Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Po co dusze czyśćcowe przychodzą na ziemię?

Od razu zaznaczmy, że pominiemy zupełnie tematykę kinowych horrorów i opowieści ludzi nadwrażliwych, którzy wpadają w paniczny strach z powodu trzasku rozsychających się mebli... Postaramy się zastanowić nad rodzajem wezwania, jakie kierują do nas nasi zmarli za pośrednictwem ludzi, którzy otrzymali dar obcowania z duszami czyśćcowymi. W historii Kościoła było ich wielu, wymieńmy jedynie najbardziej znanych: Katarzynę z Genui, św. Weronikę Giuliani, św. Teresę z Avila czy bł. s. Faustynę Kowalską. Także dzisiaj istnieją osoby, które tym szczególnym powołaniem ubogacają całą wspólnotę chrześcijańską.

Interesującym świadectwem na nasz temat jest książka, opublikowana cztery lata temu we Francji, zatytułowana "Spojrzenie na Czyściec". Zawiera opis przeżyć duchowych pewnej osoby, której dane było wielokrotnie komunikować się z duszami czyśćcowymi. Wartość publikacji podnoszą cenne przypisy, przypominające wypowiedzi Magisterium Kościoła, naukę św. Tomasza z Akwinu i doświadczenia kilku świętych nauczycieli życia duchowego. Rozmyślanie nad tajemnicą Czyśćca w świetle dokumentów Kościoła - pisze ks. biskup Henri Brincard we wstępie do książki - jest wielkim źródłem korzyści duchowej dla chrześcijanina. Medytacja ta pogłębia poczucie świętości Boga i uświadamia nam wielkość naszego powołania, która nie znosi ani letniości, ani kompromisów ze światem. Uczy nas czystej miłości i coraz intensywniejszego pragnienia oglądania Boga. (...) Aby zachęcić nas do modlitwy za tych, których św. Weronika Giuliani Z wielkim współczuciem nazywała "duszami zapomnianymi" - wydajemy te wyznania, których autorka, za radą ojca duchownego pozostaje anonimowa.

Nie bądźcie ciekawscy

Kiedy przyjdzie do ciebie jedna ze świętych dusz czyśćcowych - mówi Anioł do autorki wyznań - to pozdrowisz ją w Imię Jezusa Chrystusa. Odpowie ci albo słowem, albo gestem (...). Nigdy nie stawiaj pytań duszom: Bóg jest jedynym Panem słów, jakie mają do przekazania. Jeśli Wszechmogący daje ci spojrzeć na Czyściec, to czyni to po to, aby ugruntować ciebie w tym większej miłości. Jeśli chce, abyś o tym pisała, to po to, aby obudzić miłość w sercach ludzi (...) Nie bądźcie ciekawscy...! Wszystko, wszystko ma doprowadzić tylko do jednego: do miłości! W momencie, kiedy adresatkę tych słów ogarnął lęk z powodu odpowiedzialności, jaką nakłada na nią to niezwykłe powołanie, Anioł dopowiedział: pozwól łasce działać w tobie. Przeznaczona jest bowiem dla całej wspólnoty. Pan Bóg pragnie obudzić wiele serc uśpionych; chce przypomnieć ludziom zamkniętym w egoizmie, że życie ich nie kończy się na ziemi, lecz rozkwita w pełni wieczności. Obecnie, nie myśli się wcale o Czyśćcu, neguje się nawet jego istnienie, tak samo, jak istnienie piekła. Ty masz mówić, że Niebo, Czyściec i piekło istnieją. Tak, nawet piekło istnieje i wcale nie jest puste!

Gdyby ludzie wiedzieli...

Niektóre dusze czyśćcowe mogą ukazywać się wybranym ludziom na ziemi, jeśli zgodne to jest z planem Opatrzności. Spełniają one wówczas potrójne posłannictwo: przypominają nam o potrzebie modlitwy za zmarłych; uświadamiają nam, że życie na ziemi nieuchronnie przemija; przekazują wezwanie do pokuty i uświęcania się z myślą o czekającym niebie. Gdybyście wiedzieli, czym jest Czyściec, szybko by on się opróżnił dzięki mocy waszej modlitwy i błagań. A jakiej zmianie uległoby wasze życie...?! Lecz wielu z was zasłania sobie twarz, nie zdobywa się nawet na poproszenie Boga o udzielenie jakiegoś światła w poznaniu tej tajemnicy i o napełnienie nas współczuciem dla cierpiących dusz. Czyściec nie jest mitem, lecz rzeczywistością, którą wielu musi doświadczyć. Usiłując zaprzeczyć jego istnieniu, sami narażacie się na długi w nim pobyt, a nawet na wiekuistą zatratę.

Po odłączeniu się od ciała, dusza zostaje ogarnięta niezwykłą światłością, w której doskonale rozpoznaje i ocenia bilans całego życia. Jeśli skażona jest plamami grzechu - wyznaje jedna z dusz - przygniata ją taki ciężar win do naprawienia, że sama pogrąża się w Czyśćcu. Okazuje się wówczas z wielką wyrazistością, jak dobry jest Bóg, jak niewymowna jest Jego miłość do człowieka i jakim nieszczęściem jest grzech wobec Jego Majestatu. Dusze czyśćcowe cieszą się całkowitą pewnością zbawienia, niebo jest już im zapewnione. Nie mogą już zgrzeszyć, ale nie mają też możliwości zasługiwania (nauka przypomniana przez Papieża Leona X przeciwko Lutrowi). Zasługiwanie, to otwieranie dzisiaj serca dla Boga, aby jutro - w wieczności mogło napełnić się niebem. Zasługiwanie polega na wzrastaniu ku Bogu na drodze dobrowolnie podjętego trudu wiary i miłości. Możliwość takiego wzrostu dana jest każdemu człowiekowi tylko raz: w czasie ziemskiego życia. Wyłącznie teraz posiadamy szansę decydowania o rodzaju wiecznej przyszłości. Zdolność do wybrania Nieba kształtuje się obecnie poprzez każdy akt wyboru Boga. Wybieram Go na drodze walki z grzechami, szukania Go w modlitwie, zaufania w przeciwnościach...

Niestety, łatwo zapominamy o prawdziwej powadze teraźniejszości, biegając wokół codziennych spraw, absolutyzując je i łudząc się, że zabezpieczymy sobie trwałe miejsce na ziemi. Serce kurczy się wtedy dla Boga i dla skarbu prawdziwej radości, która nie pochodzi z tego świata. Boża wieczność staje się coraz bardziej odległa, obojętna, obca... odrzucona. Natomiast rośnie egoistyczne zakochanie się w sobie samym i niewolnicze przywiązywanie się do spraw doczesnych. Zatracić się w piekle na wieczność, to najpierw znaczy: zatracić się w doczesności, doszczętnie utopić w niej serce i rozum, umiłować to, co śmiertelne, aż do pogardy Bożego zaproszenia do nieśmiertelnego szczęścia. Każdy z nas, dopóki żyje - choćby w ostatnim momencie życia - ma szansę wyzwolić się z sideł tej fałszywej miłości i oszustwa poprzez spotkanie z Jezusem w modlitwie i sakramentach. Choćby najkrótsza, lecz szczera modlitwa przynosi opamiętanie i otwiera na ogień Chrystusowej miłości i przebaczenia. Tej szansy dusze czyśćcowe jednak już nie posiadają. Śmierć utrwaliła w nich ten stopień otwarcia się na miłość Bożą, jaki w nich zastała w momencie, gdy przyszła. Tak oto doczesność przechodzi w wieczność; człowiek kształtujący się w ukształtowanego... Głęboko i obrazowo przedstawia tę prawdę grecki Ojciec Kościoła - Orygenes (185-254 r.): "Tak długo, jak pozostajemy przy obecnym życiu, jesteśmy jakby wazami ze świeżej gliny, które lepione są albo według podłości, albo według cnoty. W każdym razie, lepieni jesteśmy w taki sposób, że zarówno podłość może zostać zniszczona - dzięki czemu stajemy się nowym i lepszym stworzeniem - jak i kształt cnoty może w nas ulec zredukowaniu do zwykłej postaci gliny. Kiedy jednak obecne życie dobiegnie kresu i zostaniemy przeprowadzeni przez ogień - bo Bóg nasz jest ogniem trawiącym - (...) to staniemy się tym, czym się staliśmy. Jeśli będziemy wazą zniszczoną, niezależnie od tego, czy przedtem byliśmy piękną, czy też nędzną - nie możemy już być naprawieni i nasz stan nie może już ulec żadnej poprawie. Tak więc, będąc tutaj na ziemi, to jakbyśmy byli w rękach garncarza: jeśli waza wypadnie mu z ręki, to potrafi on znaleźć radę i wazę naprawić" (Hom. na Jer., XVIII, 1).

W ogniu Boskiej miłości

Usiłując określić rodzaj cierpień czyśćcowych, dusze mówią o ogniu, ogniu miłości Bożej. Roznieca on nie wysłowione pragnienie Boga, gwałtowną i rozdzierającą tęsknotę za Nim. Pomimo tak ogromnego przyciągania ku Ukochanemu, dusza pozostaje jednak sparaliżowana konsekwencjami grzechów - złem, które pozostaje do naprawienia. Wymaga tego Boska sprawiedliwość, którą na ziemi nie zawsze prawidłowo pojmujemy (nasze wyobrażenia skażone są antropomorfizmami). Dusze pojmują jednak doskonale, że sprawiedliwość Boża jest niczym innym, jak Jego miłością. Dlatego konieczność kary (pokuty) przyjmują z miłosną wdzięcznością. Kara idzie za grzechem jak cień za postacią ludzką. Ogień miłości Bożej, rozpalając duszę i przyciągając ją do siebie, spala karę, zadając duszy wynagradzające cierpienie. Wbrew naszym wyobrażeniom, męki czyśćcowe przynoszą duszom pociechę. W Czyśćcu ból dusz jest także ich szczęściem - bo przybliża do bram Nieba: a radość jest również ich karą - bo posiadając przedsmak prawdziwej radości, nie mogą jej jeszcze zakosztować w pełni. Dusze zaświadczają, że każdy grzech pozostawia plamę, a każda plama stanowi przeszkodę w zjednoczeniu z Najświętszym Bogiem. "Popatrz dziecko - zwraca się Anioł do widzącej - święte dusze czyśćcowe, to są córy Miłosierdzia Bożego. Powołane są do stania się' wieczystymi klejnotami Jeruzalem Niebieskiego, ozdobami Niepokalanej Oblubienicy. Trzeba więc, aby były doskonale czyste: najmniejszy grzech i najdrobniejszy brak są odpokutowane, a każda nieczystość doszczętnie usunięta. Dusz nie ogarnia najmniejsza rezygnacja, wręcz przeciwnie: niepodzielnie zaabsorbowane są Bogiem i czynnie służą Jego chwale. Nawet nie potrafimy sobie uzmysłowić ich miłości do nas!"

Dusze nas kochają

Egoiści kochać nie potrafią, ponieważ skoncentrowani są tylko na sobie. Dusze czyśćcowe są niepodzielnie skoncentrowane na Bogu, który jest Miłością i Udzielaniem się bez miary. Modlą się, ponieważ modlitwa jest doskonałym wyrazem miłości: modlą się za siebie nawzajem, rozpoznając się w świetle tej samej Miłości; modlą się za nas, za swoich dobroczyńców. Ich modlitwa całkowicie podporządkowana jest Bożej chwale, a nie ich własnym potrzebom. Nie modlą się o uwolnienie z Czyśćca, lecz aby Bóg był uwielbiony przez ich uwolnienie. Kiedy modlą się za grzeszników, to modlą się o to, aby Bóg był pochwalony przez ich nawrócenie. Dusze czyśćcowe dają nam prawdziwą lekcję miłości: kochają nas miłością prawdziwą, ponieważ najpierw kochają Boga; kochają nas w Nim i dla Niego. Oto prawdziwa miłość: prosta, bezinteresowna, czysta. Nigdy nie zapomnij, że miłość bliźniego wypływa tylko z miłości do Boga. Czyściec jest jednym, wielkim światem nieustannej modlitwy. Dusze łączą się liturgią Kościoła, ze wszystkimi obchodami i świętami. Lecz liturgia Czyśćca jest przede wszystkim liturgią adoracji i wynagrodzenia. Wraz z duszami świętych w niebie, dusze czyśćcowe są naszymi najżyczliwszymi przyjaciółmi i orędownikami.

Niewymownie wdzięczne

Autorka "Spojrzenia na czyściec" wspomina o pewnej duszy, która zjawiła się w wielkiej światłości z następującym przesłaniem: "Dzięki za wszystkie modlitwy, za Msze święte w mojej intencji i za odwiedziny chorych. Tym ostatnim zdobyłaś wiele zasług, które były mi wielką pomocą. Teraz już jestem w niebie!" Następnie, miała miejsce następująca wizja: wielka światłość otwiera się nad tą duszą; ukazują się Aniołowie, którzy poprzedzają Najświętszą Pannę, Franciszka z Asyżu, którego stygmaty jaśnieją blakiem słońca oraz inne dwie przyjaciółki owej duszy: Teresę z Avila i Tereskę od Dzieciątka Jezus. Dusza zostaje uniesiona potężnym pragnieniem w objęcia Najświętszej Dziewicy. Obraz ten zachęca do radosnego przygotowania się na spotkanie w niebie z Maryją i wszystkimi Świętymi, wśród których warto mieć wybranych przyjaciół... Przekonywujemy się zarazem, jak wielka jest skuteczność naszej modlitwy za zmarłych. Dusze się modlą, bo kochają; także nasza modlitwa za nie jest wyrazem miłości silniejszej od rozstania i czasu. Tylko miłość przezwycięża zło, które zmarli pozostawili po sobie na ziemi, pośród nas, w nas samych... My się modlimy, a Jezus działa: niszczy korzeń wszelkiego grzechu, uświęca kolejne rejony życia, ukazuje w świecie moc swojego zwycięstwa poprzez Krzyż i Zmartwychwstanie. Tylko dzięki temu Zwycięstwu, które realnie możemy przyśpieszać, dusze czyśćcowe wchodzą do nieba. Bóg pragnie, abyśmy modlili się za dusze czyśćcowe, ponieważ nasza modlitwa jest aktem miłości; sprawia, że sami w niej wzrastamy i przynosimy chwałę Bożą.

W życiu św. Tomasza Kapistrana miało miejsce następujące zdarzenie: pewnej kobiecie umarł jedyny syn - całe jej oparcie na zbliżającą się starość. Z głębokiej i długiej rozpaczy nie zdołało wydobyć jej żadne ze słów św. Tomasza. Postanowił więc wraz z kilkoma osobami odprawić nowennę, błagając Pana Boga o łaskę oświecenia i umocnienia dla nieszczęśliwej matki. Odpowiedź z nieba była natychmiastowa. Kobieta otrzymała widzenie przedstawiające wspaniały pochód niewymownie szczęśliwych młodych ludzi. Zaczęła wzrokiem poszukiwać wśród nich swojego syna. Jest! - idzie ostatni w ciężkiej, mokrej, ociekającej szacie... Zaintrygowana, wykrzyknęła: "Dlaczego, synu, odstajesz od tej wspaniałej parady?! - Och, matko, jestem opóźniony na mojej drodze z powodu twoich jałowych łez, które zmoczyły całą moją szatę i uczyniły ją straszliwie ciężką. Przestań więc płakać bez żadnego pożytku dla mnie! Jeśli pragniesz uśmierzyć moje cierpienie, ofiaruj za mnie zasługi wielu twych modlitw, szlachetnych uczynków i poproś o odprawienie Mszy świętych w mojej intencji. Tylko w ten sposób pomożesz mi wyzwolić się z tego miejsca okrutnych cierpień i przejść do błogosławionej radości". Kiedy widzenie ustało, matka osuszyła łzy i z wielkim zapałem przystąpiła do wypełniania praktyk chrześcijańskiego miłosierdzia...

ks. Andrzej Trojanowski TChr

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 9-10/1998Wasze komentarze:
gość: 05.11.2020, 10:25
Maryjo mój głos też się liczy głosuje na prezydenta Donald Tramp by wygrał wybory w Ameryce na prezydenta jeszcze raz.
gość: 05.11.2020, 10:23
07.04.2017 rok odwet za atak chemiczny Usa zbombardowaly Syrię celem była baza zwyrodnialców. Na polecenie Prezydenta Donalda Trump Tramp w odwecie za atak chemiczny z użyciem sarim na miasto Khan zginęło w nim 86 osób w tym 30 dzieci. TO nie są dzieci gorszego Boga!!! Wtedy plakalam jak te dzieci były pod maskami tlenowymi a ich skóra czerwona to był ból dzieci. Donald Tramp nie pozwolił na krzywdę tych dzieci. A kto ich obronił nikt!jedynie prezydent Donald Tramp.
gość: 05.11.2020, 09:54
Proszę Cię Maryjo by ten poczciwy człowiek Donald Tramp wygrał wybory w Ameryce na prezydenta On zacny i dobry człowiek nie boi się Putina . Donald Tramp nie używa przemocy armii zbrojnej byle kiedy. Rozsądnie waży swe czyny nie rozpętuje 3 wojny światowej jak Putin co myśli że ma armie nie do zdarcia tam wirus w Rosji też szaleje i zabija wszystkich obywateli armię Putina. BÓG wszystko może.
gość: 04.11.2020, 11:51
Widzę sklep z ciuchami ale te ciuchy wybielone białe najbielsze. Sklep jest to miejsce biały kolor symbol ducha świętego połączymy te elementy wyjdzie miejsce Święte ale kiedy i gdzie Panie. Nie mam pojęcia. Pani Ada wszystko wie to zaszczeka i powie mi i tobie.
gość: 31.10.2020, 13:18
Widzę walizkę ciuchy tory
gość: 30.10.2020, 08:43
Warszawiacy szaleją jak w średniowieczu z kijami dzidami atakują miejsca Święte kościoły pomniki bohaterów Warszawy a dziś mają swoje spotkanie na placu Zawiszy publicznie baby drą się w telewizji że to wojna. Po co komu chaos głupie baby !!!Weźcie się do roboty a nie od pisu brać 500 + i wrzeszczeć że jest źle .Warszawskie paniusie tak mają lubią wygodę brać brać brać pięćset plus i nic nie robić.
gość: 21.10.2020, 13:41
Zawisza czarny to był niezłomny rycerz.
gość: 21.10.2020, 13:39
Cofnęlam się do średniowiecza był u mnie Zawisza czarny co za bajka powiesz ufaj mi proszę
gość: 19.10.2020, 16:39
A
gość: 13.10.2020, 11:20
gość widzi kolejkę pełną ludzi
gość: 13.10.2020, 11:15
W USA 11 letnie dziecko porwało autobus szkolny miało to miejsce w niedzielę o i jest dziecko ,który jechał tym autobusem przez las[LAS] i nosidełko[NOSIDEŁKO]jest to krzesło dla dziecka ogólnie siedzenie dla dzieci .W autobusie było pełno siedzących dzieci małych dużych chłopcy i dziewczynki i sygnał [SYGNAŁ] widziałam to policja .Wszystko widziałam no i krzyżyka im nie dałam wszyscy żyją no na szczęście bo umiera się na starość .
gość: 12.10.2020, 12:26
Twoja teza Angeliko za poradą księdza z Sędziszowa Małopolskiego napisałaś,,że na portalu piszą nie anioły a zwyczajni internauci ,Agnieszka dodała , że opuszcza tą stronę bo to durna strona .O to mam prośbę do twojego księdza dlaczego mamy błogosławionego w dżinsach Karol Acutis był geniuszem internetu nazywany jest pierwszym patronem internetu ,który uważał internet za narzędzie szerzenia wiary.Ja nie Karol ,ale w internecie też wyczyniam cuda , więc nie mów ,że me słowa są nic nie warte i,że w internecie nie działa Duch Boży .działa masz dowód.Wybrałam tą stronę na ziemi i ja ,która na co dzień chodzę w kaloszach do obory umie technikę pisania i widzenia na portalu .Błogosławiony patronie internetu Karol Acutis bądż zemną na tej stronie szerzmy wiarę dalej oba.
gość: 10.10.2020, 12:01
Widzę las kobietę z małym dzieckiem płeć dziewcznka w nosidełku i sygnał.
gość: 10.10.2020, 12:00
Widzę las kobietę z małym dzieckiem płeć dziewcznka w nosidełku .
gość: 08.10.2020, 14:19
Gdzie jest mój wpis
gość: 08.10.2020, 09:17
Objaśniam swe pismo z dnia 30.09.2020rok widzę dwa byki , byki przeważnie taranują człowieka doprowadzając do śmierci [ więc opis dwa byki] mego widzenia ma odzwierciedlenie [dwa auta staranowały się w Niemczech 5 Polaków nie żyje] widziałam straszną czerń więc popatrz jak wyglądał bus po wypadku strasznie zgnieciony zdjęcia są na szczęście w internecie nikt mi nie zarzuci ,że bajam!!! przejdżmy do etapu widzenia w tym samym dniu piosenki "piosenka księżycowa"wiecie,że zawsze umieszczam na tej stronie piosenki psalmy. Piosenka zaczyna się od słów śpisz pięknie tak po kątach cisza trwa szkoda słów resztę dopowie księżyc ) = SYMBOL KSIĘŻYC ZAWSZE NIE OD DZIŚ WAM TŁUMACZĘ ,ŻE SYMBOLIZUJE KREW TO JEST ZNAK GRAFICZNY SAMEGO BOGA.Symbol półksiężyca występuje w chrześcijaństwie szczególnie w połączeniu z postacią Maryi i też symbolizuje krew .i zasnęli wiecznym snem tak jak pisałam 30 .09.2020rok BYK=BUS pasuje jak ulał i po sześciu dniach od wpisu zginęli dałam już krzyżyk [+] są opatrzeni świętym krzyżem .Niech spoczywają w spokoju zginęli 06.10.2020 rok. 06.10 Pażdziernika -imieniny siostry Faustyny to tej schizofreniczki świętej po śmierci święta a jak żyła niosła krzyż bo kto jej wierzył nikt !!!! jak ja zdechnę to wspomnij mnie. Bo jak zdechnę zamknę oczy nic nie widzę, to skąd siostra Faustyna może wiedzieć ,że jest świętą a nie stukniętą!!!!
gość: 08.10.2020, 08:29
Tragedia w Niemczech Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek w nocy ,bus z polskimi tablicami wjechał w ciężarówkę wszystkie ofiary to Polacy 5 osób[+] .
gość: 02.10.2020, 11:55
Była intronizacja Chrystusa na Króla Polski i Stanisław Dzwisz popiera go razem sobie ślicznie sie modlą z Piotr Natanek .W tym dniu zabija brat siostrę w choloszczowie wtedy wiedziałam już że Bóg będzie zabijał ludzi i tak jest Bóg nie potrzebuje takich jak intronizacji by czlowiek budował imperium !!!
gość: 02.10.2020, 11:46
Ostrzegałam kurię przed Piotr Natanek że to nie uzdrowiciel a szatan nie uwierzyli a teraz im nie do śmiechu pewno bo ksiądz Piotr Natanek nie jest już księdzem. Teraz następny pcha się do koryta ksiądz Michał Olszewski buduje potężne imperium to będzie imperium zła!!!!!zwykły pobożny czlowiek nie buduje żadnych swoich imperiów jak Ci dwaj precz szatany a kyż ++++++++++++++++++++++ wolę się otoczyć krzyżami przed złymi.
gość: 02.10.2020, 11:38
Już nie starcza kościół księżom do głoszenia ewangelii wszystkim .Udzielają się w profeto tym diabelskim programie i pieprzą do ekranu!Są widzialni i slyszalni a my głupcy płacimy za to by sobie pogadali. Ja tego nie oglądam ani nie słucham to diabelska instytucja byłego egzorcysty Michała Olszewskiego .sam przesiąkł mamoną czyli kasą. Chciałam się z nim spotkać na żywo ale boi się mnie bo wie że mam moc co chce dostaje od Boga. A ten były egzorcysta nie wytrwał do końca swej posługi kapłańskiej nie jest egzorcystą poprostu to bajka że umie wypędzać zło. Boi się że ja z niego bym wyrzuciła demona obłudy.

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej