Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 02.05.2021, 12:41
  Panie Jezu, klęcząc przed Tobą, przed Twoim Boskim Majestatem, pragnę podziękować Ci, za Twoją obecność w życiu moim. Ty, 2000 lat temu, umarłeś na krzyżu, Ty zmartwychwstałeś i odszedłeś do Ojca w niebie, ale nas nie zostawiłeś. Jesteś cały czas z nami, cały czas nas wspierasz miłością swoją, cały czas nas zapraszasz, cały czas karmisz nas Ciałem Swoim. Pozostałeś z nami i przychodzisz do nas, podczas eucharystii, przemieniając chleb w Ciało Swoje i wino w Krew Swoją. Cały czas jesteś z nami, cały czas jesteś obecny w tabernakulach całego świata. Panie Jezu, przyjdź do nas, wzmocnij nas, nakarm nas Ciałem Swoim. Nakarm nas wszystkich, nakarm tych którzy nie mogą Cię przyjąć sakramentalnie. Nakarm nas Słowem Bożym, pokrzep nas duchowo, pokrzep nas Darami Ducha Świętego. Niech one wzmocnią wiarę naszą, niech umocnią nadzieję, że nigdy nie zwątpimy, że zawsze, w każdej chwili, możemy się zwrócić do Boga. I nawet wtedy, kiedy nasza dusza jest nieczysta, pełna grzechów, kiedy obraziliśmy Go, to zaufajmy Mu. On na nas się nie będzie gniewał, bo On jest Miłością. On zapomni, On daruje nam grzechy, On przebaczy nam. On czeka na nas, czeka abyśmy zwrócili się do Niego, w Sakramencie Pokuty. Oczyśćmy serca nasze, oczyśćmy dusze nasze, z brudu jaki sprawiły grzechy nasze, a życie nasze, stanie się lepsze, dla nas, dla naszych bliźnich, dla całego świata. Amen.
 J G: 01.05.2021, 11:30
  Święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, patronie pracujących, opiekunie Świętej Rodziny, do Ciebie zwracam się w pokornej prośbie. Weź mnie pod swoją opiekę i wyjednaj mi, łaskę zrozumienia, abym na drodze wiary, wypełniał powierzone mi obowiązki. Czuwaj, abym w życiu swoim, nie oddalił się od Boga, tylko szczerze z całego serca i z całej duszy, trwał przy Nim, aż do śmierci. Stój przy mnie, opiekuj się mną i ratuj, szczególnie w chwilach, kiedy zagrażać będzie mi pokusa, popełnienia grzechu. Wyjednaj mi taką wiarę, która zatriumfuje nad pokusami współczesnego świata. Która ochroni mnie, która da głęboką pokorę, która wyjedna mi darowanie grzechów moich. Stój zawsze przy mnie, a szczególnie wtedy, kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy nadejdzie ostatnia godzina, życia mego na ziemi. Wprowadź mnie wtedy, do Syna Swojego i uproś, dla mnie chwałę nieba. Amen.
 J G: 30.04.2021, 14:52
  "Ja jestem drogą i prawdą i życiem", te słowa z dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus kieruje do nas. Mówi do nas, że jest drogą, że jeżeli będziemy go naśladować, to ta droga, zaprowadzi nas do Boga Ojca, który przygotował mieszkań wiele. Nie ma innej drogi, droga jest tylko jedna, to droga prawdy. Droga która oparta jest na Przykazaniach Bożych, to droga którą kroczył Pan Jezus, to droga naszego życia, na której należy szukać, kochać, wierzyć i pragnąć. Szukać Pana Boga, kochać Pana Boga, wierzyć Panu Bogu i pragnąć pana Boga. Jeżeli to wypełnimy, to nie mamy się czego obawiać, to na pewno ta droga, zaprowadzi nas do Pana Jezusa, który jest bramą, prowadzącą do życia, życia wiecznego. Panie Jezu, Ty chcesz abym szedł Twoją drogą, drogą prawdy, drogą życia wiecznego, drogą wiary, ja również tego chcę. Ale Ty znasz mnie najlepiej i wiesz, jak wiele mi brakuje, jak słaba jest jeszcze moja wiara. Proszę Cię dzisiaj, z wielką pokorą, przymnóż mi wiary, przymnóż nadziei, przymnóż miłości. Amen.
 J G: 29.04.2021, 11:31
  Panie Jezu, który przebywasz w Najświętszym Sakramencie, pragnę w tej krótkiej modlitwie, podziękować Ci za Twoją miłość do mnie, do wszystkich ludzi. Pragnę podziękować, za to że nie pozostawiłeś nas, tu na ziemi samych, że jesteś cały czas przy nas, że karmisz nas Ciałem Swoim. Pragnę podziękować Ci i prosić, o przebaczenie grzechów moich, o przebaczenie grzechów całego świata. To one odgradzają mnie, odgradzają grzeszników całego świata od Ciebie. Panie Boże, Panie Jezu, przepraszam w imieniu moim, w imieniu wszystkich grzeszników, za grzechy moje, za grzechy wszystkich moich bliźnich. Przepraszam za wyrządzone krzywdy, za wszelkie złe słowa, za to że obrażaliśmy Cię, że gardziliśmy Twoją miłością. Przepraszam za wszystkie złe czyny, za zbrodnie, za gwałty, za każde przekroczenie Twoich Przykazań. Panie Boże, daruj mi, daruj nam wszystkim, wszelkie cierpienia i ból, jakie grzechy moje, grzechy nasze sprawiły Tobie. Daruj mi, daruj nam, ból i cierpienia, jakie sprawiły grzechy nasze, Matce Boskiej. Pomóż mi, pomóż nam, powrócić do Ciebie, pomóż i ześlij na nas Dary Ducha Świętego, które nas nimi wzmocnią, które umocnią wiarę naszą. Amen.
 Anna: 29.04.2021, 03:04
 Panie Boże mimo ogromu moich grzechów proszę bądź przy mnie. Chcę się zmienić, przemieniać i doskonalić moje życie unikając grzechu.Chce kochać bliźniego, wypełniać Twoje przykazania, coraz mocniej kochać. Boję się Twojego gniewu. Pozwól być w Twoim świetle, odróżniać wszelkie zło. Boję się Panie , ale Twoja wola niech się stanie. Oddaję się Tobie, ja grzesznik.
 J G: 28.04.2021, 14:22
  Dzisiejsze rozważanie pragnę poświęcić, czym dla mnie, czym dla Ciebie, jest wiara katolicka. Wydaje się to takie oczywiste. Wierzymy w Boga, który z miłości do ludzi, posyła Syna Swojego Jezusa Chrystusa, który objawia się pod postacią ludzką. Który pokazuje nam jak powinno wyglądać nasze życie, który z miłości do nas, poświęca się dla nas i oddaje swoje życie, umierając na krzyżu. Ale czy to już wszystko? Myślę że wiara to znacznie więcej. To całkowite, bezgraniczne zaufanie Bogu. To całkowite zawierzenie się Jemu, Jego miłości, Jego miłosierdziu, to całkowite oddanie się Jemu we wszystkim. Ale wiara musi mieć jeszcze fundamenty. Takim fundamentem jest eucharystia, takim fundamentem jest nasza modlitwa, nasza nadzieja, ze po śmierci będziemy zbawieni. Ale aby nasza wiara była żywa, to oprócz nadziei, musi być jeszcze miłość. Bo wiara bez nadziei i miłości, jest martwa. Dlatego, kochajmy Boga, kochajmy bliźniego, zaprośmy Pana Boga do naszego życia, niech będzie blisko nas, niech uczestniczy w naszej rodzinie, w naszym życiu, naszej pracy. Zawierzmy Mu się bezgranicznie, we wszystkim, módlmy się do Niego, a nasze życie stanie się lepsze. Amen.
 J G: 27.04.2021, 10:46
  Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci, za to, że przebaczałeś mi, tak wiele razy, za moje popełnione grzechy. Dziękuję że wybaczałeś, wszystkie moje winy, wszystkie moje zaniedbania, wszystkie moje błędy, które popełniłem w życiu. Dziękuję, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którego nam dałeś, aby nas nauczał, aby przez śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie, otworzył nam drogę do nieba. Dziękuję, że On uwolnił nas od grzechu pierworodnego, że stał się dla nas wzorem do naśladowania. Ojcze Niebieski, pełen dobroci i miłosierdzia, pełen nieskończonej miłości, wejrzyj na naszą słabość i obdarz nas Darami Ducha Świętego. Obdarz Łaskami, które przywrócą nam pamięć, które otworzą nam serca, które sprawią że w Sakramencie Pokuty, wyznamy wszystkie nasze grzechy. Że z pokorą, z żalem, skruchą i mocnym postanowieniem poprawy odbudujemy swoje ziemskie życie. Że na Twoją miłość, odpowiemy naszą miłością, że miłością odpowiemy za wyrządzone nam krzywdy, że przebaczymy naszym krzywdzicielom. Dodaj nam cierpliwości, dodaj odwagi i siły, abyśmy potrafili pierwsi, wyciągnąć rękę na znak pojednania. Abyśmy wybaczając bliźnim, otrzymali wybaczenie od Ciebie. Amen.
 J G: 26.04.2021, 14:24
  Dzisiejsza ewangelia, jest jak gdyby, kontynuowaniem wczorajszej ewangelii, Dobrego Pasterza. Dzisiaj, Pan Jezus mówi nam, że aby być zbawionym po śmierci ziemskiej, musimy przekroczyć bramę do nieba. A każdy wie że brama jest głównym wejściem lub wjazdem. Tą bramą, w życiu każdego człowieka, jest Pan Jezus, który zadecyduje, czy jesteś godzien,czy jesteś godna, aby ją przekroczyć, czy też zostanie przed Tobą zamknięta. Pan Jezus jest tą bramą i tylko On może nam ją otworzyć. On pragnie każdemu,każdej otworzyć bramy nieba, pragnie aby każdy z nas był szczęśliwy, każdemu, każdej z nas pragnie otworzyć bramy niebieskie. Jedyną przeszkodą zamykającą nam bramy nieba, to nasze grzechy, które pragnie On nam odpuścić w sakramencie pokuty. Panie Jezu pragnę przekroczyć Twoją Bramę, pragnę przekroczyć bramy Nieba. Pomóż mi w tym, daruj grzechy moje. Broń mnie przed drogą prowadzącą na manowce. Broń przed fałszywymi nauczycielami, którzy próbują nas odwieść od prawdziwej wiary. Broń przed złodziejami którzy pragną okraść nas z wiary katolickiej, którzy głoszą fałszywe nauki. Wspieraj mnie, abym zawsze trwał przy Tobie, abym w Tobie widział jedynego pasterza, który zaprowadzi mnie do pełni życia w niebie. Amen.
 J G: 25.04.2021, 12:29
  Panie Jezu, dziś w niedzielę Dobrego Pasterza, dziękuję Ci, że cały czas jesteś przy nas. Cały czas kochasz nas, cały czas zapraszasz nas do Swojej Owczarni. Cały czas szukasz Swoje zagubione owce. Dziękuję, że nie zostawiłeś nas, cały czas z nami przebywasz, cały czas karmisz nas Ciałem i Krwią Swoją. Cały czas, obdarzasz nas nieograniczoną miłością. Panie Jezu, Dobry Pasterzu, zwróć Swoje oczy na Owczarnię Swoją i oświeć nas światłem Twojej Ewangelii, oświeć nasze umysły, abyśmy nie zagubili się, w cierniach współczesnego świata. Abyśmy zawsze potrafili odnaleźć drogę do Twojej Owczarni. Szukaj i odnajduj, tych którzy pobłądzili, którzy od Ciebie odeszli, którzy zagubili drogę do Owczarni Twojej. Przyjdź im z pomocą, obdarz ich łaskami, aby potrafili zerwać z grzechami, aby powrócili do Ciebie. Panie Jezu, prosimy o nowych pasterzy, aby za Twoim przykładem, godnie Cię naśladowali. Prosimy o liczne powołania, do stanu kapłańskiego i zakonnego. Miej ich w opiece, miej w opiece Ojca Świętego i obdarzaj łaskami, obdarzaj zdrowiem, aby za twoim przykładem prowadzili wiernych do Owczarni Twojej. Amen.

 J G: 24.04.2021, 11:45
  "Panie do kogóż pójdziemy?" Te słowa wypowiada święty Piotr, w dzisiejszej ewangelii. Niech to pytanie, zada każdy z nas, dzisiaj i niech spróbuje sobie na nie odpowiedzieć. Gdzie pójdę po śmierci, czy moje grzechy, pozwolą na to, aby być w niebie? Im bardziej o tym myślę, tym większe mam wątpliwości, tym większe mam obawy, bo tak wiele grzechów, tak wiele złego, w swoim życiu popełniłem. Panie Jezu, obmyj duszę moją, z grzechów moich, w Przenajświętszej Krwi Twojej. Dodaj wiary, dodaj nadziei, aby ustąpiły moje wątpliwości, moje obawy, moje poczucie winy. Abym oczyszczony w Twojej Krwi Przenajświętszej zawsze szukał schronienia u Ciebie. Zawsze u Ciebie, zawsze w Twoim Sercu, mógł odnaleźć to co najważniejsze, Miłość Twoją. Panie Jezu, niech Twa Miłość, płynąca z Twojego Serca, dotrze do mnie, niech przyczyni się, że stanę się lepszym człowiekiem. Niech sprawi, że w Twoim Sercu pozostawię, to co mnie dręczy. Niech sprawi, że w nim odnajdę ratunek, w nim odnajdę schronienie, w nim znajdę drogę, do Ojca w niebie. Amen.
 J G: 23.04.2021, 10:23
  Święty Wojciechu, patronie Polski, dziś w dniu Twojego święta, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Bądź mi orędownikiem, bądź pośrednikiem do nieba i uproś mi liczne łaski i pomoc u Boga. Wstawiaj się za mną i proś o wzmocnienie mojej wiary, o ufność w miłość i miłosierdzie Boże. Spraw, abym kierował się w życiu sprawiedliwością, abym żył według przykazań Bożych. Wyjednaj mi u Boga darowanie grzechów moich, wyjednaj, łaskę szczerego żalu i pokuty. Miej w opiece mnie, moją rodzinę, moich najbliższych i znajomych. Błogosław mi, błogosław nam wszystkim, błogosław całej Polsce, której jesteś patronem. Spraw swoim orędownictwem, swoją modlitwą do Boga, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń, aby jak najszybciej udało się opanować epidemię. Wstawiaj się za tymi, których Bóg zabrał do wieczności, i uproś im wybawienie od śmierci wiecznej. Amen.
 J G: 22.04.2021, 10:48
  Święty Jan Vianney napisał... "Och, gdyby każdy wiedział, ile korzyści przynosi, praktykowanie nabożeństwa do świętych dusz czyśćcowych, nie były bo one tak często opuszczone...Dobry Bóg zwróci nam stokroć tyle dobra ile im ofiarujemy". Niech te słowa przyczynią się do tego że częściej będziemy myśleli o zmarłych, częściej będziemy ich wspominać, częściej będziemy się za nich modlić. Módlmy się za dusze przebywające w czyśćcu, a na pewno dobry Bóg, wynagrodzi stokrotnie, nasze modlitwy. Panie Boże Wszechmogący prosimy Cię ulituj się nad duszami czyśćcowymi. Ulituj się nad duszami które znikąd nie mają ratunku, ulituj nad duszami zmarłych naszych najbliższych, naszych krewnych i znajomych. Miej litość, nad duszami które mają najdłużej cierpieć, nad duszami które bliskie są wybawienia, nad duszami które cierpią najcięższe męki. Spełnij Panie ich najgorętsze pragnienia i wprowadź ich na Ucztę Niebieską aby z aniołami i świętymi uwielbiali Cię i wysławiali miłosierdzie Twoje. Amen.
 J G: 21.04.2021, 15:18
  Wszechmogący Boże, słowa dzisiejszej modlitwy, pragnę ofiarować w intencji chorych i cierpiących. Ulituj się Ojcze i przyjdź im z pomocą, dodaj im sił, pociesz i umocnij, aby potrafili przeciwstawić się chorobie. Ulecz ich z choroby ciała, ulżyj ich cierpieniu, ulecz z bólu i boleści, jakie znoszą. Ulecz Ojcze również, z choroby duszy, ulecz aby choroba duszy, nie była przyczyną, odwrócenia się od Ciebie. Aby choroba nie osłabiła, a wzmocniła ich wiarę, aby byli godni w każdej chwili przyjąć wolę Twoją. Ulituj się nad tymi, których zabrałeś wskutek choroby, którzy odeszli, do życia wiecznego. Ojcze Niebieski, miej w opiece tych, którzy się opiekują chorymi. Obdarz ich miłością i dobrocią, dodaj cierpliwości i wytrwałości, w wypełnianiu opieki nad chorymi. Aby nieśli skuteczną pomoc opiekując się chorymi. Amen.
 J G: 20.04.2021, 12:12
  Pragnę zaprosić wszystkich, odwiedzających tę stronę, do czytania, do rozważania pisma świętego, szczególnie teraz, kiedy obchodzimy narodowe czytanie pisma świętego. Ale zanim weźmiemy do ręki pismo święte, zastanówmy się, czym ono dla mnie jest ? Czy rzeczywiście jest książką, po którą często sięgam, którą dobrze znam. Czy też książką która jest na półce rzadko czytana, a być może od nowości nie używana. Jeżeli tak jest, to najlepszy to czas, aby po nią sięgnąć. Jest przecież ona napisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Kiedy czytamy pismo święte, to spotykamy się z Panem Jezusem, to słuchamy Go, to przyjmujemy do serca, to co do nas mówi. Każde czytanie, przybliża nas do Niego, pomaga nam lepiej Go poznać, lepiej Go zrozumieć, pomaga nam poznać jak bardzo nas kocha. Czytajmy pismo święte jak najczęściej, bo każde czytanie, to duchowe przyjmowanie Komunii Świętej, pod postacią słów Pana Jezusa, które tam znajdujemy. Czytajmy i słuchajmy, co do nas mówi, przyjmujmy do serca każde Jego słowo. Bo każde Jego słowo, wypowiedziane 2000 lat temu, jest tak samo aktualne teraz, jak wtedy, kiedy nauczał, kiedy żył będąc na ziemi. Amen.
 J G: 19.04.2021, 17:15
  "Błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli". Te słowa Pana Jezusa, do apostoła Tomasza, niech będą motywem naszego dzisiejszego rozważania. Ale jak wiele znaczeń, jak wiele określeń ma słowo "wierzyć". Bo wierzyć to nie tylko przyjąć do wiadomości coś, co do nas dotrze, co ktoś nam przekaże. Wierzyć, to uwierzyć w przypadku nas chrześcijan w istnienie Boga, który stworzył świat, w którym żyjemy. Który z miłości do nas, posłał na ziemię Syna Swojego Jezusa Chrystusa, który nas nauczał, który przez śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie, wskazał nam drogę do nieba. Wiara to całkowite zaufanie, całkowite podporządkowanie się przykazaniom Bożym. Wiara, to również cały czas, walka ze swoimi ludzkimi słabościami, walka z pokusami jakie współczesny świat i szatan przed nami stawia. Wiara, to ciągłe odpuszczanie win, ciągłe przebaczanie, ciągłe nadstawianie drugiego policzka. Wiara to nasza miłość do Boga, nasza miłość do bliźniego, nasze zaufanie, to ciągłe pokonywanie naszych wątpliwości jakie mamy. Prawdziwa wiara, to nasze szczęście, to skarb najcenniejszy, jaki możemy otrzymać po śmierci. Amen.
 J G: 18.04.2021, 12:29
  Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami, którzy pobłądzili, którzy nie mogą Cię przyjąć sakramentalnie, którzy pragną Cię przyjąć, ale nie mogą, ze względu na popełnione grzechy. Przyjdź do nich, chociaż duchowo, wesprzyj ich, nie pozwól aby przez grzechy, oddaliły się od Ciebie. Przyjdź do nich z łaskami, przyjdź z łaską Miłosierdzia, napełnij ich łaską żalu, za popełnione grzechy, łaską skruchy, łaską poprawy, dalszego życia ziemskiego. Panie Jezu przyjdź z taką wiarą, z taką miłością i taką nadzieją, jaką miała Matka Twoja w chwili Zwiastowania i przez całe życie swoje. Niech Jej miłość, niech Jej nadzieja, niech Jej wiara, stanie się naszą miłością, naszą nadzieją i naszą wiarą. Niech za Jej przykładem, Jej świętego i przykładnego dla nas życia, podążamy za Nią do Ojca w niebie. Amen.
 J G: 17.04.2021, 11:33
  Matko Boża i Matko nas wszystkich, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Wysłuchaj mnie i zanieś moje słowa, przed tron Boga Ojca, Jego Syna I Ducha Świętego. Proś w moim imieniu, aby w Polsce i na świecie, nie dochodziło do wojen. Aby nie doszło do konfliktu zbrojnego, jaki w tej chwili zagraża, na granicy ukraińsko - rosyjskiej. Proś, aby ustały walki, jakie toczą separatyści z Donbasu. Aby zapanował pokój. Proszę o wstawiennictwo, uproś, aby dobry Bóg, ulitował się nad ofiarami wojen, uproś niech obdarzy ich darem nieba. Błagam o miłosierdzie Boga, za osobami które utraciły bliskich, które ucierpiały, które zostały ranne, które doznały przemocy wojny. Błagam niech miłosierdzie Boga, dotrze do nich, niech ich pokrzepi, niech doda im sił, niech pocieszy ich mocą swoją. Matko Boża Królowo Polski, proszę, czuwaj nad nami i bądź nam królową, bądź nam orędowniczką, w tych trudnych dla nas czasach, kiedy pandemia i wojny nam zagrażają. Amen.
 Krys: 16.04.2021, 23:34
 Kolego marnujesz się tutaj, ale wywody i codziennie, Madre Mia
 J G: 16.04.2021, 11:31
  "Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie." To słowa Pana Jezusa, które przekazuje nam św. Marek, w swojej ewangelii. Jak wiele one znaczą, dla nas ludzi grzesznych. Mówią, że nigdy nie jest za późno, zawsze w każdej chwili, możemy zwrócić się w modlitwie do Boga. Zawsze możemy wyprosić potrzebną łaskę, trzeba jedynie wierzyć, że jest to możliwe. Zawsze trzeba mieć nadzieję, w miłosierdzie Boże, trzeba jedynie mu całkowicie zaufać. Panie Boże w dzisiejszej modlitwie proszę przebacz mi wszystko czym Cię zraniłem. Daruj mi moją niewdzięczność, daruj że tak wiele razy gardziłem Twoją miłością, że tak wiele razy, zaślepiony swoimi grzechami, nie dostrzegałem Cię. Że nie widziałem w Tobie obrońcy, nie widziałem w Tobie Ojca, który kocha, który pragnie mojego dobra. Ojcze Niebieski, przepraszam Cię za moje grzechy, za moją pychę, za moją nieufność, za moją niewdzięczność względem Ciebie. Przepraszam za moje błędy, za moje zaniedbania i dziękuję że za moje zło, odpłacasz mi miłością, że przygarniasz mnie do siebie. Dziękuję i proszę, umocnij moją wiarę, dopomóż, abym trwał przy Tobie, abym nigdy nie odwrócił się od Ciebie, abym wytrwał przy Tobie, do końca mojego życia ziemskiego. Amen.
 J G: 15.04.2021, 12:08
  Boże Wszechmogący, Ojcze Niebieski, dzisiejszą modlitwę pragnę ofiarować, za dusze zmarłych z mojej rodziny, za dusze moich rodziców, moich teściów, moich najbliższych, przyjaciół i znajomych. Daruj im, wszystkie ich przewinienia, których się dopuściły w życiu ziemskim. Szczególnie proszę, za dusze cierpiące w czyśćcu, które cierpią okrutne męki, a za którymi nikt się nie wstawia, nikt się za nie, nie modli, a które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Proszę, ulituj się i usłysz ich jęki, usłysz ich błagania, jakie do Ciebie zanoszą, usłysz ich prośby o miłosierdzie, o darowanie im popełnionych grzechów. Najłaskawszy Ojcze, wspomnij na mękę, którą Syn Twój, podjął umierając na krzyżu, wspomnij na Jego Krew Przenajświętszą, która wypłynęła z Jego ran na głowie, rękach i nogach. Wspomnij na Jego Krew, która wytrysnęła z przebitego włócznią Serca Przenajświętszego. Wspomnij, na Jego śmierć, którą dla nich podjął i zmiłuj się, daruj im dalsze męki czyśćcowe. Racz przyjąć ich dusze, do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły, aby wielbiły Syna Twego i Ducha Świętego. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8) [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej