Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Szkodliwo뜻 masturbacji

Na temat szkodliwo턢i masturbacji wypisano na przestrzeni ostatnich trzystu lat niemal ca쿮 tomy, przestrzegaj켧 przed jej zgubnymi skutkami i traktuj켧 j na rwni z najpotworniejszymi nieraz zboczeniami. (...) Rzetelne badania, jakie w ostatnim wierwieczu prowadzono nad seksualno턢i cz쿽wieka, nie potwierdzi퀉 absolutnie 풹dnego z wymienionych nastpstw masturbacji i obecnie seksuologia traktuje to zjawisko b켨 jako fizjologiczny przejaw potrzeby seksualnej i pierwsz niedojrza낢 jeszcze form jej zaspokajania, b켨 te jako dzia쿪nia zastpcze w przypadku braku partnera, przymusowej izolacji itd.

W.Sokoluk, D.Andziak, M.Trawiska:
Przysposobienie do 퓓cia w rodzinie, Warszawa

Podobnej tre턢i zdania bardzo czsto mo퓆a spotka w r璨nych podrcznikach wychowania seksualnego czy poradnikach przeznaczonych dla m쿽dych ludzi. Ich autorzy przedstawiaj masturbacj jako co zupe쿻ie normalnego i naturalnego, przeciwstawiaj켧 si pogl켨om jakoby masturbacja wywo퀉wa쿪 jakiekolwiek negatywne skutki.

Czy maj racj? Czy masturbacja rzeczywi턢ie nie pozostawia 풹dnych nastpstw? Na to pytanie chcia쿫ym odpowiedzie.

Nim przyst켺i do rozwa풽nia tej kwestii chc zwrci uwag na spraw podstawow: Jak wiemy, masturbacja jest grzechem. Je턫i ma charakter ca쿸owicie 턻iadomy i dobrowolny, jest grzechem ci轅kim. Grzeszno뜻 masturbacji nie zale퓓 od tego, czy wywo퀅je, czy nie wywo퀅je jakie skutki. Nawet gdyby masturbacja nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw, nadal by쿪by grzechem.

Dlaczego masturbacja jest grzechem? Dlatego, 풽 wystpuje przeciw Bo풽mu planowi dla cz쿽wieka, przeciw celowi, dla ktrego Bg stworzy p쿬iowo뜻. Bg obdarowa nas darem p쿬i, aby턬y mogli ofiarowa go w mi쿽턢i drugiemu cz쿽wiekowi. Wszystko, co wi굻e si z tym darem, ma s퀅퓓 mi쿽턢i. Masturbacja odrywa p쿬iowo뜻 od mi쿽턢i, jest aktem z natury swej egoistycznym. Akt taki obra풹 Boga i jest grzechem.

Jak powiedzia쿮m, masturbacja by쿪by grzechem, nawet gdyby nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw. Tak jednak jest, 풽 Bo풽 Prawo nie jest wymierzone przeciw cz쿽wiekowi. Bo풽 Prawo jest w istocie rzeczy dla cz쿽wieka. Naruszenie przykaza z regu퀉 koczy si 펚e. Nie inaczej jest z masturbacj.

By mo풽 dawni autorzy przesadzali w ukazywaniu skutkw masturbacji. By mo풽 mwili o skutkach, ktre wcale nie maj miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, 풽 masturbacja negatywne skutki wywo퀅je. Ci, ktrzy obecnie zarzucaj nierzetelno뜻 dawnym autorom, sami postpuj o wiele gorzej. Dzi bowiem dostpne s wyniki bada jednoznacznie wskazuj켧e na negatywne skutki masturbacji. Pisanie wic (czy sugerowanie), 풽 masturbacja ujemnych skutkw nie powoduje jest zwyczajnym mwieniem nieprawdy.

Najbardziej oczywistym negatywnym efektem masturbacji jest mo퓄iwo뜻 popadnicia w na농g. Masturbacja mo풽 sta si niewol, czym, co robi si musi, choby si wcale nie chcia쿽. Spowiednicy, terapeuci mogliby wiele opowiada o dramatycznych losach osb prbuj켧ych wyzwoli si z tej niewoli. Przed kilku laty dyskusja na ten temat przetoczy쿪 si na 쿪mach miesicznika "Ziarna". Zamieszczone tam wypowiedzi wielu osb mog퀉 sta si najlepszym 턻iadectwem zgubnych skutkw niewoli masturbacji.

Wyzwolenie z tego na쿽gu jest oczywi턢ie mo퓄iwe, z regu퀉 jest jednak bardzo trudne, wymaga wielu prb, bardzo systematycznej pracy, nie zniechcania si pora퓃ami.

Na tym jednak nie kocz si z쿮 nastpstwa masturbacji. Mo풽 ona wywo쿪 negatywne skutki w sferze po퓓cia seksualnego w przysz퀉m ma냄estwie danej osoby. Uprawiaj켧 masturbacj wykszta쿬a si i utrwala fa퀂zywe nawyki reagowania seksualnego. Mo퓆a by wskaza wiele r璨nych rodzajw takich nawykw, chc jednak skoncentrowa si na dwch najwa퓆iejszych sprawach.

Po pierwsze organizm uczy si reagowa na bod펊e o charakterze autoerotycznym, zamiast, prawid쿽wo, reagowa na bod펊e wysy쿪ne przez wsp車ma냄onka jako partnera seksualnego. Mo풽 nast켺i trwa쿮 zakodowanie reakcji tylko na bod펊e autoerotyczne. W efekcie u danej osoby utrudnione bdzie powstawanie podniecenia seksualnego w wyniku obecno턢i i pieszczot wsp車ma냄onka. W skrajnych sytuacjach podniecenie seksualne w ogle nie bdzie mog쿽 powsta na normalnej drodze. Po drugie za przez masturbacj mo풽 nast켺i utrwalenie przebiegu i czasu reakcji seksualnej. Reakcja seksualna bdzie zupe쿻ie niezale퓆a od osoby, od potrzeb wsp車ma냄onka, bdzie przebiega ca쿸owicie indywidualnie. Nieuchronnie prowadzi to do zaburze w po퓓ciu i nastpnie do rozd펧ikw w ma냄estwie.

Powy퓋ze zaburzenia w reakcjach seksualnych mog powstawa zarwno u kobiet jak i u m轅czyzn. U kobiet przede wszystkim przejawi si w upo턫edzeniu powstawania podniecenia seksualnego. M굻 nie bdzie mg pobudzi 퓇ny lub w jej odczuciu bdzie pobudza j "gorzej" - tak zakodowane bdzie w niej pobudzanie pochodz켧e z masturbacji. Mog rwnie wyst켺i trudno턢i w osi켫aniu satysfakcji seksualnej. Osi켫anie satysfakcji przez kobiet jest w ogle spraw z쿽퓇n, wymagaj켧 pewnej pracy, czasu oraz harmonii midzy ma냄onkami. Masturbacja dok쿪da tu dodatkowe, bardzo powa퓆e utrudnienia. Wskutek masturbacji 퓇na mo풽 w ogle nie osi켫a satysfakcji w normalnym wsp車퓓ciu z m轅em lub te mo풽 by to w jej odczuciu satysfakcja gorszego rodzaju. Dla kochaj켧ej 퓇ny bdzie to sytuacja powoduj켧a ogromn frustracj i poczucie winy.

Z kolei u m轅czyzny masturbacja mo풽 spowodowa zaburzenia utrudniaj켧e wsp車퓓cie. Mog wyst켺i zaburzenia w erekcji - w wyniku masturbacji mo풽 zakodowa si osi켫anie erekcji wy낢cznie na skutek stymulacji autoerotycznej. Mo풽 rwnie nast켺i zakodowanie czasu trwania reakcji seksualnej - po up퀉wie okre턫onego czasu bdzie nastpowa wytrysk nasienia, zupe쿻ie niezale퓆ie od tego, co dzieje si midzy ma냄onkami. Nietrudno sobie wyobrazi jak taki "automatyzm" bdzie wp퀉wa na wi瑗 midzy ma냄onkami i na ich zadowolenie ze wsp車퓓cia.

Na koniec chcia쿫ym poruszy jeszcze jedn spraw. Czy zawsze musz wyst켺i wskazane powy풽j skutki masturbacji? Nie zawsze. Niestety trudno co wicej na ten temat powiedzie, gdy nie przeprowadzano w tej kwestii 풹dnych bada. Z jednej strony wiadomo, i skutki te wystpuj na tyle czsto, 풽 stanowi zauwa풹lne zjawisko w gabinetach seksuologw (a wiadomo, 풽 nie ka풼y maj켧y taki problem pobiegnie z nim do seksuologa). Z drugiej strony nie ulega w켾pliwo턢i, 풽 nie dotykaj one wszystkich uprawiaj켧ych masturbacj.

My턫 jednak, 풽 w istocie rzeczy jest to kwestia bez znaczenia. Po pierwsze, jak powiedzia쿮m na wstpie, masturbacja jest grzechem i jest niedopuszczalna nie tylko dlatego, 풽 mo풽 wywo퀉wa negatywne skutki. Po drugie, nawet gdyby negatywne skutki masturbacji dotyka퀉 tylko niewielkiego procenta osb, naprawd nie warto ryzykowa. Zawsze przecie mo퓆a si zmie턢i nawet w tym niewielkim procencie.

Krzysztof Jankowiak

Wasze komentarze:
 do Krystiana: 02.01.2013, 17:52
 Dziki kolego, bardzo mi dzisiaj pomog쿮.
 anojozefa: 27.12.2012, 15:51
 Nie wiem ale chyba nie przypadkowo wesz쿪m na te strone. Tak jak mezczyzni i kobiety maja ten problem. Ja mia쿪m dosc d퀅go mysla쿪m ze wynika z potrzeby fizjologicznej, a nie jako na쿽g. Uwolni mnie Pan Jezus Chrystus kiedy zrozumia쿪m po co przyszed na ziemie:1 aby nas zbawi od grzechw, od kary wiecznej, od poczucia winy i dac nam zycie wieczne, 2 aby zamieszkac w sercach naszych przez Ducha Sw. Zaprosi쿪m Jezusa do mego serca i odda쿪m Jemu swoje zycie i poprosi쿪m aby by Panem mego zycia. Oczywiscie wczesniej szczera pokuta ja - Bg. Potem poprosi쿪m Boga Ojca aby da mi Ducha Sw. zgodnie z obietnica S쿽wa Bozego. I Bg jest wierny, jesli prosimy zgodnie z Jego wola, spe쿻i co obieca. Jezus zmzrtwychwsta ,chce 퓓c w naszych sercach i uwalnia nas i to robi. Dziekuje mu ze uwolni mnie po kolei z r璨nych s쿪bo턢i. Nienawidzi쿪m ludzi, k쿪ma쿪m, krad쿪m, cdzo쿽zy쿪m, manstrubacja i wszystkie inne. Tylko Bg mg mnie uwolnic i zrobi to. Wo쿪쿪m na g쿽s prosi쿪m, b쿪ga쿪m, og쿪sza쿪m kim jest, kim ja dla niego i uwolni mnie z wszystkiego. Jestem wolna. Wczesniej prbowa쿪m sama sie zmieni, nie da쿪m rady. Zwrccie uwage co np. pisze:cz쿽wiek nie moze sam uwolnic sie z tego smiercionosnego jadu-jezyka'', Jezus mo풽 i chce, wyprbujcie. Jezus zyje i jest wszystkim czego potrzebujemy. By w pe쿻i Bogiem i cz쿽wiekiem, a teraz siedzi po prawicy Ojca i wstawia sie za nami i nie ma posrednika miedzy Bogiem a cz쿽wiekiem, tylko Jezus Chrystus. Pozdrawiam i zycz bliskiej relacji z Nim.
 Rafael: 19.10.2012, 22:55
 Rzeczywi턢ie na pewno to nie my sprz켾amy w naszym sercu, ale ON sam. Jezus umieraj켧 na krzy퓎 widzia nas wszystkich - grzesznikw, ludzi tak czsto w켾pi켧ych, tak czsto id켧ych na 쿪twizn, ktrzy sobie odpuszczaj....i co? Uchyli si od 턬ierci, odu턢i sobie? Nie - bo nas kocha i kocha i wie co nam potrzeba. Jakby NIEpewny (i nie tylko) w켾pi dalej w t mi쿽뜻 mam link: http://www.youtube.com/watch?v=hn-MkOPeRr0. cello1@interia.pl
 (nie)Pewny siebie: 15.10.2012, 20:40
 witam wszystkich, rwnie chcia쿫ym podzieli si moim 턻iadectwem. Jestem maturzyst, z masturbacj mam styczno뜻 od 4 klasy podstawwki, z pocz켾ku oddawa쿮m si temu codziennie. Z prawdziwa wiar (nie z zadeklarowania) nie mia쿮m nic wsplnego, sam deklarowa쿮m si jako ateista i wrg religii.W kocu by쿮m na dnie czegokolwiek ze zgni낢 dusz, jednak po tym na rekolekcjach ktre odby퀉 si w 1 liceum by taki czas kiedy Pan Jezus otworzy mi oczy. By to najpikniejszy okres w moim 퓓ciu, spowiada쿮m si, odmawia쿮m z w쿪snej wewntrznej potrzeby (nie przymusu) codziennie r璨aniec i inne modlitwy , czu쿮m jawn obecno뜻 Jezusa w moim 퓓ciu, jak rwnie 쿪twiej by쿽 mi si uczy i zwalcza moj bezczynno뜻, nawet nie mia쿮m czasu na pomy턫enie o moim zboczeniu, z najgorszego ucznia w klasie sta쿮m si najlepszym i byc mo풽 nawet w szkole (czego dok쿪dnie nie sprawdzi쿮m). By쿮m szcz沅liwy a do czasu... wszystko zacz怨o si od mojego wtrnego lenistwa, nadszed pierwszy raz gdy znw to zrobi쿮m, potem poszed쿮m nastpnego dnia do spowiedzi, potem 2,3,4,5,6... i spad쿮m na samo dno, teraz (UWAGA) udaje mi si utrzymac nawet tydzie w czysto턢i bo mwi sobie "nie pjd od razu do spowiedzi, poka욧 Jezusowi, 풽 sam wytrzymam, a potem do niego wrc" i tak mija tydzie, powrt do grzechu, kolejny tydzie, miesi켧 nied퀅go rok itd. to co chc wam powiedzie to nie CZEKAJCIE Z TYM ani CHWILI tylko lepiej ze skruszonym sercem pj뜻 do spowiedzi i do komunii bo to nie my (tak odczuwam) sprz켾amy w naszym sercu, i nie my dajemy sobie szcz沅cie ale Jezus. Stanowczo odradzam odk쿪danie spowiedzi i komunii bo po moim przyk쿪dzie ju troch min怨o i nic tylko pustka wewntrzna ro턭ie i 쿪cuch grzechu staje si coraz grubszy, sam z mojego do턻iadczenia i pychy mwi wam, 풽 poczucie w쿪snej si퀉 s퀅퓓 tylko po to aby odrzuci Boga i jego pomoc, w kocu nasza wola i tak si wypala i znw popadamy w grzech, prosz o szczer modlitw za mnie , sam chc w kocu z tym skoczy i odzyska prawdziwie wolne 퓓cie, szcz沅 Bo풽 wszystkim
 Ania: 17.09.2012, 22:12
 Witam wszystkich, ja tkwi쿪m w uzale퓆ieniu od masturbacji przez 9 lat. Od ponad 2 miesicy 퓓je bez tego grzechu, a to wszystko dziki Jezusowi, to On mnie uwolni. Kochani, nie walczcie z tym sami, powierzcie si Mi쿽siernemu Jezusowi i Maryi. Naprawd, zycie jest o wiele pikniejsze bez tego zniewolenia! Je턫i macie z tym problem, chcecie pogada, postaram si co doradzi: promyczek1987_87@o2.pl Trzymajcie si i walczcie, nie poddawajcie si, naprawd z Jezusem mo퓆a to pokona!
 dejva: 30.07.2012, 18:35
 je턫i kto chce pomocy to pomog
 Dawid: 30.07.2012, 18:33
 robi to od 13 lat, jestem strasznie zboczony, co jaki czas nie mog przesta masturbowa si mniej ni 10 godzin do tego dochodz inne pikanterie :( , kilkana턢ie razy planowa쿮m samobjstwo, mam siebie dosy, jestem osob zamknit i marzy쿮m zawsze o dziewczynie, chcia쿫ym pozna jak굡 ktra by chcia쿪, mi pomc, lub ktra na to samo cierpi i chcia쿪by ze mn z tego wyj뜻 przy pomocy prawdziwej mi쿽턢i. Zaczynam chodzi do spowiedzi. Je턫i kto chce si ze mn skontaktowa zapraszam: dosellos@gmail.com Pozdrawiam
 Angell: 21.06.2012, 13:01
 Dorzuc swoje 3 grosze .. Mo풽 to komu pomo풽 .. Z grzechem nieczysto턢i sam wa쿬z od niepamitnych czasw . A mam 30 lat.. Spowiadam si regularnie 1 w miesi켧u , na msze uczszczam co niedziela i ile razy czuje potrzeb w tygodniu.. Jak poprzednicy pisz te mia쿮m taki okres 풽 jak zgrzeszy쿮m nieczysto턢i to co si zawsze z쿮go przytrafi쿽 dzi i np jutro.. Ale to min怨o (mam nadzieje) .To by pocz켾ek drogi .. Obecnie 퓓je w czysto턢i (ale s takie dni 풽 przychodzi na mnie TAKA NIE POHAMOWANA Pokusa 풽 musz zaciska 풽by z ca퀉ch si aby tego nie uczyni). 칪je sam nie mam dziewczyny , cho rodzicie mnie obdarowali urodziwo턢i i nie narzekam, to nie szukam na si녠 .. Nie chce komu zniszczy 퓓cia i obiecywa z쿽te gry pki nie trafie na t jedyn i bd wiedzia ca퀉m sercem 풽 to ta jedyna.Wic nie bd kala je grzechem.. Dlatego wybra쿮m 퓓cie w czysto턢i.. Codziennie jest to walka..Najwa퓆iejsze to przetrwa do koca dnia..I tka co dzie a czas leci... Dopki walczysz to wygrywasz.. I to sukces tym wikszy ze twoim przeciwnikiem nie jest byle kto ale stado demonw i sam lucek... Wic po ka풼ym dniu mo풽sz by z siebie dumny jak wytrzyma쿮.. A jak nie to od razu do spowiedzi.. Najlepiej komunia 턻ita co dzie z samego rana( Bo jak mo풽sz grzeszy jak masz Pana Jezusa w sercu).. Dodam 풽 sam ju mia쿮m zgrzeszy dzi ale po przeczytaniu kilku wypowiedzi to widz 풽 jestem ciut dalej , i dzi nie dam powodw do zniewagi Boga szatanowi(oskar퓓ciel).. Odwagi jestem z wami , a zamiast grzechu odmwi koronk za was i mnie a wpierw wy낢cz kompa .. W kocu godzina mi쿽sierdzia ;D
 즩kasz: 09.06.2012, 23:34
 To, co bardzo pomaga w walce chci masturbowania si, jest uprawianie sportu. Kiedy cz쿽wiek si naprawd zmczy, np. je풼엽c na roklach, deskorolce, rowerem, graj켧 w pi쿸, to p撰niej zwyczajnie traci ochot na masturbacj. A je턫i si uprawia sport codziennie, to walka z pokus jest o wiele 쿪twiejsza!
 anonim: 01.06.2012, 16:45
 zaczynam walczyc z tym gwnem bo zle si z tym czuje Prosze wszystkich o modlitwe i wstawienie sie za mna bo to ciezka praca sie z tego wyleczyc ja tez jestem z wami
 s쿪wek: 04.05.2012, 17:13
 Mam 27 lat.Onanizuj si od dziecka.Od ok.p車 roku zacz교em kroczy drog prawdziwego chrze턢ijanina.Co tydzie uczszczam na msz,jak najcz沅ciej przyjmuj komuni 턻.Zda쿮m sobie te spraw jak wielki grzech pope쿻iam,pope쿻ia쿮m-z w쿪snej woli...Postanawiam walczy,teraz...
 Mateusz do Wiktoria: 27.04.2012, 15:11
 Ksi轅a to tylko ludzie. Na nieodpowiedniego ksidza trafi쿪, dlatego jest to przykre. Ksi켨z nigdy nie powinien krzycze, ma pokazywa Bo풽 Mi쿽sierdzie. Mdl si o 쿪sk nawrcenia i dobrej spowiedzi, aby Jezus zabra od Ciebie wszystkie lki i doda odwagi:) Najwa퓆iejsze w chrze턢ijastwie jest to, 풽 Jezus Nas kocha, takimi jakimi jeste턬y, z naszymi s쿪bo턢iami,grzechami, zranieniami:)
 Tomasz do Wiktorii: 09.04.2012, 20:51
 Wiktorio nie zalamuj si s prawdziwi kap쿪ni z powo쿪nia i s tacy karierowicze dla kasy tylko. A jak np. stomatolog zle zrobi ci zba to pujdziesz do inniego a nie obrazisz si na wszystkich stomatologw na 턻iecie. My턫e 풽 powinna pomodli sie o dobrego spowiednika bo nie ka풼y ksi켨z umie 턯owiada. A on niech sobie rozdaje te obrazki
 Wiktoria: 09.04.2012, 01:10
 Kiedy wyspowiada쿪m si ksidzu z tego grzechu i 풹퀅je do tej pory. Zacz교 na mnie krzycze szeptem 풽 on zaraz idzie obrazki rozdawa a ja z takim grzechem. Pop쿪ka쿪m sie w konfesjonale i od tej pory nie by쿪m u spowiedzi a od 2 lat w ogle nie chodz do ko턢io쿪. Kiedy tam wchodz zbiera mi si na p쿪cz, 풽 ju tak ca쿸owicie zobojtnia쿪m i 풽 od tak d퀅giego czasu nie potrzebuje Pana Boga. Teraz mam 21 lat i u spowiedzi nie pamitam kiedy ostatnio raz by쿪m.. Rodzina pyta si czy si obrazi쿪m na Boga. Uwa풹j, 풽 nie chodz bo uwa풹m, 풽 osoby ktre tam chodz s ob퀅dne itd. Wiem 풽 tak nie jest a Bg to co ca쿸iem osobnego. Ma쿽 tutaj miejsca na moje dywagacj..
 by퀉 onanista: 05.04.2012, 21:21
 Robi쿮m to wiele lat prawie 10 ale dziki Bogu jestem wolny mam nadzieje 풽 wolny. Szkodliwo뜻 masturbacji jest taka ze cz쿽wiek staje si samolubem zamyka si w sobie nienawidzi ludzi i siebie. Teraz po 5 miesi켧ach czysto턢i jestem taki bardziej weso퀉 inaczej patrze na kobiete.
 Joker: 04.03.2012, 01:08
 robi to a (lub te dopiero) 4 lata... chce z tym wreszcie skoczy ! mam ju tego dosy ! prosz mdlcie si za mnie a ja bd modli si aby i Wam si uda쿽 !
 Bodek: 29.02.2012, 21:49
 Hmm... Ja to widz tak... Sam wali쿮m do niedawna 2-3 razy dziennie, ale przesta쿮m. Wystarczy odrobina chci :) Nie jestem prawiczkiem, aczkolwiek podczas stosunku, nie "zaspokaja쿮m si" :/ Po prostu 쿪pa ma nieco wikszy ucisk i maluszek si przyzwyczaja, ale spokojnie to mija ^^ Odk켨 przesta쿮m si onanizowa czuj nieco wikszy poci켫 seksualny, i musz powiedzie, 풽 to mi si podoba :P Na koniec dodam, 풽 nie jestem seks-maszyn, nie dymam si 10 razy dziennie i nie wyrywam wszystkich dziewczyn jakie spotkam... Mam dopiero 17 lat :P
 hard: 02.02.2012, 00:16
 Chyba nie ma na to sposobw. Przynajmniej ja takich nie znalaz쿪m, ale chtnie bym te pozna쿪 jakie sposoby. Na razie my턫, 풽 musi wystarczy silna wola.
 kkkkk: 01.02.2012, 20:41
 do Motocyklista : mam podobnie jak Ty kolego jezeli tylko to zrobie swiadomie to tez mi sie cos z쿮go przytrafia i jak powiedzialem o tym komus to stwierdzil ze to przypadek ale ja wierze tez ze to kara boska ,ale co mnie boli to ,to ze imo ze dostane "po dupie"to nadal sie nie moge nauczyc i sie powtarza ta czynnos w kolko ,Bg chyba straci do mnie cierpliwosc niedlugo ....;/ ale ciezko mi z tym ,nie chce tego robic a jest cos co mnie do tego namawia i ooo;/ macie sposoby zapobiegania temu ?? pomozcie prosz.
 Marcin : 01.02.2012, 05:00
 Zenek s퀉sza쿮 o sile przyci켫ania jak bdziesz my턫a negatywnie to si낢 woli bdziesz przyci켫a do siebie te my턫i, ktre bd si realizowa nie my턫 tak i unikaj tego my턫 pozytywnie, mw sobie dam rad jestem silny, jestem m轅czyzn !!! Pan Bg mnie wspiera i kocha musz mu tylko zaufa i powierzy swoje 퓓cie w jego ojcowskie rce :)
[1] [2] [3] (4) [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]


Humor | Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej