Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy do Ducha Świętego

Pięć modlitw do Ducha Świętego

Modlitwa o Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia, pomóż mi, bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.
Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.
Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu.
Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.
Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał wszystkich ludzi, szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.
Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu.
Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy, odrzucając wszelki fałsz i podstęp.
Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości.
Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia. Uczyń ze mną, co zechcesz, poddaję moje plany Twoim, chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć.
Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego. Otwórz moje uszy, abym go słuchał i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.
Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa.
Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału, które zbudowaliśmy przez nasz egoizm.
Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę w jednym Ojcu.
Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje.
Przyjdź Duchu prawdy spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.
Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem.
Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową, bo tego oczekujemy i potrzebujemy.
Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie.
Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło, abyśmy rozsiewali ziarna dobra.
Przyjdź Boża Mocy, abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych, politycznych i społecznych.
Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz, i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur, które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego. Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego.

Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty, i ożywiaj moją modlitwę.
Przyjdź Duchu Święty, i wzmocnij moją miłość.
Przemień moje zmęczenie w święte odprężenie.
Przemień mój niepokój w kojącą ciszę.
Przemień moje zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień mój lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień moją gorycz w słodycz Twojej łaski.
Przemień mrok mego serca w Twoje światło.
Przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień moją noc ciemności w Twoje światło.
Przemień chłód mej duszy w Twoją ciepłą wiosnę.
Wyprostuj moje krzywe drogi, wypełnij moją pustkę.
Oczyść mnie z pychy i pogłębiaj moją pokorę.
Rozpal we mnie miłość, zgaś nadmierną zmysłowość.
Spraw, abym kochał Ciebie, tak jak Ty mnie kochasz.
Spraw, abym mógł poznać Ciebie, jak to obiecałeś.
I abym był szczęśliwy według słów Jezusa:
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen.

Modlitwa Jana XXIII do Ducha Świętego

Duchu Święty, Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa; spraw aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata była mocna i stała; przyspiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego; rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgał wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż wszystkie są odkupione krwią Chrystusa i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś na wyżyny świętej pokory, prawdziwej bojaźni Bożej i wielkodusznej odwagi. Niech żadne więzy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania: niech dla korzyści, przez niedbalstwo nasze, nie będą deptane prawa sprawiedliwości; niech żadne obliczenia nie sprowadzą szerokiego zasięgu miłości do ciasnych, małych egoizmów. Niech wszystko w nas będzie wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy, gotowość, do ofiary, choćby na krzyż i śmierć. Niech wszystko wreszcie będzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty, miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół i jego instytucje, na poszczególne dusze i narody. Amen.

Maryjo, upraszaj Dar Ducha Świętego

Maryjo,dzięki Twojej obecności w naszym życiu pragniemy lepiej poznać Chrystusa. Razem z Tobą wzywamy Ducha Świętego, aby zstąpił do naszych serc i dał nam głębsze poznanie Pana.

Upraszaj dar Ducha Świętego dla każdej wspólnoty Kościoła zrodzonej pod Jego wpływem. Aby odnowiona w Nim poprzez dar nowego życia stała się czytelnym znakiem Jezusa Chrystusa i świadectwem miłości wobec świata. Wejrzyj, Matko, na Twój Kościół, swoim wstawiennictwem spraw, aby odnowił się w Chrystusie, w mocy Ducha Świętego.

Maryjo, upraszaj dary Ducha Świętego dla wychowawców i nauczycieli, odpowiedzialnych za kształtowanie osobowości człowieka. Niech ich spotkanie z młodymi dokonuje się w prostocie serca i pokorze ducha. Wejrzyj, Matko, na młodzież i dzieci. Upraszaj dla nich dar Ducha Świętego, aby On wypełnił wrażliwość ich serc, aby wchodząc w życie odnaleźli siebie u stóp Chrystusowego krzyża.

Wejrzyj, Matko, na Ojczyznę naszą. Na wszystkich rodaków rozsianych po całej ziemi. Wejrzyj na wszystkich, którzy w Tobie pokładają nadzieję i kierują ku Tobie wzrok. Zaprowadź ich do stóp Twojego Syna. Upraszaj każdemu radość w Duchu Świętym i pokój serca, którego świat dać nie może, dar miłości wzajemnej, przebaczenia i przyjęcia nowego życia w Duchu Świętym.

Wejrzyj, Matko, na nasze rodziny. Upraszaj dar Ducha Świętego do rozumienia siebie nawzajem i słuchania Słowa Pana. Upraszaj Dar Ducha Świętego dla przyjęcia swojego codziennego krzyża. Duchu Święty, który ożywiasz każdą wspólnotę, ożywiaj tę podstawową wspólnotę Kościoła - Rodzinę. Maryjo, posyłaj nas z Wieczernika Kościoła, a jednocześnie pozwól nam zawsze w nim trwać. Abyśmy wyposażeni w moc z wysoka mogli dawać świadectwo prawdzie, wyznać wobec drugiego człowieka, i świata, do którego jesteśmy posłani, że Jezus Chrystus jest Panem i nie ma innego. Abyśmy mogli dać świadectwo prawdzie, Jezusowi jako umęczonemu, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Aby rozradowało się serce, które oczekuje zbawienia. Aby człowiek na nowo narodził się do życia.

Maryjo, dzięki Twojej obecności w naszym życiu pragniemy lepiej pognać Chrystusa. Razem z Tobą wzywamy Ducha Świętego, aby zstąpił do naszych serc i dał nam głębsze poznanie Pana.

Upraszaj dar Ducha Świętego dla każdej wspólnoty Kościoła zrodzonej pod Jego wpływem. Aby odnowiona w Nim poprzez dar nowego życia stała się czytelnym znakiem Jezusa Chrystusa i świadectwem miłości wobec świata. Wejrzyj Matko na Twój Kościół. Swoim wstawiennictwem spraw, aby odnowił się w Chrystusie, w mocy Ducha Świętego.

o. Józef Kozłowski SJ

Duchu Święty, zstąp

Duchu Święty, powierzam Ci siebie. Pragnę Cię przyjąć całym sercem. Powierzam Ci moje myśli i pragnienia. Prowadź mnie w swojej mocy. Uzdolnij do wyznania Jezusa jako Pana, brania swojego krzyża w nadziei, w radości zmartwychwstania. Uzdolnij mnie do pojednania z bliźnimi, służenia Kościołowi, i radowania się w każdym czasie. Powierzam Ci siebie i proszę za innych.

Duchu Święty, który przychodzisz, przyjdź w nasze radości i smutki. Przyjdź w doświadczenie cierpienia, osamotnienia, poczucie oddalenia od swoich bliźnich, zranienia w uczuciach ludzkich nadziejach.

Przyjdź, Duchu Święty, w mocy uzdrowienia do tych, którzy łakną i pragną, w darze uwolnienia od nałogu, od zniewolenia poprzez grzech, poprzez nadużywanie alkoholu czy narkotyki.

Przyjdź, Duchu Święty, jako Moc z wysoka. Przyjdź jako Ten, który ożywia serca i nadaje radość każdej chwili.

Przyjdź, Duchu Święty, jako Ten, który przekonuje, że Jezus zmartwychwstał. Przekonaj każde serce, że Jezus żyje.

Przyjdź, Duchu Święty, który uświęcasz i ożywiasz. Zstąp do naszych rodzin, Do naszych wzajemnych relacji. Zstąp do relacji między braćmi i siostrami, rodzicami i dziećmi. Tak wiele jest jeszcze zaniedbania dobra. Tak wiele jeszcze jest niechęci czy nienawiści. Jakże trudno nam wybaczyć.

Duchu Święty, który zstępujesz i przekonujesz o prawdzie, zstąp jako Duch Prawdy, Duch Mocy, Wiary, Nadziei, Miłości. Niech ona zagości w każdej rodzinie. Miłość, która jednoczy, ożywia, przebacza. Uzdrawiająca moc miłości i przebaczenia. Moc Chrystusowego krzyża i zmartwychwstania.

Duchu Święty, który zstępujesz do każdej sytuacji ludzkiej, zstąp także do naszego miejsca pracy, naszego posługiwania, do naszych konkretnych zadań, które wykonujemy każdego dnia. Do pracy rąk ludzkich, do pracy naszego umysłu, naszego współdziałania z innymi, współtworzenia dóbr doczesnych. Panie, wejrzyj na tych, którzy trudzą się, aby błogosławić Ciebie owocem pracy swoich rąk.

Przyjdź, Duchu Święty, do naszych uczelni, tam gdzie jesteśmy. Przyjdź do akademików, tam gdzie spędzamy większą część czasu, przeżywamy swoje osamotnienie, radości, zwycięstwa i upadki.

Przyjdź, Duchu Święty, do wszystkich przedsiębiorstw, w których pracujemy, w których posługujemy, do prywatnych zakładów, wszystkich instytucji państwowych i społecznych.

Duchu Święty, zstąp dzisiaj na moją miejscowość, na każdy dom, nie omiń żadnej ulicy, żadnego domu. Zstąp na nasze rodziny, miejscowości, w których żyjemy. Zstąp jak Ogień i oczyszczająca moc miłości. Jako Ten, który odnawia i oczyszcza. Zstąp do naszych młodych braci i sióstr w wierze. Zstąp także na wszystkie domy w mieście, aby w każdym z nich oddano chwałę Bogu. Aby Imię naszego Pana było wywyższone. Zstąp właśnie tam, gdzie Jezus przyjść zamierza, gdzie chce być obecny.

Zstąp, Duchu Święty i napełnij okrąg ziemi, każdą społeczność ludzką, współbraci kapłanów, posługujących w katechezie, uczących na uczelniach, posługujących wobec ubogich i cierpiących w szpitalach, w miejscach odosobnienia, w więzieniach, gdziekolwiek jest człowiek. Zstąp, Duchu Święty, aby rozradowało się serce tego ludu, aby każdy mógł wyznać, że Bóg jest dobry, że Jezus jest Panem i nie ma innego.

o. Józef Kozłowski SJ

Modlitwy do Ducha Świętego

Wasze komentarze:
 Basia: 09.01.2020, 08:12
 Duchu św oświeć mnie i pokieruj mną co mam dalej robić bo boję się każdej rizmowy z Synem gdyż nie wykazuje zrozumienia tylko jest niemiły,nie przyjeżdża do nas ,robi wszystko pod dyktabdo żony ,która robi wszystko by go z nami i braćmi skłócić.Duchu św błagam wskaż drogę dotarcia do syna bo bardzo cierpię,nie chcę go stracić a czas działa na niekorzyść ku takiej sytuacji.
 Ja: 09.01.2020, 05:30
 Duchu Święty czuwaj nad moją rodziną ,strzeż moje córki i nasze wnuki ,daj siłe dla mnie i mojego męża abyśmy umieli wybaczać
 Grześ: 07.01.2020, 20:27
 Duchu Św. przyjdź do mnie do Ani J, do całej mej rodziny , proszę o Dary Ducha Św.
 Danuta: 06.01.2020, 12:15
 DUCHU ŚWIĘTY proszę cię pomóż nam
  Mama . : 03.01.2020, 13:59
 Duchu Św błagam ześlij łaski dla syna ,spraw by założył rodzinę Bogiem silną.
 Barbara: 02.01.2020, 07:28
 Duchu św proszę ześlij łaski na moją rodzinę w tym nowym roku.Oświeć rozum Ali,Beaty,Eweliny by zmieniły swe zachowanie wobec nas czyli swoich teściów,by nie pogardzali nami,by niebyły złośliwe.Duchu św wlej łaskę pokory i zrozumienia na synów by nas szanowali,by przestali ślepo postępować aby przypodobać się żonom dla świętego spokoju.Duchu $w podpowiedz co jeszcze zrobić by było dobrze bo już nie wiemy,nawet stoł wigilijny niczego nie zmienił..Duchu św uzdrów nadzą rodzinę w relacjach między sobą.Błagam bo nie daję rady.
 Agata: 29.12.2019, 08:14
 Duchu św proszę o Twoje Dary.Otocz opieka moja rodzinę.
 Basia: 28.12.2019, 03:42
 Duchu św oświeć rozum Ali i Łukasza ,wlej w ich srca łaskę pokory i zrozumienia.Spraw by Ala nie była złośliwa ,by nie pogardzała innymi by dbała o dzieci i męża.Duchu św oświeć mnie bo nie wiem już jak poradzić sobie ze złymi relacjami w rodzinie.
 x : 26.12.2019, 21:06
 duchu swiety przyjdz oswiecaj 7 dmioma darami prosimy

 Ona 1233: 21.12.2019, 14:35
 Duchu święty pomóż rodzinie mojego męża. Spraw by jego siostra nie oszukiwala i okłamywała swojego partnera i nie zmuszała do kłamstwa innych. Proszę niech jej partner się obudzi i dowie się w jakim kłamstwie żyje. Niech obudzi się jej syn który zgadza się kłamać że nie jest jej synem. Spraw by mama mojego męża też przestała bronić kłamstw córki i jej złego postępowania.
 Bogusia: 15.12.2019, 09:46
 Duchu Święty Boże niech Twa łaska zawsze mi sprzyja i chroni od wszelkiego zła .Otocz mnie i moją rodzinę swoją miłością.Chroń od pychy , egoizmu i od wszelkich pokus które oddalają nas od Ciebie. Przybądz z pomocą wszystkim potrzebującym, a zwłaszcza tym którzy są zagubieni w swojej niemocy. PRZYJDZ DUCHU ŚWIĘTY!!!!
 Barbara: 09.12.2019, 07:29
 Duchu św wstąp domojejrodziny.Uratuj małżeństwo Łukasza,dopomóż mu w kłopotach finansowych,czuwajnad wychowaniem jego małych dzieci.Duchu św spraw by nadchodzące święta spędziłam z synami ,by były radosne.Duchu św uzdrów relacje w rodzinie,tak bardzo tego pragnę.Duchu św proszę o Twoje dary.
 Barbara: 03.12.2019, 07:00
 Duchu św pomóż bo nic się nie zmienia na lepsze.Oświeć moje synowe i synów a także nas rodziców co robić by przygotować się godn8e na nadchodzące święta.
 Barbara: 31.10.2019, 08:04
 Duchu św wzywam Cię na pomoc.Ześlij swe łaski na moich Synów by nie odtrącali nas rodziców.Opamiętaj Synowe by nie widziały w nas wrogów .Duchu św ośwueć urzędników by pomyślnie rozpatrzyli sprawę kredytu.Duchu św wskaż drogę jak postępować.
 Barbara: 18.10.2019, 07:30
 Duchu św oświeć mnie i wszystkich mych najbliższych .Podpowiedz nam jak mamy czynić by pozazałatwiać wszystkie trudne sprawy.Pokieruj załatwieniem sprawy kredytu.Duchu św błagam pomóż.
 Basia : 12.10.2019, 08:07
 Duchu Św przyjdź do mojego życia i życia mojej córki, zeslij laski potrzebne dla mojej córki
 Basia : 12.10.2019, 07:58
 Duchu Św przyjdź do mojego życia i życia mojej córki
 Barbara : 11.10.2019, 07:28
 Duchu św oświeć mnie jak postępować.Ześlij swe łaski na Arka i Ewelinę spraw by dążyli załatwić sprawę w banku, bo wyrażają chęci ale wyczuwam że robią to opieszale nie mówiąc mi prawdy.Duchu św proszę wpłyń na nich bo.bardzo się boję że będę wraz z mężem miała kłopoty.Duchu św nie chcę nie zgody więc przyjmuję ich tłumaczenia z pokorą ale wyczuwam fałsz.Duchu św daj im moc i siłę do prawdy.Duchu św pomóż mi.
 Barbara: 09.10.2019, 07:31
 Duchu św przyjdź,ześlij łaski na moją rodzinę.Duchu św dodaj mi odwagi do rozmów z najbliższymi,odsuń ode mnie lęki i załamanie.Duchu św oświeć Alę,Beatę,Ewelinę i spraw by się opamiętały i nie czyniły zła innym,by były pokorne i wyrozumiałe.Ześlij łaski na Łukasza,Grzegorza i Arka spraw by nie musieli dla zgody w swych rodzinach czynić tego co nie podpowiada im rozum.Duchu św błagam pomóż,opamiętaj i dopriwadź do dobrych relacji w rodzinie.
 Basia: 08.10.2019, 07:31
 Duchu św oświeć mnie jak mam dalej postępować,pomóż,bo męczę się bardzo,a nie potrafię i niewiem jak pogodzić moje dzieci.Duchu św błagam.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] (10) [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej