Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Szkodliwo뜻 masturbacji

Na temat szkodliwo턢i masturbacji wypisano na przestrzeni ostatnich trzystu lat niemal ca쿮 tomy, przestrzegaj켧 przed jej zgubnymi skutkami i traktuj켧 j na rwni z najpotworniejszymi nieraz zboczeniami. (...) Rzetelne badania, jakie w ostatnim wierwieczu prowadzono nad seksualno턢i cz쿽wieka, nie potwierdzi퀉 absolutnie 풹dnego z wymienionych nastpstw masturbacji i obecnie seksuologia traktuje to zjawisko b켨 jako fizjologiczny przejaw potrzeby seksualnej i pierwsz niedojrza낢 jeszcze form jej zaspokajania, b켨 te jako dzia쿪nia zastpcze w przypadku braku partnera, przymusowej izolacji itd.

W.Sokoluk, D.Andziak, M.Trawiska:
Przysposobienie do 퓓cia w rodzinie, Warszawa

Podobnej tre턢i zdania bardzo czsto mo퓆a spotka w r璨nych podrcznikach wychowania seksualnego czy poradnikach przeznaczonych dla m쿽dych ludzi. Ich autorzy przedstawiaj masturbacj jako co zupe쿻ie normalnego i naturalnego, przeciwstawiaj켧 si pogl켨om jakoby masturbacja wywo퀉wa쿪 jakiekolwiek negatywne skutki.

Czy maj racj? Czy masturbacja rzeczywi턢ie nie pozostawia 풹dnych nastpstw? Na to pytanie chcia쿫ym odpowiedzie.

Nim przyst켺i do rozwa풽nia tej kwestii chc zwrci uwag na spraw podstawow: Jak wiemy, masturbacja jest grzechem. Je턫i ma charakter ca쿸owicie 턻iadomy i dobrowolny, jest grzechem ci轅kim. Grzeszno뜻 masturbacji nie zale퓓 od tego, czy wywo퀅je, czy nie wywo퀅je jakie skutki. Nawet gdyby masturbacja nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw, nadal by쿪by grzechem.

Dlaczego masturbacja jest grzechem? Dlatego, 풽 wystpuje przeciw Bo풽mu planowi dla cz쿽wieka, przeciw celowi, dla ktrego Bg stworzy p쿬iowo뜻. Bg obdarowa nas darem p쿬i, aby턬y mogli ofiarowa go w mi쿽턢i drugiemu cz쿽wiekowi. Wszystko, co wi굻e si z tym darem, ma s퀅퓓 mi쿽턢i. Masturbacja odrywa p쿬iowo뜻 od mi쿽턢i, jest aktem z natury swej egoistycznym. Akt taki obra풹 Boga i jest grzechem.

Jak powiedzia쿮m, masturbacja by쿪by grzechem, nawet gdyby nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw. Tak jednak jest, 풽 Bo풽 Prawo nie jest wymierzone przeciw cz쿽wiekowi. Bo풽 Prawo jest w istocie rzeczy dla cz쿽wieka. Naruszenie przykaza z regu퀉 koczy si 펚e. Nie inaczej jest z masturbacj.

By mo풽 dawni autorzy przesadzali w ukazywaniu skutkw masturbacji. By mo풽 mwili o skutkach, ktre wcale nie maj miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, 풽 masturbacja negatywne skutki wywo퀅je. Ci, ktrzy obecnie zarzucaj nierzetelno뜻 dawnym autorom, sami postpuj o wiele gorzej. Dzi bowiem dostpne s wyniki bada jednoznacznie wskazuj켧e na negatywne skutki masturbacji. Pisanie wic (czy sugerowanie), 풽 masturbacja ujemnych skutkw nie powoduje jest zwyczajnym mwieniem nieprawdy.

Najbardziej oczywistym negatywnym efektem masturbacji jest mo퓄iwo뜻 popadnicia w na농g. Masturbacja mo풽 sta si niewol, czym, co robi si musi, choby si wcale nie chcia쿽. Spowiednicy, terapeuci mogliby wiele opowiada o dramatycznych losach osb prbuj켧ych wyzwoli si z tej niewoli. Przed kilku laty dyskusja na ten temat przetoczy쿪 si na 쿪mach miesicznika "Ziarna". Zamieszczone tam wypowiedzi wielu osb mog퀉 sta si najlepszym 턻iadectwem zgubnych skutkw niewoli masturbacji.

Wyzwolenie z tego na쿽gu jest oczywi턢ie mo퓄iwe, z regu퀉 jest jednak bardzo trudne, wymaga wielu prb, bardzo systematycznej pracy, nie zniechcania si pora퓃ami.

Na tym jednak nie kocz si z쿮 nastpstwa masturbacji. Mo풽 ona wywo쿪 negatywne skutki w sferze po퓓cia seksualnego w przysz퀉m ma냄estwie danej osoby. Uprawiaj켧 masturbacj wykszta쿬a si i utrwala fa퀂zywe nawyki reagowania seksualnego. Mo퓆a by wskaza wiele r璨nych rodzajw takich nawykw, chc jednak skoncentrowa si na dwch najwa퓆iejszych sprawach.

Po pierwsze organizm uczy si reagowa na bod펊e o charakterze autoerotycznym, zamiast, prawid쿽wo, reagowa na bod펊e wysy쿪ne przez wsp車ma냄onka jako partnera seksualnego. Mo풽 nast켺i trwa쿮 zakodowanie reakcji tylko na bod펊e autoerotyczne. W efekcie u danej osoby utrudnione bdzie powstawanie podniecenia seksualnego w wyniku obecno턢i i pieszczot wsp車ma냄onka. W skrajnych sytuacjach podniecenie seksualne w ogle nie bdzie mog쿽 powsta na normalnej drodze. Po drugie za przez masturbacj mo풽 nast켺i utrwalenie przebiegu i czasu reakcji seksualnej. Reakcja seksualna bdzie zupe쿻ie niezale퓆a od osoby, od potrzeb wsp車ma냄onka, bdzie przebiega ca쿸owicie indywidualnie. Nieuchronnie prowadzi to do zaburze w po퓓ciu i nastpnie do rozd펧ikw w ma냄estwie.

Powy퓋ze zaburzenia w reakcjach seksualnych mog powstawa zarwno u kobiet jak i u m轅czyzn. U kobiet przede wszystkim przejawi si w upo턫edzeniu powstawania podniecenia seksualnego. M굻 nie bdzie mg pobudzi 퓇ny lub w jej odczuciu bdzie pobudza j "gorzej" - tak zakodowane bdzie w niej pobudzanie pochodz켧e z masturbacji. Mog rwnie wyst켺i trudno턢i w osi켫aniu satysfakcji seksualnej. Osi켫anie satysfakcji przez kobiet jest w ogle spraw z쿽퓇n, wymagaj켧 pewnej pracy, czasu oraz harmonii midzy ma냄onkami. Masturbacja dok쿪da tu dodatkowe, bardzo powa퓆e utrudnienia. Wskutek masturbacji 퓇na mo풽 w ogle nie osi켫a satysfakcji w normalnym wsp車퓓ciu z m轅em lub te mo풽 by to w jej odczuciu satysfakcja gorszego rodzaju. Dla kochaj켧ej 퓇ny bdzie to sytuacja powoduj켧a ogromn frustracj i poczucie winy.

Z kolei u m轅czyzny masturbacja mo풽 spowodowa zaburzenia utrudniaj켧e wsp車퓓cie. Mog wyst켺i zaburzenia w erekcji - w wyniku masturbacji mo풽 zakodowa si osi켫anie erekcji wy낢cznie na skutek stymulacji autoerotycznej. Mo풽 rwnie nast켺i zakodowanie czasu trwania reakcji seksualnej - po up퀉wie okre턫onego czasu bdzie nastpowa wytrysk nasienia, zupe쿻ie niezale퓆ie od tego, co dzieje si midzy ma냄onkami. Nietrudno sobie wyobrazi jak taki "automatyzm" bdzie wp퀉wa na wi瑗 midzy ma냄onkami i na ich zadowolenie ze wsp車퓓cia.

Na koniec chcia쿫ym poruszy jeszcze jedn spraw. Czy zawsze musz wyst켺i wskazane powy풽j skutki masturbacji? Nie zawsze. Niestety trudno co wicej na ten temat powiedzie, gdy nie przeprowadzano w tej kwestii 풹dnych bada. Z jednej strony wiadomo, i skutki te wystpuj na tyle czsto, 풽 stanowi zauwa풹lne zjawisko w gabinetach seksuologw (a wiadomo, 풽 nie ka풼y maj켧y taki problem pobiegnie z nim do seksuologa). Z drugiej strony nie ulega w켾pliwo턢i, 풽 nie dotykaj one wszystkich uprawiaj켧ych masturbacj.

My턫 jednak, 풽 w istocie rzeczy jest to kwestia bez znaczenia. Po pierwsze, jak powiedzia쿮m na wstpie, masturbacja jest grzechem i jest niedopuszczalna nie tylko dlatego, 풽 mo풽 wywo퀉wa negatywne skutki. Po drugie, nawet gdyby negatywne skutki masturbacji dotyka퀉 tylko niewielkiego procenta osb, naprawd nie warto ryzykowa. Zawsze przecie mo퓆a si zmie턢i nawet w tym niewielkim procencie.

Krzysztof Jankowiak

Wasze komentarze:
 s: 06.05.2007, 18:52
 witam Was wszystkich.ja czuj 풽 ju jest po mnie. masturbowa쿮m si gdzie od 12 roku 퓓cia.od 2 lat ogl켨aj켧 filmy porno.nawet 4 razy dziennie .mj ojciec jest alkocholikiem.ok 18 roku 퓓cia podda쿮m si ca쿸owicie.wszelkie niepowodzenia rewan퓇wa쿮m sobie tym grzechem. od dziecka moge powiedziec 풽 kocham pewn dziewczyn, bywa쿽 midzy nami r璨nie.powiedzia쿮m jej o tym w tamtym roku-by쿪 bardzo szcz沅liwa.mamy teraz po 20 lat.zacz교em walczyc z tym, odstawi쿮m komputer w inne miejsce.lecz nie mog sobie dac z tym rady-przyt쿪cza mnie my턫 풽 nie moge osi켫n켧 wzwodu przy tej dziewczynie,nie mam ochoty jej nawet poca쿽wac,wszystko zacz교em niszczyc midzy nami.teraz jest taka sytuacja 풽 niby jestesmy razem. nie wiem co mam robic. kocham j lecz wiem 풽 ze mn bdzie nieszcz沅liwa.w dodatku jest taka pikna, ona wie 풽 j bardzo bardzo lubi lecz ja jej napisa쿮m 풽 je턫i chce to mo풽 sobie znale풻 ch쿽paka.nie wiem co mam robic. staram si wybrac samotno턢, lecz uczucie do niej mi nie pozwala. niszcz j i siebie. czy mam jej powiedziec o moim problemie??? prosz o pomoc, b쿪gam. miewam nawet my턫i samobjcze-lecz nie poddam si.nie wiem ju kim jestem. Chodz czsto do spowiedzi i czsto buntuj si przeciw Bogu.odpiszcie prosz, nie mog jej oszukiwac.czy mam z nia o tym porozmawiac? prosz o pomoc
 Darek: 06.05.2007, 18:22
 Aby z tego wyj뜻 potrzebna jest 쿪ska od Boga. Wychodzenie z tego to cierpienie duszy i cia쿪. Nie za쿪mujcie si, c璨 jest cierpienie tu na ziemi przez trzy cztery lub wicej lat z cierpieniem w wieczno턢i. Zacznii walk od dzi, zerwii z tym. Wszystko bdzie dobrze.
 miranda: 14.04.2007, 20:21
 do wszystkich ktrzy boja si pj뜻 wyspowiada z tego.. ja.. by쿪m.. nie mog쿽 mi to przej뜻 przez gard쿽.. zaj켴n怨am si i my턫a쿪m 풽 si zaraz pop쿪cze.. chcia쿪m uciec.. ksi켨z pomilcza troch.. westchn교.. powiedzia 풽bym unika쿪 nieczysto턢i 풽 ona prowadzi w wielk przepa뜻, 풽 powinnam pomysle o przysz쿽턢i.. co mi to daje? bardzo mi pomg. A wy zastanwcie sie.je턫i tak du퓇 (niestety..) osb 퓓je w nieczysto턢i i jaka tam cz沅 wyspowiada si z tego.. przcie takich osb jest du퓇! i chyba to nie jest nowo뜻 dla ksidza.. naprawde to jest bardzo trudne.. ale potem mo풽 by ju tylko lepiej.. to zalzy tylko od was czy wytrwacie w czysto턢i..
 Kasia: 14.04.2007, 10:37
 ja mam z tym problem od 4 roku zycia (16 lat) ale na szczscie trzymam juz okolo 4 miesicy w czysto턢i...Niezapomn mojej 1 spowiedzi z tego, balam si 풽 ksi켨z mnie przepdzi, nakrzyczy, nogi mi si trzs퀉.Jednak wszytsko by쿽 dobrze, ksi켨z nikogo nie potpia! Bardzo chc z tego wyj뜻 ale nie wiem jak sie przejawia ta "bariera" ze juz sie wysz쿽 z tego na쿽gu. Czsto sie onanizujemy kiedy jestesmy zli lub mamy problem..ja tez tak mia낢m, ale nauczylam si inaczej odreagowywa. Np jak jestem z쿪, to p쿪cz i ma욧 kartk, albo tez id na spacer. Zawsze mi to pomaga, a potem wieczorem modle sie w intencji tej osoby.A z problemami to czsto je w sobie dusz,nie mowie nikomu bo boje si komus zaufa, ale opowiadam o nich Panu Jezusowi, On mnie zawsze wys퀅cha, zrozumie, nie obgada za plecami.
 asia: 13.04.2007, 22:53
 Z tego da si wyj턢!!Mnie si uda쿽,cho trwa쿽 to wiele lat.Odwagi!Mdlcie si.Jezus da Wam si퀉!Pax!
 tretenmerth: 11.04.2007, 09:22
 To pomdlcie si te za mnie
 X: 30.03.2007, 09:26
 Ja mam przez to piasek na nerkach... nasienie osadza si w cewce moczowej i te resztki moczu ktre nie wydosta퀉 si z organizmu ulegaj krystalizacji... nie umiem z tego wyj뜻 :(
 T*: 20.03.2007, 21:23
 Mdlmy si za siebie nawzajem
 xyz: 20.03.2007, 10:59
 Jezus uzdrawia!
 tupac: 17.03.2007, 19:05
 dzi znw to zrobi쿮m...w pi켾ek ide do Spowiedzi, ale nie do koca wiem jak ''to'' wyzna ksidzu... musz z tym wreszcie skoczy. B켨zcie silni !!! TuPaC ..::WESTSIDE::..
 mmmm: 11.03.2007, 20:35
 ja w to wpadlam jakis miesiac temu nie pomyslalam ze taki jeden raz moze mnie uzaleznic ze nie moge sie z tego wyrwac staram sie byc od razu u spowiedzi i naprawde jest to szczery zal ale.. slaba jest jeszcze moja wiara prosze o wasza modlitwe
 ann: 07.03.2007, 21:57
 Mnie tez to dotyczy...:( Modle si za uzaleznionych i prosze tez o modlitwe za mnie...abym potrafi쿪 sie opanowac
 ofiara: 06.03.2007, 12:25
 to nalog!!przychodzi nieswiadomie i po풽ra zanim ktokolwiek sie zorientuje..potrzeba pomocy!!ale jest wstyd!!..jakze czesto zamykamy sie sami z w sobie z nim..jestesmy ofiar samego siebie..ofiar nalogu
 Sebastian: 05.03.2007, 18:06
 A ja jestem w trakcie walki. niedawno zacz교em walczyc. prosz o modlitw i 퓓cz powodzenia!
 Serducho: 04.03.2007, 20:48
 Mo퓆a z tego wyj뜻, tylko trzeba g녠boko zaufa Panu i bardzo chcie z tym skoczy....Nale퓓 powierzy swoje problemy Jezusowi, i On we wszystkim pomo풽, potrzeba g낢bokiej wiary..... Mdlmy si za tych, ktrzy sobie nie radz, aby si nie poddawali...
 **: 04.03.2007, 18:24
  Mdlmy si za wszystkich uzale퓆ionych
 anek: 02.03.2007, 22:34
 Trudno wyj뜻, ale mo퓆a . Ja jestem na dobrej drodze wytrzymuje 2miesiac. Prosz o modlitw...
 퀉퓑a: 25.02.2007, 19:01
 nie zgadzam si
 beret: 25.02.2007, 16:03
 zgadzam sie
 kaniakowa: 23.02.2007, 12:32
 zgadzam sie mdlmy sie zaa innych ja tez prosz o modlitwe za mnie
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9) [10]

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]


Humor | Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej