Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy do Ducha Świętego

Pięć modlitw do Ducha Świętego

Modlitwa o Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia, pomóż mi, bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.
Przyjdź Duchu Święty zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.
Przyjdź Duchu Święty i spraw bym umarł dla człowieka starego który mnie pociąga do grzechu.
Przyjdź Duchu Święty i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.
Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał wszystkich ludzi, szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.
Przyjdź Duchu Święty uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu.
Przyjdź Duchu Święty doprowadź mnie do całej prawdy, odrzucając wszelki fałsz i podstęp.
Przyjdź Duchu Święty oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości.
Przyjdź Duchu Święty otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia. Uczyń ze mną, co zechcesz, poddaję moje plany Twoim, chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć.
Przyjdź Duchu Święty i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego. Otwórz moje uszy, abym go słuchał i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.
Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa.
Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego i stwórz w nas jedność: zniszcz bariery nienawiści i podziału, które zbudowaliśmy przez nasz egoizm.
Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna i zgromadź Lud Boży w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę w jednym Ojcu.
Przyjdź Duchu zdrowia i uzdrów nasze zranione relacje.
Przyjdź Duchu prawdy spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.
Przyjdź Duchu jedności i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem.
Przyjdź Duchu Stworzycielu i odnów oblicze ziemi: uczyń niebo nowe i ziemię nową, bo tego oczekujemy i potrzebujemy.
Przyjdź Duchu Odnowicielu i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie.
Przyjdź Duchu nadziei spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło, abyśmy rozsiewali ziarna dobra.
Przyjdź Boża Mocy, abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe w strukturach ekonomicznych, politycznych i społecznych.
Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz, i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania cywilizacji miłości i stworzenia sprawiedliwych struktur, które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego. Uzdrów mnie w taki sposób abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego.

Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty, i ożywiaj moją modlitwę.
Przyjdź Duchu Święty, i wzmocnij moją miłość.
Przemień moje zmęczenie w święte odprężenie.
Przemień mój niepokój w kojącą ciszę.
Przemień moje zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień mój lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień moją gorycz w słodycz Twojej łaski.
Przemień mrok mego serca w Twoje światło.
Przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień moją noc ciemności w Twoje światło.
Przemień chłód mej duszy w Twoją ciepłą wiosnę.
Wyprostuj moje krzywe drogi, wypełnij moją pustkę.
Oczyść mnie z pychy i pogłębiaj moją pokorę.
Rozpal we mnie miłość, zgaś nadmierną zmysłowość.
Spraw, abym kochał Ciebie, tak jak Ty mnie kochasz.
Spraw, abym mógł poznać Ciebie, jak to obiecałeś.
I abym był szczęśliwy według słów Jezusa:
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen.

Modlitwa Jana XXIII do Ducha Świętego

Duchu Święty, Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa; spraw aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata była mocna i stała; przyspiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego; rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgał wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż wszystkie są odkupione krwią Chrystusa i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś na wyżyny świętej pokory, prawdziwej bojaźni Bożej i wielkodusznej odwagi. Niech żadne więzy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania: niech dla korzyści, przez niedbalstwo nasze, nie będą deptane prawa sprawiedliwości; niech żadne obliczenia nie sprowadzą szerokiego zasięgu miłości do ciasnych, małych egoizmów. Niech wszystko w nas będzie wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy, gotowość, do ofiary, choćby na krzyż i śmierć. Niech wszystko wreszcie będzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty, miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół i jego instytucje, na poszczególne dusze i narody. Amen.

Maryjo, upraszaj Dar Ducha Świętego

Maryjo,dzięki Twojej obecności w naszym życiu pragniemy lepiej poznać Chrystusa. Razem z Tobą wzywamy Ducha Świętego, aby zstąpił do naszych serc i dał nam głębsze poznanie Pana.

Upraszaj dar Ducha Świętego dla każdej wspólnoty Kościoła zrodzonej pod Jego wpływem. Aby odnowiona w Nim poprzez dar nowego życia stała się czytelnym znakiem Jezusa Chrystusa i świadectwem miłości wobec świata. Wejrzyj, Matko, na Twój Kościół, swoim wstawiennictwem spraw, aby odnowił się w Chrystusie, w mocy Ducha Świętego.

Maryjo, upraszaj dary Ducha Świętego dla wychowawców i nauczycieli, odpowiedzialnych za kształtowanie osobowości człowieka. Niech ich spotkanie z młodymi dokonuje się w prostocie serca i pokorze ducha. Wejrzyj, Matko, na młodzież i dzieci. Upraszaj dla nich dar Ducha Świętego, aby On wypełnił wrażliwość ich serc, aby wchodząc w życie odnaleźli siebie u stóp Chrystusowego krzyża.

Wejrzyj, Matko, na Ojczyznę naszą. Na wszystkich rodaków rozsianych po całej ziemi. Wejrzyj na wszystkich, którzy w Tobie pokładają nadzieję i kierują ku Tobie wzrok. Zaprowadź ich do stóp Twojego Syna. Upraszaj każdemu radość w Duchu Świętym i pokój serca, którego świat dać nie może, dar miłości wzajemnej, przebaczenia i przyjęcia nowego życia w Duchu Świętym.

Wejrzyj, Matko, na nasze rodziny. Upraszaj dar Ducha Świętego do rozumienia siebie nawzajem i słuchania Słowa Pana. Upraszaj Dar Ducha Świętego dla przyjęcia swojego codziennego krzyża. Duchu Święty, który ożywiasz każdą wspólnotę, ożywiaj tę podstawową wspólnotę Kościoła - Rodzinę. Maryjo, posyłaj nas z Wieczernika Kościoła, a jednocześnie pozwól nam zawsze w nim trwać. Abyśmy wyposażeni w moc z wysoka mogli dawać świadectwo prawdzie, wyznać wobec drugiego człowieka, i świata, do którego jesteśmy posłani, że Jezus Chrystus jest Panem i nie ma innego. Abyśmy mogli dać świadectwo prawdzie, Jezusowi jako umęczonemu, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Aby rozradowało się serce, które oczekuje zbawienia. Aby człowiek na nowo narodził się do życia.

Maryjo, dzięki Twojej obecności w naszym życiu pragniemy lepiej pognać Chrystusa. Razem z Tobą wzywamy Ducha Świętego, aby zstąpił do naszych serc i dał nam głębsze poznanie Pana.

Upraszaj dar Ducha Świętego dla każdej wspólnoty Kościoła zrodzonej pod Jego wpływem. Aby odnowiona w Nim poprzez dar nowego życia stała się czytelnym znakiem Jezusa Chrystusa i świadectwem miłości wobec świata. Wejrzyj Matko na Twój Kościół. Swoim wstawiennictwem spraw, aby odnowił się w Chrystusie, w mocy Ducha Świętego.

o. Józef Kozłowski SJ

Duchu Święty, zstąp

Duchu Święty, powierzam Ci siebie. Pragnę Cię przyjąć całym sercem. Powierzam Ci moje myśli i pragnienia. Prowadź mnie w swojej mocy. Uzdolnij do wyznania Jezusa jako Pana, brania swojego krzyża w nadziei, w radości zmartwychwstania. Uzdolnij mnie do pojednania z bliźnimi, służenia Kościołowi, i radowania się w każdym czasie. Powierzam Ci siebie i proszę za innych.

Duchu Święty, który przychodzisz, przyjdź w nasze radości i smutki. Przyjdź w doświadczenie cierpienia, osamotnienia, poczucie oddalenia od swoich bliźnich, zranienia w uczuciach ludzkich nadziejach.

Przyjdź, Duchu Święty, w mocy uzdrowienia do tych, którzy łakną i pragną, w darze uwolnienia od nałogu, od zniewolenia poprzez grzech, poprzez nadużywanie alkoholu czy narkotyki.

Przyjdź, Duchu Święty, jako Moc z wysoka. Przyjdź jako Ten, który ożywia serca i nadaje radość każdej chwili.

Przyjdź, Duchu Święty, jako Ten, który przekonuje, że Jezus zmartwychwstał. Przekonaj każde serce, że Jezus żyje.

Przyjdź, Duchu Święty, który uświęcasz i ożywiasz. Zstąp do naszych rodzin, Do naszych wzajemnych relacji. Zstąp do relacji między braćmi i siostrami, rodzicami i dziećmi. Tak wiele jest jeszcze zaniedbania dobra. Tak wiele jeszcze jest niechęci czy nienawiści. Jakże trudno nam wybaczyć.

Duchu Święty, który zstępujesz i przekonujesz o prawdzie, zstąp jako Duch Prawdy, Duch Mocy, Wiary, Nadziei, Miłości. Niech ona zagości w każdej rodzinie. Miłość, która jednoczy, ożywia, przebacza. Uzdrawiająca moc miłości i przebaczenia. Moc Chrystusowego krzyża i zmartwychwstania.

Duchu Święty, który zstępujesz do każdej sytuacji ludzkiej, zstąp także do naszego miejsca pracy, naszego posługiwania, do naszych konkretnych zadań, które wykonujemy każdego dnia. Do pracy rąk ludzkich, do pracy naszego umysłu, naszego współdziałania z innymi, współtworzenia dóbr doczesnych. Panie, wejrzyj na tych, którzy trudzą się, aby błogosławić Ciebie owocem pracy swoich rąk.

Przyjdź, Duchu Święty, do naszych uczelni, tam gdzie jesteśmy. Przyjdź do akademików, tam gdzie spędzamy większą część czasu, przeżywamy swoje osamotnienie, radości, zwycięstwa i upadki.

Przyjdź, Duchu Święty, do wszystkich przedsiębiorstw, w których pracujemy, w których posługujemy, do prywatnych zakładów, wszystkich instytucji państwowych i społecznych.

Duchu Święty, zstąp dzisiaj na moją miejscowość, na każdy dom, nie omiń żadnej ulicy, żadnego domu. Zstąp na nasze rodziny, miejscowości, w których żyjemy. Zstąp jak Ogień i oczyszczająca moc miłości. Jako Ten, który odnawia i oczyszcza. Zstąp do naszych młodych braci i sióstr w wierze. Zstąp także na wszystkie domy w mieście, aby w każdym z nich oddano chwałę Bogu. Aby Imię naszego Pana było wywyższone. Zstąp właśnie tam, gdzie Jezus przyjść zamierza, gdzie chce być obecny.

Zstąp, Duchu Święty i napełnij okrąg ziemi, każdą społeczność ludzką, współbraci kapłanów, posługujących w katechezie, uczących na uczelniach, posługujących wobec ubogich i cierpiących w szpitalach, w miejscach odosobnienia, w więzieniach, gdziekolwiek jest człowiek. Zstąp, Duchu Święty, aby rozradowało się serce tego ludu, aby każdy mógł wyznać, że Bóg jest dobry, że Jezus jest Panem i nie ma innego.

o. Józef Kozłowski SJ

Modlitwy do Ducha Świętego

Wasze komentarze:
 Basia: 01.10.2019, 07:32
 Duchu św proszę dopomóż uzyskać zgodę w rodzinie.Duchu św ześlij łaski na Arka by załatwił pomyślnie sprawę z kredytem.Czuwaj nad Łukaszem i Alą spraw by z miłością wychowywali swe dzieci.Nie opuszczajGrzesia i Beaty.Duchu św wierzę że pomożesz mnie i mojej rodzinie.
 Barbara: 27.09.2019, 07:25
 Duchu św proszę ześlij łaski i pomóż❤
 Basia: 26.09.2019, 07:27
 Duchu św ześlij swe łaski na naszą rodzinę.Oświeć Grzegorza i Beatę by dążyli do zgody i pojednania z braćmi ,z nami rodzicami.Duchu św spraw by Beata otwarła się na innych,by nie kusiła Grzegorza .Duchu św ześlił światło na moich synów i ich rodziny.Swą mocą pozwól załatwić Arkowi sprawę w banku.Duchu św wskaż mi drogę dobrych relacji.Pomóż błagam,uratuj naszą rodzinę od oziębłości.
 Zraniona, ale grzeszna: 21.09.2019, 18:52
 Duchu Święty, spraw, bym poznała cała prawde....
 Basia: 21.09.2019, 08:11
 Duchu św oświeć mnie i wskaż mi drogę postępowania bym została dobrze zrozumiana i traktowana z szacunkiem jako matka i teściowa.Duchu św pomóż.
 Barbara : 20.09.2019, 08:06
 Duchu św ześlij łaski na Grzegorza i Beatę.Spraw by otwarli się na kontakty z Braćmi i nami rodzicami.Duchu św spraw by w naszej rodzinie była zgoda i dobre relacje.Duchu św przyczyń się swoimi łaskami do załatwienia trudnej sprawy z kredytem.
 Celina: 19.09.2019, 14:52
 Duchu Święty, proszę Cię, o ludzi, którzy potrafią okazać zrozumienie i szacunek. Duchu Święty proszę Cię wysłuchaj, dopomóż mi spokojnie rozstać się w zgodzie z moim dotychczasowym pracodawcą. Jeśli jest to zgodne z wolą Bożą pomóż mi odzyskać utracone dochody,abym mogła pomóc mojej mamie i swojej rodzinie. Natchnij Damiana i Witka i Władka aby wypłacili mi zaległe premie i rekompenasaty za moją 16letnią pracę. Proszę o natchnienie zgodne z wolą Bożą abym zmieniła swoje życie na lepsze i abym w nowej pracy pracowała w spokoju i zgodzie z innymi do emerytury.
 Barbara: 19.09.2019, 08:07
 Duchu św daj mi siły rozmowy z synem.Spraw abym dała rady z nim porozmawiać.Ześlij łaski swe na synowe aby zmieniły swe zachowanie,by chciały pojednania i zgody.Duchu św oświeć mnie jak mam w życiu dobrze czynić by być kochaną i szanowaną.
 Mała : 14.09.2019, 18:05
 Duchu Święty czuwaj nade mną moją córką i rodzicami Spraw byśmy byli zdrowi i w miarę szczęśliwi

 Basia: 12.09.2019, 07:29
 Duchu św oświeć mój rozum.Nie wiem jak się zachować czy niedomówienia w rodzinie zostawić czy rozmawiać ,boję się że moja chęć wyjaśnienia znów zostanie odebrana źle.Duchu św wskaż mi.dogę naprawy relacji w rodzinie,skrusz zarwardziałe serca . Duchu św pomóż bo cierpię z powodu niesprawiedliwości i pomówień.
 Barbara: 11.09.2019, 06:28
 Duchu św przyjdź i wskaż jak mam postępować i rozmawiać z Synami i Synowymi, by uzdrowić relacje.Duchu św wlej łaski w serca Ali,Beaty i Eweliny by stały się pokorne, wyrozumiałe ,by umiały przebaczać i szanować innych.Duchu $w miej w swej opiece moje Wnuki i Wnuczkę,prowadź ich przez życie.Duchu św dopomóż Arkowi załatwić sprawę w banku a Ewelinę oświeć by nie utrudniała .
 Agata: 30.08.2019, 08:17
 Duchu Święty proszę o Twoje Dary i dalszą opiekę na każdy dzień.
 Do Renata 09.08: 12.08.2019, 19:00
 Współczuję ci nawet nie wiesz jak bardzo cie rozumiem,mam podobnie.......Nikt.
 Arleta: 11.08.2019, 20:49
 DUCHU ŚWIĘTY PROSZĘ CIĘ o pomoc dla Mojej koleżanki, o uzdrowienie Jej z uzależnienia od alkoholu oraz o siłę i wytrwałość dla Jej rodziny.PROSZĘ CIĘ napelnij również Mnie i Moich bliskich Swoimi Darami.Bądź ZAWSZE przy Mnie.DZIĘKUJĘ za WSZYSTKO.
 Arleta: 11.08.2019, 20:47
 DUCHU ŚWIĘTY PROSZĘ CIĘ o pomoc dla Mojej koleżanki, o uzdrowienie Jej z uzależnienia od alkoholu oraz o siłę i wytrwałość dla Jej rodziny.PROSZĘ CIĘ napelnij również Mnie i Moich bliskich Swoimi Darami.Bądź ZAWSZE przy Mnie.DZIĘKUJĘ za WSZYSTKO.
 Renata: 09.08.2019, 19:08
 Duchu Święty, proszę Cię, o ludzi, którzy potrafią okazać zrozumienie i szacunek. Duchu Święty proszę Cię wysłuchaj, wiatr w oczy mi wieje, nie mam szczęścia w życiu. Uwolni mnie od ludzi, którzy źle mi życzą. Uwolnij mnie od ludzi, którzy mnie nie znają, a pomawiają i wrabiają. Oczyść moją duszę z bólu i cierpienia. Oczyść moje serce z zadanych ran ciętych i kutych. Nie mam powodzenia w życiu, uszedło ze mnie życie. Za to mam zacisk, nie radzę sobie z silną krytyką od lat. Nie jestem odporną osobą na krytykę. Jestem życiową ofiarą, którą traktuje się jak śmiecia wyrzuconego do kosza przez system. . Brak akceptacji ze strony innych osób, odczuwam to od lat. Brak poczucia bezpieczeństwa, brak miłości, straciłam wiarę w sens życia. Brak pomocy od strony zewnętrznej. Nie wiem, jak mam sobie pomóż, nie wiem jak mam postawić krok do przodu, stoję w ciągłym miejscu. Boję się wszystkiego, a mianowicie pracodawców, bo w życiu nie raz odebrali mi życie, zdrowie,siły, czas, grozili, chodź oni byli winni a ja byłam tą ofiarą. Boję się poznania faceta, spojrzenia mu w oczy, bo na swojej skórze czuję to, jak ktoś na mnie krzywo patrzy. Nie umiem rozmawiać, nawet nie mam możliwości. Jestem nie udolną kobietą, brzydką, okropną, nie mam w sobie tego czegoś co inne kobiety mają. Przez internet nie da się nikogo poznać, bo ludzie podszywają się pod inne osoby. I tak mijają dni, miesiące, lata. Próbowałam szukać rozwiązań, w naukach, w różnych dziedzinach, chciałam znać prawdę, a poznałam tak na prawdę pustkę. Na Ziemi nie zaznałam ani poczucia bezpieczeństwa, ani poczucia akceptacji.Skoro jestem taką złą kobietą, taką ofiarą, taką brzydką, wyśmiewaną, dyskryminowaną, to po co tak na prawdę mam żyć. Proszę zabier mnie z tej Ziemi, ja już dużej tego prześladowania, upokorzenia, wyśmiewania nie mogę znieść.
 Basia: 18.07.2019, 05:17
 Duchu Sw.proszę aby rodzina mojej corki nie odeszla od wiary i Kościoła aby moje wnuki wybraly madra droge zyciows ozhode i milosc w rodzinie o silna wiare,o uwolnienie z nałogów w rodzinie.
 M.: 18.07.2019, 04:29
 Duchu Święty pomóż nam w trudnej rozmowie.
 Ewa : 11.07.2019, 17:48
 Duchu święty, proszę Cię z całego serca abym doczekała operacji oka. Ty wiesz że przeszłam ciężką chorobę która znacznie opóźniła przeprowadzenie operacji, ale wierzę z całego serca że wszystko się uda. Ufam že mi pomożesz. Kocham Cię bardzo.
 Agata: 29.06.2019, 20:47
 Duchu Sw prosze o zdrowie dla mnie mojego meza opieke nad moja rodzina.Powierzam Ci wszystkie moje klopoty smutki troski radosci.Blagam o Twoje Dary.Dziekuje ze jestes przy mnie.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] (11) [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej