Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Szkodliwo뜻 masturbacji

Na temat szkodliwo턢i masturbacji wypisano na przestrzeni ostatnich trzystu lat niemal ca쿮 tomy, przestrzegaj켧 przed jej zgubnymi skutkami i traktuj켧 j na rwni z najpotworniejszymi nieraz zboczeniami. (...) Rzetelne badania, jakie w ostatnim wierwieczu prowadzono nad seksualno턢i cz쿽wieka, nie potwierdzi퀉 absolutnie 풹dnego z wymienionych nastpstw masturbacji i obecnie seksuologia traktuje to zjawisko b켨 jako fizjologiczny przejaw potrzeby seksualnej i pierwsz niedojrza낢 jeszcze form jej zaspokajania, b켨 te jako dzia쿪nia zastpcze w przypadku braku partnera, przymusowej izolacji itd.

W.Sokoluk, D.Andziak, M.Trawiska:
Przysposobienie do 퓓cia w rodzinie, Warszawa

Podobnej tre턢i zdania bardzo czsto mo퓆a spotka w r璨nych podrcznikach wychowania seksualnego czy poradnikach przeznaczonych dla m쿽dych ludzi. Ich autorzy przedstawiaj masturbacj jako co zupe쿻ie normalnego i naturalnego, przeciwstawiaj켧 si pogl켨om jakoby masturbacja wywo퀉wa쿪 jakiekolwiek negatywne skutki.

Czy maj racj? Czy masturbacja rzeczywi턢ie nie pozostawia 풹dnych nastpstw? Na to pytanie chcia쿫ym odpowiedzie.

Nim przyst켺i do rozwa풽nia tej kwestii chc zwrci uwag na spraw podstawow: Jak wiemy, masturbacja jest grzechem. Je턫i ma charakter ca쿸owicie 턻iadomy i dobrowolny, jest grzechem ci轅kim. Grzeszno뜻 masturbacji nie zale퓓 od tego, czy wywo퀅je, czy nie wywo퀅je jakie skutki. Nawet gdyby masturbacja nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw, nadal by쿪by grzechem.

Dlaczego masturbacja jest grzechem? Dlatego, 풽 wystpuje przeciw Bo풽mu planowi dla cz쿽wieka, przeciw celowi, dla ktrego Bg stworzy p쿬iowo뜻. Bg obdarowa nas darem p쿬i, aby턬y mogli ofiarowa go w mi쿽턢i drugiemu cz쿽wiekowi. Wszystko, co wi굻e si z tym darem, ma s퀅퓓 mi쿽턢i. Masturbacja odrywa p쿬iowo뜻 od mi쿽턢i, jest aktem z natury swej egoistycznym. Akt taki obra풹 Boga i jest grzechem.

Jak powiedzia쿮m, masturbacja by쿪by grzechem, nawet gdyby nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw. Tak jednak jest, 풽 Bo풽 Prawo nie jest wymierzone przeciw cz쿽wiekowi. Bo풽 Prawo jest w istocie rzeczy dla cz쿽wieka. Naruszenie przykaza z regu퀉 koczy si 펚e. Nie inaczej jest z masturbacj.

By mo풽 dawni autorzy przesadzali w ukazywaniu skutkw masturbacji. By mo풽 mwili o skutkach, ktre wcale nie maj miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, 풽 masturbacja negatywne skutki wywo퀅je. Ci, ktrzy obecnie zarzucaj nierzetelno뜻 dawnym autorom, sami postpuj o wiele gorzej. Dzi bowiem dostpne s wyniki bada jednoznacznie wskazuj켧e na negatywne skutki masturbacji. Pisanie wic (czy sugerowanie), 풽 masturbacja ujemnych skutkw nie powoduje jest zwyczajnym mwieniem nieprawdy.

Najbardziej oczywistym negatywnym efektem masturbacji jest mo퓄iwo뜻 popadnicia w na농g. Masturbacja mo풽 sta si niewol, czym, co robi si musi, choby si wcale nie chcia쿽. Spowiednicy, terapeuci mogliby wiele opowiada o dramatycznych losach osb prbuj켧ych wyzwoli si z tej niewoli. Przed kilku laty dyskusja na ten temat przetoczy쿪 si na 쿪mach miesicznika "Ziarna". Zamieszczone tam wypowiedzi wielu osb mog퀉 sta si najlepszym 턻iadectwem zgubnych skutkw niewoli masturbacji.

Wyzwolenie z tego na쿽gu jest oczywi턢ie mo퓄iwe, z regu퀉 jest jednak bardzo trudne, wymaga wielu prb, bardzo systematycznej pracy, nie zniechcania si pora퓃ami.

Na tym jednak nie kocz si z쿮 nastpstwa masturbacji. Mo풽 ona wywo쿪 negatywne skutki w sferze po퓓cia seksualnego w przysz퀉m ma냄estwie danej osoby. Uprawiaj켧 masturbacj wykszta쿬a si i utrwala fa퀂zywe nawyki reagowania seksualnego. Mo퓆a by wskaza wiele r璨nych rodzajw takich nawykw, chc jednak skoncentrowa si na dwch najwa퓆iejszych sprawach.

Po pierwsze organizm uczy si reagowa na bod펊e o charakterze autoerotycznym, zamiast, prawid쿽wo, reagowa na bod펊e wysy쿪ne przez wsp車ma냄onka jako partnera seksualnego. Mo풽 nast켺i trwa쿮 zakodowanie reakcji tylko na bod펊e autoerotyczne. W efekcie u danej osoby utrudnione bdzie powstawanie podniecenia seksualnego w wyniku obecno턢i i pieszczot wsp車ma냄onka. W skrajnych sytuacjach podniecenie seksualne w ogle nie bdzie mog쿽 powsta na normalnej drodze. Po drugie za przez masturbacj mo풽 nast켺i utrwalenie przebiegu i czasu reakcji seksualnej. Reakcja seksualna bdzie zupe쿻ie niezale퓆a od osoby, od potrzeb wsp車ma냄onka, bdzie przebiega ca쿸owicie indywidualnie. Nieuchronnie prowadzi to do zaburze w po퓓ciu i nastpnie do rozd펧ikw w ma냄estwie.

Powy퓋ze zaburzenia w reakcjach seksualnych mog powstawa zarwno u kobiet jak i u m轅czyzn. U kobiet przede wszystkim przejawi si w upo턫edzeniu powstawania podniecenia seksualnego. M굻 nie bdzie mg pobudzi 퓇ny lub w jej odczuciu bdzie pobudza j "gorzej" - tak zakodowane bdzie w niej pobudzanie pochodz켧e z masturbacji. Mog rwnie wyst켺i trudno턢i w osi켫aniu satysfakcji seksualnej. Osi켫anie satysfakcji przez kobiet jest w ogle spraw z쿽퓇n, wymagaj켧 pewnej pracy, czasu oraz harmonii midzy ma냄onkami. Masturbacja dok쿪da tu dodatkowe, bardzo powa퓆e utrudnienia. Wskutek masturbacji 퓇na mo풽 w ogle nie osi켫a satysfakcji w normalnym wsp車퓓ciu z m轅em lub te mo풽 by to w jej odczuciu satysfakcja gorszego rodzaju. Dla kochaj켧ej 퓇ny bdzie to sytuacja powoduj켧a ogromn frustracj i poczucie winy.

Z kolei u m轅czyzny masturbacja mo풽 spowodowa zaburzenia utrudniaj켧e wsp車퓓cie. Mog wyst켺i zaburzenia w erekcji - w wyniku masturbacji mo풽 zakodowa si osi켫anie erekcji wy낢cznie na skutek stymulacji autoerotycznej. Mo풽 rwnie nast켺i zakodowanie czasu trwania reakcji seksualnej - po up퀉wie okre턫onego czasu bdzie nastpowa wytrysk nasienia, zupe쿻ie niezale퓆ie od tego, co dzieje si midzy ma냄onkami. Nietrudno sobie wyobrazi jak taki "automatyzm" bdzie wp퀉wa na wi瑗 midzy ma냄onkami i na ich zadowolenie ze wsp車퓓cia.

Na koniec chcia쿫ym poruszy jeszcze jedn spraw. Czy zawsze musz wyst켺i wskazane powy풽j skutki masturbacji? Nie zawsze. Niestety trudno co wicej na ten temat powiedzie, gdy nie przeprowadzano w tej kwestii 풹dnych bada. Z jednej strony wiadomo, i skutki te wystpuj na tyle czsto, 풽 stanowi zauwa풹lne zjawisko w gabinetach seksuologw (a wiadomo, 풽 nie ka풼y maj켧y taki problem pobiegnie z nim do seksuologa). Z drugiej strony nie ulega w켾pliwo턢i, 풽 nie dotykaj one wszystkich uprawiaj켧ych masturbacj.

My턫 jednak, 풽 w istocie rzeczy jest to kwestia bez znaczenia. Po pierwsze, jak powiedzia쿮m na wstpie, masturbacja jest grzechem i jest niedopuszczalna nie tylko dlatego, 풽 mo풽 wywo퀉wa negatywne skutki. Po drugie, nawet gdyby negatywne skutki masturbacji dotyka퀉 tylko niewielkiego procenta osb, naprawd nie warto ryzykowa. Zawsze przecie mo퓆a si zmie턢i nawet w tym niewielkim procencie.

Krzysztof Jankowiak

Wasze komentarze:
Wera do Zenek24: 13.01.2012, 20:12
Wydaje mi si, 풽 jeszcze nie natrafi쿮s na t w쿪턢iw osob. Dlaczego uwa풹sz, 풽 nie nadajesz si do zwi콄ku? Tylko dlatego,풽 nie by쿮 jeszcze z nikim? Wg mnie to jeszcze o niczym nie przes켨za. Swj charakter w pewien sposb mo퓆a kszta퀃owa, wiec je턫i wiesz, 풽 co jest nie tak i nie podoba si to kobieta to staraj si to zmieni. Wiedz te, 풽 zazwyczaj kobiety nie lubi cwaniakw i tych ktrzy gadaj od rzeczy. Lubi jak okazuje si im szacunek i toczy si rozmow na poziomie. To tak ze swojego do턻iadczenia. W tym momencie ju u mnie facet zyskuje... I trzeba te wierzy, 풽 poradzimy sobie z naszym problemem.
zenek24: 22.12.2011, 12:29
Mam 24 lata...masturbuj sie od 15 roku 퓓cia. Niekiedy z du퓓mi przerwami nawet ze 2 m-ce. Aktualnie jest lipa raz w tyg mo풽 dwa...a jak nie to nocna polucja. Obecnie nie sprawia mi to jakiejs mega przyjemno턢i poprostu cisnie mnie psycha-chec na film porno-zwyk쿪 rutyna-czuje sie z tym strasznie chujowo. Zdrowo patrze na swiat... dobrze si ucze...wiem z mi쿽턢 jest najwa퓆iejsza-oraz iz jak ona jest to wszystko sie samo u쿽Zy. Mam problem z kobietami-nie mam sposobu 풽by je do siebie przekona-zeby jakos je zbajerowac poprostu nie garna do mnie. Czuje ze nie mam kobiecie co zaoferowac w sferze duchowej-szybko rezygnuje. Sex uprawia쿮m 3 razy w 퓓ciu z kobiet- w tym 2 prostytutki. Nigdy nie by쿮m w zwi콄ku- i wiem 풽 nie bede-poprostu sie nie nadaje. Jak widze na ulicy pare to bardzo im zazdroszcze...s퀉sza쿮m wielokrotnie 풽 jestem przystojny od dziewczyn-nawet jesli tak jest to ta swoja przystojnosc moge sobie wsadzic w d...jakis rok temu zauwazy쿮m ze 퀉sieje-jeszcze nieleguralnie, oprucz tego wlosy na palcach porosniete rece, rzadkie jasne o ostrym 퀅ku brwi-choc jestem brunetem,,,zniszczone czo쿽...kiedys jak pi쿮m wodke to bylo Ok a teraz jak sie nawet napije to i tak mam nastroje dekadenckie...czuje 풽 moje 퓓cie to jedna wielka pora퓃a-nie mam po co 퓓c, ale przeciez nie pope쿻ie samobjstwa tylko jakos bede sie meczyl do tych ostatnich dni...pojecie szczescie od dawna jest mi obce a pewnie i na zawsze
lilia: 29.11.2011, 18:59
Mo풽 za쿽퓓my ko쿽 wsparcia? Tak bdzie 쿪twiej. Podajmy swoje numery gg. Je턫i kto nie chce poda swojego oglnego,to niech za쿽퓓 drugi specjalnie w tym celu?
Julia: 14.11.2011, 22:15
Ja zacz怨am jak mia쿪m 11 lat, teraz mam 12, wiem jestem m쿽da, ale nie mog z tym zerwa, udaje mi si z tygodniowymi przerwami ale to i tak ci켫nie, -.- jak sie dowiedzialam 풽 to grzech to sie przerazilam, ale wstydz si z tego wyspowiada.... co mam robic?! Pomocy!!! jak pozby si na쿽gu?
Akimjajestem??: 14.11.2011, 00:00
Ja mam te taki k쿽pot ale u mnie potrzeba masturbacji zanika gdy np. spotykam si z dziewczyn lub jestem na kilku dniowych wycieczkach. Wtedy mam inne zachcianki, marzy mi si pierwszy raz. O masturacji dowiedzia쿮m si, gdy mia쿮m 10 lat a mam 15. Nie mog sobie z tym poradzi, tak zachciank mam tylko gdy jestem sam. Przez to straci쿮m szanse na bierzmowanie. Mwie wam nie warto.
do ??: 27.09.2011, 22:25
Drogi kolego spermy nigdy je jest za du퓇 bo organizm sam si jej pozbdzie np. w czasie snu
anonimowy: 08.09.2011, 19:15
Ja postanawiam wzi길 si za to od dzi na nowo. I obiecuj to Panu Bogu i wam. Prosz o modlitw. Powd duchowy i psychiczno-fizyczny. Ospanie, ma쿽 energii i tak dalej. Wiecie o czym mwi ;) (wiek 20lat a zacz怨o si od mo풽 12 ;/) Nie dajcie si temu!
Benny: 11.08.2011, 12:00
Ja zacz교em si onanizowa jak mia쿮m 6 lat (przy filmach pornograficznych od 13 roku 퓓cia) i nadal si z tym borykam cho mam prawie 22 lata, co prawda jest lepiej bo ju tak nie buszuj po tych stronach i si nie onanizuj. Zacz교em studiowa pismo 턻., chodzi do ko턢io쿪 i du퓇 si modli. S efekty, poniewa mog si wstrzyma z tym na d퀅퓋zy czas - max te 2-3 tygodnie a potem to niestety powraca, podziwiam tych co nie robi tego od roku. Wstyd si przyzna do tego przy znajomych bo jeszcze ciebie wy턬iej i wtedy koszmar. Czasami mam ochot si zabi.
Tomek: 29.07.2011, 23:09
Aby przezwyci轅y ten grzech trzeba spowiedzi. Ksi켨z podczas mojej ostatniej spowiedzi powiedzia mi abym za ka풼ym razem gdy przyjdzie mi grzeszna my턫 odmawia zdrowa Mario co bdzie dzia쿪 jak tarcza przed grzechem. Naprawd dzia쿪. Min怨y ju ponad 2 tygodnie odk켨 porzuci쿮m t grzeszn drog do piek쿪 i jestem szcz沅liwszy bez tego grzechu. Jednak musz ca퀉 czas walczy z pokusami szatana aby nie w낢czy stron propaguj켧ych pornografi i zachcaj켧ych do grzechu. Niech Chrystus sprzyja wszystkim chc켧ym przezwyci轅y ten grzech.
Motocyklista : 23.07.2011, 19:54
To strasznie jebie 쿮b ;( niestety taka prawda . Je턫i kto zaczyna albo mu si kilka razy zdarzy쿽-szczerze mwi ZAPRZESTA !!!! A jak ju si grzebiesz to si spowiadaj i bierz Eucharystie . Ciagle towarzysz wyrzuty sumienia lki , fobie. Mo퓆a wpa턢 w depresje . Polecam si modli do Matki Boskiej Ona wiele rozumie i pomaga - mo풽 to dziwne ale to prawda
Maciek : 29.06.2011, 22:12
Szatan kusi bardzo czsto , ale ju od 2 lat z nim wygrywam . Mam chwile s쿪bo턢i i przychodzi mi ch唯 풽by znowu do tego wrci . Ale kiedy si onanizowa쿮m to zawsze przydarza쿽 si co z쿮go . Czyli by쿪 to kara od Pana Boga . Od chwili kiedy postanowi쿮m z zerwa z tym na쿽giem wszystko si zmieni쿽 , zacz怨o si wszystko uk쿪da . Dlatego teraz jak mam ch唯 to zawsze sobie my턫e 풽 jak znowu zaczn si masturbowa to i te problemy zaczn si pojawia . pozdrawiam wszystkich walczacych
chlopak23lata: 22.06.2011, 19:04
Postanowilem z tym walczyc. Modlilem sie bardzo czesto o laske czystosci, o sile w walce z tym grzechem, w moim przypadku tez na쿽giem... Udalo sie, od 5 miesiecy tego nie robilem, rzadko mnie ciagnie. Polecam duzo modlitwy, zaangazowanie sie w jakies duszpasterstwo akademickie, schole, oaze, czy inne dobre towarzystwo. Modle sie za was z calych si!
Tomek: 28.05.2011, 20:01
Czytam wasze zale i widze siebie ale mo풽 zamiast do쿽wa sie upadkami nale퓓 dzikowa Bogu i cieszy si ka풼ym dniem bez onanizmu. Modle sie za was i za siebie by Bg wyci켫n nas z tego bagna i nauczy kocha
:p: 21.05.2011, 14:30
Walka nie walka, ja si czuje hu****, jestem religijnym ch쿽pakiem, ale wra퓄iwym i troch ciamajdowatym, tak i z tym by쿽, 풽 zacz교em, cho nie chcia쿮m, a teraz si z tym czuj do dupy jak ze wszystkim. To nie moja wina, tylko tego, 풽 zawsze by쿮m mocno pogrzany, pewnie s tacy ludzie, ktrzy potrafi to zrozumie. U mnie to raczej przyzwyczajenie, ja nie odczuwam z tego 풹dnej przyjemno턢i. Chcia쿮m si z tego powodu nar켦a, ale wiem 풽 to bez sens, bo po tym gorzej mi psycha siadnie. Wiele mi Bg da, ale oleju w g쿽wie to mi posk켺i, wielu tak mwi...
krystian: 14.02.2011, 16:46
masturbacja napraw mo풽 by szkodliwa dodam i nie jestem wierz켧ym praktykuj켧ym niech sobie ludzie 낢cz to z Bogiem czy Allahem ja wierz w siebie i co dotyczy mnie to ja jestem odpowiedzialny, a wic przejd펛y do rzeczy po moim wprowadzeniu na temat mojej osoby:) a wic przez ni straci쿮m zwi콄ek ktry chcia쿫ym aby trwa, mianowicie sytuacja by쿪 nastpuj켧a zerwa쿮m z moj kobiet bardzo lekkomy턫nie czego naprawd 풹쿽wa쿮m wic prbowa쿮m to odwrci i przekona 풽 pope쿻i쿮m b낢d. I co si sta쿽? przez to cholerstwo, fakt lubi쿮m si masturbowa bo sprawia쿽 mi to chwilow przyjemno뜻:), patrzy쿮m na kobiet w kategoriach przedmiotu, a po masturbacji ju o niej nie my턫a쿮m bo przecie mog sam sobie przyjemno뜻 zrobi i nikt mi do tego nie jest potrzebny to po co mi ona. I tu jest b녠dne ko쿽 bo zacz교em robi przerwy w widywaniu si z ni no bo po co skoro r켧zka wszystko zrobi i sta쿽 si, tak si oddalili턬y od siebie 풽 ju chyba za p撰no na wszystko. Jak do tego doszed쿮m bo mo풽 to by bardzo przydatne dla ludzi maj켧ych rwnie z tym problem. Panowie to nie jest kwestia Boga nic a nic tylko samo턻iadomo턢i tzn. mam 29 i naprawd grubo ponad 13 lat to robi쿮m poniewa uwa풹쿮m 풽 to nic z쿮go, ot璨 nie chodzi 풽 to grzech jest bo naprawd w dzisiejszych czasach pojcie takiego grzechu wywo퀅je u mnie zabawny u턬iech na twarzy, ale o to 풽 ta czynno뜻 naprawd zmienia nasz percepcje na niekorzy뜻 i wp퀉wa niszcz켧o na nasze 퓓cie. Zrozumia쿮m to kiedy pod턻iadomie wreszcie poczu쿮m 풽 co jest nie tak ze mn, 풽 nie powinienem tak patrze na 턻iat i najwa퓆iejsze 풽 nie chce patrze. I powiedzia쿮m sobie 풽 tego nie robi i teraz po 3 tygodniach wiem 풽 mia쿮m racj. Mj 턻iatopogl켨 si zmieni poniewa ju nie dominuje we mnie ta niszcz켧a 엽dza. Od tego momentu nie mam ochoty tego robi i apeluj do ludzi ktrzy mwi 풽 to grzech i ju to nie pomaga, dlatego te postanowi쿮m napisa ten post 풽by w szczeglno턢i m쿽dzi ch쿽pcy nie zaczli si pitnowa i walczy z tym a w쿪턢iwie z sob to jest b녠dne ko쿽 i w kocu to zrobicie to jeszcze bardziej bdzie wam 풹l. Co rwnie mnie niepokoi to samo s쿽wo walka czego ludzie ko턢io쿪 wed퀅g mnie nie powinni propagowa takiego nazewnictwa bo to rwnie prowadzi do samowyniszczaj켧ej walki ze sob. Dlatego s쿽wem kluczem jest samo턻iadomo뜻, powiedzmy je턫i ja wiem 풽 po tej czynno턢i bde mia do쿪 to po co mam to robi?, je턫i wiem 풽 to doprowadzi mnie do bycia mechanicznym robotem to po co mi to. Pisz to na podstawie mojego w쿪snego do턻iadczenia ktre jest dla mnie przykr natomiast to do턻iadczenie pozwoli쿽 mi zrozumie bardzo du퓇 i dziki temu jestem lepszym cz쿽wiekiem ni by쿮m i zauwa퓓쿮m 풽 si bardzo zmieni쿮m w pozytywnym kierunku i to naprawd podnosi mnie na duchu. Wiem i mj sposb pisania jest tutaj chaotyczny ale pisz to z marszu nie udzielam si rwnie czsto na forach ale chcia쿮m Wam wszystkim uzale퓆ionym pokaza 풽 da si 퓓 inaczej tylko trzeba samemu mie do tego przekonanie i ja, jak i nikt inny nie jest Wam wypersfadowa tego zakazami b켨 nakazami. St켨 moje przes쿪nie jest po to aby tylko pokaza drog a nie nakazywa lub zakazywa a wszystko zale퓓 od was. Czyta쿮m rwnie i preferuje si inne zajcia zeby o tym nie my턫e, np. aktywno뜻 fizyczna wic napisz z w쿪snego do턻iadczenia 풽 uprawia쿮m pi쿸 no퓆 t.j. 3 razy w tygodnu trening w weekend mecz tak풽 du퓇 tego ale i tak znalaz쿪 si chwila na masturbacj:) tak풽 od razu mwi 풽 nie w tym rzecz i pewnie niektrzy mog to potwierdzi:). Tak풽 jaka jest r璨nica pomidzy tym 풽 gdy mia쿮m ma쿽 czasu i du퓇 aktywno턢i fizycznej i tak znalaz쿮m czas na masturbacj a obecnie mam naprawd du퓇 czasu i mam momenty w ktrych naprawd si nudz to tego ju nie robi?A Ot璨 we wcze턭iej wspomnianej samo턻iadomo턢i. Pozdrawiam i 퓓cz wszystkim wszystkiego dobrego.
Gabriela: 07.02.2011, 19:42
Je턫i szukacie pomocy lub rozmowy zostawiam swj numer 8121758.Mam 16 lat,wysz쿪m z na쿽gu,dlatego chc wsplnie z Wami codziennie wygrywa z tym grzechem.Pozdrawiam ,trzymajcie si cieplutko
Te jestem: 06.02.2011, 23:16
Co mi pomaga? Sport (hmm najlepiej bieganie w ciszy), na wakacje praca, ... fora (podli욧 si troch np.wasze) Wasza dzia쿪lno뜻 to jakby 턻iadomo뜻, 풽 nie jestem sam (namiastka tego 풽 walczymy razem), oczywi턢ie modlitwa i rozmowa z lud펛i. W wolnym czasie trzeba zajmowa si czym i organizowa sobie czas. Przydatne s te ksi굻ki, ale uwaga!! Tam te autorzy odbywa si handel seksem
Tomasz: 01.12.2010, 22:52
live is brutal
ja: 25.11.2010, 14:47
do upadla nie lekajcie sie...Jezus Cie kocha zaufaj Mu prosze Cie ja tez sie bardzo wstydzilem i balem przed spowiedzia z grzechow o wiele... Jezus mi je wybaczyl ulga byla ogromna po spowiedzi wierze ze dasz rade...
Kris: 22.10.2010, 14:22
U mnie masturbacja to ju 15 lat, by퀉 lata, kiedy zdarza쿽 si to rzadko, Teraz koszmar powrci. To jest niewola...
[1] [2] [3] [4] (5) [6] [7] [8] [9] [10]

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]


Humor | Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej