Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Szkodliwo뜻 masturbacji

     Na temat szkodliwo턢i masturbacji wypisano na przestrzeni ostatnich trzystu lat niemal ca쿮 tomy, przestrzegaj켧 przed jej zgubnymi skutkami i traktuj켧 j na rwni z najpotworniejszymi nieraz zboczeniami. (...) Rzetelne badania, jakie w ostatnim wierwieczu prowadzono nad seksualno턢i cz쿽wieka, nie potwierdzi퀉 absolutnie 풹dnego z wymienionych nastpstw masturbacji i obecnie seksuologia traktuje to zjawisko b켨 jako fizjologiczny przejaw potrzeby seksualnej i pierwsz niedojrza낢 jeszcze form jej zaspokajania, b켨 te jako dzia쿪nia zastpcze w przypadku braku partnera, przymusowej izolacji itd.

W.Sokoluk, D.Andziak, M.Trawiska:
Przysposobienie do 퓓cia w rodzinie, Warszawa

     Podobnej tre턢i zdania bardzo czsto mo퓆a spotka w r璨nych podrcznikach wychowania seksualnego czy poradnikach przeznaczonych dla m쿽dych ludzi. Ich autorzy przedstawiaj masturbacj jako co zupe쿻ie normalnego i naturalnego, przeciwstawiaj켧 si pogl켨om jakoby masturbacja wywo퀉wa쿪 jakiekolwiek negatywne skutki.

     Czy maj racj? Czy masturbacja rzeczywi턢ie nie pozostawia 풹dnych nastpstw? Na to pytanie chcia쿫ym odpowiedzie.

     Nim przyst켺i do rozwa풽nia tej kwestii chc zwrci uwag na spraw podstawow: Jak wiemy, masturbacja jest grzechem. Je턫i ma charakter ca쿸owicie 턻iadomy i dobrowolny, jest grzechem ci轅kim. Grzeszno뜻 masturbacji nie zale퓓 od tego, czy wywo퀅je, czy nie wywo퀅je jakie skutki. Nawet gdyby masturbacja nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw, nadal by쿪by grzechem.

     Dlaczego masturbacja jest grzechem? Dlatego, 풽 wystpuje przeciw Bo풽mu planowi dla cz쿽wieka, przeciw celowi, dla ktrego Bg stworzy p쿬iowo뜻. Bg obdarowa nas darem p쿬i, aby턬y mogli ofiarowa go w mi쿽턢i drugiemu cz쿽wiekowi. Wszystko, co wi굻e si z tym darem, ma s퀅퓓 mi쿽턢i. Masturbacja odrywa p쿬iowo뜻 od mi쿽턢i, jest aktem z natury swej egoistycznym. Akt taki obra풹 Boga i jest grzechem.

     Jak powiedzia쿮m, masturbacja by쿪by grzechem, nawet gdyby nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw. Tak jednak jest, 풽 Bo풽 Prawo nie jest wymierzone przeciw cz쿽wiekowi. Bo풽 Prawo jest w istocie rzeczy dla cz쿽wieka. Naruszenie przykaza z regu퀉 koczy si 펚e. Nie inaczej jest z masturbacj.

     By mo풽 dawni autorzy przesadzali w ukazywaniu skutkw masturbacji. By mo풽 mwili o skutkach, ktre wcale nie maj miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, 풽 masturbacja negatywne skutki wywo퀅je. Ci, ktrzy obecnie zarzucaj nierzetelno뜻 dawnym autorom, sami postpuj o wiele gorzej. Dzi bowiem dostpne s wyniki bada jednoznacznie wskazuj켧e na negatywne skutki masturbacji. Pisanie wic (czy sugerowanie), 풽 masturbacja ujemnych skutkw nie powoduje jest zwyczajnym mwieniem nieprawdy.

     Najbardziej oczywistym negatywnym efektem masturbacji jest mo퓄iwo뜻 popadnicia w na농g. Masturbacja mo풽 sta si niewol, czym, co robi si musi, choby si wcale nie chcia쿽. Spowiednicy, terapeuci mogliby wiele opowiada o dramatycznych losach osb prbuj켧ych wyzwoli si z tej niewoli. Przed kilku laty dyskusja na ten temat przetoczy쿪 si na 쿪mach miesicznika "Ziarna". Zamieszczone tam wypowiedzi wielu osb mog퀉 sta si najlepszym 턻iadectwem zgubnych skutkw niewoli masturbacji.

     Wyzwolenie z tego na쿽gu jest oczywi턢ie mo퓄iwe, z regu퀉 jest jednak bardzo trudne, wymaga wielu prb, bardzo systematycznej pracy, nie zniechcania si pora퓃ami.

     Na tym jednak nie kocz si z쿮 nastpstwa masturbacji. Mo풽 ona wywo쿪 negatywne skutki w sferze po퓓cia seksualnego w przysz퀉m ma냄estwie danej osoby. Uprawiaj켧 masturbacj wykszta쿬a si i utrwala fa퀂zywe nawyki reagowania seksualnego. Mo퓆a by wskaza wiele r璨nych rodzajw takich nawykw, chc jednak skoncentrowa si na dwch najwa퓆iejszych sprawach.

     Po pierwsze organizm uczy si reagowa na bod펊e o charakterze autoerotycznym, zamiast, prawid쿽wo, reagowa na bod펊e wysy쿪ne przez wsp車ma냄onka jako partnera seksualnego. Mo풽 nast켺i trwa쿮 zakodowanie reakcji tylko na bod펊e autoerotyczne. W efekcie u danej osoby utrudnione bdzie powstawanie podniecenia seksualnego w wyniku obecno턢i i pieszczot wsp車ma냄onka. W skrajnych sytuacjach podniecenie seksualne w ogle nie bdzie mog쿽 powsta na normalnej drodze. Po drugie za przez masturbacj mo풽 nast켺i utrwalenie przebiegu i czasu reakcji seksualnej. Reakcja seksualna bdzie zupe쿻ie niezale퓆a od osoby, od potrzeb wsp車ma냄onka, bdzie przebiega ca쿸owicie indywidualnie. Nieuchronnie prowadzi to do zaburze w po퓓ciu i nastpnie do rozd펧ikw w ma냄estwie.

     Powy퓋ze zaburzenia w reakcjach seksualnych mog powstawa zarwno u kobiet jak i u m轅czyzn. U kobiet przede wszystkim przejawi si w upo턫edzeniu powstawania podniecenia seksualnego. M굻 nie bdzie mg pobudzi 퓇ny lub w jej odczuciu bdzie pobudza j "gorzej" - tak zakodowane bdzie w niej pobudzanie pochodz켧e z masturbacji. Mog rwnie wyst켺i trudno턢i w osi켫aniu satysfakcji seksualnej. Osi켫anie satysfakcji przez kobiet jest w ogle spraw z쿽퓇n, wymagaj켧 pewnej pracy, czasu oraz harmonii midzy ma냄onkami. Masturbacja dok쿪da tu dodatkowe, bardzo powa퓆e utrudnienia. Wskutek masturbacji 퓇na mo풽 w ogle nie osi켫a satysfakcji w normalnym wsp車퓓ciu z m轅em lub te mo풽 by to w jej odczuciu satysfakcja gorszego rodzaju. Dla kochaj켧ej 퓇ny bdzie to sytuacja powoduj켧a ogromn frustracj i poczucie winy.

     Z kolei u m轅czyzny masturbacja mo풽 spowodowa zaburzenia utrudniaj켧e wsp車퓓cie. Mog wyst켺i zaburzenia w erekcji - w wyniku masturbacji mo풽 zakodowa si osi켫anie erekcji wy낢cznie na skutek stymulacji autoerotycznej. Mo풽 rwnie nast켺i zakodowanie czasu trwania reakcji seksualnej - po up퀉wie okre턫onego czasu bdzie nastpowa wytrysk nasienia, zupe쿻ie niezale퓆ie od tego, co dzieje si midzy ma냄onkami. Nietrudno sobie wyobrazi jak taki "automatyzm" bdzie wp퀉wa na wi瑗 midzy ma냄onkami i na ich zadowolenie ze wsp車퓓cia.

     Na koniec chcia쿫ym poruszy jeszcze jedn spraw. Czy zawsze musz wyst켺i wskazane powy풽j skutki masturbacji? Nie zawsze. Niestety trudno co wicej na ten temat powiedzie, gdy nie przeprowadzano w tej kwestii 풹dnych bada. Z jednej strony wiadomo, i skutki te wystpuj na tyle czsto, 풽 stanowi zauwa풹lne zjawisko w gabinetach seksuologw (a wiadomo, 풽 nie ka풼y maj켧y taki problem pobiegnie z nim do seksuologa). Z drugiej strony nie ulega w켾pliwo턢i, 풽 nie dotykaj one wszystkich uprawiaj켧ych masturbacj.

     My턫 jednak, 풽 w istocie rzeczy jest to kwestia bez znaczenia. Po pierwsze, jak powiedzia쿮m na wstpie, masturbacja jest grzechem i jest niedopuszczalna nie tylko dlatego, 풽 mo풽 wywo퀉wa negatywne skutki. Po drugie, nawet gdyby negatywne skutki masturbacji dotyka퀉 tylko niewielkiego procenta osb, naprawd nie warto ryzykowa. Zawsze przecie mo퓆a si zmie턢i nawet w tym niewielkim procencie.

Krzysztof Jankowiak

Wasze komentarze:
 Gal Anonim: 25.02.2014, 08:54
 Spowied i jeszcz raz Spowied pomaga na 100%
 kojot: 24.02.2014, 15:21
 Szlak mnie trafia jak wciskaja sprawy religi.
 Szejkers: 02.02.2014, 16:34
 Seksualno뜻 jest z쿮m bo czysta dusz owinita grzesznym cia쿮m traci na swej jako턢i i iddala si od Boga.
 on: 01.02.2014, 16:22
 to s potrzeby zdrowego cz쿽wieka hormony graj i same si prosz by se ulzy no chyba 풽 si jest chorym to si nie chce cze뜻
 pppp: 24.01.2014, 15:36
 sposb na uwolnienie kupi 쿪cuszek z krzy풽m na szyj przed za쿽풽niem po턻ici czy po prostu uklekno przytrzyma w rce i pomodli si do pana Boga o to by nada mu 턻ito턢i 풽by nas chroni przed pokusami szczeglnie mst. wymy턫cie jak굡 modlitwe, za쿽퓓 i stara si unika tego grzechu, zawsze jak tylko bdziecie mie ch唯 przypominajcie sobie 풽 go macie na szyji i wtedy g퀅pio wam bdzie si masturbowa. Lub jeszcze jeden sposb kupi r璨aniec na rk i te si pomodli by Bg da mu mocy by턢ie po za쿽풽niu zaprzestali tego na쿽gu.
 gonzo : 14.01.2014, 02:33
 Witam wszystkich, Widz, 풽 ostatni komentarz do뜻 dawno, chyba si troch spo펝i쿮m... a wic ten sam problem co ka풼y od 18 roku 퓓cia do dzi, a dzisiaj mam 23 lata.Nie mam zamiaru sie dzieli tym z kim kogo nie znam bo to pomaga na przys쿽wiowe''5 minut''.Czyta쿮m wasze komentarze do 3 strony i z wieloma rzeczami sie zgadzam, wiele historii jest strasznie podobnych do mojej. Jednak mam do zaoferowania zupe쿻ie co innego, 풽by sobie z tym problemem poradzi .Tak w ogle to dzisiaj natrafi쿮m na pewn ksiazk, pt.''Niebezpieczestwa onanizmu'' - Doussin-Dubreuil Jacques-Louis... przerazi쿮m si, wiekszo뜻 objaww jakie opisuje autor pasuj do mnie. W kocu jestem pewien, w kocu gdzie znalaz쿮m dowody dlaczego czuje sie ka풼ego dnia tak 펚e, tak jakbym chorowa na jak굡 턬ierteln chorob(rak itp.) , psychika s쿪ba, og퀅pienie, brak emocji i wiele, wiele innych problemw. No a teraz jestem tu i chcia쿮m te pomc. Wydaje mi si, 풽 Ci co przegrywaj z tym grzechem nie maj poprostu ''odwagi'' podobnie jak ja!!! Pachnie tchrzostwem na odleg쿽뜻 co to ma by !? Nawet tu ka풼y chce pozosta anonimowy tu gdzie jeden drugiego nie zna! Teraz pytanie kto z was rozmawia o tym szczerze z drugim cz쿽wiekiem w cztery oczy z bliskim sercu cz쿽wiekiem np.kim z rodziny ? Ludzie zapomnieli턢ie o rozmowie , uciekacie sie do forum? W internecie szukacie pomocy ? Uwierzcie trzeba rozmawia z bliskimi to jedyna szansa, nic nie zast켺i takiej szczerej uczuciowej rozmowy, powtarzam szczerej trzeba sie obna퓓 do 쿮z, i w kocu to wykrzycze na g쿽s ''masturbuje si pomocy''!! oczywi턢ie Bg jest najwazniejszy i modlitwa, ale takie ciche chodzenie z nogami jak z waty do spowiedzi do ksidza, ktry jak piszecie i wiem po sobie nie pomaga na tyle 풽by z tym wygrac, bo ksi켨z to tez cz쿽wiek tez ma s쿪bosci,no i nie mamy z nim 풹dnej wizi tak narawd. Tak szczerze to kto czuje wi瑗 z ksidzem , bo ja nie ? Mo풽 niektrzy maja osobistego spowiednika i to jest pikne bo tworzy sie wi瑗-) Osobiscie uwa풹m, 풽 sposb spowiadania panuj켧y w ko턢iele za z퀉 ! Ja widze to tak: wyznawanie w쿪snych grzechw publicznie przed wszystkimi, mo풽 Tobie i mi zrobi sie najpierw g퀅pio, ale pomy턫 jaka to motywacja 풽by tego wicej nie robi? Jaka moc do walki z grzechem, zeby nie zrobi쿽 sie drugi raz g퀅pio! Wtedy ludzi bardziej by siebie znali, swoje s쿪bo턢i i pewnie 쿪twiej by쿽by nam nawzajem sobie pomaga. Przecie tak naprawd, wielu ma te same grzechy i s쿪bo턢i, a to forum to doskonaly przyk쿪d. A to co teraz panuje to jakie izolowanie problemu w sobie co jest bardzo z쿮. Naturalnym jest 풽 cz쿽wiek potrzebuje wyrzuci z siebie negatywne emocje, a doskona퀉m pomocnikiem do tego jest drugi cz쿽wiek, bo w ka풼ym z nas mieszka Bg! tak풽 wierz w moc szczerej rozmowy . Wszystkim z was 퓓cz wyj턢ia z jakichkolwiek na쿽gw i przedewszystkim odwagi ;-)
 karol: 13.01.2014, 00:30
 witam. Z masturbacja maczalem ok 2 lata temu i robie to do dzis. Jest mi wstyd, nie wiem jak z tego wybrnac. Pomocy!
 Roberto: 02.11.2013, 09:37
  Przeczyta쿮m kilka wypowiedzi i moim zdaniem, je턫i chce sie wygra jak굡 wojn to nie wystarczy uczestniczy we Mszy 쫤itej raz w tygodniu. To by쿽 dobre 50 lat temu, kiedy ludzie mieli d퀅ga drog, aby dotrze do 턻i켾yni szczeglnie poza miastami i wtedy taka Msza mia쿪 warto뜻 o wiele wiksza gdy by쿪 wzbogacona du퓓m wysi쿸iem. Je턫i chcemy obroni sie przed z쿮m tak na prawd powinni턬y uczestniczy codziennie. Sami jeste턬y bardzo s쿪bi, ale kiedy przyjmujemy Eucharystie sprawiamy ze to Jezus zaczyna w nas dzia쿪 a wtedy 풹dna wojna nie bdzie straszna. Zreszt, je턫i wszystko ma by w komplecie to nie mo퓆a te zapobiec o codziennej lekturze Pisma 쫤itego. Nie potrzeba du퓇 wystarczy jaki wikszy fragment z Nowego i Starego Testamentu codziennie a po kilku latach cala Biblia jest ju przeczytana. Chwa쿪 Panu! Pozdrawiam!
 Nieznany: 13.10.2013, 09:09
 Na wstpie pozdrawiam i przyznaj te mam z tym problem pozna쿮m wspania낢 kobiet i masturbuj si po nocach. Widz jednak sns w ostatnich dniach czytam modlitwe Ruchu Czystych Serc o czysto턢i i dzisiejszej nocy wyraznie To Jezus uchronil mnie przed samogwa퀃em. Chwa쿪 Panu
 Uzale퓆iona: 17.09.2013, 11:54
 Borykam si z tym na쿽giem ponad rok czasu, lecz za ka풼ym razem przedstawiam ten grzech Bogu w czasie Spowiedzi 턻. Dzikuj Wam za modlitwy w intencji uzale퓆ionych, bo modlicie si te za mnie, ciesz si 풽 trafi쿪m na t stron. Dzi ju 5 dzie jak tego nie robi i czuj si wolna i szcz沅liwa. Mam ch쿽paka, ktrego kocham i mamy wiele wsplnych marze do spe쿻ienia. Midzy innymi moim marzeniem jest zosta pisark i poetk oraz historykiem. Studiuj histori, teraz wybieram si na II rok nauki. W chwilach, gdy mam silne pokusy, staram si zaj길 moim hobby, jakim jest pisanie, obmy턫aj켧 temat na ksi굻k lub na wiersz. Gdy 'z쿪pie' Was pokusa musicie si natychmiast czym zaj길, je턫i czytanie po cichu Wam nie wychodzi, czytajcie na g쿽s mo풽 jakie artyku퀉 ktre Was interesuj lub ciekaw ksi굻k. Je턫i to nie pomaga wyjd펊ie na dwr, sprbujcie pobiega, powiczy, a nawet pj뜻 do Ko턢io쿪 i powiedzie Bogu jak bardzo Wam ci轅ko z t pokus. On Was wyzwoli, tylko musicie w to uwierzy i mie siln wol. Powiem Wam jeszcze co. Kap쿪n, ktry mnie spowiada ostatnio powiedzia, 풽 musz zna przyczyn sigania do na쿽gu, bo je턫i nie bd zna쿪 펢d쿪, bd wci굻 do tego wraca쿪. Mo풽 jest tak, 풽 wy쿪dowujecie swoje emocje, bo nie zaznali턢ie nigdy prawdziwej mi쿽턢i, ani rodzicielskiej, ani drugiej po농wki? Mo풽 chcecie st퀅mi swoje emocje je턫i Wam nie wyjdzie w pracy? Nie tdy droga. Rbcie zawsze to, co jest Wasz odskoczni, to co lubicie, to co jest Waszym konikiem, hobby. Wtedy odepchniecie pokus i bdziecie blisko prawdziwego zwycistwa jakim jest skoczenie z na쿽giem. Ja nadal si z tym borykam, ale nauczy쿪m si wybacza to samej sobie i nie zniechca si upadkiem. Wiem 풽 je턫i zaprzestam tego na쿽gu, bdzie mi 쿪twiej spe쿻ia swoje cele. Polecam Wam wszystkim modlitw do 턻. Micha쿪 Archanio쿪 oraz Litania do b. Karoliny oraz Koronk do Bo풽go Mi쿽sierdzia. To silna bro w walce z na쿽giem. Ogarniam Was wszystkich moj modlitw i g녠boko w Was wierz. Nie dajcie si pokusom szatana. Pamitajcie Kochani, 풽 mo풽cie 'wszystko w Tym, ktry Was umacnia'. Z Panem Bogiem. Dzikuj za wys퀅chanie mnie. To 턻iadectwo to prawdziwe katharsis i ukojenie dla mojej duszy. Dzikuj.
 즩kasz: 30.07.2013, 14:16
 Robi쿮m to ok. 2 lata, ale dziki Bogu przesta쿮m. Polecam wszystkim, 풽by sprbowali patrze na m轅czyzn jak na Jezusa, a na kobiety jak na Maryj. Mi to bardzo pomog쿽 z wychodzenia z tego i ca퀉 czas pomaga w patrzeniu na ka풼ego cz쿽wieka jak na kogo wyj켾kowego. Dopinguje wszystkich tych, ktrzy w tym siedz- dacie rad:)
 m: 16.07.2013, 12:24
 Mam za sob 15 lat masturbacji w tym 3 lata w ma냄estwie... zacz怨o si kiedy od niewinnego flirtu z pewn dziewczyn, nic poza tym nie by쿽 midzy nami, ale jako to tak podzia쿪쿽, 풽 zacz교em... i ju przesta nie mog쿮m. Pornografia, zdjcia z netu, godzinne "seanse" - coraz bardziej mnie to wszystko brzydzi쿽 i odrzuca쿽, mimo to mog쿮m wytrwa w czysto턢i najwy풽j 2 dni, a potem chodzi쿮m w턢iek퀉 i przykry dla bliskich osb, wic si temu znw poddawa쿮m. Racjonalizowa쿮m sobie, 풽 "musz", 풽by nie rani innych. 칪쿮m z moj obecn 퓇n, najpierw w grzesznym zwi콄ku, potem 5 lat w czysto턢i. Modli쿮m si, prosi쿮m Boga o uwolnienie od tego na쿽gu. Kilka razy prbowa쿮m te odrzuci pornografi, kasowa쿮m zdjcia, chowa쿮m g녠boko gazetki. Nic z tego, po najwy풽j miesi켧u wraca쿽. Bg wys퀅cha jednak modlitw i pewnego dnia po prostu odrzuci쿮m pornografi. Potem skasowa쿮m zdjcia i ju nigdy do tego nie wrci쿮m. To by쿽 ok. 2 lata temu. Masturbacja trwa쿪 jednak nadal i nadal czu쿮m si upokorzony tym zniewoleniem, grzeszny. Po ka풼ym razie prosi쿮m Boga o pomoc, tak jak pomg mi z pornografi. Musia쿮m jednak czeka. A wreszcie moje my턫i zacz怨y kr굻y wok車 Glorii Polo (Kolumbijka pora퓇na piorunem, ktra prze퓓쿪 i opisa쿪 swoje do턻iadczenie Boga). Kiedy ju czyta쿮m jej 턻iadectwo, ale umkn교 mi jak si okaza쿽 pewien fragment. By쿪 tam mowa o jej ojcu - "maczo", ktry w momencie 턫ubu dosta specjalne b쿽gos쿪wiestwo uwalniaj켧e go od grzechu nieczysto턢i, lecz on przez g퀅pot i uleganie kolegom zmarnowa ten dar i zacz교 zdradza 퓇n. Po przeczytaniu tego poczu쿮m wielki 풹l, czy i aby ja nie zmarnowa쿮m tego daru, ktry mg mnie uwolni od na쿽gu. Natychmiast zacz교em si modli o drug szans - i dosta쿮m j! W tym momencie! Poczu쿮m od razu, 풽 odpad ze mnie jaki brud, jakie poczucie grzeszno턢i. I poczu쿮m, 풽 nie musz ju tego robi. Teraz 퓓j z 퓇n, nie pope쿻iam ju grzechu nieczysto턢i od miesi켧a. Widz absurd i brud tego co robi쿮m, a czasem mam pokusy, ale czuj boskie wsparcie. Pewnej niedzieli mczy쿪 mnie pokusa, trudno by쿽 wytrzyma. S퀅chali턬y z 퓇n mszy radiowej (z powodu choroby 퓇ny nie mogli턬y pj뜻 do ko턢io쿪), rozprasza쿽 mnie to w czasie mszy. Ale przy s쿽wach "Panie, nie jestem godzien, aby przyszed do mnie..." nagle pu턢i쿽 i poczu쿮m si znw czysty. Pewien ksi켨z mi kiedy powiedzia w najgorszym czasie, 풽 uwolnienie od tego na쿽gu jest trudne, ale mo퓄iwe. To samo chc teraz powiedzie innym - to jest mo퓄iwe, mdlcie si i czekajcie, oddajcie si Bogu, nie walczcie sami. Bd si modli za innych walcz켧ych z tym na쿽giem i sam prosz o modlitw.
 gosc: 02.06.2013, 17:35
 U mnie problem z czysto턢i zacz교 si w 6 klasie podstawwki, kolega pokaza ciekawe filmy (wiecie jakie) i sprbowa쿮m z ciekawo턢i samogwa퀃u, niestety zachowanie to utrwali쿽 si, teraz mam 20 lat, bardzo prosi쿮m Pana Boga o wyzwolenie z tego i uda쿽 si, ju 5 miesicy tego nie robi i wogle nie czuje ochoty, a nawet wstrt, nie poddawa si zawierzy si Panu Bogu :)
 anonim17: 27.05.2013, 22:43
 Mam tak samo jak wiele innych osb , jak to zrobie to mam zawsze jakiego pecha ,nawet mog przewidziec co mi si z쿮go wydarzy.
 Gabrysia: 01.05.2013, 19:23
 Mj prolem zacz교 si mniej wicej rok temu. To by쿽 pewnie z ciekawo턢i. Zacz怨o si.....i nie mog쿽 si skoczy. W pewnym momencie dosz쿽 do takiego dnia, 풽 zatai쿪m to, co zrobi쿪m. Oczywi턢ie nastpnym razem przyzna쿪m si do tego i powiedzia쿪m, jaki czyn pope쿻i쿪m miesi켧 wcze턭iej przy konfesjonale. Na Bo풽 Narodzenie obieca쿪m sobi, 풽 przestaj. Nie uda쿽 si. Po bodaj풽 lutowej spowiedzi podnios쿪m si w sobie i dziki Bogu przesta쿪m. By쿪m bardzo szcz沅liwa, 풽 id do spowiedzi z du퓇 mniejszym ci轅arem. Ale moja czysto뜻 trwa쿪 tylko miesi켧. Spowrotem wszystko powrci쿽. Obieca쿪m sobie-na Wielkanoc-nie bd tego robi. Znw poleg쿪m. I to chyba w najgorszym stopniu. Dosz쿽 rwnie do pornografii. I powiem Kochani, 풽 bardzo si zawiod쿪m na tych filmach. Oczywi턢ie to bardzo dobrze! Chyba musia쿪m zobaczy, by przesta to robi. To obrzydliwe. Wida, 풽 ludzie nie robi tego z mi쿽턢i. Tylko dla pienidzy. A to powinno by robione przez dwie kochaj켧e si osoby. Dosz쿪m do wniosku, 풽 musia쿪m zobaczy najgorsze, aby si do tego zniechci. Bardzo pomog쿪 mi Trjca 쫤ita. Modli쿪m si codziennie, abym tego nie robi쿪, a je턫i upadn-풽bym mia쿪 si녠 i뜻 do spowiedzi. By쿪m na mszy w zesz퀉 pi켾ek-jedna z sistr powiedzia쿪, aby턬y podzielili si ci轅arem z Jezusem. Tak zrobi쿪m-dzie p撰niej odda쿪m Mu ca퀉 swj ci轅ar. Przyzna쿪m si do mojej winy. Pomog쿽 mi pewnie te to, 풽 przed ka풼 spowiedzi robi쿪m porz켨ny rachunek sumienia. Obiecywa쿪m sobie kolejno- 풽 bd modli쿪 si za wszystkie dzieci켾ka w brzuchu, ktrych mamy zobacz, za kole풹nki i kolegw- bo kiedy bd matkami i ojcami, bd si wicej u턬iecha i bd stara쿪 si rozwi콄ywa konflikty nie bior켧 po uwag bicia. Sta쿪m si silniejsza i je턫i uda mi si wytrwa to wyjd z tego na쿽gu zahartowana i jeszcze bli퓋za Bogu. Polecam dzienniczek 쫤. Faustyny. Musz sobie go kupi, bo czyta쿪m tylko fragmenty. "Pragn si przemieni w mi쿽sierdzie Twoje i by 퓓wym obliczem Ciebie, o Panie. Wspomn jeszcz o fragmencie 쫤. Augustyna, ktry us퀉sza쿪m na ktrej ze powiedzi po przyznaniu si do masturbacji i pornografii: "Przyjemno뜻 mo퓆a zast켺i jeszcze wiksz przyjemno턢i". Pamitajcie o tym. I przypominajcie sobie o tym cytacie kiedy tylko upadniecie. No, czyli od 27 kwietnia jestem oficjalnie wolna! Oczywi턢ie modl si dzisiaj za wszystkich, ktrzy prosz o modlitw w komentarzach. I mdlcie si za mnie Kochani! Abym mog쿪 by wolna! Bg Was kocha! Gabrysia, 15
 퀅kasz: 11.03.2013, 21:21
 hej Grzegorz, nie za쿪muj si, bo to szatan robi wszystko aby Ciebie zdo쿽wa, 풽 jeste najgorszy i 풽 ju nigdy z tego nie wyjdziesz. on jest ojcem k쿪mstwa i Ci wmawia takie odczucia, stany ducha, do쿽wanie, obwinianie si o wszystko, nie ch唯 do ko턢io쿪, sakramentw 턻itych. a prawda jest zupe쿻ie inna: je풽li bdziesz walczy z ka풼ym upadkiem w konfesjonale, nawet co dziennie, to Bg doceni Twoje wysi쿸i i Ci z tego wyleczy raz na zawsze. lecz musisz pamita, 풽 je풽li dost켺isz wyleczenia wwczas jak to powiedzia Jezus: ,,wyrzucony duch nieczysty idzie po 7 gorszych od siebie duchw, aby wrci znowu do tej duszy,,. wic si nie za쿪muj jak bdziesz po wyzwoleniu nie czu 풹dnej rado턢i, a wrcz przeciwnie: bdziesz odczuwa pustk w duszy, obojtno뜻 na wszystko i na wszystkich, smutek, rozpacz, obwinianie si o wszystko, do쿽wanie si, a po objawy depresji i po my턫i samobjcze. wiedz wtedy, 풽 diabe utraci kontrol nad Tob i tak Cie bdzie nka. ale wiedz te, 풽 Jezus mo풽 wszystko i jak zwrcisz si do niego np. codzienn koronk do Bo풽go Mi쿽sierdzia, to z czasem on Ci uleczy z grzechw i po d퀅퓋zym czasie uleczy Ci ze skutkw grzechw. Wiedz te, ze te objawy bd st켨, 풽 grzech nieczysty sieje spustoszenie w duszy i przynosi szkody w쿪snej duszy i w쿪snemu cia퀅. wic st켨 mo풽sz odczuwa fatalne stany. moja rada: odmawiaj w tej intencji-intencjach Koronk do Bo풽go Mi쿽sierdzia i pro o pomoc b쿽g. JP II i 턻.OJCA PIO :) jak widzisz mi si uda쿽 z tym wygra po 5 latach i 3 miesi켧e po wyzwoleniu odczuwam r璨ne stany ducha i sam by쿮m w rozpaczy. jak si okaza쿽 w rozpaczy od z쿮go, bo w ten sposb on prbuje mnie znw do 턻istw namawia. 3maj si i ufaj Bogu :)
 Grze: 03.03.2013, 15:49
 By쿫ym bardzo wdziczny jak by kto pomodli si za mnie za moj czysto뜻 bym wreszcie to skoczy bo mam siebie dosy :( , robi to od 2kl gimnazjum , wstyd mi jest do dzi 풽 to robi , 풹퀅j tego codziennie , mimo 풽 jestem ministrantem od 10lat i chodz do ko턢io쿪 co niedziele , mam nadziej 풽 Bg mi wybaczy za nieczysto뜻 z mojej strony , nie mam si퀉 by przesta to robi , ci켫le , codziennie mi 턻ita w g쿽wie imiona modelek ( by p撰niej wpisa w wyszukiwark na stronie pornograficznym ) i wiadomo co robi p撰niej , strasznie mnie wstyd 풽 znam du퓇 modelek, stron , 풽 ci켫le o tym my턫 zamiast o czym po퓓tecznym , jestem maturzyst , dzikuj Bogu 풽 w klasie maturalnej obdarzy m켨ro턢i i motywacj do nauki , 풽 mimo masturbacji jeszcze my턫 o nauce , przysz쿽턢i i dziewczynie ( a co do dziewczyn jestem nie턬ia퀉 , ma쿽 wogle rozmawiam , pewnie dlatego 풽 jest to mj g농wny skutek masturbacji ) widz w sobie 풽 da mi jeszcze si녠 w racjonalnym trze펧ym my턫eniu i 턻iadomo뜻 풽 robi 펚e , boj si 풽 Bg straci cierpliwo뜻 , i bdzie ze mnie cz쿽wiek pora퓃i , nie wiem co mam robi by przesta to robi , co do masturbacji jestem s쿪by by przesta , jestem 턻iadomy wszystkich moich negatywnych skutkw , by mo풽 Wasza modlitwa pomo풽 mi w zwalczaniu , Bg zap쿪 tym co za mnie si pomodl ! :) [ Grze ]
 paula: 13.02.2013, 23:18
 hej :) ja tez z tym walcze, jak chcecie pogada to piszcie smia쿽 :) moje gg: 44110599
 퀅kasz: 07.02.2013, 16:29
 s퀅chajcie uwa퓆ie. z grzechw nieczysto턢i typu samogwa퀃, petting, mo퓆a si uwolni trwale. mi si to uda쿽 po ponad 4 latach.... mia쿮m przy tym wiele upadkw, ale tez wiele razy chodzi쿮m do spowiedzi 턻itej. czasami robi쿮m tak co dwa dni: upadek, spowied. kiedy pozna쿮m mi쿽뜻 swojego 퓓cia to przez rok 퓓li턬y w idealnej wrcz czysto턢i. niestety, po roku pojawi si petting itp. ja znw zacz교em ogl켨a w tajemnicy pornografie itp... lecz by쿽 mi dane pojecha na taize do rzymu w 2012/13 i uwierzcie mi, 풽 jak zobaczy쿮m po szczerych modlitwach w rzymie pustk w zwi콄ku, to a do dzi mi 퀊y lec. chocia na my턫 o utracie mojej dziewczyny chce mi si p쿪ka, wic nie mog 퓓 bez niej! te grzechy samogwa퀃u, pornografii, wsp車퓓cia niszcz zwi콄ek od wewn켾rz !!krok po kroku !! uwa풹jcie jak tylko mo풽cie, bo to jest z퀅dna blisko뜻. niszczy prawdziw mi쿽뜻. ja g녠boko z moj dziewczyn chcemy 퓓 w takiej czysto턢i, jak to mia쿽 miejsce w naszym 1 roku. wierz, 풽 Matka Bo풹 nam w zamian za zrozumienie naszego z쿪 pomo풽, bo na razie wytworzy쿪 si pustka, ktr prbuj naprawi TAK JAK NA POCZ좹KU znajomo턢i. a do wszystkich upadaj켧ych: zacznijcie si modli do b쿽g. Jana Paw쿪 II i do 턻. Ojca Pio. pro턢ie ich o wstawiennictwo i o wyzwolenie z grzechw nieczystych i co najwa퓆iejsze: po ka풼ym grzechu ci轅kim natychmiast si spowiadajcie, bo diabe specjalnie mwi: ,,id do spowiedzi jutro,, -i tak mija miesi켧, rok. i pomdlcie si za nas by턬y odbudowali nasz mi쿽뜻, t sprzed roku: czyst, pikn, radosn. !
 Ta modlitwa mi pomaga: 04.02.2013, 14:55
 3 razy Zdrowa Mario. Mdlmy si: Bo풽, Ty przez Niepokalane Poczcie Naj턻itszej Dziewicy przygotowa쿮 swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zas퀅g przewidzianej 턬ierci Chrystusa zachowa쿮 J od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyn doj뜻 do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Twojego Syna, Pana naszego. Amen.
[1] [2] (3) [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]


Autor

Tre뜻Poprzednia[ Powrt ]Nastpna
[ Strona g농wna ]


Humor | O stronie... | Wspom璨 nas | Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej