Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Szkodliwo뜻 masturbacji

Na temat szkodliwo턢i masturbacji wypisano na przestrzeni ostatnich trzystu lat niemal ca쿮 tomy, przestrzegaj켧 przed jej zgubnymi skutkami i traktuj켧 j na rwni z najpotworniejszymi nieraz zboczeniami. (...) Rzetelne badania, jakie w ostatnim wierwieczu prowadzono nad seksualno턢i cz쿽wieka, nie potwierdzi퀉 absolutnie 풹dnego z wymienionych nastpstw masturbacji i obecnie seksuologia traktuje to zjawisko b켨 jako fizjologiczny przejaw potrzeby seksualnej i pierwsz niedojrza낢 jeszcze form jej zaspokajania, b켨 te jako dzia쿪nia zastpcze w przypadku braku partnera, przymusowej izolacji itd.

W.Sokoluk, D.Andziak, M.Trawiska:
Przysposobienie do 퓓cia w rodzinie, Warszawa

Podobnej tre턢i zdania bardzo czsto mo퓆a spotka w r璨nych podrcznikach wychowania seksualnego czy poradnikach przeznaczonych dla m쿽dych ludzi. Ich autorzy przedstawiaj masturbacj jako co zupe쿻ie normalnego i naturalnego, przeciwstawiaj켧 si pogl켨om jakoby masturbacja wywo퀉wa쿪 jakiekolwiek negatywne skutki.

Czy maj racj? Czy masturbacja rzeczywi턢ie nie pozostawia 풹dnych nastpstw? Na to pytanie chcia쿫ym odpowiedzie.

Nim przyst켺i do rozwa풽nia tej kwestii chc zwrci uwag na spraw podstawow: Jak wiemy, masturbacja jest grzechem. Je턫i ma charakter ca쿸owicie 턻iadomy i dobrowolny, jest grzechem ci轅kim. Grzeszno뜻 masturbacji nie zale퓓 od tego, czy wywo퀅je, czy nie wywo퀅je jakie skutki. Nawet gdyby masturbacja nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw, nadal by쿪by grzechem.

Dlaczego masturbacja jest grzechem? Dlatego, 풽 wystpuje przeciw Bo풽mu planowi dla cz쿽wieka, przeciw celowi, dla ktrego Bg stworzy p쿬iowo뜻. Bg obdarowa nas darem p쿬i, aby턬y mogli ofiarowa go w mi쿽턢i drugiemu cz쿽wiekowi. Wszystko, co wi굻e si z tym darem, ma s퀅퓓 mi쿽턢i. Masturbacja odrywa p쿬iowo뜻 od mi쿽턢i, jest aktem z natury swej egoistycznym. Akt taki obra풹 Boga i jest grzechem.

Jak powiedzia쿮m, masturbacja by쿪by grzechem, nawet gdyby nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw. Tak jednak jest, 풽 Bo풽 Prawo nie jest wymierzone przeciw cz쿽wiekowi. Bo풽 Prawo jest w istocie rzeczy dla cz쿽wieka. Naruszenie przykaza z regu퀉 koczy si 펚e. Nie inaczej jest z masturbacj.

By mo풽 dawni autorzy przesadzali w ukazywaniu skutkw masturbacji. By mo풽 mwili o skutkach, ktre wcale nie maj miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, 풽 masturbacja negatywne skutki wywo퀅je. Ci, ktrzy obecnie zarzucaj nierzetelno뜻 dawnym autorom, sami postpuj o wiele gorzej. Dzi bowiem dostpne s wyniki bada jednoznacznie wskazuj켧e na negatywne skutki masturbacji. Pisanie wic (czy sugerowanie), 풽 masturbacja ujemnych skutkw nie powoduje jest zwyczajnym mwieniem nieprawdy.

Najbardziej oczywistym negatywnym efektem masturbacji jest mo퓄iwo뜻 popadnicia w na농g. Masturbacja mo풽 sta si niewol, czym, co robi si musi, choby si wcale nie chcia쿽. Spowiednicy, terapeuci mogliby wiele opowiada o dramatycznych losach osb prbuj켧ych wyzwoli si z tej niewoli. Przed kilku laty dyskusja na ten temat przetoczy쿪 si na 쿪mach miesicznika "Ziarna". Zamieszczone tam wypowiedzi wielu osb mog퀉 sta si najlepszym 턻iadectwem zgubnych skutkw niewoli masturbacji.

Wyzwolenie z tego na쿽gu jest oczywi턢ie mo퓄iwe, z regu퀉 jest jednak bardzo trudne, wymaga wielu prb, bardzo systematycznej pracy, nie zniechcania si pora퓃ami.

Na tym jednak nie kocz si z쿮 nastpstwa masturbacji. Mo풽 ona wywo쿪 negatywne skutki w sferze po퓓cia seksualnego w przysz퀉m ma냄estwie danej osoby. Uprawiaj켧 masturbacj wykszta쿬a si i utrwala fa퀂zywe nawyki reagowania seksualnego. Mo퓆a by wskaza wiele r璨nych rodzajw takich nawykw, chc jednak skoncentrowa si na dwch najwa퓆iejszych sprawach.

Po pierwsze organizm uczy si reagowa na bod펊e o charakterze autoerotycznym, zamiast, prawid쿽wo, reagowa na bod펊e wysy쿪ne przez wsp車ma냄onka jako partnera seksualnego. Mo풽 nast켺i trwa쿮 zakodowanie reakcji tylko na bod펊e autoerotyczne. W efekcie u danej osoby utrudnione bdzie powstawanie podniecenia seksualnego w wyniku obecno턢i i pieszczot wsp車ma냄onka. W skrajnych sytuacjach podniecenie seksualne w ogle nie bdzie mog쿽 powsta na normalnej drodze. Po drugie za przez masturbacj mo풽 nast켺i utrwalenie przebiegu i czasu reakcji seksualnej. Reakcja seksualna bdzie zupe쿻ie niezale퓆a od osoby, od potrzeb wsp車ma냄onka, bdzie przebiega ca쿸owicie indywidualnie. Nieuchronnie prowadzi to do zaburze w po퓓ciu i nastpnie do rozd펧ikw w ma냄estwie.

Powy퓋ze zaburzenia w reakcjach seksualnych mog powstawa zarwno u kobiet jak i u m轅czyzn. U kobiet przede wszystkim przejawi si w upo턫edzeniu powstawania podniecenia seksualnego. M굻 nie bdzie mg pobudzi 퓇ny lub w jej odczuciu bdzie pobudza j "gorzej" - tak zakodowane bdzie w niej pobudzanie pochodz켧e z masturbacji. Mog rwnie wyst켺i trudno턢i w osi켫aniu satysfakcji seksualnej. Osi켫anie satysfakcji przez kobiet jest w ogle spraw z쿽퓇n, wymagaj켧 pewnej pracy, czasu oraz harmonii midzy ma냄onkami. Masturbacja dok쿪da tu dodatkowe, bardzo powa퓆e utrudnienia. Wskutek masturbacji 퓇na mo풽 w ogle nie osi켫a satysfakcji w normalnym wsp車퓓ciu z m轅em lub te mo풽 by to w jej odczuciu satysfakcja gorszego rodzaju. Dla kochaj켧ej 퓇ny bdzie to sytuacja powoduj켧a ogromn frustracj i poczucie winy.

Z kolei u m轅czyzny masturbacja mo풽 spowodowa zaburzenia utrudniaj켧e wsp車퓓cie. Mog wyst켺i zaburzenia w erekcji - w wyniku masturbacji mo풽 zakodowa si osi켫anie erekcji wy낢cznie na skutek stymulacji autoerotycznej. Mo풽 rwnie nast켺i zakodowanie czasu trwania reakcji seksualnej - po up퀉wie okre턫onego czasu bdzie nastpowa wytrysk nasienia, zupe쿻ie niezale퓆ie od tego, co dzieje si midzy ma냄onkami. Nietrudno sobie wyobrazi jak taki "automatyzm" bdzie wp퀉wa na wi瑗 midzy ma냄onkami i na ich zadowolenie ze wsp車퓓cia.

Na koniec chcia쿫ym poruszy jeszcze jedn spraw. Czy zawsze musz wyst켺i wskazane powy풽j skutki masturbacji? Nie zawsze. Niestety trudno co wicej na ten temat powiedzie, gdy nie przeprowadzano w tej kwestii 풹dnych bada. Z jednej strony wiadomo, i skutki te wystpuj na tyle czsto, 풽 stanowi zauwa풹lne zjawisko w gabinetach seksuologw (a wiadomo, 풽 nie ka풼y maj켧y taki problem pobiegnie z nim do seksuologa). Z drugiej strony nie ulega w켾pliwo턢i, 풽 nie dotykaj one wszystkich uprawiaj켧ych masturbacj.

My턫 jednak, 풽 w istocie rzeczy jest to kwestia bez znaczenia. Po pierwsze, jak powiedzia쿮m na wstpie, masturbacja jest grzechem i jest niedopuszczalna nie tylko dlatego, 풽 mo풽 wywo퀉wa negatywne skutki. Po drugie, nawet gdyby negatywne skutki masturbacji dotyka퀉 tylko niewielkiego procenta osb, naprawd nie warto ryzykowa. Zawsze przecie mo퓆a si zmie턢i nawet w tym niewielkim procencie.

Krzysztof Jankowiak

Wasze komentarze:
 ja: 17.11.2015, 14:46
 co
 Pawe: 20.09.2015, 16:14
 Witam, mj problem wygl켨a nastepuj켧o: brak motywacji si퀉 i checi do 퓓cia, pracy, nauki. Bardzo s쿪be relacje g쿽wnie z rodzina, zamykam sie wzgldem nich, nie odpowiadam na pytania, Ze znajomymi troche lepiej to wyglada aczkolwiek jesli chodzi o poruszenie wa퓆ych tematw to te jestem zamkniety. Jestem uzale퓆iony Ale ja nie widze problemu w masturbacji t퀅macze sobie 풽 to nic z쿮go, bywa퀉 takie okresy 풽 sie nie masturbowa쿮m przez jakis czas i by쿽 mi lepiej l풽j, bardziej radosnie ale pozniej znowu wraca쿽 i wyglada쿽 tak samo. Jak to jest naprawde? Pozdrawiam Pawe
 Pawe: 20.09.2015, 15:55
 Prosze o modlitwe.
 Pawe: 20.09.2015, 15:53
 Witam, mj problem wygl켨a nastepuj켧o: brak motywacji si퀉 i checi do 퓓cia, pracy, nauki. Bardzo s쿪be relacje g쿽wnie z rodzina, zamykam sie wzgldem nich, nie odpowiadam na pytania, Ze znajomymi troche lepiej to wyglada aczkolwiek jesli chodzi o poruszenie wa퓆ych tematw to te jestem zamkniety. Jestem uzale퓆iony Ale ja nie widze problemu w masturbacji t퀅macze sobie 풽 to nic z쿮go, bywa퀉 takie okresy 풽 sie nie masturbowa쿮m przez jakis czas i by쿽 mi lepiej l풽j, bardziej radosnie ale pozniej znowu wraca쿽 i wyglada쿽 tak samo. Jak to jest naprawde? Pozdrawiam Pawe
 kazik: 15.09.2015, 22:41
 Witam wszystkich . Mam 31lat jestem uzale퓆iony od masturbacji . Od niedawna zacz怨am walk z tym nalogiem . Przesta쿮m si onanizowac na oko쿽 1 miesi켧 i powiem 풽 ju po miesi켧u moja pewno뜻 siebie podskoczy쿪 o 100 % . Da쿽 mi to ogromna motywacj do dzia쿪nia w moim 퓓ciu i w tym kierunku . Nawet to sprawdzi쿮m i wrucilem do na쿽gu na kilka dni no i zacz怨am si zachowywa jak jaka 쿪jza . Postanowi쿮m 풽 mam ju do뜻 i nie chce by takim czlowiekim .
 Tomasz: 10.09.2015, 20:20
 Od masturbacji nie wyrosn wam w쿽sy na jzyku nie wykrc sie rce nie o턫emniecie, szkodliwo뜻 jest w tym 풽 staniecie si samolubami niezdolnymi do mi쿽턢i,a bliska osoba bdzie tylko PRZEDMIOTEM do onanizmu.
 Szcze턫iwa:): 25.08.2015, 23:12
 Mi pomog쿪 "Tajemnica Szcze턢ia"pole cam:)
 amelia: 15.02.2015, 12:57
 To 풽 nie pope쿻iamy grzechu samogwa퀃u jest 쿪sk od Boga i tylko z jego pomoc mo퓆a wygrac walk. Trzeba byc bardzo pokornym w chwilach pokus w pro턡ie "Panie Jezu daj mi na tyle 쥱SKI abym nie pope쿻i쿪 dzisiaj grzechu ci轅kiego". Pan Jezus na pewno pomo풽 wytrwac w 쿪sce u턻icaj켧ej. To dzia쿪. Sprawdzone.
 ok: 12.02.2015, 20:33
 tylko modlitwa do boga szczera mo풽 was uratowa od tego grzechu ja sam tez tak robi쿮m a przez 10 lat nap. koronka do mi쿽sierdzia bo풽go i du퓇 modlitw o swoje nawrcenia i czas a na pewno sie wam uda nie dajcie sie ponie temu grzechowi .
 micia : 04.01.2015, 04:08
 ja ju rok walcze z masturbacj ale nie mg przesta kurw* ja nie mg przesta tego robi nic mi nie pomaga pomuscie prosz was
 Adam: 03.11.2014, 20:47
 Masz racj Radek, ale to szerszy problem. Wszystkim, ktrzy naprawd chc przesta krzywdzi samych siebie sprawiaj켧 sobie krtkotrwa낢 przyjemno뜻 seksualn polecam zg쿽szenie si z problemem do ksidza egzorcysty.
 Radek: 20.10.2014, 10:47
 W tym tek턢ie brakuje jednej podstawowej rzeczy: przypisw odsy쿪j켧ych do bada, ktre potwierdzaj twierdzenia Autora. Twierdzenia bez podstawy faktycznej s tylko domniemaniami.
 Mateusz: 09.10.2014, 08:28
 Jestem w tym bagnie 10 lat musze z tym skoczy ale jest coraz trudniej.
 mateusz: 09.10.2014, 08:23
 Walcze z tym kilka lat pare dni przerwy i to powraca zda쿮m sobie sprawe 풽 sam sobie nie poradze .
 bartek: 10.09.2014, 05:31
  Mam 15 Masturbuje sie od okolo 5 lat wstydze sie tego, ale najgorsze jest to ze duzo czytalem o tym i wiele razy natrafilem na ludzi ktorzy pisali o (byc moze nieistniej켧ych) bardzo negatywnych skutkach typu rak prostaty, nietrzymanie moczu, przedwczesny orgazm podczas seksu. Zacz켵em sie tego obawiac i probowalem nie robic tego, ale zwykle dzialalo to jakies 2-3 dni. Dojrzewalem dosc wczesnie, mysle ze dlatego tak wczesnie zacz켵em to robic. Zawsze PO masturbacji odczuwam siln
 즩kasz: 29.07.2014, 18:40
 Szcz沅 Bo풽. Mam genialn metod radzenia sobie z po엽dliwo턢i cia쿪. Bd켧 w gimnazjum by쿮m uzale퓆iony od masturbacji. Potrafi쿮m si masturbowa trzy razy dziennie . 칎nada . Gdy poszed쿮m do liceum zacz교em z tym cholerstwem walczy. W kocu podczas ogl켨ania kolejnego filmu i zalecam to bardzo gor켧o wku...... si na siebie i pier...... si w twarz. TO POMAGA . Ka풼y facet powinien u퓓 si퀉 wobec siebie. Pos퀅chajcie rekolekcji Adama Szustaka jak opowiada o swojej walce z przesz쿽턢i z na쿽giem nieczysto턢i. I co MU pomog쿽. Rzucenie si w krzaki. Tak풽 jest wiele ciekawych sposobw radzenia sobie ze s쿪bo턢iami.Z BOGIEM.
 niewolnik: 24.06.2014, 17:55
 Pomudlcie si za moj odwag przy spowiedzi WSTYDZE Si pomurzcie ;(
 WHAT: 27.05.2014, 15:42
 WTF "Jezus uzdrawia" "Mdlmy si za wszystkich uzale퓆ionych" pomogli턢ie mi takim gadaniem dziki wam. KURde BARDZO ! Robi to od 3miesicy co 2 dni no i my턫 풽 powinienem 쿪twiej si od tego uzale퓆i, mam 15 lat. Tylko ju nie piszcze 풽 Jezus uzdrawia bo nic to nie daje :/ pfff Pozdrowienia
 mip: 09.04.2014, 15:57
 P쿪cze. tak mi wstyd. pomocy! jeszcze z nikim takim jak ja nie rozmawia쿪m
 Krzysztof: 20.03.2014, 20:02
 Na samym pocz켾ku Ewangelii Mateusza s s쿽wa Jezusa, aby nie modli si powtarzaj켧 ca퀉 czas to samo i kawa쿮czek dalej modlitwa wzorcowa Ojcze Nasz. A jak wygl켨a moja modlitwa ? Czy nie jest ona powtarzaniem w k車ko tego samego ? A Ojcze Nasz… czy znam znaczenie tej modlitwy i mwi켧 j wiem o co si modl ? 쫤i唯 si imi Twoje- jakie jest imi Ojca ? Przyjd Twoje krlestwo- sk켨 ono ma przyj뜻, dok켨 i w jakim celu ? B켨 wola Twoja… co jest wol Boga ? Zadajmy sobie w sercu te pytania i szukajmy odpowiedzi. Popro턬y w modlitwie p퀉n켧ej z serca… Bo풽 daj mi odpowied na te i inne pytania, ktrych odpowiedzi nie znam.
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]


Humor | Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej