Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa grzesznika

"Panie Boże, wiem, że moje grzechy są wielkie. Może większe, niż zdaję sobie z tego sprawę.

Ale przecież Ty widzisz, że - jestem nie tylko grzesnikiem, że sporo jest we mnie dobrego.

Wiem, moja dobro jest Twoim darem, ale jest ono zarazem świadectwem, że nie jestem tobie tak zupełnie niewierny. Zapewne czynione przeze mnie dobro jest skalone grzechem, ale jednak trochę tego dobra we mnie jest Pomóż mi wyrwać się z moich grzechów, a zarazem dziękuję Ci za to wszystko dobro, które już teraz czynię!"

* * *

Ojcze najlepszy, sprawiedliwy i miłosierny Boże! Zgrzeszyłem przeciw Tobie i niebu, podobnie jak syn marnotrawny. Okazałem się niewdzięczny wobec Ciebie, który umiłowałeś mnie, zanim się narodziłem, i miłujesz mnie, choć tak bardzo zgrzeszyłem. Przez Chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym i wyrzekam się złego ducha i wszystkich spraw jego. Tymczasem znowu zgrzeszyłem i zasłużyłem na karę, za obrażenie Twej miłości i moją niewierność. Żałuję szczerze i serdecznie za wszystkie moje przewinienia, za popełnione grzechy i zaniedbania dobrego. Pragnę odtąd coraz pilniej czuwać nad sobą, unikać okazji do złego oraz więcej nie grzeszyć. Dopomóż mi swoją łaską w zachowaniu tego postanowienia!

Panie Jezu Chryste, najdroższy Zbawicielu ludzi i świata! Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś nas od grzechów i przywróciłeś nam łaskę dziecięctwa Bożego. Przebacz mi moje grzechy i przewinienia. Przywróć mi dar Twojej miłości, bym kochał Cię coraz więcej i szedł przez dalsze życie Twoimi śladami, które prowadzą do Królestwa Twojego i naszego Ojca w niebie.

Duchu Święty, który uświęcasz serca ludzkie i umacniasz je Bożą mocą! Ty jednoczysz nas ochrzczonych w Kościele świętym. Nie dopuść nigdy, bym przez nowe grzechy miał utracić Twoją świętość i odłączyć się od Bożej rodziny na ziemi, w której otrzymuję światło prawdy Bożej i uświęcenie duszy. Pragnę wiernie z innymi budować Kościół Boży na ziemi i w sercach ludzkich. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od miłości Chrystusowej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź miłościw mnie grzesznemu!

* * *

Boże mój, żałuje, żem Ciebie, dobroci nieskończona obraził. Postanawiam już więcej tego nie czynić.

Wasze komentarze:
 J G: 13.05.2020, 11:16
  Matko Boska, w rocznicę pierwszego objawienia się w Fatimie, pragnę do Ciebie skierować słowa mojej modlitwy. Wierzę, że wysłuchasz moich próśb i przyjdziesz mi z pomocą. Ty przychodziłaś mi z pomocą tak wiele razy. Ty pomagałaś mi w podejmowaniu trudnych decyzji, za które chcę Ci podziękować. Dzisiaj ponownie zwracam się do Ciebie, o wstawiennictwo do Syna Twojego, o Łaski Wiary, Nadziei i Miłości, które przybliżą mnie do Niego. Ty, wybrana zostałaś przez Boga Ojca, za Matkę dla jedynego Syna Bożego. Ciebie Bóg obdarzył szczególną Łaską. Ciebie Pan Jezus, umierając na krzyżu, dał nam za matkę, za matkę wszystkich ludzi. Za Twoim pośrednictwem pragnę prosić Syna Twojego, o wyjednanie mi przebaczenia grzechów moich. Bo kogo jeśli nie Ciebie Syn Twój posłucha. Niech za Twoim pośrednictwem uwolni mnie od grzechów, oraz od kar jakie mam ponieść. Wierzę, że nie odmówisz mi Swojej pomocy, a w chwili śmierci mojej przyjdziesz mi z pomocą i zabierzesz mnie do Syna Swego. Amen.
 J G: 12.05.2020, 09:37
  "Ja jestem z wami, po wszystkie dni, aż do skończenia świata". Tymi słowami Pan Jezus zapewnia apostołów i wszystkich ludzi, że On nas nie zostawi. Że będzie z nami zawsze, w chwilach smutku i radości. Że jest zawsze blisko nas. Że wspiera nas Swoimi Łaskami, że błogosławi nam w życiu ziemskim. On przychodzi na ziemię, przyjmując ciało ludzkie, cierpi okrutne męki i oddaje życie Swoje. Tylko Bóg jest w stanie to uczynić. Tylko Bóg, który kocha ludzi miłością największą, miłością nieskończoną. Czy ktoś kto tak kocha, mógłby być daleko od nas? Odpowiedź może być tylko jedna. Bóg jest blisko Ciebie,Bóg jest blisko mnie. Potwierdza to w rozmowach z uczniami mówiąc, "Gdzie dwóch lub trzech, gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich". Panie Jezu, bądź zawsze przy mnie. Czuwaj, abym nigdy więcej, nie obraził Cię moimi grzechami. Abym wypełniał wolę Twoją, abym nigdy więcej nie oddalił się od Ciebie. Udziel mi przebaczenia wszystkich grzechów moich. Broń przed pokusami, jakie szatan stawia na mojej drodze i przychodź mi z pomocą w chwilach mojej słabości. Amen.
 J G: 11.05.2020, 10:07
  Panie Boże, Ty nie chcesz aby umarł w grzechu. Ty chcesz abym żył w Łasce Uświęcającej. Chcesz abym nie popełniał grzechów, abym się nawrócił, abym życiem swoim zasłużył na niebo. Dziękuję Ci, że mnie nie opuściłeś, że cały czas mi towarzyszysz, że dodajesz mi sił w życiu ziemskim. Dziękuję za światło wiary, które oświeca mnie, które przybliża mnie do Ciebie. Dziękuję za miłość mi okazaną, oraz za liczne łaski otrzymane od Ciebie. Dziękuję za każde przebaczenie moich grzechów, otrzymane w sakramencie pokuty. Dziękuję za wszystko, zarówno dobro jak i zło, które od Ciebie pochodziło, bo Ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie najlepsze. Proszę Cię Panie mój, o dalszą opiekę, proszę o Łaskę wytrwałości w znoszeniu trudów ziemskich. Proszę o Łaskę pokory w chwilach pomyślności, abym nie był zarozumiały, abym czuwał nad samym sobą. Abym był posłuszny przykazaniom Twoim, abym wytrwał w modlitwie, a życiem swoim dawał dobry przykład. Błagam o przebaczenie wszystkich moich grzechów, o przebaczenie kar jakie mam ponieść w czyśćcu. Błagam o dobrą śmierć, w chwili kiedy ona do mnie przyjdzie, abym był na nią przygotowany, abym umarł w Łasce Twojej. Błagam o litość na sądzie ostatecznym, abyś zachował mnie od kary piekła. Amen.
 J G: 10.05.2020, 09:35
  "Ja jestem drogą i prawdą i życiem" tymi słowami Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii, zwraca się do nas, kierując te słowa do swoich apostołów. Tymi słowami uświadamia nam, że do życia wiecznego, prowadzi tylko jedna droga. Ta droga, to droga naśladowania życia Pana Jezusa. Droga w której naśladując Pana Jezusa, stajemy się jego uczniami, uczniami samego Boga Ojca. Bo Bóg jest jeden w trzech osobach. To co nam przekazuje Pan Jezus, przekazuje nam sam Bóg. Pan Jezus kocha nas, bo za nas oddał Swe życie, umierając na krzyżu. Kocha nas i nawołuje, aby go naśladować. Aby kochać innych, podobnie jak On, który kocha wszystkich ludzi. Nawołuje do podążania za nim drogą miłości, drogą prawdy. Aby podążając za nim, wzajemnie się miłować. Aby jeszcze bardziej podkreślić, jak ważna jest miłość do drugiego człowieka, daje nam nowe przykazanie "To jest moje nowe przykazanie abyście się wzajemnie miłowali jak Ja was umiłowałem". Panie Jezu pozwól mi abym chociaż w części był podobny do Ciebie. Abym z miłości do Ciebie miał siłę darować winy moim krzywdzicielom. Abym idąc drogą prawdy dotarł do Ciebie który jesteś w niebie. Amen.
 J G: 07.05.2020, 10:02
  "Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje". Panie Jezu, jak mądre są te słowa, które wypowiedziałeś 2 tysiące lat temu. Jak wiele one znaczą i jak wielką wartość mają, dla współczesnego człowieka. Dla Twych słów nie ma czasu ważności, one tyle samo warte były w chwili kiedy je wypowiedziałeś, jak i teraz w chwili obecnej. Panie Jezu dodaj mi sił, abym Cię naśladował, dodaj wiary, abym zaufał całkowicie Tobie. Ty Panie, pokazałeś że droga do nieba nie jest łatwą. Że prowadzi przez trudy życia codziennego. To droga w pokonywaniu przeszkód, droga wyrzeczeń, niejednokrotnie droga chorób i cierpień. To droga, na której upadamy pod ciężarem grzechów naszych. Jak podobne jest życie nasze, do życia Twojego Panie Jezu. Ty też cierpiałeś, upadałeś pod ciężarem krzyża i podnosiłeś się na drodze krzyżowej. Podobnie i my podnosimy się, kiedy w sakramencie pokuty otrzymujemy rozgrzeszenie. Kiedy bierzemy krzyż swój i pełni wiary postanawiamy nie grzeszyć więcej. Nie można dostać się do nieba, nie naśladując Ciebie. A dzisiaj we współczesnym świecie, ile toczy się sporów, aby ten krzyż mógł wisieć na ścianach, w zakładach pracy, w urzędach. Panie Jezu, proszę oświeć umysły ludzi, aby zrozumieli że krzyż jest kluczem, który otwiera drzwi do nieba. Amen.
 J G: 06.05.2020, 09:50
  Panie Boże, Ojcze Niebieski, do Ciebie kieruję modlitwę moją. Przed Tobą staję, jak syn przed Ojcem i Ciebie z ufnością proszę. Proszę o Dar Wiary, abym całkowicie zaufał w słowa i nauki Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Panie Boże, tyś stwórca nieba i ziemi. Tyś pan mój. A kim ja jestem? Żebrakiem, który wyciąga rękę przed panem swoim. Który prosi Cię, o zaspokojenie potrzeb swoich, tych ziemskich i tych w wieczności. Panie mój oto staję przed Tobą i wyciągam rękę o pokarm. Nakarm mnie, abym nie był głodny. Nakarm mnie pokarmem dla ciała i dla duszy mojej. Nakarm mnie Ciałem Syna Twojego. Daj się napić napojem Krwi Jego. Staję przed Tobą Panie, ja człowiek grzeszny. Staję i proszę, przyodziej mnie w szatę miłości, która zasłoni wszystkie moje grzechy, która sprawi że dusza moja, będzie czysta, że serce moje będzie otwarte, abyś w nim zamieszkał. Proszę o Łaskę Miłosierdzia, abyś był mi łaskawym, kiedy dusza moja stanie przed Tronem Twoim. Amen.
 J G: 05.05.2020, 09:30
  Panie mój, Ojcze Niebieski, Ty znasz moją słabość. Ty wiesz, że bez Łaski Twojej, nie podźwignę się. Dlatego proszę, udziel mi Łask, które pozwolą mi podźwignąć się z własnych słabości. Które wzmocnią moją miłość do Ciebie. Które sprawią, że moja wiara będzie lepsza, bardziej wytrwała, będzie bardziej podobała się Tobie. Daj Łaski które przybliżą mnie bliżej Ciebie. Które pomogą mi żyć, według przykazań Twoich. Daj Łaskę Skruchy, abym przebaczając innym, mógł otrzymać przebaczenie od Ciebie. Ojcze przebacz mi. Przebacz wszystkie moje grzechy, wszystkie moje złe myśli i słowa. Niech Łaska Twa sprawi, że nie będę grzeszyć więcej, że będę unikał wszelkich okazji do popełniania grzechu. Niech sprawi, że za wszystko zło, jakie wyrządziłem w życiu swoim, odpokutuję wiernie Ci służąc, w Świętej Wierze Twojej. Amen.
 J G: 04.05.2020, 09:18
  Duchu Święty Boże, do Ciebie kieruję prośby dzisiejszej modlitwy. Wysłuchaj pokornych próśb moich i obdarz Łaskami, które wzmocnią wiarę moją. Obdarz Łaską Miłości, abym miłował Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Obdarz Łaską Cierpliwości, abym w chwilach smutku, w chwilach choroby cierpliwie znosił ją. Obdarz Łaską Skromności, abym nie grzeszył pychą, nie był zarozumiały i chamski. Obdarz Łaską Czystości, aby moja dusza była czysta, aby moje sumienie nie było obciążone brudem grzechów. Obdarz Łaską Radości, abym mógł ją nieść innym, do smutnych, chorych i cierpiących. Obdarz Łaską Wiary, abym postępował zgodnie z wolą Bożą, abym świecił przykładem dla innych i aby ona wyjednała mi przebaczenie grzechów moich. Amen.
 Daniel : 03.05.2020, 17:46
 Panie Jezu Bądź miłości w odpuść mi te wszystkie grzechy i Zmiłuj się nade mną - prowadź Ty wiesz że Cię miłuje

 J G: 03.05.2020, 09:42
  Dziś w niedzielę Dobrego Pasterza, pragnę Ci Jezu podziękować za Twoją miłość do ludzi. Za to, że nas nie zostawiasz, że zawsze szukasz Swoje zagubione owce. Panie Jezu, Dobry Pasterzu zwróć Swoje oczy na nas, na tych którzy zagubili się w cierniach współczesnego świata. Odnajdź zagubione owce i zaprowadź je do Swojej Owczarni. Ciesz się razem z nimi, że się odnalazły, że znalazły drogę którą zagubiły. Pochyl się nad Swoimi owcami i daj im Łaskę aby powróciły na stałe do Owczarni Twojej. Aby potrafiły zerwać z grzeszną przeszłością. Wspieraj ich, oświeć Światłem Swojej Ewangelii i umocnij przykładem Swojego życia. Powołuj nowych pasterzy, aby za Twoim przykładem,, godnie Cię naśladowali, aby w Twojej owczarni nie zabrakło dobrych pasterzy. Miej w opiece Ojca Świętego, obdarz go zdrowiem, aby za przykładem Dobrego Pasterza jakim Ty jesteś, zaprowadził lud do Twojej Owczarni. Amen.
 J G: 02.05.2020, 10:01
  O Maryjo Matko Pana Jezusa i wszystkich ludzi, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Dziś w Dniu w którym naród Polski, czci Cię jako Królową Polski, pragnę powierzyć się Tobie, oddać się pod Twoją opiekę. Tyś tak wiele wycierpiała, gdy stojąc pod krzyżem, widziałaś Syna Swojego przybitego do krzyża. Gdy widziałaś Jego Ciało pokryte ranami. Gdy widziałaś Krew Syna Swojego, spływającą spod cierniowej korony, z ran na rękach i nogach. Gdy widziałaś Krew tryskającą z Serca przebitego włócznią. Będąc przy śmierci Syna Swojego cierpiałaś na równi z Nim. Ale Syn Twój nawet na krzyżu nie opuszcza Cię. Powierza Cię pod opiekę świętego Jana. Ciebie daje nam za Matkę za Matkę wszystkich ludzi. Przez Twe cierpienia, które zniosłaś bez słowa skargi, uproś mi Łaski u Syna Swojego. Nie odstępuj mnie, nie opuszczaj kiedy potrzebuję Twojej pomocy. Bądź moją ucieczką w moich troskach, w moich strapieniach. Przychodź zawsze z pomocą, w chwilach kiedy moja dusza jej potrzebuje. Kiedy nie wiem jak mam postąpić, jaką podjąć decyzję. Bądź zawsze przy mnie. Bądź moją pośredniczką, u Syna Swojego i wyjednaj mi odpuszczenie wszystkich grzechów moich. Amen.
 J G: 01.05.2020, 10:22
  "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za owce swoje". Kiedy słyszymy Twe słowa Panie Jezu, nie zawsze rozumiemy znaczenia tych słów. Twoi uczniowie też ich nie zrozumieli, w chwili kiedy im te słowa powiedziałeś. Dopiero po Twojej męczeńskiej śmierci na krzyżu, po Twoim Zmartwychwstaniu, rozumiemy ich sens. Ty Panie Jezu, dla każdej owieczki, dla każdego człowieka, zstępujesz z nieba na ziemię, aby ją odnaleźć, aby ją odszukać i pokazać drogę, aby zagonić ją do szczęśliwego stada. Nie patrzysz na trudy, nie patrzysz na krwawy pot, nie patrzysz na cierpienia męki krzyżowej i śmierć na krzyżu. Ty cały czas nie bacząc na nic, chcesz ją obronić od śmierci wiecznej. A kiedy już ją odnajdujesz, to nie złościsz się na nią, tylko bierzesz ją na ramiona, przytulasz do serca swojego i cieszysz się że wróciła, że nie zagubiła drogi do nieba. Panie Jezu Dobry Pasterzu, pragnę abyś mnie również odnalazł, abyś wziął na ramiona i przytulił do serca swego. Pragnę, abyś przebaczył liczne grzechy moje. Abyś przemienił pychę moją, w pokorę, abyś przemienił złość moją, w miłość do Ciebie i do bliźnich moich. Panie Jezu spraw, abym nigdy więcej nie oddalił się od stada, abym nigdy więcej nie oddalił się od Ciebie. Amen.
 J G: 30.04.2020, 10:45
  Ojcze Niebieski, Ojcze wszystkich ludzi na ziemi, który jesteś w niebie, spojrzyj na ziemię, spojrzyj na nas na dzieci Twoje. Zobacz i usłysz głos modlących się do Ciebie, głos wielbiących Imię Twoje, głos posłusznych woli Twojej. Zgadzamy się z wolą Twoją, zgadzamy się ze wszystkim co nam przeznaczyłeś w życiu ziemskim i to co nam przeznaczyłeś w życiu po śmierci. Kochany Ojcze, w życiu na ziemi potrzebny jest pokarm, dlatego błogosław nam. Błogosław wszystkim, którzy pracują aby tego owocu pracy rąk ludzkich, nikomu nie zabrakło. Błogosław chleb, który jest niezbędny do życia, który zaspokoi potrzeby ludzi, który zaspokoi potrzeby ciała. Ale ten chleb nie zaspokoi głodu duszy ludzkich, dlatego prosimy i inny chleb. Daj nam Chleba Anielskiego, chleba przemienionego w eucharystii w Ciało Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Daj nam Chleba Życia wiecznego. Boże pełen miłosierdzia, błagamy Cię, miej litość nad nami i przebacz nam grzechy nasze. Osłaniaj nas od wszelkich nieszczęść, które nam grożą. Osłaniaj przed działaniem złego ducha, przed działaniem złych ludzi, osłaniaj przed popełnieniem każdego grzechu. Kochamy Cię Ojcze i dla Twej miłości, odpuszczamy wszystkim którzy nas skrzywdzili, którzy wyrządzili nam, jakąkolwiek krzywdę. Czuwaj nad nami i przychodź nam na ratunek, gdy Twej pomocy będziemy potrzebować. Amen.
 J G: 29.04.2020, 09:29
  Wszechmogący i Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za wszystko czego dokonałeś, aby istniało życie na ziemi. Dziękuję za świat, w którym żyjemy, ale najbardziej za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którego mi dałeś, aby przez życie na ziemi, przez Jego naukę i śmierć na krzyżu, otworzył mi bramy nieba. Ty Boże Najwyższy, mój Ojcze Niebieski cały czas jesteś ze mną. Cały czas czuwasz i dajesz mi wsparcie, w postaci Darów Ducha Świętego. To one wspierają mnie. To one dodają mi siły, dodają wiary, że staram się naśladować Twojego Syna, że staram się upodabniać do Niego. Kocham Cię Ojcze i Wielbię Cię, ufam Tobie i Twojemu Nieskończonemu Miłosierdziu. Wierzę że dzięki Twojemu Miłosierdziu, dzięki Twojej Dobroci, uleczysz moje grzeszne rany. Kochany Ojcze jestem grzesznikiem, który chce naprawić zło, które popełnił w życiu ziemskim. Który chce naprawić krzywdy, które popełnił względem Ciebie i moich bliźnich. Boże Najwyższy, ześlij Łaski, ześlij Dary Ducha Świętego, które oświecą mój rozum, które sprawią że na nowo będę dzieckiem Twoim. Które sprawią, że pojednany w Sakramencie Pokuty, otrzymam przebaczenie grzechów moich. Amen.
 J G: 28.04.2020, 09:24
  Panie Jezu, do Ciebie kieruję słowa dzisiejszej modlitwy. Do Ciebie, do Twojego Serca Przenajświętszego i do Twojej Krwi, wylanej za nas na krzyżu. Ty pokazałeś jak wielką miłością obdarzyłeś ludzi, jak wiele wycierpiałeś aby odkupić grzechy nasze, przed śmiercią wieczną. Ty odchodząc do Ojca Swojego w niebie, nie zostawiłeś nas samych. Przychodzisz do nas podczas każdej mszy świętej i przemieniasz chleb, w Ciało Swoje i wino, w Krew Swoją. To Pokarm Życia i Napój Zbawienia dla oczyszczenia naszych dusz. To Drogocenny Balsam, który leczy zranione dusze nasze. Dziękuję Ci, za tak Drogocenny Dar, dziękuję i jednocześnie przepraszam za swoje grzechy. Przepraszam że nie potrafiłem docenić Twojego poświęcenia dla mnie. Przepraszam za siebie, przepraszam za wszystkich którzy sprawili Ci ból. Przepraszam i proszę o wybaczenie, proszę o odpuszczenie grzechów moich, proszę o wybaczenie grzechów wszystkich ludzi. Proszę o wybawienie mnie, o wybawienie nas od grzechów śmiertelnych. Proszę o Łaskę trwałej poprawy i zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad nami. Amen.
 J G: 27.04.2020, 11:03
  Panie Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, do Ciebie uciekam się w dzisiejszej modlitwie. Tobie powierzam moje życie, Tobie oddaję wszystkie moje problemy, wszystkie moje troski. W Tobie pokładam moją nadzieję, że dalsze moje życie, będzie lepsze, że będzie bardziej doskonałe, pełne chwały Twojej. Ojcze nasz, pełen Twojego Niezmierzonego Miłosierdzia, proszę, udziel mi Łask Twoich. Obdarz mnie Łaską Miłości, abym Cię jeszcze bardziej kochał, aby moje serce było otwarte zawsze, na przyjście Twoje pod postacią Ciała, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Niech Ogień Twojej Gorącej Miłości, rozpali we mnie wiarę żywą, wiarę gorącą, niech da radość, abym Ci służył z weselem, abym Cię miłował najgoręcej jak tylko potrafię. Obdarz mnie pokorą, obdarz pogodą ducha, abym jak najlepiej, jak najwierniej Ci służąc, wypełniał Wolę Twoją. Uzdrów moją duszę, splamioną brudem grzechów moich, niech zawsze będzie czysta, niech zawsze będzie otwarta, na przyjęcie Twoich Łask, płynących z nieba. Niech zawsze będzie gotowa, na przyjście Twoje w dniu tylko Tobie wiadomym, w dniu śmierci mojej. Amen.
 J G: 26.04.2020, 10:09
  Boże Ojcze Miłosierny, dzisiejszą modlitwę chciałbym ofiarować, za dusze w czyśćcu cierpiące. Te dusze żałują za popełnione grzechy, cierpią okropne męki, wylewają morze łez i błagają przebaczenia. Ojcze Niebieski, zmiłuj się nad nimi i odpuść im ich winy i zaniedbania. One pragną być blisko Ciebie . One błagają Twego Miłosierdzia, one przepraszają za zaniedbania, za wszelkie zło którego się dopuściły. Boże Miłosierny, spojrzyj łaskawie na Syna Swojego Jezusa Chrystusa, na Jego najświętsze życie na ziemi, na Jego cierpienia i śmierć na krzyżu. Niech Jego niewinna śmierć, niech Jego męka i rany, niech Jego Przenajświętsza Krew przelana na krzyżu, przebłaga Cię Ojcze i zlitujesz się nad nimi. Niech od tej chwili przejdą do nieba, aby mogli Cię wielbić, chwalić i błogosławić, wraz ze wszystkimi świętymi. Amen.
 J G: 25.04.2020, 13:48
  Panie Jezu, któryś na krzyżu oddał życie Swoje, za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi, zmiłuj się nad nami. Bądź przy nas i nigdy nas nie opuszczaj. Czuwaj i nie pozwól abyśmy oddalili się od Ciebie. Zachowaj nas od nagłej i niespodziewanej śmierci. Oddal od nas wszelkie pokusy, które zsyła na nas zły duch. Bądź naszą nadzieją, spraw abyśmy otrzymali zbawienie. Nie zapominaj o duszach zmarłych, które potrzebują Twojego Miłosierdzia, nie zapominaj o duszach w czyśćcu cierpiących. Miej litość nad nimi. Miej litość nad tymi, którzy odwrócili się od Ciebie. Spraw, aby zrozumieli że tylko Ty, możesz doprowadzić ich do chwały nieba. Otwórz ich oczy, otwórz ich uszy, aby zobaczyli Twoje Święte Oblicze, aby usłyszeli Twój głos, wołający do nawrócenia. Panie Jezu, błagam spraw, niech przez Twoje Święte Rany, wszystkie narody świata, zostaną uzdrowione i nawrócą się na drogę prawdy prowadzącą do nieba. Amen.
 J G: 24.04.2020, 10:10
  Boże Ojcze Niebieski, stwórco nieba i ziemi, błagamy Cię, chroń nas przed działaniem szatana. Weź nas pod Swoją opiekę i ocal nas, przed karą piekła. Kochamy Cię Ojcze i prosimy o pomoc, obdarz nas łaskami potrzebnymi do przetrwania, w tych trudnych czasach. Obdarz pomocą, do walki z pokusami współczesnego świata, z pokusami szatana. Nie pozwól abyśmy się od Ciebie oddalili, abyśmy zaprzestali walki o niebo, w przyszłym życiu wiecznym. Ojcze Miłosierny który kochasz ludzi, który dla ratowania naszych dusz, dałeś nam Syna Swojego, aby przez śmierć na krzyżu nas zbawił, przyjdź ponownie z pomocą. Przyjdź z Łaską skruchy, do tych którzy oddalili się od Ciebie, aby powrócili na drogę wiary. Przyjdź do tych, którzy Cię nie znają, przyjdź i oświeć ich światłem prawdziwej wiary. Niech i oni poznają prawdziwą drogę prowadzącą do Ciebie. Boże Ojcze Wszechmogący, wybacz nam wszystkim, którzy chcemy uwolnienia z grzechów naszych, którzy pragniemy odkupienia. Amen.
 J G: 23.04.2020, 12:05
  Wszechmogący Boże, do Ciebie kierujemy dzisiejszą modlitwę, w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii. Do Ciebie, z pokorą wołamy, z pokorą błagamy Twojej pomocy. Przyjdź i ocal Polskę, ocal świat przed śmiertelną zarazą. W Twoje Ręce Miłosierny Ojcze, powierzamy losy Polski, losy całego świata. W Twoje Ręce, powierzamy losy każdego człowieka. Przyjdź nam z pomocą, przyjdź z Synem Swoim. Przyjdź z Duchem Świętym i Jego Darami, które odnowią naszą wiarę, które zjednoczą wszystkich, do wspólnej walki w zwalczaniu tego wirusa. Ojcze Niebieski, błogosław nam, błogosław wszystkim którzy walczą z tą chorobą. Błogosław lekarzom, pielęgniarkom, którzy bezpośrednio mają styczność z zakażonymi. Przywróć zdrowie chorym dotkniętym tą chorobą i wybaw ich od cierpień. Chroń nas przed zakażeniem, dodaj siły, dodaj cierpliwości w znoszeniu kwarantanny, w znoszeniu obostrzeń wprowadzonych przez władze. Miej litość dla zmarłych, miej miłosierdzie dla nich i przyjmij ich do Królestwa Niebieskiego. Amen.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] (18) [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej