale퓆ieniu, dzia쿪! Oczywi턢ie nalezy poda intencje: "MODLITWA CODZIENNA O OPIEK: 쫤. Judo Tadeuszu, pot轅ny mj Obroco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaj si Twej cudownej opiece. Wdziczny Ci jestem za wszystkie 쿪ski, jakie ju dla mnie wyjedna쿮, a prosz Ci i nadal strze przed pokus. B켨 moj moc w trudno턢iach, os쿽n w niebezpieczestwach. Spraw, abym z Bogiem si budzi i z Bogiem szed na spoczynek. Dzie po dniu prowad mnie coraz bli풽j Serca Jezusowego, abym spocz교 w Nim po trudach i walkach 퓓cia, a zamiast mi쿽턢i w쿪snej, pychy i zniechcenia. Niech w mym sercu zapanuje mi쿽뜻, ofiarno뜻 i pokora. Amen MODLITWA DZIKCZYNNA! Najs쿽dszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojt niebiask chwa낢, ktr z Trjcy Przenaj턻itszej sp퀉wa na ludzko뜻 ca낢, na Pann Naj턻ietsz, na wszystkich anio농w i 턻itych, s쿪wi, uwielbiam i sk쿪dam Ci dziki za 쿪ski i dary, ktrymi obdarzy쿮 Twego wybranego Aposto쿪, co mia szcz沅cie do Twej rodziny si zalicza. B쿪gam Ci racz mi udzieli Twej 쿪ski dla jego zas퀅g i wspiera mnie za jego przyczyn we wszelkich potrzebach. Amen"
 PePe: 24.04.2009, 01:17
 Swego czasu by to mj wielki problem. Zacz교em chyba w wieku 13 lat. Uda쿽 mi si wyzwoli po 15 latach... Po wielu, na prawd wielu, prbach z쿽퓓쿮m Panu obietnic, 풽 nie bd tego robi. Najpierw przez 3 miesi켧e. Potem przez 6 itd, i tak si uda쿽 :) Nie potrafi쿮m z쿪ma przysigi z쿽퓇nej Jezusowi. 칊dne inne metody nie pomaga퀉. Poza tym wa퓆e jest te dobre organizowanie czasu. Du퓇 sportu i przebywanie z lud펛i. Powodzenia!
 ,,,,: 14.04.2009, 11:59
 Nie jest gorszy od narkomanii i alkoholizmu - ale kradnie nam wolno뜻....... tamte odbieraj zdrowie i 퓓cie. Chrystus chce i mo풽 nas z tego wyzwoli..... Wytrwa쿽뜻 i Wiara!!!!
 oNA: 28.03.2009, 23:30
 Mam 17 lat nie d퀅go bde mnie 18... Masturbowa쿪m si przez oko쿽 1,5 roku... potem sta쿽 si to na쿽giem... czym nad czym nie potrafi쿪m ju panowa.. z pocz켾ku nie wiedzia쿪m,풽 to grzech gdy sie o tym dowiedzia쿪m zacz怨am z tym walczy. To by쿽 bardzo trudne.. ci켫쿮 pora퓃i... ale trafi쿪m na dobrego spowiednika ktry u턻iadomi mi, 풽 sama nie dam rady,풽 musze otworzyc si na JEZUSA 풽 On sw mi쿽턢i mnie wyleczy... i po pewnym czasie sie uda쿽... teraz zacz교 up퀉wa 3 rok od kiedy to sie skoczy쿽 i leci mi 2,5 roku od kiedy czuje sie powolana do zakonu... tak chce odpowiedzie na Bo엽 mi쿽뜻 tylko nie wiem czy to nie jest ucieczka... ca쿸owita abstyncja-zranienie? Ale wiedzcie 풽 wyzwolenie si z tego grzechu jest mo퓄iwe! ale lepiej nie zaczyna tego bo to sie odbija na psychice... pozdrawiam :) Glowa do gry :)
 janusz: 04.03.2009, 15:36
 Drogi Maciku przeczytalem Twoj rozpaczliwy list i dowiedzialem sie o Twoim problemie. Masz problemy ze spowiedzia. Przyjdz, pomoge Ci - juz to co najwazniejsze powiedziales anonimowo w liscie. Jestem ksiedzem, a to czego potrzebujesz, to milosiernej milosci Jezusa. Jestem gotow Ci pomoc. Podaje swego emaila, napisz: januszz@web.de
 kartofel: 01.03.2009, 02:57
 czym mniej masturbacji tym mniejsza produkcja - mozna wyciszy organizm. Nie 쿪ma si upadkami. Szybko wstawa i grzeszy jak najmniej. Prosi Pana o pomoc. Nie podnieca si z wyboru, nie szuka podniet. Kocha siebie. Ceni seksualno뜻. Pamita ,풽 przyjdzie czs kiedy bdziemy jej u퓓wa zgodnie z jej przeznaczeniem. Seksualno뜻 jest dobra, pieknym darem - nie psujmy jej smaku i jako턢i. Zazartujmy czasem ze swoich popedw( w sobie i z siebie). Moje nasienie kiedy mam d퀅gi okres czysto턢i wylatuje z nasieniem, podczs snu, albo zwyczajnie podczs dnia. Jest to do opanowania. Trzeba pracy i wielu wyrzecze - warto. Kiedy nie by쿮m 턻iadomy grzeszno턢i tego - teraz czasem trudno i upadn - mia쿮m ju lata czysto턢i - trudne to. Jednak nic co pikne i drogie i cenne za darmo nie dostajemy:) gor켧o polecam czysto뜻 i uczciwo뜻 i kochanie siebie i 쿪godne w mi쿽턢i siebie traktowanie. 즑godne i stanowcze.
 maciek: 06.01.2009, 23:30
 ja masturbuje sie chyba od 13 roku zycia... odkrylem to przez przypadek, ale zaluje, ze nie przestalem tego robic kiedy jeszcze moglem... teraz jest juz chyba za pozno. Co jakis czas potrzeba staje sie tak silna, ze nie jestem w stanie sie powstrzymac. jestem zrozpaczony. Nie wiem juz co robic. Wiem, ze grzesze, ale nie potrafie sie z tego wyspowiadac ksiedzu. Ostatnio wzialem zyletke i ponacilem lekko skore na penisie.... teraz masturbacja boli i robie to rzadziej... ale nadal nie moge przestac o tym myslec i pewnie jak sie wszystko zagoji to znowu bede to robil czesto... Aha! Mam 17 lat. Pomozcie!
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7] [8] [9] [10]

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]


Humor | Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej